Vyniautaite

Simona Vyniautaitė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1990 03 02 Skuodo r. Pašilės k. 2009 m. baigė Ylakių gimnaziją. 2015 m. Šiaulių universitete įgijo filologijos magistro laipsnį. Nuo 2015 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre. 2016 m. pradėjo studijuoti Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje.

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, dialektologija, sociolingvistika.

Vyniautaitė S. 2016: Skuodo apylinkių žemaičių kalbinės nuostatos. Acta Linguistica Lithuanica 75, 176–204. ISSN 1648-4444.

 1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamamas projektas „Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis“, 2014 04 11–2016 12 31, vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė.
 2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas „Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai“, 2014–2016 m., vadovė dr. Jolita Urbanavičienė.

Other Members