Nuotrauka dokumentams

Vytautas Šveikauskas

Programuotojas

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimęs Vilniuje 1995-03-13. Baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 2013-2017 Vytauto Didžiojo universitete studijavo Informatikos specialybę ir 2017 metais įgijo bakalauro laipsnį. Nuo 2017 m. gegužės mėn. dirba Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centre programuotoju.

 1. Pranešimas „Automatinė žodžių daryba“ konferencijoje „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“. Vilnius, 2016 m. spalio 19–21 d. Vilniuje.
 1. Pranešimas „Spalvotas gramatinių duomenų atvaizdavimas“ seminare „Lietuvių kalbos gramatika: Morfologijos kompiuterizavimas“. Vilnius, 2016 m. gruodžio 14 d.
 1. Pranešimas „Informationssystem für Grammatik der litauischen Sprache“ konferencijoje „Revitalising Baltic Linguistics in Bern“. Bernas (Šveicarija), 2017 m. gegužės 6–7 d.

Other Members