demo_image

Veronika Adamonytė

dirba projekte

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Veronika Adamonytė. Antroji Aleksandro Vanago konferencija [apžvalga] – Gimtoji kalba 12, 2007, ISBN: ISSN 0868-5134, 21–23.
 2. Veronika Adamonytė. Antroji Aleksandro Vanago konferencija [apžvalga] – Baltistica XLIII (1), 2008, ISBN: ISSN 0132-6503, 144-147;
 3. Veronika Adamonytė. Įteisintos vietovardžių klaidos [komentaras] – Gimtoji kalba 11, 2008, ISBN: ISSN 0868-5134, 18-21.
 4. [par.] Veronika Adamonytė, Milda Lučinskienė, Jūratė Pajėdienė, Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė ir dr. Ona Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius. Mikalojus Daukša, Postilė, 1599, Elektroninis tekstas, žodžių formų konkordancijos, 2006, ISBN: 978-9955-704-74-4, Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=2
 5. [Par.] Veronika Adamonytė, Vytautas Zinkevičius. Martinas Lutheris. Mažasis katekizmas [Catechismus minor, Germanico – Polonico – Lithvanico – Latinus], 1709. Elektroninis tekstas, žodžių formų konkordancijos, 2008, ISBN: 978-9955-704-80-5, Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=7
 6. Veronika Adamonytė. Sintautų valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai. – Sintautai, II, Vilnius: Versmė, ISBN 9789955589754, 2021–2029.
 7. Veronika Adamonytė. Daujėnų valsčiaus vietovardžiai. – Daujėnai, Vilnius: Versmė, ISBN: 9786098148206, 1108-1126. Prieiga per internetą http://www.llt.lt/pdf/daujenai/daujenai-1_kalba-2013.pdf

Other Members