Vuk Vukotic

Vuk Vukotic

jaunesnysis mokslo darbuotojas

  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2011 m. Belgrado universitete baigė skandinavų filologijos (norvegų kalbos) bakalauro studijas. 2013 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete baigė Tarptautinės komunikacijos magistro studijų programą. Baigiamojo darbo tema – „Rėminimas skirtingose kultūrose: tos pačios lyties asmenų santuokos rėminimo keturių šalių žiniasklaidoje palyginimas“.

Nuo 2013-ųjų rugsėjo esu Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus doktorantas. Doktorantūros studijų metu tipologiniu požiūriu tyrinėsiu  Balkanų regiono bei Baltijos ir Skandinavijos šalių kalbų ideologijas. Planuoju analizuoti kalbos ideologijas instituciniu ir kalbos vartotojų lygmeniu bei šalių istorijos, politikos ir ekonomikos įtaką kalbos ideologijos raidai.

Moksliniai interesai:
• kalbos ideologijos ir bendrinė kalba
• kalbų kontaktai
• kalbos politika ir kultūra
• tarpkultūrinė komunikacija

„A Language Expert Protects True Values and National Interests“: A Look into the Construction of Linguistic Expertise in the Metalinguistic Discourses in Lithuania and Serbia, Komunikacija i kultura online 2016 (7).  

“What does “language” mean for its users? Constructing a theoretical model of a notion of language in the public space”, Taikomoji kalbotyra, 2016 (8). 

„A typology of language ideologies on the case of language management policies in Croatia, Norway and Serbia“, Lingvist, 2014 [priimta spausdinti].

„Conflicting notions of language in metalinguistic discourses in Lithuania, Norway and Serbia“, Taikomoji kalbotyra, 2014 (5). 

„Construction of linguistic expertise among language users: Cases of Lithuania and Serbia“, Sociolinguistics Symposium 21, Murcia (Ispanija), 2016 m. birželio 15-18 d.

„Brave new words: The political functions of purist and monolingual language policies in post-1990 in Croatia and Lithuania“, International conference on language policy in multicultural and multilingual settings, Mandalay (Mianmaras), 2016 m. vasario 8-11 d.

„Folk notions of language: Four unique metaphors of language in metalinguistic online commentaries in Lithuania, Norway and Serbia“, Language in Media conference 6, Hamburgas (Vokietija), 2015 m. rugsėjo 7-9 d.

„After purism: Language as a competing product. On the metalinguistic discourse in online discussions about the Lithuanian language“, GLOBE 2015: East-West forum on discourse, Varšuva (Lenkija) 2015 m. gegužės 14-16 d.

„From zero to complete language control: State-level language ideologies in Balkans and Scandinavia“, Young Linguists’ International Conference, Stockholmas (Švedija), 2014 m. birželio 28 d.

„They cannot speak their mother tongue!” Online commentaries about ”decreasing” language competencies in Serbia, Sweden and Lithuania“, Sociolinguistic Symposium 20, Jyväskylä (Suomija), 2014 m. birželio 15–18 d.

“Expressing language ideologies in public discourse – methodological approaches”, Jaunųjų tyrėjų seminaras Užuovėjos, Nida (Lietuva), 2013 m. rugsėjo 12–15 d.

Other Members