Vyniautaite

dr. Simona Vyniautaitė

Mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1990 m. kovo 2 d. Skuodo rajone, Pašilės kaime. 2009 m. baigė Ylakių gimnaziją. 2015 m. Šiaulių universitete įgijo filologijos magistro laipsnį. Humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Tarminio požymio statika ir dinamika: žemaičių regresyvinės balsių asimiliacijos atvejis apgynė 2021 m. rugsėjo 24 d. (mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė). Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre dirba nuo 2015 m.

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, dialektologija, sociolingvistika.

 1. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė, Dambrauskienė Diana, Šidlauskas Žydrūnas, Tuomienė Nijolė, Valentukevičienė Danutė, Vyniautaitė Simona 2021: Lietuvių dialektologijos profiliai: XXI amžiaus pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 255 p. ISBN: 9786094113000 ; DOI: https://doi.org/10.35321/e-pub.22.lietuviu-dialektologijos-profiliai.
 2. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, Vilnius, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 1. Vyniautaitė Simona 2022: Regresyvinė balsių asimiliacija: nomenklatūrinė požymio kaita plungiškių požiūriu. – Acta Linguistica Lithuanica 87, 292–308. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis). Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2196/2300.
 2. Vyniautaitė Simona 2020: Plungės geolektas regresyvinės balsių i, u asimiliacijos požiūriu. – Lietuvių kalba 14, 1–19. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/298.
 3. Vyniautaitė Simona 2018: Regresyvinė balsių asimiliacija šiaurės žemaičių patarmių paribio šnektose XX a. 6–9 dešimtmečių rankraštinių šaltinių duomenimis. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, 140–166. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 4. Vyniautaitė Simona 2016: Skuodo apylinkių žemaičių kalbinės nuostatos. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 176–204. ISSN 1648-4444.
 1. Vyniautaitė, Simona. Regresyvinė balsių asimiliacija plungiškių požiūriu. – 149-osioms Janio Endzelyno gimimo metinėms skirta tarptautinė mokslinė konferencija „Valodas reģionālie varianti“, 2022 m. vasario 22–23 d., Ryga, LU Latvių kalbos institutas. Pranešimo tezių prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57005.
 2. Vyniautaitė, Simona. Regresyvinė balsių asimiliacija: Telšių atvejis. – Tradicijos ir modernybės sąveika, 2021 m. lapkričio 18–19 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas. Pranešimo tezių prieiga internete: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/wp-content/uploads/2021/11/Santraukos_Abstracts.pdf.
 3. Vyniautaitė Simona 2019: Žemaičių regiolekto formavimasis: Plungės geolekto vaidmuo. – 5-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija Tradicijos ir modernybės sąveika“, 2019 m. lapkričio 20–21 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas, Telšiai, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Pranešimo tezių prieiga internete: https://www.ku.lt/wp-content/uploads/2019/03/Dalyvi%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-santraukos-Summary-of-Presentations.pdf.
 4. Vyniautaitė Simona 2018: Jaunųjų skuodiškių požiūris: pietų žemaičių arealas mentaliniuose žemėlapiuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros 4“, 2018 m. birželio 15–16 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas.
 5. Vyniautaitė Simona 2018: Šiaurės žemaičių telšiškių ir kretingiškių bei pietų žemaičių varniškių paribio šnektos sociokultūriniu požiūriu. – VIII tarptautinė mokslinė konferencija Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“, 2018 m. gegužės 3–4 d., Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas.
 6. Vyniautaitė Simona 2018: Žemaičių regiolekto tekstai-stimulai: estetinė vertė gimnazistų požiūriu. – Septintoji respublikinė konferencija-seminarasGimtoji kalba mokykloje“, 2018 m. kovo 9 d., Šiauliai, Šiaulių universitetas.
 7. Vyniautaitė Simona 2017: Mosėdžio šnekta regresyvinės balsių asimiliacijos požiūriu: telšiškiai ar / ir kretingiškiai? – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimuiKalbų ir tarmių transformacijos“, 2017 m. spalio 19–20 d., Vilnius, LKI.
 8. Vyniautaitė Simona 2017: Šiaurinių šiaurės žemaičių kalbinės nuostatos (savas–svetimas). – Tarptautinė mokslinė konferencijaTekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“, 2017 m. balandžio 27–28 d., Kaunas, Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Pranešimo santraukos prieiga internete: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/SANTRAUKOS-1.pdf.
 1. Vyniautaitė Simona 2018: 9-asis Tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. – Acta Linguistica Lithuanica 79, 255–260. ISSN 1648-4444.
 1. Vyniautaitė Simona 2018: Kompaktinės plokštelės Akmenės apylinkių tekstai sudarymas. – Akmenės apylinkių tekstai, par. L. Murinienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 192 p. (su kompaktine plokštele). Serija Tarmių tekstynas. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-222-5.
 1. 2018–2020 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas projektas Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai (Nr. K-1/2018) (vadovė dr. Jolita Urbanavičienė), vykdytoja.
 2. 2019 m. lapkričio 4 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.; 2017 m. vasario 1 d. – 2017 m. kovo 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Tarmių tekstynas (Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programa), vadovė – doc. dr. Rima Bakšienė.
 3. 2018–2019 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai (Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programa (sutarties Nr. K-1/2018, programos kodas 2.1), vadovė – dr. Jolita Urbanavičienė.
 4. 2017 m. birželio 15 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas, vadovė – prof. dr. Daiva Aliūkaitė. 
 5. 2016 m. vasario 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis, vadovė – dr. Violeta Meiliūnaitė.
 6. 2016 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai, vadovė – dr. Jolita Urbanavičienė.
 1. Vyniautaitė Simona 2016: Vaikas – tarmės perėmėjas. – Folkloro mokymaiTramtatulioakademija“, 2016 m. balandžio 28 d., Telšių r. Rapalių k. 

Other Members