IMG_6389-min (1)

prof. dr. Danguolė Mikulėnienė

Head of research centre, Chief researcher

 1. Koordinuoja ir organizuoja Centro darbą: paskirsto užduotis Centro darbuotojams ir kontroliuoja, kad jos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku;
 2. Konsultuoja Centro darbuotojus, suteikia jiems metodinę medžiagą priskirtoms funkcijoms atlikti;
 3. Rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 4. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 5. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 7. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1952 09 11 Kaune. 1975 m. baigė Vilniaus universitetą. Daktarė (1987), docentė (1990), 2007 m. atliko habilitacijos procedūrą Vytauto Didžiojo universitete.

1975–1990 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute (dabar – Šiaulių universitetas). 1992–1995 m. – Kalbos komisijos sekretorė, 1995–1998 m. – pirmininko pavaduotoja, 1998–2002 m. – pirmininkė.

Nuo 1990 m. dirba Lietuvių kalbos institute: 1990–2007 m. vyresnioji mokslo darbuotoja (1990–2007), vyriausioji mokslo darbuotoja (2007 – iki šiol) ir Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadovė (2002–2015), Geolingvistikos centro vadovė (2015 – iki šiol).

 1. Mikulėnienė D., Leskauskaitė A., Ragaišienė V., Geržotaitė L. Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 504 p. ISBN 978-609-411-186-0.
 2. Mikulėnienė D., Stafecka A. Geolingvistiniai latvių ir lietuvių kalbų leksikos tyrimai Latviešu un lietuviešu valodas leksikas ģeolingvistiski pētijumi Geolinguistic Research of the Latvian and Lithuanian Lexis – Mikulėnienė D., Stafecka A. ir kt. Baltu valodu atlants•Baltų kalbų atlasas•Atlas of the Baltic languages: Leksika I • Leksika I • Lexis I: Flora. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2013, p. 12–29; 379–388. ISBN 978-609-411-100-6.
 3. Mikulėnienė D., Selenis V. Petras Mikolainis – knygnešys, leidėjas, publicistas. Knygnešys, leidėjas, publicistas Petras Mikolainis (1868–1934) laiškuose ir atsiminimuose / Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai Sud. D. Mikulėnienė, V. Selenis. Vilnius: Europos kalbų ir kutūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, p. 15–36. ISBN 978-609-420-218-6.
 4. Mikulėnienė D., Stafecka A. ir kt. Baltu valodu atlants•Baltų kalbų atlasas•Atlas of the Baltic languages. Leksika 1: flora •Leksika 1: flora • Lexis 1: Flora. D. Mikulėnienė ir A. Stafecka. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012 (kompaktinė plokštelė).
 5. Mikulėnienė D., Stafecka A. ir kt. Baltu valodu atlants•Baltų kalbų atlasas•Atlas of the Baltic languages. Prospekts•Prospektas• A Prospect. Rīga-Vilnius, 2009, 184 p. ISBN 978-9984-742-49-6.
 6. Mikulėnienė D., Pakerys A., Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, 302 p. (su kompaktine plokštele). ISBN 978-9955-20-211-0.
 7. Mikulėnienė D. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 332 p. ISBN 9996-72-7.
 8. Barauskaitė J., Čepaitienė, G. Mikulėnienė D., Pabrėža J., Petkevičienė R. Lietuvių kalba 1: leksikologija, fonetika, akcentologija, dialektologija, rašyba. Vadovėlis aukštųjų mokyklų pradinio mokymo pedagogikos ir specialiosios pedagogikos specialybių studentams Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995, 336 p. ISBN 5-420-01243-X, ISBN 5-420-01304-5 (1 d.).
 1. Vanagienė, Birutė. Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos. Moksliniai redaktoriai Mikulėnienė, J. Pabrėža. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. T. 1: A–O. 2014, XXXII, 486 p. ISBN 978-609-411-143-3 (bendras); T. 2: P–Ž, 2015, X, 502 p. ISBN 978-609-411-166-2.
 1. Aloyzas Vidugiris. Lazūnų šnekta. Mokslinė redaktorė D.Mikulėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 316 p. ISBN 978-609-441-119-8.
 1. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai. Sud. D. Mikulėnienė ir V. Meiliūnaitė. Vilnius: leidykla „Briedis“, 2014, 464 p. ISBN 978-9955-26-468-2.
 2. Knygnešys, leidėjas, publicistas Petras Mikolainis (1868–1934) laiškuose ir atsiminimuose / Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 2. Sud. D. Mikulėnienė, V. Selenis. Vilnius: Europos kalbų ir kutūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, p. 15–36. ISBN 978-609-420-218-6.
 3. Ambrazas, Saulius. Būdvardžių darybos raida. Moksl. red. ir sud. D. Mikulėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 274 p. ISBN 978-609-411-066-5.
 4. Aleksandravičius, Juozas. Kretingos tarmės žodynas. Sud. D. Mikulėnienė ir D. Vaišnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 552 p. ISBN 978-609-411-072-6.
 5. Mikulėnienė D., Morkūnas K., Vidugiris A. [sud.] Dieveniškių šnektos žodynas 2. N–Ž. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 9986-668-78-6 (bendras), ISBN 978-609-411-073-3.
 1. No skaņas un burta līdz tekstam un korpusam: sinhronija un diahronija : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 135. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiali / redakcijas kolēģija: A. Andronovs, O. Bušs, I. Jansone, Mikulēniene, A. Stafecka, A. Trumpa, E. Trumpa, L. Vaba. – Rīga : Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2008. – 50 p.
 2. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos: [straipsnių rinkinys] / [sudarė: S. Ambrazas, Mikulėnienė ; vyr. redaktorė D. Mikulėnienė]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – D. 2. – 628 p.
 3. Juozas Senkus. Kalbotyros darbai / sudarė:  Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė. –  Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. – 680 p.
 4. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos: [straipsnių rinkinys] / [sudarė: S. Ambrazas, L. Grumadienė,  Mikulėnienė; vyr. redaktorė D. Mikulėnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – D. 1. – 393 p.
 5. Lietuviųtarmės [Elektroninis išteklius] = Lithuanian Dialects : kompiuterinis žodynas /  [sudarė: D. Atkočaitytė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė,  Mikulėnienė, K. Morkūnas, E. Ožeraitis, L. Telksnys, A. Vidugiris ; Lietuvių kalbos institutas ; Matematikos ir informatikos institutas]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. – D. 2. – 1 kompakt. plokštelė + 1 įd. lap.
 6. Vakarųaukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai : mokomoji knyga / sudarė: R. Bacevičiūtė,  Mikulėnienė, V. Salienė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005, 201 p. + 1 kompakt. plokštelė. – (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai).
 7. Vidugiris A. Zietelos lietuvių šnekta / mokslinė redaktorė  Mikulėnienė. – Vilnius : Presvika, 2004. – 403 p.
 8. Abstracts of Scholarly Papers = Thesen der Vorträge = Résumés des communications = Тeзиcы дoклaдoв : 4tInternational Congress of Dialectologists and Geolinguists, July 28–August 2, 2003 / editorial staff: I. Jansone, O. Bušs, A.  Stafecka, A. Bankavs, L. Vaba,  Mikulėnienė. – Riga : Latvian Language Institute, University of Latvia, 2003. – 267 p.
 9. Kazimieras Jaunius (1848–1908): tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas : Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms : konferencijos pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 21–23 d. / sudarė: O. Aleknavičienė, S. Ambrazas, Mikulėnienė, K. Morkūnas. –  Vilnius; Kvėdarna: Lietuvių kalbos institutas, 2003. – 72 p.
 10. Acta Baltico-Slavica: archeologia, historia, etnographia et linguarum scientia / Polska Akademia Nauk. Institytut Słowianoznawstwa; redaktoriai: I. Grek-Pabisova,  Mikulėnienė(nuo T. 26 (2002) … [ir kt.]. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków.
 11. Girdenis A. Kalbotyros darbai / vyr. redaktorė Mikulėnienė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000–2001. – T. 1: 1962–1974. – 2000. – 420 p. ; T. 2: 1975–1987. – 2000. – 416 p. ; T. 3: 1988–2000. – 2001. – 472 p.
 12. Pranas Skardžius – bendrinės kalbos teoretikas ir ugdytojas: seminaro tezės, 1999 m., kovo 25 d. / ats. redaktorės:  Mikulėnienė, J. Palionytė. – Vilnius : Nacionalinių tyrimų centro leidykla, 1999. – 31 p.
 13. Valstybinė kalba ir integracija (Estija, Latvija, Lietuva): seminaro tezės, 1998 m. vasario 11–12 d. / ats. redaktorės:  Mikulėnienė, J. Palionytė. – Vilnius: Nacionalinių tyrimų centro leidykla, 1998. – 23 p.
 14. Vidugiris A. Zietelos šnektos žodynas / mokslinė redaktorė  Mikulėnienė. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 846 p.
 15. Lietuvos Respublikos valstybinė kalba: teisės aktų rinkinys / sudarė: Mikulėnienė, J. Palionytė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. –  75 p.
 16. Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa: kirčiavimas / sudarė Mikulėnienė, B. Stundžia. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 1996. – 91 p.
 17. Lietuvių kalbos tvarkyba: teorinės ir praktinės problemos: seminaro tezės. Vilnius, 1996 m. balandžio 25 d. / ats. redaktoriai: D. Mikulėnienė, B. Stundžia. – Vilnius: Danielius, 1996. – 32 p.
 18. Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa: morfologija / sudarė Mikulėnienė, K. Morkūnas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 1995. – 42 p.
 19. Lietuviųkalbotyros klausimai / Lietuvių kalbos institutas ; redakcinė kolegija: V. Ambrazas, V. Drotvinas, A. Holvoet (ats. redaktorius),  Mikulėnienė (T. 30 (1993); nuo T. 34 (1994) iki T. 53 (2005) … [ir kt.]. – Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1957–.
 20. Kalbotyra: mokslo darbai / Vilniaus universitetas ; redaktoriai: V. Čekmonas, A. Girdenis, I. M. Norkaitienė, Mikulėnienė (nuo T. 43 (1994) iki T. 53 (2004) … [ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1993–.
 21. Kaipnereikia kalbėti: klaidų žodynėlis / sudarė  Mikulėnienė. – Vilnius: Mokslas, 1991. – 109 p.
 22. Kalbėkimetaisyklingai: svarbesnių klaidų taisymai / sudarė  Mikulėnienė. – 2-asis leid. – Vilnius : Žinija, 1990. – 52 p.
 23. Lietuvių kalbos dalykų programos: pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos taip pat defektologijos specialybės studentams / [sudarė: J. Barauskaitė, Mikulėnienė … [ir kt.] : ats. redaktorius K. Župerka]. – Šiauliai: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija: Šiaulių pedagoginis institutas, 1989. – 25 p.
 24. Kalbėkime taisyklingai: svarbesnių klaidų taisymai / sudarė Mikulėnienė. –Vilnius: Žinija, 1988. – 54 p.
 25. Lietuvių kalbos dalykų programos: pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos taip pat defektologijos specialybės studentams / [sudarė: J. Barauskaitė, Mikulėnienė … [ir kt.]: ats. redaktorius K. Župerka]. – Šiauliai: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija: Šiaulių pedagoginis institutas, 1989. – 25 p.
 26. Kalbotyros įvado ir dabartinės lietuvių kalbos programos: pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos ir defektologijos specialybių studentams / [sudarė: J. Barauskaitė, Mikulėnienė … [ir kt.]. – Šiauliai : Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija: Šiaulių pedagoginis institutas, 1980. – 28 p.
 1. Mikulėnienė D., Vidugiris A. Zietelos šnektos tekstai 2 (su kompaktine plokštele). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-056-6.
 2. Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos istorija. Kaunas: Šviesa, 2008, 120 p. ISBN 5-430-0457-0.
 3. Elena Grinaveckienė. Bibliografija. S Gudelienė B., Mikulėnienė D. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 36 p. ISBN 978-9955-704-51-5.
 4. Juozas Senkus. Bibliografija. Sud. D. Mikulėnienė, Senkutė-Kašėtienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007, 28 p. ISBN 978-9955-704-34-8.
 5. Mikulėnienė D., Morkūnas K., Vidugiris A., Grumadienė L. Dieveniškių šnektos žodynas A-M. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, 428 p. ISBN 9986-668-77-8, ISBN 9986-668-78-6 (bendras).
 6. Mikulėnienė D., Vidugiris A. Zietelos šnektos tekstai Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, 396 p. ISBN 9986-668-73-5, ISBN 9986-668-74-3 (bendras).
 7. Mikulėnienė D., Morkūnas K. Dieveniškių šnektos tekstai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1997, 192 p. ISBN 5-420-01423-8.
 8. Seredžiaus šnektos tekstai / parengė D. Mikulėnienė // Seredžius / sudarytojai: V. Girininkienė, M. Baršauskienė, P. Krikščiūnas. – Vilnius, 2003. – P. 956–958. (Lietuvos valsčiai).
 1. Aliūkaitė D., Mikulėnienė Lietuvos gimnazistų požiūris: išsilavinimas bendrinės kalbos vaizdiniuose, – Verbum 17, 2016, p. 17–23 (1 a. l.) http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10283/8155
 1. Aliūkaitė D., Mikulėnienė Perceptyviosios dialektologijos instrumentai ir tyrimų kryptys: variantų arealai mentaliniuose žemėlapiuose (Biržų atvejis), – Acta Linguistica Lithuanica 74, 2016, 89–120. ISSN 1648-4444.
 2. Mikulėnienė Kalbotyrinė Antano Baranausko veikla: stereotipai. XXI amžiaus įžvalgos, – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4. V. Meiliūnaitė, V. Ragaišienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 11–42. ISBN 978-609-411-163-1, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 3. Mikulėnienė Lenkijos lietuvių šnektos geolingvistiniu požiūriu. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3. Sud. V. Meiliūnaitė, A. Čepaitienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 282–301. ISBN 9986-668-71-9 (bendras); ISBN 978-609-411-158-7.
 4. Mikulėnienė Lietuvių tarmių fonetikos bruožai Augusto Schleicherio Lietuvių kalbos vadove. – Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 2. Sud. Ilja Lemeškin, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 757–767. ISBN 978-609-411-145-7.
 5. Mikulėnienė D. Lietuvių tarmių tinklas ir jo optimizacija. – Acta Lithuanica 2013, p. 71-91. ISSN 1648-4444.
 6. Mikulėnienė D., Rutkowska K. Współczesna sytuacja językowa na Litwie: aspekt geolingwistyczny i nowe możliwości opisu. – Acta Baltico-Slavica 37, SOW, Warszawa 2013, s. 459–471, ISSN 0065-1044.
 7. Mikulėnienė D. Adalbertas Bezzenbergeris (1851–1922): asmenybės ir veiklos aktualizacija XIX amžiaus lietuvių tarmėtyros kontekste. – Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai / Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai Sud. G. Blažienė, N. Morozova, J. Zabarskaitė. Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, p. 111–129. ISBN 978-609-420-232-2.
 8. Mikulėnienė D. Dėl kalbos archaikos ir inovacijų santykio (Zietelos lietuvių šnektos duomenimis). Lituanistica, 2012. T. 58, Nr. 1(87), p. 51–61. ISSN 0235-716X.
 9. Mikulėnienė D. Leopold‘s Geitler‘s Contribution to Lithuanian dialectology: geolinguistic aspect. – Dialektologie a geolingvistika v Současné Střední Evropĕ. Holub, Zbyněk, Sukač, Roman (eds.). Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví. Kleinwächter, Frýdek-Místek 2012 (2011), s. 19–27; ISBN 978-80-7248-773-8.
 10. Mikulėnienė D. XIX a. lietuvių tarmėtyra: Jono Juškos (1815–1886) įžvalgos. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Straipsnių rinkinys. Sud. A. Auksoriūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, p. 244–255. ISBN 978-609-411-086-3.
 11. Mikulėnienė D., Stafecka A. Iš lietuvių ir latvių tarmėtyros istorijos: leksikos klausimai E. Volterio programose, Baltistica 49 (1), 2011, p. 155–165.
 12. Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos plotas tarmių požiūriu senosiose gramatikose: nuo Kleino iki Kuršaičio.– Florilegium Lithuanum. Sud. G. Blažienė, S. Grigaravičiūtė, A. Ragauskas. Vilnius, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 186–193. ISBN 978-9955-20-518-0.
 13. Leskauskaitė A., Mikulėnienė D. The Principles of Making Maps and Commentaries to the Atlas of the Baltic Languages, Acta Baltico-Slavica 34, 2010, p. 57–72 ISSN 0065-10441.
 14. Mikulėnienė D., On the History of Lithuanian Orthography: Traditions and Innovations. – Acta Baltico-Slavica 33, 2009, p. 46– ISSN 006s-1044.
 15. Mikulėnienė D. Iš Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus istorijos. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 15–33. ISBN 9986-668-71-9; ISBN 978-609-411-012-2 (D. 2).
 16. Mikulėnienė D., Stafecka A. Latviešu un lietuviešu valodas leksikas un semantikas atspoguļojums „Baltu valodu atlantā“, Linguistica Lettica 17, 2008, p. 133–149. ISSN 1407-1932.
 17. Mikulėnienė D., Trumpa E. Naujas žvilgsnis į Kazimiero Jauniaus tarmių klasifikaciją. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 128–146. ISBN 9986-668-71-9; ISBN 978-609-411-012-2 (D. 2).
 18. Mikulėnienė D. Vakarinių vakarų aukštaičių tarmių kirčiavimo sistemos atspindžiai lietuvių bendrinės rašomosios kalbos istorijoje: tyrimo metodika. Prace Baltystyczne 3, 2006, p. 68–73. ISBN 9986-668-97-2.
 19. Mikulėnienė D. Vakarinių vakarų aukštaičių kirčiavimo sistemos atspindžiai Juozo Senkaus raštuose. Acta humanitarica universitatis Saulensis, Mokslo darbai. Šiauliai: ŠU leidykla, 2006, 112–118. ISBN 998638-704-3.
 20. Mikulėnienė D. Lithuanian Dialectology, The Present Challenges. Procceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Riga, University of Latvia, 2006, p. 345–353. ISBN 9984-742-22-9.
 21. Mikulėnienė D. Metatonijos normų formavimasis bendrinėje lietuvių kalboje, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos Sud. S. Ambrazas, L. Grumadienė, D. Mikulėnienė. Vyr. red. D. Mikulėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, p. 133–152. ISBN 9986-668-70-0 (1 dalis), ISBN 9986-668-71-9 (bendras).
 22. Mikulėnienė D. Kazimiero Būgos darbų reikšmė šiuolaikinei akcentologijai, Res Balticae 10, Departamento di linguistica universitatà di Pisa, Books & Company, Livorno, 2005, 127–140. ISBN 88-7997-084-4.
 23. Mikulėnienė D. Dėl lietuvių kalbos dūrinių ir priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo raidos. Baltu filoloģija, 2005, XIV(2), p. 47–52. ISBN 1691-0036 (16), ISBN 9984-789-43-X.
 24. Микуленене Д. Лексические заимствования в аспекте культуры речи литовского языка: традиция и современность. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Valoda Zinātnisko rakstu krājums XV. Daugavpils universitāte. Daugavpils Saule, 2005, p. 286–291. ISBN 9984-14-273-6.
 25. Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos cirkumfleksinės metatonijos kilmės aiškinimas remiantis latvių kalbos duomenimis, Valoda – 2004. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums Daugavpils: Saule, 2004, p. 139–144. ISBN 9984-14-235-3.
 26. Mikulėnienė D. Morfonologinis kirčio ir priegaidžių vaidmuo vardažodiniuose galūnių darybos daiktavardžiuose. Žmogus ir žodis 1, 2004, p. 23–31. ISSN 1392-8600.
 27. Mikulėnienė D. Skolinių atranka ir vertinimas „Kalbos patarimuose“. Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba. Girčienė J. (ats. red.). Vilnius: LKI leidykla, 2004, p. 77–89. ISBN 9986-558-67-0.
 28. Mikulėnienė D. Diachroniniai metatonijos tyrimai. Lituanistica, 2003, Nr. 4 (56), p. 41–59. ISSN 0235-716X.
 29. Mikulėnienė D., Vidugiris A. Penki dialektologijos darbo dešimtmečiai Kalbos kultūra, 2003, sąs. 76, p. 160–166 ISSN 0130-2795.
 30. Mikulėnienė D. Language Laws and Language Planning in Lithuania Actes del 2n Congrés Europeu Sobre Planificació Lingűística. Andora la Vella, 14, 15 I 16 de novembre de 2001. Barselona: Departament de Cultura, 2003, p. 270– 272 ISBN 9986-9236-7-0.
 31. Mikulėnienė D. Vardažodinių priesagų vedinių kirčiavimo raida. Baltu filologija XI (2), 2002, p. 47–52. ISSN 1691-0036.
 32. Mikulėnienė D. Kalbinio ugdymo uždaviniai. Kalbos kultūra, 2002, sąs. 75, p. 31– ISSN 0130-2795.
 33. Mikulėnienė D. Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje: dabartis ir perspektyvos. Informacinė visuomenė Lietuvoje: padėtis ir perspektyvos. Lietuvos mokslų akademijos sesija-konferencija. Kaunas, 1999, p. 54–
 34. Mikulėnienė D. Tarptautinių žodžių lietuviškų atitikmenų paieškos ir atrankos principai. Humanistica, 1999, Nr. 4(6), p. 69–71 ISSN 1392-5628.
 35. Mikulėnienė D. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programa ir jos reikšmė lituanistikai. Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos. Vilnius, 1999, p. 60–87 ISBN 9986-780-31-4.
 36. Mikulėnienė D. Le lituanien dans le contexte de l’integration europeene Bulletin de recherche et d’information en amenagement linguistique et en terminologie. Hors serie (Les politiques linguistiques des Pays baltes). Quebec. Juillet 1998, p. 199–210 ISSN 0225-3194.
 37. Leskauskaitė A., Mikulėnienė D. Dėl priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse. Baltistica 33 (1), 1998, p. 95–102. ISSN 0132-6503.
 38. Mikulėnienė D. Dėl cirkumfleksinės metatonijos lietuvių kalbos dūriniuose. Baltistica 33 (1), 1998, p. 59–64. ISSN 0132-6503.
 39. Mikulėnienė D. Einwirkung der slawischen Sprachen auf die Lautstruktur der peripheren litauischen Mundarten Linguistica Baltica, 5–6 (1996–1997), p. 57–67. ISSN 1230-3984.
 40. Mikulėnienė D. Dėl linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantų pietinėse aukštaičių tarmėse. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai (Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 36), 1996, p. 148–155 ISSN 0130-0172.
 41. Mikulėnienė D. Variantai normos ir sistemos požiūriu. Kalbos kultūra, 1995, sąs. 67, p. 36–39 ISSN 0130-2795.
 42. Mikulėnienė D. Нейтрализация оппозиции слоговых интонаций литовского языка в говорах балто-славянского пограничъя. Badania dialektow i onomastyki na pograniczu polskowschodnio–słowianskim. Białystok, 1995, p. 181–186. ISBN 83-86423-28-5.
 43. Mikulėnienė D. Tarmės garsyno ypatybės Dieveniškės. Sud. V. Mačiekus. Vilnius: Mintis, 1995, p. 447–454. ISBN 5-417-00695-5.
 44. Mikulėnienė D. Priesagos –alas daiktavardžių kirčiavimo ypatybės. Baltistica, 27(2), 1994, p. 77–81. ISSN 0132-6503.
 45. Mikulėnienė D. Dėl įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimo raidos. Baltistica, 4 priedas, 1994, p. 106–108 . ISSN 0132-6503.
 46. Mikulėnienė D. Linksniuojamųjų priešdėlio *pa- vedinių kirčiavimas. Lietuvių kalbos tarmės ir jų tyrinėjimai (Lietuvių kalbotyros klausimai, 34), 1994, p. 118–129. ISSN 0130-0172.
 47. Mikulėnienė D., Žeižienė J. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas morfonologijos požiūriu. Kalbotyra, 1994, t. 43 (1), p. 65–76. ISSN 1392-1517.
 48. Mikulėnienė D. Dviskiemenio kamieno darinių kirčiavimas Kalbos kultūra, 1993, sąs. 65, p. 72–74, 83–84. ISBN 5-420-01266-9.
 49. Mikulėnienė D. Priegaidžių defonologizacijos tendencijos Gervėčių tarmėje. Periferinės lietuvių kalbos tarmės (Lietuvių kalbotyros klausimai, 30), 1993, p. 95–104. ISSN 0130-0172.
 50. Mikulėnienė D. Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo tendencijos Kalbos kultūra, 1992, sąs. 63, p. 75–79. ISBN 5-420-01271-5.
 51. Mikulėnienė D. Sisteminis kirčiavimo mokymas X klasėje. Lietuvių kalba mokykloje Kaunas: Šviesa, 1992, p. 21–39 ISBN 5-430-00741-2.
 52. Mikulėnienė D. Metatonija morfonologijos požiūriu. Kalbotyra, 1989, t. 40 (1), p. 45–51. ISSN 0202-330X.
 53. Mikulėnienė D., Stundžia B. Dūrinių kirčiavimo dėsningumai. Kalbotyra, 1989, t. 40 (1), p. 83–90 ISSN 0202-330X.
 54. Mikulėnienė D.Metatonija galūninės darybos daiktavardžiuose (formos ir turinio aspektas). – Bibliogr.: p. 147–148 (14 pavad.) // Jaunųjų filologų darbai. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 143–148.
 55. Mikulėnienė D. Metatonija morfonologijos aspektu. – Bibliogr. str. gale (9 pavad.) ir išnašose (4 pavad.) // Jaunųjų filologų darbai. – Vilnius, 1984. – T. 1: Sinchroninė ir diachroninė lietuvių filologija. – P. 65–71.
 56. Mikulėnienė D. Priegaidžių kaita ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimas. – Santr. rus. – Bibliogr. str. gale (11 pavad.) // Kalbotyra. – T. 32, Nr. 1 (1981), p. 62–65.
 1. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J., Rinkauskienė R. Lietuvių kalba 8 [klasei]: mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2010. – 78 p.
 2. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J., Rinkauskienė R. Lietuvių kalba: pratybų sąsiuvinis 8 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2010. – 72 p.
 3. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J., Rinkauskienė R. Lietuvių kalba:  vadovėlis 8 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2010. – Kn. 1. – 176 p. ; Kn. 2. – 176.
 4. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R., Vilkienė V. Tėvynė – tai kalba: kontroliniai ir savikontrolės testai 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2010. – 72 p.
 5. Viešoji kalba mokykloje: sakytiniai ir rašytiniai tekstai, teksto analizė, žiniasklaidos pradmenys, reklama, viešieji ryšiai, taisyklingos kalbos pagrindai. : D. Mikulėnienė, R. Koženiauskienė, V. Marcišauskaitė, B. Dobrovolskis, Č. Navakauskas. Sud. Č. Navakauskas. Kaunas: Šviesa, 2012, 248 p. ISBN 978-5-430-05451-9
 6. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba : lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus 3 [klasei]. – Puńsk: Aušra, 2009. – 196 p.
 7. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalbos kurso konspektas 10 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2009. – 64 p.
 8. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 10 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2009. – Sąs. 1. – 80 p. ; Sąs. 2. – 72 p.
 9. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalbos vadovėlis 10 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2009. – Kn. 1. – 136 p. ; Kn. 2. – 152 p.; Kn. 3. – 128 p.
 10. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J., Kainauskienė V., Sruogis R. Lietuvių kalba: vadovėlis 7 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2009. – Kn. 1. – 152 p.; Kn. 2. – 159 p.
 11. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Lietuvių kalba: pratybų sąsiuvinis 7 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2009. – Sąs. 1. – 64 p.; Sąs. 2. – 56 p.
 12. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Lietuvių kalba 7 [klasei]: mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2009. – Kn. 1. – 72 p. ; Kn. 2. – 56 p.
 13. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Vėl žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos vadovėlis 6 [klasei: pritaikyta specialiųjų poreikių mokiniams] / pritaikė: S. Liorančienė, L. Martišiūtė. – Kaunas: Šviesa, 2009. – Kn. 1. – 119 p. ; Kn. 2. – 144 p.
 14. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R., Vilkienė V. Tėvynė – tai kalba: lietuvių kalba 9 klasėje: mokytojo knyga. – Kaunas: Šviesa, 2008. – 104 p.
 15. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R., Vilkienė V.Tėvynė – tai kalba : pratybų sąsiuvinis 9 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2008. – Sąs. 1. – 80 p. ; Sąs. 2. – 72 p.
 16. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D., Rinkauskienė R. Tėvynė – tai kalba : lietuvių kalbos vadovėlis 9 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2008. – Kn. 1. – 94 p. ; Kn. 2. – 112 p.; Kn. 3. – 95 p.
 17. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D.,Petrauskaitė J. Vėl žaidžiu žodžiu: lietuvių kalba 6 klasėje: mokytojo knyga. – Kaunas: Šviesa, 2008. – Kn. 1. – 60 p.; Kn. 2. – 116 p.
 18. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Vėl žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 6 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2008. – Sąs. 1. – 48 p.; Sąs. 2. – 72 p.
 19. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D., Petrauskaitė J. Vėl žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos vadovėlis 6 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2008. – Kn. 1. – 120 p.; Kn. 2. – 144 p.
 20. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D. Žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos vadovėlis 5 [klasei: pritaikyta specialiųjų poreikių mokiniams] / pritaikė: S. Liorančienė, L. Martišiūtė. – Kaunas: Šviesa, 2008. – Kn. 1. – 12 p.; Kn. 2. – 147 p.
 21. Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba 9 ir 10 klasėje: mokytojo knyga. – Kaunas : Šviesa, 2007. – 128 p.
 22. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba: kalbos kultūra, retorika, komunikacija: lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus 2 [klasei]. – Puńsk : Wydawnictwo „Aušra“, 2007. – 194 p.
 23. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D.Žaidžiu žodžiu: lietuvių kalba 5 klasėje: mokytojo knyga. – Kaunas: Šviesa, 2007. – Kn. 1. – 130 p. ; Kn. 2. – 152 p.
 24. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D.Žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 5 [klasei]. –  Kaunas : Šviesa, 2007. – Sąs. 1. – 48 p.; Sąs. 2. – 72 p.
 25. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D.Žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos vadovėlis 5  [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2007. – Kn. 1. – 112 p.; Kn. 2. – 152 p.
 26. Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D.Lietuvių kalba: pratybų sąsiuvinis 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2006. – Sąs. 1. – 80 p.; Sąs. 2. – 88 p.
 27. Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba: vadovėlis 10 [klasei]. – Kaunas : Šviesa, 2006. – 296 p.
 28. Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba: vadovėlis 9 [klasei]. – 2-asis leid. – Kaunas: Šviesa, 2006. – 269 p.
 29. Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba 10 [klasei]: kurso konspektas. – Kaunas: Šviesa, 2006. – 80 p.
 30. Koženiauskienė R., Mikulėnienė D.Lietuvių kalba. Kalbos kultūra, retorika, komunikacija : lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus I klasei. – Puńsk: Wydawnictwo „Aušra“, 2006. – 224 p.
 31. Marcišauskaitė V., Mikulėnienė D.Ar moki lietuvių kalbą: kalbėjimo, teksto suvokimo ir kūrimo užduotys. – Kaunas : Šviesa, 2006. – 120 p. – (Egzaminui rengiuosi pats!).
 32. Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba 9 klasėje: kurso konspektas. – Kaunas: Šviesa, 2005. – 48 p.
 33. Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D.Lietuvių kalba: pratybų sąsiuvinis 9 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2005. – Sąs. 1. – 64 p.; Sąs. 2. – 56 p.
 34. Dobrovolskis B., Koženiauskienė R., Mikulėnienė D. Lietuvių kalba: vadovėlis 9 [klasei]. – Kaunas: Šviesa, 2005. – 269 p. Kalbos patarimai. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. – [Kn.] 4, [d.] 1: Leksika : skolinių vartojimas: (svetimybės, tarptautiniai žodžiai) / [autorė ir sudarytoja Mikulėnienė]. – 118 p.
 35. Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos kirčiavimas: mokinio knyga. – Vilnius: Baltos lankos, 1997. – 80 p. – (Švietimas Lietuvos ateičiai).
 36. Mikulėnienė D.Lietuvių kalbos kirčiavimas : metodiniai nurodymai studentams. – Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 1981. – 42 p. – Bibliogr.: p. 40–41 (9 pavad.).
 1. Mikulėnienė D. Retam mūsų žmogui… (Aloyzas Vidugiris, 1928 12 25 – 2016. 03 05). – Gimtoji kalba 3, 2016, 26–27. ISSN 0868-5134.
 2. Mikulėnienė D. Žmogus, kuris visus pažinojo… (Algirdas Sabaliauskas, 1929 07 26–2016 04 17) – Gimtoji kalba 5, 2016, 19–21. ISSN 0868-5134.
 3. Mikulėnienė D. Valstybinė lietuvių kalba: rūpesčiai ir lūkesčiai. – Lituanistų sambūris, 2015–02–09. http://lituanistusamburis.lt/danguole-mikuleniene-valstybine-lietuviu-kalba-lukesciai-ir-rupesciai/#more-430 perpublikuota iš Alkas.lt
 4. Mikulėnienė D. Valstybinė lietuvių kalba: rūpesčiai ir lūkesčiai. – Alkas.lt, 2015–02–06. http://alkas.lt/2015/02/06/d-mikuleniene-valstybine-lietuviu-kalba-lukesciai-ir-rupesciai/
 5. Kalbos patarimai. Leksika: skolinių vartojimas (L1). Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Sudarė Mikulėnienė D. ir Dvylytė A. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, 96 p. ISBN 978-5-420-01728-9.
 6. Mikulėnienė D. Skaitome tarmiškai. – Skaitome tarmiškai / Kompaktinė plokštelė. Sud. Gintarė Šeškevičiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejus, 2013. ISBN978-9986-580-27-0.
 7. Mikulėnienė D. Pratarmė. – Visos tarmės gražiausios. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, 7–8. ISBN978-5-420-01732-6.
 8. Mikulėnienė D. Iš tarmių medžiagos rinkimo istorijos. – Visos tarmės gražiausios. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, 13–20. ISBN978-5-420-01732-6.
 9. Mikulėnienė D. (kartu su V. Kardeliu). Tarmės užrašytojo etika. – Visos tarmės gražiausios. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Sud. Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, 30. ISBN978-5-420-01732-6.
 10. Mikulėnienė D. Kada mirs lietuvių kalba? / When will the Lithuanian language die? – Ekonomika ir visuomenė, 2012, 7/8, 16–19. ISSN 1392-5601.
 11. Lituanistinė ir pedagoginė Juozo Aleksandravičiaus veikla / Mikulėnienė D., Dobrovolskis B., Sabaliauskas A., Zinkevičius Z. // Aleksandravičius J. Kretingos tarmės žodynas / sudarė: D. Mikulėnienė, D. Vaišnienė. – Vilnius, 2011. – P. VII–XIX.
 12. Mikulėnienė D. Gyvenimo kadencijai pasibaigus : [nekrologas S. Ambrazui] // Gimtoji kalba. – 2010, Nr. 9, p. 26–27.
 13. Mikulėnienė D. Tarmės // Lietuvos etnografiniai regionai. – Kaunas, 2010. – P. 143–157.
 14. Mikulėnienė D. Iš Kazio Morkūno archyvinio palikimo // Eskizai : Deltuvos kultūros almanachas. – Nr. 19 (2009), p. 138–142.
 15. Mikulėnienė D. Iš savo krašto kalbos istorijos : [apie K. Morkūną] // Kalbos kultūra. – Sąs. 82 (2009), p. 329–336.
 16. Mikulėnienė D. Apie tarmiško žodžio malonę // Vladas Braziūnas. Saula prie laidos. – Vilnius, 2008. – P. 3.
 17. Mikulėnienė D., Auksoriūtė A. Leksikografas ir terminologas : [apie J. Klimavičių] // Jonas Klimavičius : bibliografijos rodyklė / sudarė A. Noreikaitė. – Vilnius, 2008. – P. 11–12.
 18. Mikulėnienė D. Pasilikusi kalboje : [apie E. Grinaveckienę] // Elena Grinaveckienė : bibliografija / sudarė: B. Gudelienė, D. Mikulėnienė. – Vilnius, 2008. – P. 5–6.
 19. Mikulėnienė D. Juozas Senkus ir jo darbai // Kalbos kultūra. – Sąs. 80 (2007), p. 195–198.
 20. Mikulėnienė D. Prasminga Juozo Senkaus veikla // Juozas Senkus : bibliografija / sudarė: D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė. Vilnius, 2007. – P. 28.
 21. Mikulėnienė D. Juozo Senkaus Kalbotyros darbai // Senkus J. Kalbotyros darbai / sudarė: D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė. – Vilnius, 2006. – P. 25.
 1. Mikulėnienė D. Kalba. Šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005, 38–45.
 2. Mikulėnienė D., Morkūnas K. Algirdas Sabaliauskas kalbos mokslo baruose // Algirdas Sabaliauskas : bibliografija / sudarė I. Kukučionytė. – Vilnius, 2004. – P. 7–10.
 3. Mikulėnienė D., Morkūnas K. Kalbininkas Algirdas Sabaliauskas // Suvalkija. – Marijampolė, 2004, Nr. 2, p. 40–43.
 4. Mikulėnienė D. Spaudos draudimas Lietuvoje (1864–1904): kalbos politikos pamokos // Gimtoji kalba. – 2004, Nr. 5, p. 3–5.
 5. Mikulėnienė D. Dėl „Kalbos kultūros“ : (vietoj atsakymų į anketos klausimus) // Kalbos kultūra. – Sąs. 76 (2003), p. 175.
 6. Mikulėnienė D. Lietuvių kalba kalbininkų akimis prieš 70 metų ir dabar // Gimtoji kalba. – 2003, Nr. 12, p. 7–12.
 7. Mikulėnienė D. Kaip rašomi vardai // Dienovidis. – Kaunas, 2000, Nr. 15, p. 13.
 8. Mikulėnienė D. Sardzē pie savas dzimtās valodas sliekšņa // Latvijas vēstnesis. – Rīga, 2000, Nr. 123/124, p. 1, 4.
 9. Mikulėnienė D. Svetimžodis svetimžodžiui nelygu // Dienovidis. – Kaunas, 1999, Nr. 23, p. 5, 9.
 10. Mikulėnienė D. Kalbos mokėjimo kategorijos // Vilniaus balsas. – 1998, rugpj. 14, p. 6.
 11. Mikulėnienė D. Konsultuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija // Vilniaus balsas. – 1998, rugpj. 7, p. 6.
 12. Mikulėnienė D. Mūsų kalba ir jos sesės // Vilniaus balsas. – 1998, lapkr. 20, p. 1.
 13. Mikulėnienė D. Iš Žaslių bei Paparčių šnektų bei jų tyrimo istorijos. – Bibliogr. išnašose (12 pavad.) // Paparčių ir Žaslių apylinkės / sudarė J. Mačiokienė. – Kaišiadorys, 1997. – P. 351–363.
 14. Mikulėnienė D., Palionytė J. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1995 m. birželis–1996 m. rugpjūtis) // Kalbos kultūra. – Sąs. 69 (1997), p. 101–109.
 15. Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos išsaugojimas integruojantis į Vakarų Europą. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose  // Lietuvos mokslas. – T. 4, Nr. 11 (1996), p. 41–44.
 16. Mikulėnienė D. Pastabos dėl Lietuvos Respublikos tautinių bendrijų įstatymo projekto // Voruta. – 1996, Nr. 6, p. 1, 2.
 17. Mikulėnienė D. Politikams taisyklinga kalba nepasiekiama? // Lietuvos rytas. – 1996, spal. 30, p. 6.
 18. Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1994 m. gegužė–1995 m. gegužė). – Bibliogr. išnašose (10 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 68 (1996), p. 18–23.
 19. Problemos dėl pavardžių rašybos: [D. Mikulėnienės nuomonė dėl lenkiškų pavardžių rašymo] // Draugas. – Chicago, 1996, liep. 17, p. 1.
 20. Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1993 m. gegužė–1994 m. birželis) – Bibliogr. išnašose (6 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 67 (1995), p. 8–14.
 21. Mikulėnienė D. Kodėl žmonės nevienodai kirčiuoja – pagálba ir pãgalba, parodà, pãroda ir paróda, pastráipa ir pãstraipa  arba pastraipà. – (Klausimų kertelė) // Gimtoji kalba. – 1994, Nr. 3, p. 16.
 22. Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos komisijos posėdis: [dėl aukščiausių valstybės valdžios įstaigų pavadinimų rašymo] // Tiesa, 1994, geg. 13, p. 7.
 23. Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbo kryptys (1992 m. sausis–1993 m. balandis). – Bibliogr. išnašose (8 pavad.) // Kalbos kultūra. – Sąs. 66 (1994), p. 18–24.
 1. Mikulėnienė D. Dėl Didvyčių kaimo vardo. – (Kronika) // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 12, p. 18–19.
 2. Mikulėnienė D. Dialektologų vasaros darbai ir žiemos rūpesčiai // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 1, p. 18–20.
 3. Mikulėnienė D. Kaip taisyklingai kirčiuojamas žodis – (Klausimų kertelė) // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 8/9, p. 15.
 4. Mikulėnienė D. Kaip taisyklingai kirčiuoti – prezdiumasar prezidiùmaskòstiumas ar kostiùmas? – (Klausimų kertelė) // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 7, p. 10–11; Pasaulio lietuvis. – Cleveland, 1993, Nr. 2/280, p. 26–27.
 5. Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos komisijoje: [dėl firmų vardų darymo taisyklių] // Klaipėda. – 1992, bal. 9, p. 4.
 6. Mikulėnienė D.  kn.: Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas.Kaunas: Šviesa, 1991 // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 12, p. 9–10.
 7. Mikulėnienė D., Rosinas A. Baigiant diskusiją dėl tarybų ir sovietų // Gimtoji kalba. –1992, Nr. 12, p. 6.
 8. Mikulėnienė D. Svarstė Valstybinė lietuvių kalbos komisija: [dėl Lietuvos lenkų pavardžių ir vardų rašymo] // Tiesa. – 1992, kovo 17, p. 5.
 9. Mikulėnienė D. Viešosios kalbos atžanga // Gimtoji kalba. – 1992, Nr. 2, p. 2–3.
 10. Mikulėnienė D. Demokratija, filosofas ir pliuralizmas – kaip kirčiuojame? // Laikas ir įvykiai. – 1990, Nr. 11, p. 32.
 11. Mikulėnienė D.Kaip išmokti kirčiuoti: praktinės kirčiavimo taisyklės. Šiauliai: Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1989. – 54 p.
 12. Mikulėnienė D. Prisiminkime lietuvių kalbininką: P[rano] Skardžiaus 90-mečiui // Šiaulių naujienos. – 1989, bal. 15, p. 3.
 13. Mikulėnienė D. Kaip kalbėsime apie lietuvių kirčiavimą. – Rec. kn.: Vitkauskas V. Ar sunkus lietuvių kirčiavimas.Vilnius : Mokslas, 1988 // Pergalė. – 1989, Nr. 4, p. 176–178.
 14. Mikulėnienė D. Darbais vainikuotas: [apie K. Župerką] // Raudonoji vėliava. – Šiauliai, 1987, kovo 4, p. 3.
 15. Mikulėnienė D., Miliūnaitė R. Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 3, p. 14–18.
 16. Mikulėnienė D., Miliūnaitė R. Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Neteiktini vertiniai // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 7, p. 23–27.
 17. Mikulėnienė D., Miliūnaitė R. Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Prielinksnių vartojimo klaidos // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 6, p. 15–19.
 18. Mikulėnienė D., Miliūnaitė R. Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Žodžių sandaros klaidos // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 1, p. 19–25.
 19. Mikulėnienė D., Žalkauskas V. Kompiuterinės teksto vertimo priemonės // Kompiuterija. – 2001, Nr. 2, p. 30–31.
 20. Mikulėnienė D., Žalkauskas V. Lietuviški elektroniniai žodynai // Kompiuterija. – Nr. 2001, Nr. 4, p. 36–37.
 21. Mikulėnienė D. Bendrieji terminų žodynų rengimo reikalavimai // Kultūros aktualijos. – 2000, Nr. 3, p. 24–25.
 22. Mikulėnienė D. Elitinė kalba – bendrinės kalbos ugdymo kryptis // Kalbos aktualijos. –  Šiauliai. – Nr. 6 (2000), p. 38–41.
 23. Mikulėnienė D., Sinkevičiūtė J. Valstybinė kalba – lietuvių kalba : (Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras, I dalis) // Valstybė ir teisė. – 2000, Nr. 4/6, p. 100–106.
 1. Mikulėnienė D.Kirčiuočių mokymas // Tarybinė mokykla. – 1980, Nr. 8, p. 27–29.

2016 – vadovauta mokslo sklaidos projektui: kolektyvinės monografijos  Lietuvių tarmių

kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos leidybai.

2014–2016 dalyvauta LMT finansuojamame projekte Lietuvių tarmių kaita XXI a. 

pradžioje: Punsko apylinkių šnektos (vad. A. Leskauskaitė).

2014–2016 dalyvauta VLKK finansuotame VU projekte „Bendrinės kalbos vieta

mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje“ (Nr. K-5/2014) (vad. prof. dr. Daiva Aliūkaitė) pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą.

2011–2014 vadovauta ES programos „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektui „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028). Projekto vertė – 1,5 mln. litų. Vadovė ir projekto vykdytoja.

2009–2011: „Lituanistikos plėtros programos“ projekto „Baltų kalbų atlaso (Baltu valodu atlants•Baltų kalbų atlasas•Atlas of the Baltic languages) rengimas ir leidyba“ vadovė ir kt.

Other Members