Veslava 2-siųsti

dr. Veslava Sidaravičienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Veslava Sidaravičienė (1989 01 20) 2012 m. baigė Vilniaus universiteto Lietuvių filologijos studijas, 2014 m. – Vilniaus universiteto Kalbotyros magistro studijas. 2014–2022 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos krypties doktorantūroje ir 2023 m. apgynė disertaciją Neoficialiųjų Vilniaus urbanonimų sudarymo polinkiai lietuvių jaunimo kalboje. Nuo 2013 m. dirbo Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Baltistikos katedros jaunesniąja mokslo darbuotoja ir vyresniąja specialiste. Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre dirba nuo 2024 m. Kartu su kitais skyriaus darbuotojais rašo Lietuvos vietovardžių žodyno tekstą.

Mokslinių tyrimų sritis: neoficialieji urbanonimika

 1. Sidaravičienė Veslava 2024: Vilniaus jaunimo (1989-1998) šnekamosios kalbos urbanoniminė kompetencija. – Prof. Arturo Ozolo 59-oji tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbų sistemos elementų įvairovė ir dėsningumai, Ryga (Latvija), 2024 balandžio 19. Prieiga internete: https://baltnexus.lt/uploads/2024%20m/balandis/59.%20A.Ozola_starpt.%20konference_PROGRAMMA.pdf.
 2. Sidaravičienė Veslava 2023: Neoficialieji Vilniaus choronimai – jaunimo šnekamosios kalbos atspindys. – Prof. Arturo Ozolo 58-oji tarptautinė mokslinė konferencija Gramatika ir žodžių daryba, Ryga (Latvija), 2023 kovo 16–17 d.
 3. Sidaravičienė Veslava 2017: Multilingualism and Unofficial Urban Place Names of Vilnius in the Languages of Lithuanian and Polish Youth. – XXVI tarptautinis onomastikos kongresas, Debrecenas (Vengrija), 2017 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 1 d.
 4. Sidaravičienė Veslava 2016: Tendecies of the Research of the Unnoficial Urban Place names. – Tarptautinė mokslinė konferencija Perspectives of Baltic Philology III: Apokalipsė ir pasaulių pabaigos, Poznanė (Lenkija), 2016 m. birželio 16–17 d.
 5. Sidaravičienė Veslava 2015: Neoficialiųjų Vilniaus miesto ergonimų darybos polinkiai. – XII Tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius (Lietuva), 2015 m. spalio 28–31 d.
 6. Sidaravičienė Veslava 2014: Dėl neoficialiųjų Vilniaus miesto urbanonimų sudarymo būdų. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui atminti „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“, Vilnius (Lietuva), 2014 m. lapkričio 20–21 d.
 1. Sidaravičienė Veslava 2023, „Neoficialiųjų Vilniaus urbanonimmų sudarymo poliniai lietuvių jaunimo kalboje“. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas. DOI: https://doi.org/10.15388/vu.thesis.532.
 2. Sidaravičienė Veslava 2023, Neoficialieji Vilniaus choronimai – jaunimo kalbos atspindys. „Respectus Philologicus“ 44 (49), 54–69. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/31595. DOI: https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2023.44.49.107.
 3. Sidaravičienė Veslava, Dwujęzyczność i nieoficjalne urbanonimy w języku młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie, „Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej – ludzie stamtąd“. Wydawnicto LTW, Łomianki, 2019, 183–198.
 4. Sidaravičienė Veslava 2018, Multilingualism and Unofficial Urban Place Names of Vilnius in the Languages of Lithuanian and Polish Youth. „Onomastica Uralica“ 10, 85–96. El. prieiga: https://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou10/08.pdf.
 5. Sinkevičiūtė Daiva, Račickaja Veslava 2014, „Jono“ vardas paveldimuose Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų sąrašo 1661–1795 m. sąrašo asmenvardžiuose. „Baltistica“ 48 (2), 331–344.
 6. Sinkevičiūtė Daiva, Račickaja Veslava 2014, Lietuvių dvikamienių vardų kilmės asmenvardžiai ir jų kamienų užrašymo ypatybės Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661–1795 metų sąraše. „Archivum Lithuanicum“ 16, 295–322.
 1. Račickaja Veslava 2014, Dar apie Dieveniškių krašto pravardes. „Gimtoji kalba“ 5, 3–7.
 2. Račickaja Veslava 2014, „Bandyti suprasti iš pagrindų“. „Gimtoji kalba“ 3, 24 –28.
 3. Račickaja Veslava 2012, Dieveniškių krašto gyventojų pravardės. „Gimtoji kalba“ 12, 7–13 (http://vardai.vlkk.lt/dieveniskiu-krasto-gyventoju-pravardes/).
 4. Račickaja Veslava 2013, Tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas „Baltnexus“. „Gimtoji kalba“ 11, 17–18.
 1. 2016 m. balandžio 14., Helsinkio universitetas (Suomija). Skaitytas trumpas pranešimas Helsinkio universiteto studentams „Neoficialiųjų Vilniaus miesto urbanonimų specifika“.
 2. 2013 birželio 26 d., Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla. Skaitytas pranešimas apie šiose apylinkėse surinktas pravardes.
 3. 2012 m. rugpjūčio 26–31 d. ir 2013 birželio 26–30 sociokultūrinio, kalbinio, etnokultūrinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicija Dieveniškėse.
 1. Projektas Informacinis ir koordinuojantis Baltistikos centrų portalas, 2024 m. kovas–gruodis, projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, projekto vykdytoja – jaunesnioji mokslo darbuotoja Veslava Sidaravičienė, funkcijos – bendradarbiauti su Baltistikos centrų vadovais, studentais, administruoti svetainę Baltnexus, rašyti straipsnius, koordinuoti alumnų veiklą, finansavimas gautas iš ŠMSM.
 2. Projektas Lietuvos emigrantų vaikų vardai 19912020m., 2020–2024, projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, projekto vykdytoja – jaunesnioji mokslo darbuotoja Veslava Sidaravičienė, funkcijos – sisteminti duomenis, sutarties Nr. K-12/2022, finansavimas gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
 3. Projektas Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, 2017–2023, projekto vadovė – dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, projekto vykdytoja – vyresnioji specialistė Veslava Sidaravičienė, funkcijos – bendradarbiauti su Baltistikos centrų vadovais, studentais, administruoti svetainę Baltnexus, sutarties Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002, rėmėjas Europos socialinio fondo agentūra.
 4. Projektas Lietuvos Respublikos piliečių vardai su priesaga -ij: skolinimas ir darybos polinkiai, 2018–2020, projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, projekto vykdytoja – jaunesnioji mokslo darbuotoja Veslava Sidaravičienė, funkcijos – sisteminti duomenis, sutarties Nr. K-5/2018, finansavimas gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
 5. Projektas Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir variantų lingvistinė analizė, 2014–2015 m., projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, projekto vykdytoja – jaunesnioji mokslo darbuotoja Veslava Sidaravičienė, funkcijos – sisteminti duomenis, sutarties Nr. K-10/2014, sutarties Nr. K-6/2015, finansavimas gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
 6. ES projektas Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė, 2012–2014, projekto vadovė – prof. dr. Loreta Vilkienė, projekto vykdytoja – vyresnioji specialistė Veslava Sidaravičienė, funkcijos – bendradarbiauti su Baltistikos centrų vadovais, studentais, administruoti svetainę Baltnexus.
 7. Projektas Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų normų rekomendacijų rengimas, 2007–2012 m., projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, vyresnioji specialistė Veslava Sidaravičienė, funkcijos – sisteminti duomenis, sutarties Nr. K-12/09, finansavimas gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

Other Members