IMG_6389-min (1)

prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė

Centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja
 1. Koordinuoja ir organizuoja Centro darbą: paskirsto užduotis Centro darbuotojams ir kontroliuoja, kad jos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku;
 2. Konsultuoja Centro darbuotojus, suteikia jiems metodinę medžiagą priskirtoms funkcijoms atlikti;
 3. Rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 4. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 5. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 7. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1952 m. rugsėjo 11 d. Kaune. 1975 m. baigė Vilniaus universitetą. Daktarė (1987 m.), docentė (1990 m.), 2007 m. atliko habilitacijos procedūrą Vytauto Didžiojo universitete.

1975–1990 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute (dabar – Šiaulių universitetas). 1992–1995 m. buvo Kalbos komisijos sekretorė, 1995–1998 m. – pirmininko pavaduotoja, 1998–2002 m. – pirmininkė.

Nuo 1990 m. dirba Lietuvių kalbos institute: 1990–2007 m. – vyresniąja mokslo darbuotoja, nuo 2007 m. iki šiol – vyriausiąja mokslo darbuotoja. 2002–2015 m. buvo Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadovė, nuo 2015 m. iki šiol – Geolingvistikos centro vadovė.

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, baltų kalbų dialektologija, sinchroninė ir diachroninė akcentologija, morfonologija, lietuvių kalbos istorija, lietuvių kalbotyros istorija

 1. Mikulėnienė Danguolė 2022: Lietuvių kalbos instituto istorija 2kalbotyros aneksija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 248 p. ISBN 978-609-411-330-7.
 2. Čepaitienė Agnė, Mikulėnienė Danguolė 2022: Tarmynas – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės modelis. Ko ieškoti, ką galima rasti ir kaip lengva juo naudotis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 120 p. ISBN 978-609-411-316-1.
 3. Meiliūnaitė Violeta, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura, Tuomienė Nijolė 2022: Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės. Kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-316-1.
 4. Mikulėnienė Danguolė 2021: Lietuvių kalbos instituto istorija 1: lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija. Vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2021, 244 p. ISBN 978-609-41-1311-6.
 5. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura 2020: Lietuvių kalbos variantai: tyrėjo ir paprastojo kalbos bendruomenės nario perspektyvos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 347 p. ISBN 978-609-07-0570-04.
 6. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis tradicinių lietuvių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-253-9.
 7. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, Vilnius, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 8. Mikulėnienė Danguolė 2018: Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai 1: Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 320 p. ISBN 978-542-001-810-1.
 9. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura 2017: Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 328 p. ISBN 978-609-459-913-2.
 10. Mikulėnienė Danguolė, Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija, Geržotaitė Laura 2016: Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 504 p. ISBN 978-609-411-186-0.
 11. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna 2013: Geolingvistiniai latvių ir lietuvių kalbų leksikos tyrimai. – Latviešu un lietuviešu valodas leksikas ģeolingvistiski pētijumiGeolinguistic Research of the Latvian and Lithuanian Lexis, sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka ir kt.; Baltu valodu atlantsBaltų kalbų atlasasAtlas of the Baltic languages: Leksika I • Leksika I • Lexis I: Flora, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 12–29, 379–388. ISBN 978-609-411-100-6.
 12. Mikulėnienė Danguolė, Selenis Valdas 2012: Petras Mikolainis – knygnešys, leidėjas, publicistas. Knygnešys, leidėjas, publicistas Petras Mikolainis (1868–1934) laiškuose ir atsiminimuose. – Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai, sud. D. Mikulėnienė, V. Selenis, Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 15–36. ISBN 978-609-420-218-6.
 13. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna ir kt. 2012: Baltu valodu atlantsBaltų kalbų atlasasAtlas of the Baltic languages. Leksika 1: floraLeksika 1: floraLexis 1: Flora, sud. D. Mikulėnienė ir A. Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (kompaktinė plokštelė).
 14. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna ir kt. 2009: Baltu valodu atlantsBaltų kalbų atlasasAtlas of the Baltic languages. ProspektsProspektasA Prospect, Rīga–Vilnius, 184 p. ISBN 978-9984-742-49-6.
 15. Mikulėnienė Danguolė, Pakerys Antanas, Stundžia Bonifacas 2007: Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 302 p. (su kompaktine plokštele). ISBN 978-9955-20-211-0.
 16. Mikulėnienė Danguolė 2005: Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 332 p. ISBN 9996-72-7.
 17. Barauskaitė Janina, Čepaitienė Giedrė, Mikulėnienė Danguolė, Pabrėža Juozas, Petkevičienė Regina 1995: Lietuvių kalba 1: leksikologija, fonetika, akcentologija, dialektologija, rašyba: vadovėlis aukštųjų mokyklų pradinio mokymo pedagogikos ir specialiosios pedagogikos specialybių studentams, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 336 p. ISBN 5-420-01243-X, ISBN 5-420-01304-5 (1 d.).
 1. Visos tarmės gražiausios… : tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, aut.: D. Aliūkaitė, R. Bakšienė, A. Čepaitienė, G. Kačiuškienė, L. Kalėdienė, V. Kardelis, L. Lapinskienė, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, R. Rinkauskienė,D. Sviderskienė, Ž. Šidlauskas, J. Urbanavičienė, D. Vaišnienė; sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė; mokslinė redaktorė Danguolė Mikulėnienė. – 2-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021. – 90 p.
 2. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, Vilnius, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 3. Naujos / tradicinės regionų tapatybės konstravimas: integralumas, sumanumas, konkurencingumas: monografija, sud. A. Augustinaitis, A. Kiškienė, L. Labanauskas, V. Meiliūnaitė, D. Mikulėnienė, R. Rudokas, K. Venckus, J. Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017, 235 p. ISBN 978-609-411-194-5.
 4. Vanagienė Birutė 2014–2015: Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos, moksl. red. D. Mikulėnienė, J. Pabrėža, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, T. 1: A–O, 2014, XXXII, 486 p. ISBN 978-609-411-143-3 (bendras); T. 2: P–Ž, 2015, IX, 502 p. ISBN 978-609-411-166-2.
 5. Vidugiris Aloyzas 2014: Lazūnų šnekta, moksl. red. D. Mikulėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 316 p. ISBN 978-609-441-119-8.
 6. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: leidykla „Briedis“, 2014, 464 p. ISBN 978-9955-26-468-2.
 7. Knygnešys, leidėjas, publicistas Petras Mikolainis (1868–1934) laiškuose ir atsiminimuose / Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 2, sud. D. Mikulėnienė, V. Selenis, Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, 15–36. ISBN 978-609-420-218-6.
 8. Ambrazas Saulius 2011: Būdvardžių darybos raida, moksl. red. ir sud. D. Mikulėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 274 p. ISBN 978-609-411-066-5.
 9. Aleksandravičius Juozas 2011: Kretingos tarmės žodynas, sud. D. Mikulėnienė, D. Vaišnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 552 p. ISBN 978-609-411-072-6.
 10. Dieveniškių šnektos žodynas 2. N–Ž, sud. D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Vidugiris, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, XII, 594 p. ISBN 9986-668-78-6 (bendras), ISBN 978-609-411-073-3.
 11. No skaņas un burta līdz tekstam un korpusam: sinhronija un diahronija: akadēmiķa Jāņa Endzelīna 135. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiali, redakcijas kolēģija: A. Andronovs, O. Bušs, I. Jansone, D. Mikulēniene, A. Stafecka, A. Trumpa, E. Trumpa, L. Vaba, Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2008, 50 p.
 12. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos: straipsnių rinkinys, sud. S. Ambrazas, D. Mikulėnienė, vyr. red. D. Mikulėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, D. 2, 628 p. ISBN 978-609-411-012-2.
 13. Juozas Senkus 2006: Kalbotyros darbai, sud. D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 680 p. ISBN 978-9955-704-24-9.
 14. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos: straipsnių rinkinys, sud. S. Ambrazas, L. Grumadienė, D. Mikulėnienė, vyr. red. D. Mikulėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, D. 1, 393 p. ISBN 9986-668-70-0.
 15. Lietuvių tarmės: elektroninis išteklius = Lithuanian Dialects: kompiuterinis žodynas, sud. D. Atkočaitytė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, E. Ožeraitis, L. Telksnys, A. Vidugiris, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, D. 2, 1 kompakt. plokštelė + 1 įd. lap. ISBN 9986-668-89-1.
 16. Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai: mokomoji knyga, sud. R. Bacevičiūtė, D. Mikulėnienė, V. Salienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, 201 p. + 1 kompakt. plokštelė. (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai). ISBN 9986-668-79-4.
 17. Vidugiris Aloyzas 2004: Zietelos lietuvių šnekta, moksl. red. D. Mikulėnienė, Vilnius: Presvika, 403 p. ISBN 9955-567-29-5.
 18. Abstracts of Scholarly Papers = Thesen der Vorträge = Résumés des communications = Тeзиcы дoклaдoв: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, July 28–August 2, 2003, editorial staff: I. Jansone, O. Bušs, A. Stafecka, A. Bankavs, L. Vaba, D. Mikulėnienė, Riga: Latvian Language Institute, University of Latvia, 2003, 267 p.
 19. Kazimieras Jaunius (1848–1908): tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas: Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms: konferencijos pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 21–23 d., sud. O. Aleknavičienė, S. Ambrazas, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, Vilnius, Kvėdarna: Lietuvių kalbos institutas, 2003, 72 p.
 20. Acta Baltico-Slavica: archeologia, historia, etnographia et linguarum scientia, Polska Akademia Nauk. Institytut Słowianoznawstwa, red. I. Grek-Pabisova, D. Mikulėnienė (nuo T. 26 (2002)) ir kt., Wrocław, Warszawa, Kraków.
 21. Girdenis Aleksas 2000–2001: Kalbotyros darbai, vyr. red. D. Mikulėnienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, T. 1: 1962–1974. – 2000, 420 p. ISBN 5-420-01463-7; T. 2: 1975–1987. – 2000, 416 p. ISBN 5-420-01474-2; T. 3: 1988–2000. – 2001, 472 p. ISBN 5-420-01480-7.
 22. Pranas Skardžius – bendrinės kalbos teoretikas ir ugdytojas: seminaro tezės, 1999 m. kovo 25 d., atsak. red. D. Mikulėnienė, J. Palionytė, Vilnius: Nacionalinių tyrimų centro leidykla, 31 p.
 23. Valstybinė kalba ir integracija (Estija, Latvija, Lietuva): seminaro tezės, 1998 m. vasario 11–12 d., atsak. red. D. Mikulėnienė, J. Palionytė, Vilnius: Nacionalinių tyrimų centro leidykla, 23 p.
 24. Vidugiris Aloyzas 1998: Zietelos šnektos žodynas, moksl. red. D. Mikulėnienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 846 p. ISBN 5-420-01403-3.
 25. Lietuvos Respublikos valstybinė kalba: teisės aktų rinkinys, sud. D. Mikulėnienė, J. Palionytė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 75 p.
 26. Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa: kirčiavimas, sud. D. Mikulėnienė, B. Stundžia, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1996, 91 p. ISBN 9986-668-09-3.
 27. Lietuvių kalbos tvarkyba: teorinės ir praktinės problemos: seminaro tezės, atsak. red. D. Mikulėnienė, B. Stundžia, 1996 m. balandžio 25 d., Vilnius: Danielius, 32 p.
 28. Lietuvių kalbos tarmių ir jų sąveikos tyrimo programa: morfologija, sud. D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1995, 42 p. ISBN 9986-668-04-2.
 29. Lietuvių kalbotyros klausimai, redakcinė kolegija: V. Ambrazas, V. Drotvinas, A. Holvoet (atsak. redaktorius), D. Mikulėnienė (T. 30 (1993); nuo T. 34 (1994) iki T. 53 (2005)) ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1957.
 30. Kalbotyra: mokslo darbai, red. V. Čekmonas, A. Girdenis, I. M. Norkaitienė, D. Mikulėnienė (nuo T. 43 (1994) iki T. 53 (2004)) ir kt., Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993.
 31. Kaip nereikia kalbėti: klaidų žodynėlis, sud. D. Mikulėnienė, Vilnius: Mokslas, 1991, 109 p. ISBN 5-420-00884-X.
 32. Kalbėkime taisyklingai: svarbesnių klaidų taisymai, sud. D. Mikulėnienė, 2-asis leid., Vilnius: Žinija, 1990, 52 p.
 33. Lietuvių kalbos dalykų programos: pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos taip pat defektologijos specialybės studentams, sud. J. Barauskaitė, D. Mikulėnienė ir kt., atsak. red. K. Župerka, Šiauliai: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Šiaulių pedagoginis institutas, 1989, 25 p.
 34. Kalbėkime taisyklingai: svarbesnių klaidų taisymai, sud. D. Mikulėnienė, Vilnius: Žinija, 1988, 54 p.
 35. Lietuvių kalbos dalykų programos: pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos taip pat defektologijos specialybės studentams, sud. J. Barauskaitė, D. Mikulėnienė ir kt., atsak. red. K. Župerka, Šiauliai: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Šiaulių pedagoginis institutas, 1989, 25 p.
 36. Kalbotyros įvado ir dabartinės lietuvių kalbos programos: pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos ir defektologijos specialybių studentams, sud. J. Barauskaitė, D. Mikulėnienė ir kt., Šiauliai: Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Šiaulių pedagoginis institutas, 1980, 28 p.
 1. Vanagienė Birutė 2014–2015: Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos, moksl. red. D. Mikulėnienė, J. Pabrėža, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, T. 1: A–O, 2014, XXXII, 486 p. ISBN 978-609-411-143-3 (bendras); T. 2: P–Ž, 2015, X, 502 p. ISBN 978-609-411-166-2.
 2. Aleksandravičius Juozas 2011: Kretingos tarmės žodynas, sud. D. Mikulėnienė, D. Vaišnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, XL, 510 p. ISBN 978-609-411-072-6.
 3. Mikulėnienė Danguolė, Morkūnas Kazys, Vidugiris Aloyzas, Grumadienė Laima 2005, 2010: Dieveniškių šnektos žodynas 1: A–M, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, XXXII, 427 p. ISBN 9986-668-77-8; 2: N–Ž, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-073-3, ISBN 9986-668-78-6 (bendras).
 4. Mikulėnienė Danguolė, Vidugiris Aloyzas 2010: Zietelos šnektos tekstai 2 (su kompaktine plokštele), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 472 p. ISBN 978-609-411-056-6.
 5. Mikulėnienė Danguolė 2008: Lietuvių kalbos istorija, Kaunas: Šviesa, 120 p. ISBN 5-430-0457-0.
 6. Elena Grinaveckienė. Bibliografija, sud. B. Gudelienė, D. Mikulėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 36 p. ISBN 978-9955-704-51-5.
 7. Juozas Senkus. Bibliografija, sud. D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007, 28 p. ISBN 978-9955-704-34-8.
 8. Mikulėnienė Danguolė, Morkūnas Kazys, Vidugiris Aloyzas, Grumadienė Laima 2005: Dieveniškių šnektos žodynas A–M, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 428 p. ISBN 9986-668-77-8, ISBN 9986-668-78-6 (bendras).
 9. Mikulėnienė Danguolė, Vidugiris Aloyzas 2005: Zietelos šnektos tekstai 1, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 396 p. ISBN 9986-668-73-5, ISBN 9986-668-74-3 (bendras).
 10. Mikulėnienė Danguolė, Morkūnas Kazys 1997: Dieveniškių šnektos tekstai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 192 p. ISBN 5-420-01423-8.
 11. Seredžiaus šnektos tekstai, par. D. Mikulėnienė. – Seredžius, sud. V. Girininkienė, M. Baršauskienė, P. Krikščiūnas, Vilnius, 2003, 956–958 (Lietuvos valsčiai).
 1. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna 2022: Dvi Petro Būtėno mokslinės veiklos pusės: kalbotyra ir tautotyra. – Kultūros studijos Panevėžyje : Petras Būtėnas. Sudarė Lionė Lapinskienė. Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 9–26. ISBN 978-609-8235-06-7.
 2. Čepaitienė Agnė, Mikulėnienė Danguolė 2021: Geolinguistics in Lithuania: contemporary inventory discourses. – Ex Oriente Lux. In Honorem Nicolae Saramandu. Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ion-Mircea Farcas, Alessandria, 2021, 291–306. ISSN 1828-809X, ISBN 978-88-3613-181-5.
 3. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė 2021: Tarmyno punkto samprata. – Baltistica, t. 56, sąs. 1, 81–105. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045.
 4. Mikulėnienė Danguolė 2021: (Ne)atpažintas Jono Jablonskio vaidmuo lituanistikoje. – Kultūros studijos Panevėžyje : Jonas Jablonskis. Sudarė Lionė Lapinskienė, Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 16–31. ISBN 978-609-8235-05-0.
 5. Mikulėnienė, Danguolė 2020: Iš Viešvilės apylinkių kalbos tyrimų istorijos. – Viešvilė. 2. Serija Lietuvos valsčiai. Vyriausiasis redaktorius sudarytojas Algirdas Sinkevičius. Vilnius: Versmė, p. 2217–2229, 2737–2738 (santrauka). ISSN 1822-489X, ISBN 978-609-486-011-9.
 6. Mikulėnienė Danguolė 2020: New Trends in Lithuanian Dialectology: Multifunctional Research Model. – Acta Linguistica Lithuanica 82, 11–33. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1022/1397.
 7. Mikulėnienė Danguolė 2020: Issues of Periodisation: Dialectological Thought, Methodological Development and Ideological Turns. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 8–37, 291–294. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 8. Mikulėnienė Danguolė 2020: Pecularities of the lexical borrowing in the peripheral Lithuanian dialects. – Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu. Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti, ed. M. Jankowiak, M. Vašiček, Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i., 2, 53–63. ISBN 978-80-86420-80-6.
 9. Mikulėnienė Danguolė 2020: Tarmiškumas kaip išmatuojamas dydis. – Lietuvių kalba 15, 1–11. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/317/236.
 10. Mikulėnienė Danguolė, Pacevičiūtė Aušra 2019: Language shift model: the case of Kaunas-Jonava area. – Acta Baltico-Slavica 43. ISSN 2392-2389. Prieiga internete: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/index.
 11. Mikulėnienė Danguolė 2019: Tarmiškumo bruožų nomenklatūra: nuo tarminių požymių prie tarmiškumo žymenų. – Respectus philologicus 35 (40), 51–62. eISSN 2335-2388. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.04.
 12. Mikulėnienė Danguolė 2018: Dėl antrinių dialektų formavimosi ir raidos. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 11–25. ISBN 978-609-411-224-9.
 13. Mikulėnienė Danguolė 2018: XXI a. lietuvių tarmėtyros sąvokos: tarminių kalbos variantų periferiškumas ir pereigiškumas. – Prace Bałtystyczne 7, 133–142. ISBN 9986-668-97-2.
 14. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė 2016: Lietuvos gimnazistų požiūris: išsilavinimas bendrinės kalbos vaizdiniuose. – Verbum 17, 17–23. Prieiga internete: http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10283/8155.
 15. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė 2016: Perceptyviosios dialektologijos instrumentai ir tyrimų kryptys: variantų arealai mentaliniuose žemėlapiuose (Biržų atvejis). – Acta Linguistica Lithuanica 74, 89–120. ISSN 1648-4444.
 16. Mikulėnienė Danguolė 2015: Kalbotyrinė Antano Baranausko veikla: stereotipai. XXI amžiaus įžvalgos. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, sud. V. Meiliūnaitė, V. Ragaišienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 11–42. ISBN 978-609-411-163-1, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 17. Mikulėnienė Danguolė 2015: Lenkijos lietuvių šnektos geolingvistiniu požiūriu. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, sud. V. Meiliūnaitė, A. Čepaitienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 282–301. ISBN 9986-668-71-9 (bendras), ISBN 978-609-411-158-7.
 18. Mikulėnienė Danguolė 2014: Lietuvių tarmių fonetikos bruožai Augusto Schleicherio Lietuvių kalbos vadove. – Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas 2, sud. I. Lemeškin, J. Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 757–767. ISBN 978-609-411-145-7.
 19. Mikulėnienė Danguolė 2013: Lietuvių tarmių tinklas ir jo optimizacija. – Acta Linguistica Lithuanica 68, 71–91. ISSN 1648-4444.
 20. Mikulėnienė Danguolė, Rutkowska Kristina 2013: Współczesna sytuacja językowa na Litwie: aspekt geolingwistyczny i nowe możliwości opisu. – Acta Baltico-Slavica 37, SOW, Warszawa, 459–471. ISSN 0065-1044.
 21. Mikulėnienė Danguolė 2012: Adalbertas Bezzenbergeris (1851–1922): asmenybės ir veiklos aktualizacija XIX amžiaus lietuvių tarmėtyros kontekste. – Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai / Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai, sud. G. Blažienė, N. Morozova, J. Zabarskaitė, Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 111–129. ISBN 978-609-420-232-2.
 22. Mikulėnienė Danguolė 2012: Dėl kalbos archaikos ir inovacijų santykio (Zietelos lietuvių šnektos duomenimis). – Lituanistica 58, 1 (87), 51–61. ISSN 0235-716X.
 23. Mikulėnienė Danguolė 2012 (2011): Leopold’s Geitler’s Contribution to Lithuanian dialectology: geolinguistic aspect. – Dialektologie a geolingvistika v Současné Střední Evropĕ, eds. H. Zbyněk, S. Roman, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Kleinwächter, Frýdek-Místek, 19–27. ISBN 978-80-7248-773-8.
 24. Mikulėnienė Danguolė 2012: XIX a. lietuvių tarmėtyra: Jono Juškos (1815–1886) įžvalgos. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: straipsnių rinkinys, sud. A. Auksoriūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 244–255. ISBN 978-609-411-086-3.
 25. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna 2011: Iš lietuvių ir latvių tarmėtyros istorijos: leksikos klausimai E. Volterio programose. – Baltistica 49 (1), 155–165.
 26. Mikulėnienė Danguolė 2010: Lietuvių kalbos plotas tarmių požiūriu senosiose gramatikose: nuo Kleino iki Kuršaičio. – Florilegium Lithuanum, sud. G. Blažienė, S. Grigaravičiūtė, A. Ragauskas, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 186–193. ISBN 978-9955-20-518-0.
 27. Leskauskaitė Asta, Mikulėnienė Danguolė 2010: The Principles of Making Maps and Commentaries to the Atlas of the Baltic Languages. – Acta Baltico-Slavica 34, 57–72. ISSN 2392-2389.
 28. Mikulėnienė Danguolė 2009: On the History of Lithuanian Orthography: Traditions and Innovations. – Acta Baltico-Slavica 33, 46–52. ISSN 006s-1044.
 29. Mikulėnienė Danguolė 2008: Iš Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus istorijos. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 15–33. ISBN 9986-668-71-9, ISBN 978-609-411-012-2 (D. 2).
 30. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna 2008: Latviešu un lietuviešu valodas leksikas un semantikas atspoguļojums „Baltu valodu atlantā“. – Linguistica Lettica 17, 133–149. ISSN 1407-1932.
 31. Mikulėnienė Danguolė, Trumpa Edmundas 2008: Naujas žvilgsnis į Kazimiero Jauniaus tarmių klasifikaciją. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 128–146. ISBN 9986-668-71-9, ISBN 978-609-411-012-2 (D. 2).
 32. Mikulėnienė Danguolė 2006: Vakarinių vakarų aukštaičių tarmių kirčiavimo sistemos atspindžiai lietuvių bendrinės rašomosios kalbos istorijoje: tyrimo metodika. – Prace Baltystyczne 3, 68–73. ISBN 9986-668-97-2.
 33. Mikulėnienė Danguolė 2006: Vakarinių vakarų aukštaičių kirčiavimo sistemos atspindžiai Juozo Senkaus raštuose. – Acta humanitarica universitatis Saulensis: mokslo darbai, Šiauliai: ŠU leidykla, 112–118. ISBN 998638-704-3.
 34. Mikulėnienė Danguolė 2006: Lithuanian Dialectology: the Present Challenges. – Procceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Riga: University of Latvia, 345–353. ISBN 9984-742-22-9.
 35. Mikulėnienė Danguolė 2005: Metatonijos normų formavimasis bendrinėje lietuvių kalboje. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, sud. S. Ambrazas, L. Grumadienė, D. Mikulėnienė, vyr. red. D. Mikulėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 133–152. ISBN 9986-668-70-0 (1 dalis), ISBN 9986-668-71-9 (bendras).
 36. Mikulėnienė Danguolė 2005: Kazimiero Būgos darbų reikšmė šiuolaikinei akcentologijai. – Res Balticae 10, Departamento di linguistica universitatà di Pisa, Books & Company, Livorno, 127–140. ISBN 88-7997-084-4.
 37. Mikulėnienė Danguolė 2005: Dėl lietuvių kalbos dūrinių ir priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo raidos. – Baltu filoloģija XIV (2), 47–52. ISBN 1691-0036 (16), ISBN 9984-789-43-X.
 38. Микуленене Дангуоле 2005: Лексические заимствования в аспекте культуры речи литовского языка: традиция и современность. – Valoda dažādu kultūru kontekstā. Valoda Zinātnisko rakstu krājums XV, Daugavpils universitāte, Daugavpils Saule, 286–291. ISBN 9984-14-273-6.
 39. Mikulėnienė Danguolė 2004: Lietuvių kalbos cirkumfleksinės metatonijos kilmės aiškinimas remiantis latvių kalbos duomenimis. – Valoda – 2004. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils: Saule, 139–144. ISBN 9984-14-235-3.
 40. Mikulėnienė Danguolė 2004: Morfonologinis kirčio ir priegaidžių vaidmuo vardažodiniuose galūnių darybos daiktavardžiuose. – Žmogus ir žodis 1, 23–31. ISSN 1392-8600.
 41. Mikulėnienė Danguolė 2004: Skolinių atranka ir vertinimas „Kalbos patarimuose“. – Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba, atsak. red. J. Girčienė, Vilnius: LKI leidykla, 77–89. ISBN 9986-558-67-0.
 42. Mikulėnienė Danguolė 2003: Diachroniniai metatonijos tyrimai. – Lituanistica 4 (56), 41–59. ISSN 0235-716X.
 43. Mikulėnienė Danguolė, Vidugiris Aloyzas 2003: Penki dialektologijos darbo dešimtmečiai. – Kalbos kultūra 76, 160–166. ISSN 0130-2795.
 44. Mikulėnienė Danguolė 2003: Language Laws and Language Planning in Lithuania. – Actes del 2n Congrés Europeu Sobre Planificació Lingűística, Andora la Vella, 14, 15 I 16 de novembre de 2001, Barselona: Departament de Cultura, 270– 272. ISBN 9986-9236-7-0.
 45. Mikulėnienė Danguolė 2002: Vardažodinių priesagų vedinių kirčiavimo raida. – Baltu filologija XI (2), 47–52. ISSN 1691-0036.
 46. Mikulėnienė Danguolė 2002: Kalbinio ugdymo uždaviniai. – Kalbos kultūra 75, 31–34. ISSN 0130-2795.
 47. Mikulėnienė Danguolė 2000: Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje: dabartis ir perspektyvos. – Informacinė visuomenė Lietuvoje: padėtis ir perspektyvos: Lietuvos mokslų akademijos sesijos-konferencijos pranešimų medžiaga, 1999 m. lapkričio 9 d., Kaunas, 54–58.
 48. Mikulėnienė Danguolė 1999: Tarptautinių žodžių lietuviškų atitikmenų paieškos ir atrankos principai. – Humanistica 4 (6), 69–71. ISSN 1392-5628.
 49. Mikulėnienė Danguolė 1999: Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programa ir jos reikšmė lituanistikai. – Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos, Vilnius, 60–87. ISBN 9986-780-31-4.
 50. Mikulėnienė Danguolė 1998: Le lituanien dans le contexte de l’integration europeene Bulletin de recherche et d’information en amenagement linguistique et en terminologie. – Hors serie (Les politiques linguistiques des Pays baltes), Quebec, Juillet 1998, 199–210. ISSN 0225-3194.
 51. Leskauskaitė Asta, Mikulėnienė Danguolė 1998: Dėl priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse. – Baltistica 33 (1), 95–102. ISSN 0132-6503.
 52. Mikulėnienė Danguolė 1998: Dėl cirkumfleksinės metatonijos lietuvių kalbos dūriniuose. – Baltistica 33 (1), 59–64. ISSN 0132-6503.
 53. Mikulėnienė Danguolė 1996–1997: Einwirkung der slawischen Sprachen auf die Lautstruktur der peripheren litauischen Mundarten. – Linguistica Baltica 5–6, 57–67. ISSN 1230-3984.
 54. Mikulėnienė Danguolė 1996: Dėl linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantų pietinėse aukštaičių tarmėse. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai (Lietuvių kalbotyros klausimai 36), 148–155. ISSN 0130-0172.
 55. Mikulėnienė Danguolė 1995: Variantai normos ir sistemos požiūriu. – Kalbos kultūra 67, 36–39. ISSN 0130-2795.
 56. Mikulėnienė Danguolė 1995: Нейтрализация оппозиции слоговых интонаций литовского языка в говорах балто-славянского пограничъя. – Badania dialektow i onomastyki na pograniczu polskowschodnio–słowianskim, Białystok, 181–186. ISBN 83-86423-28-5.
 57. Mikulėnienė Danguolė 1995: Tarmės garsyno ypatybės. – Dieveniškės, sud. V. Mačiekus, Vilnius: Mintis, 447–454. ISBN 5-417-00695-5.
 58. Mikulėnienė Danguolė 1994: Priesagos -alas daiktavardžių kirčiavimo ypatybės. – Baltistica 27 (2), 77–81. ISSN 0132-6503.
 59. Mikulėnienė Danguolė 1994: Dėl įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimo raidos. – Baltistica, 4 priedas, 106–108. ISSN 0132-6503.
 60. Mikulėnienė Danguolė 1994: Linksniuojamųjų priešdėlio *pa- vedinių kirčiavimas. – Lietuvių kalbos tarmės ir jų tyrinėjimai (Lietuvių kalbotyros klausimai 34), 118–129. ISSN 0130-0172.
 61. Mikulėnienė Danguolė, Žeižienė J. 1994: Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas morfonologijos požiūriu. – Kalbotyra 43 (1), 65–76. ISSN 1392-1517.
 62. Mikulėnienė Danguolė 1993: Dviskiemenio kamieno darinių kirčiavimas. – Kalbos kultūra 65, 72–74, 83–84. ISBN 5-420-01266-9.
 63. Mikulėnienė Danguolė 1993: Priegaidžių defonologizacijos tendencijos Gervėčių tarmėje. – Periferinės lietuvių kalbos tarmės (Lietuvių kalbotyros klausimai 30), 95–104. ISSN 0130-0172.
 64. Mikulėnienė Danguolė 1992: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo tendencijos. – Kalbos kultūra 63, 75–79. ISBN 5-420-01271-5.
 65. Mikulėnienė Danguolė 1992: Sisteminis kirčiavimo mokymas X klasėje. – Lietuvių kalba mokykloje, Kaunas: Šviesa, 21–39. ISBN 5-430-00741-2.
 66. Mikulėnienė Danguolė 1989: Metatonija morfonologijos požiūriu. – Kalbotyra 40 (1), 45–51. ISSN 0202-330X.
 67. Mikulėnienė Danguolė, Stundžia Bonifacas 1989: Dūrinių kirčiavimo dėsningumai. – Kalbotyra 40 (1), 83–90. ISSN 0202-330X.
 68. Mikulėnienė Danguolė 1986: Metatonija galūninės darybos daiktavardžiuose (formos ir turinio aspektas). – Jaunųjų filologų darbai 2, Vilnius, 143–148.
 69. Mikulėnienė Danguolė 1984: Metatonija morfonologijos aspektu. – Jaunųjų filologų darbai 1, Vilnius, 65–71.
 70. Mikulėnienė Danguolė 1981: Priegaidžių kaita ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimas. – Kalbotyra 32 (1), 62–65.
 1. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita, Rinkauskienė Regina 2010: Lietuvių kalba 8 [klasei]: mokytojo knyga, Kaunas: Šviesa, 78 p.
 2. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita, Rinkauskienė Regina 2010: Lietuvių kalba: pratybų sąsiuvinis 8 [klasei], Kaunas: Šviesa, 72 p.
 3. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita, Rinkauskienė Regina 2010: Lietuvių kalba: vadovėlis 8 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 kn., 176 p.; 2 kn., 176 p.
 4. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina, Vilkienė Vilija 2010: Tėvynė – tai kalba: kontroliniai ir savikontrolės testai 10 [klasei], Kaunas: Šviesa, 72 p.
 5. Mikulėnienė Danguolė, Koženiauskienė Regina, Navakauskas Česlovas, Marcišauskaitė Vida, Dobrovolskis Bronius 2012: Viešoji kalba mokykloje: sakytiniai ir rašytiniai tekstai, teksto analizė, žiniasklaidos pradmenys, reklama, viešieji ryšiai, taisyklingos kalbos pagrindai, sud. Č. Navakauskas, Kaunas: Šviesa, 248 p. ISBN 978-5-430-05451-9.
 6. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2009: Lietuvių kalba lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus 3 [klasei], Puńsk: Aušra, 196 p.
 7. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina 2009: Tėvynė – tai kalba: lietuvių kalbos kurso konspektas 10 [klasei], Kaunas: Šviesa, 64 p.
 8. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina 2009: Tėvynė – tai kalba: lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 10 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 sąs., 80 p.; 2 sąs., 72 p.
 9. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina 2009: Tėvynė – tai kalba: lietuvių kalbos vadovėlis 10 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 kn., 136 p.; 2 kn., 152 p.; 3 kn., 128 p.
 10. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita, Kainauskienė Vaida, Sruogis Rimvydas 2009: Lietuvių kalba: vadovėlis 7 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 kn., 152 p.; 2 kn., 159 p.
 11. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita 2009: Lietuvių kalba: pratybų sąsiuvinis 7 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 sąs., 64 p.; 2 sąs., 56 p.
 12. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita 2009: Lietuvių kalba 7 [klasei]: mokytojo knyga, Kaunas: Šviesa, 1 kn., 72 p.; 2 kn., 56 p.
 13. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita 2009: Vėl žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos vadovėlis 6 [klasei: pritaikyta specialiųjų poreikių mokiniams], pritaikė S. Liorančienė, L. Martišiūtė, Kaunas: Šviesa, 1 kn., 119 p.; 2 kn., 144 p.
 14. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina, Vilkienė Vilija 2008: Tėvynė – tai kalba: lietuvių kalba 9 klasėje: mokytojo knyga, Kaunas: Šviesa, 104 p.
 15. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina, Vilkienė Vilija 2008: Tėvynė – tai kalba: pratybų sąsiuvinis 9 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 sąs., 80 p.; 2 sąs., 72 p.
 16. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Rinkauskienė Regina 2008: Tėvynė – tai kalba: lietuvių kalbos vadovėlis 9 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 kn., 94 p.; 2 kn., 112 p.; 3 kn., 95 p.
 17. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita 2008: Vėl žaidžiu žodžiu: lietuvių kalba 6 klasėje: mokytojo knyga, Kaunas: Šviesa, 1 kn., 60 p.; 2 kn., 116 p.
 18. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita 2008: Vėl žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 6 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 sąs., 48 p.; 2 sąs., 72 p.
 19. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė, Petrauskaitė Jurgita 2008: Vėl žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos vadovėlis 6 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 kn., 120 p.; 2 kn. 2, 144 p.
 20. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė 2008: Žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos vadovėlis 5 [klasei: pritaikyta specialiųjų poreikių mokiniams], pritaikė S. Liorančienė, L. Martišiūtė, Kaunas: Šviesa, 1 kn., 120 p.; 2 kn., 147 p.
 21. Dobrovolskis Bronius, Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2007: Lietuvių kalba 9 ir 10 klasėje: mokytojo knyga, Kaunas: Šviesa, 128 p.
 22. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2007: Lietuvių kalba: kalbos kultūra, retorika, komunikacija: lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus 2 [klasei], Puńsk: Wydawnictwo „Aušra“, 194 p.
 23. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė 2007: Žaidžiu žodžiu: lietuvių kalba 5 klasėje: mokytojo knyga, Kaunas: Šviesa, 1 kn., 130 p.; 2 kn., 152 p.
 24. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė 2007: Žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis 5 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 sąs. 1, 48 p.; 2 sąs., 72 p.
 25. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė 2007: Žaidžiu žodžiu: lietuvių kalbos vadovėlis 5 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 kn. 1, 112 p.; 2 kn., 152 p.
 26. Dobrovolskis Bronius, Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2006: Lietuvių kalba: pratybų sąsiuvinis 10 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 sąs., 80 p.; 2 sąs., 88 p.
 27. Dobrovolskis Bronius, Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2006: Lietuvių kalba: vadovėlis 10 [klasei], Kaunas: Šviesa, 296 p.
 28. Dobrovolskis Bronius, Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2006: Lietuvių kalba: vadovėlis 9 [klasei], 2-asis leid., Kaunas: Šviesa, 269 p.
 29. Dobrovolskis Bronius, Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2006: Lietuvių kalba 10 [klasei]: kurso konspektas, Kaunas: Šviesa, 80 p.
 30. Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2006: Lietuvių kalba. Kalbos kultūra, retorika, komunikacija: lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus I klasei, Puńsk: Wydawnictwo „Aušra“, 224 p.
 31. Marcišauskaitė Vida, Mikulėnienė Danguolė 2006: Ar moki lietuvių kalbą: kalbėjimo, teksto suvokimo ir kūrimo užduotys, Kaunas: Šviesa, 120 p. (Egzaminui rengiuosi pats!).
 32. Dobrovolskis Bronius, Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2005: Lietuvių kalba 9 klasėje: kurso konspektas, Kaunas: Šviesa, 48 p.
 33. Dobrovolskis Bronius, Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2005: Lietuvių kalba: pratybų sąsiuvinis 9 [klasei], Kaunas: Šviesa, 1 sąs., 64 p.; 2 sąs., 56 p.
 34. Dobrovolskis Bronius, Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė 2005: Lietuvių kalba: vadovėlis 9 [klasei], Kaunas: Šviesa, 269 p.; Kalbos patarimai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 4 [kn.], 1 [d.]: Leksika skolinių vartojimas: (svetimybės, tarptautiniai žodžiai), [aut. ir sud. D. Mikulėnienė], 118 p.
 35. Mikulėnienė Danguolė 1997: Lietuvių kalbos kirčiavimas: mokinio knyga, Vilnius: Baltos lankos, 80 p. (Švietimas Lietuvos ateičiai).
 36. Mikulėnienė Danguolė 1981: Lietuvių kalbos kirčiavimas: metodiniai nurodymai studentams, Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 42 p.
 1. Mikulėnienė, Danguolė 2022: Antanas Baranauskas (1835–1902): atskirties ir pripažinimo istorijos pėdsakais. – Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas Aušra 11, 2022, 7–9. Prieiga internete: http://e-ausra.pl/wp-content/uploads/2022/11/Ausra-21-2022.pdf.  ISSN 0137-8570.
 2. Mikulėnienė Danguolė 2021: Jonas Jablonskis iš arti ir toli: rekonstrukcijos ir aktualizacijos . – Mano kraštas. 2021, saus. 21 d. [žiūrėta 2022 m. birž. 25 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.manokrastas.lt/straipsnis/danguole-mikuleniene-jonas-jablonskis-is-arti-ir-toli-rekonstrukcijos-ir-aktualizacijos>.
 3. Mikulėnienė Danguolė 2021: Kolegiškas žodis Pranui Kniūkštai. – Kalba – mūsų biografijos dalis : Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai. Sudarė Rasuolė Vladarskienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 132–137.
 4. Mikulėnienė Danguolė 2016: Retam mūsų žmogui… (Aloyzas Vidugiris, 1928 12 25 – 2016 03 05). – Gimtoji kalba 3, 26–27. ISSN 0868-5134.
 5. Mikulėnienė Danguolė 2016: Žmogus, kuris visus pažinojo… (Algirdas Sabaliauskas, 1929 07 26 – 2016 04 17). – Gimtoji kalba 5, 19–21. ISSN 0868-5134.
 6. Mikulėnienė Danguolė 2015: Valstybinė lietuvių kalba: rūpesčiai ir lūkesčiai. – Lituanistų sambūris, 2015 m. vasario 9 d. Prieiga internete: http://lituanistusamburis.lt/danguole-mikuleniene-valstybine-lietuviu-kalba-lukesciai-ir-rupesciai/#more-430, perpublikuota iš Alkas.lt
 7. Mikulėnienė Danguolė 2015: Valstybinė lietuvių kalba: rūpesčiai ir lūkesčiai. – Alkas.lt, 2015 m. vasario 6 d. Prieiga internete: http://alkas.lt/2015/02/06/d-mikuleniene-valstybine-lietuviu-kalba-lukesciai-ir-rupesciai.
 8. Kalbos patarimai. Leksika: skolinių vartojimas (L1), sud. D. Mikulėnienė ir A. Dvylytė, 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, 96 p. ISBN 978-5-420-01728-9.
 9. Mikulėnienė Danguolė 2013: Skaitome tarmiškai. – Skaitome tarmiškai: kompaktinė plokštelė, sud. G. Šeškevičiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejus. ISBN 978-9986-580-27-0.
 10. Mikulėnienė Danguolė 2013: Pratarmė. – Visos tarmės gražiausios: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 7–8. ISBN 978-5-420-01732-6.
 11. Mikulėnienė Danguolė 2013: Iš tarmių medžiagos rinkimo istorijos. – Visos tarmės gražiausios: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 13–20. ISBN 978-5-420-01732-6.
 12. Mikulėnienė Danguolė, Kardelis Vytautas 2013: Tarmės užrašytojo etika. – Visos tarmės gražiausios: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 30. ISBN 978-5-420-01732-6.
 13. Mikulėnienė Danguolė 2012: Kada mirs lietuvių kalba? / When will the Lithuanian language die? – Ekonomika ir visuomenė 7/8, 16–19. ISSN 1392-5601.
 14. Mikulėnienė Danguolė, Dobrovolskis Bronius, Sabaliauskas Algirdas, Zinkevičius Zigmas 2011: Lituanistinė ir pedagoginė Juozo Aleksandravičiaus veikla. – Aleksandravičius Juozas. Kretingos tarmės žodynas, sud. D. Mikulėnienė, D. Vaišnienė, Vilnius, VII–XIX. ISBN 978-609-411-072-6.
 15. Mikulėnienė Danguolė 2010: Gyvenimo kadencijai pasibaigus [nekrologas S. Ambrazui]. – Gimtoji kalba 9, 26–27.
 16. Mikulėnienė Danguolė 2010: Tarmės. – Lietuvos etnografiniai regionai, Kaunas, 143–157. ISBN 978-5-430-04193-9.
 17. Mikulėnienė Danguolė 2009: Iš Kazio Morkūno archyvinio palikimo. – Eskizai: Deltuvos kultūros almanachas 19, 138–142.
 18. Mikulėnienė Danguolė 2009: Iš savo krašto kalbos istorijos [apie K. Morkūną]. – Kalbos kultūra 82, 329–336.
 19. Mikulėnienė Danguolė 2008: Apie tarmiško žodžio malonę. – Vladas Braziūnas. Saula prie laidos, Vilnius, 3.
 20. Mikulėnienė Danguolė, Auksoriūtė Albina 2008: Leksikografas ir terminologas [apie J. Klimavičių]. – Jonas Klimavičius. Bibliografijos rodyklė, sud. A. Noreikaitė, Vilnius, 11–12. ISBN 978-9955-704-65-2.
 21. Mikulėnienė Danguolė 2008: Pasilikusi kalboje [apie E. Grinaveckienę]. – Elena Grinaveckienė. Bibliografija, sud. B. Gudelienė, D. Mikulėnienė, Vilnius, 5–6. ISBN 978-9955-704-51-5.
 22. Mikulėnienė Danguolė 2007: Juozas Senkus ir jo darbai. – Kalbos kultūra 80, 195–198.
 23. Mikulėnienė Danguolė 2007: Prasminga Juozo Senkaus veikla. – Juozas Senkus. Bibliografija, sud. D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė, Vilnius, 28. ISBN 978-9955-704-34-8.
 24. Mikulėnienė Danguolė 2006: Juozo Senkaus Kalbotyros darbai. – Senkus Juozas. Kalbotyros darbai, sud. D. Mikulėnienė, R. Senkutė-Kašėtienė, Vilnius, 25. ISBN 978-9955-704-24-9.
 25. Mikulėnienė Danguolė 2005: Kalba. – Šeimos enciklopedija, Kaunas: Šviesa, 38–45.
 26. Mikulėnienė Danguolė, Morkūnas Kazys 2004: Algirdas Sabaliauskas kalbos mokslo baruose. – Algirdas Sabaliauskas. Bibliografija, sud. I. Kukučionytė, Vilnius, 7–10. ISBN 9986-668-61-1.
 27. Mikulėnienė Danguolė, Morkūnas Kazys 2004: Kalbininkas Algirdas Sabaliauskas. – Suvalkija 2, 40–43.
 28. Mikulėnienė Danguolė 2004: Spaudos draudimas Lietuvoje (1864–1904): kalbos politikos pamokos. – Gimtoji kalba 5, 3–5.
 29. Mikulėnienė Danguolė 2003: Dėl „Kalbos kultūros“ (vietoj atsakymų į anketos klausimus). – Kalbos kultūra 76, 175.
 30. Mikulėnienė Danguolė 2003: Lietuvių kalba kalbininkų akimis prieš 70 metų ir dabar. – Gimtoji kalba 12, 7–12.
 31. Mikulėnienė Danguolė, Žalkauskas Valerijonas 2001: Kompiuterinės teksto vertimo priemonės. – Kompiuterija 2, 30–31.
 32. Mikulėnienė Danguolė, Žalkauskas Valerijonas 2001: Lietuviški elektroniniai žodynai. – Kompiuterija 4, 36–37.
 33. Mikulėnienė Danguolė 2000: Kaip rašomi vardai. – Dienovidis 15, 13.
 34. Mikulėnienė Danguolė 2000: Sardzē pie savas dzimtās valodas sliekšņa. – Latvijas vēstnesis 123/124, 1, 4.
 35. Mikulėnienė Danguolė 2000: Bendrieji terminų žodynų rengimo reikalavimai. – Kultūros aktualijos 3, 24–25.
 36. Mikulėnienė Danguolė 2000: Elitinė kalba – bendrinės kalbos ugdymo kryptis. – Kalbos aktualijos 6, 38–41.
 37. Mikulėnienė Danguolė, Sinkevičiūtė D. 2000: Valstybinė kalba – lietuvių kalba (Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras, I dalis). – Valstybė ir teisė 4/6, 100–106.
 38. Mikulėnienė Danguolė 1999: Svetimžodis svetimžodžiui nelygu. – Dienovidis 23, 5, 9.
 39. Mikulėnienė Danguolė 1998: Kalbos mokėjimo kategorijos. – Vilniaus balsas, 1998 m. rugpjūčio 7 d., 6.
 40. Mikulėnienė Danguolė 1998: Konsultuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija. – Vilniaus balsas, 1998 m. rugpjūčio 7 d., 6.
 41. Mikulėnienė Danguolė 1998: Mūsų kalba ir jos sesės. – Vilniaus balsas, 1998 m. lapkričio 20 d., 1.
 42. Mikulėnienė Danguolė 1997: Iš Žaslių bei Paparčių šnektų bei jų tyrimo istorijos. – Bibliogr. išnašose (12 pavad.). – Paparčių ir Žaslių apylinkės, sud. J. Mačiokienė, Kaišiadorys, 351–363.
 43. Mikulėnienė Danguolė, Palionytė Jūratė 1997: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1995 m. birželis – 1996 m. rugpjūtis). – Kalbos kultūra 69, 101–109.
 44. Mikulėnienė Danguolė 1996: Lietuvių kalbos išsaugojimas integruojantis į Vakarų Europą. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – Lietuvos mokslas 4 (11), 41–44.
 45. Mikulėnienė Danguolė 1996: Pastabos dėl Lietuvos Respublikos tautinių bendrijų įstatymo projekto. – Voruta 6, 1–2.
 46. Mikulėnienė Danguolė 1996: Politikams taisyklinga kalba nepasiekiama? – Lietuvos rytas, 1996 m. spalio 30 d., 6.
 47. Mikulėnienė Danguolė 1996: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1994 m. gegužė – 1995 m. gegužė). – Bibliogr. išnašose (10 pavad.). – Kalbos kultūra 68, 18–23.
 48. Problemos dėl pavardžių rašybos: [D. Mikulėnienės nuomonė dėl lenkiškų pavardžių rašymo]. – Draugas, 1996 m. liepos 17 d., 1.
 49. Mikulėnienė Danguolė 1995: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1993 m. gegužė – 1994 m. birželis). – Bibliogr. išnašose (6 pavad.). – Kalbos kultūra 67, 8–14.
 50. Mikulėnienė Danguolė 1994: Kodėl žmonės nevienodai kirčiuoja – pagálba ir pãgalba, parodà, pãroda ir paróda, pastráipa ir pãstraipa arba pastraipà [Klausimų kertelė]. – Gimtoji kalba 3, 16.
 51. Mikulėnienė Danguolė 1994: Lietuvių kalbos komisijos posėdis: [dėl aukščiausių valstybės valdžios įstaigų pavadinimų rašymo]. – Tiesa, 1994 m. gegužės 13 d., 7.
 52. Mikulėnienė Danguolė 1994: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbo kryptys (1992 m. sausis – 1993 m. balandis). – Bibliogr. išnašose (8 pavad.). – Kalbos kultūra 66, 18–24.
 53. Mikulėnienė Danguolė, Miliūnaitė Rita 1993: Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. – Gimtoji kalba 3, 14–18.
 54. Mikulėnienė Danguolė, Miliūnaitė Rita 1993: Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Neteiktini vertiniai. – Gimtoji kalba 7, 23–27.
 55. Mikulėnienė Danguolė, Miliūnaitė Rita 1993: Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Prielinksnių vartojimo klaidos. – Gimtoji kalba 6, 15–19.
 56. Mikulėnienė Danguolė, Miliūnaitė Rita 1993: Į pagalbą valstybinei kalbai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Žodžių sandaros klaidos. – Gimtoji kalba 1, 19–25.
 57. Mikulėnienė Danguolė 1992: Dėl Didvyčių kaimo vardo [Kronika]. – Gimtoji kalba 12, 18–19.
 58. Mikulėnienė Danguolė 1992: Dialektologų vasaros darbai ir žiemos rūpesčiai. – Gimtoji kalba 1, 18–20.
 59. Mikulėnienė Danguolė 1992: Kaip taisyklingai kirčiuojamas žodis [Klausimų kertelė]. – Gimtoji kalba 8/9, 15.
 60. Mikulėnienė Danguolė 1992: Kaip taisyklingai kirčiuoti – prezìdiumas ar prezidiùmas, kòstiumas ar kostiùmas? [Klausimų kertelė]. – Gimtoji kalba 7, 10–11; Pasaulio lietuvis 2/280, Cleveland, 1993, 26–27.
 61. Mikulėnienė Danguolė 1992: Lietuvių kalbos komisijoje: [dėl firmų vardų darymo taisyklių]. – Klaipėda, 1992 m. balandžio 9 d., 4.
 62. Mikulėnienė Danguolė 1992: Pakerys Antanas. Tarptautinių žodžių kirčiavimas, Kaunas: Šviesa, 1991 [recenzija]. – Gimtoji kalba 12, 9–10.
 63. Mikulėnienė Danguolė, Rosinas Albertas 1992: Baigiant diskusiją dėl tarybų ir sovietų. – Gimtoji kalba 12, 6.
 64. Mikulėnienė Danguolė 1992: Svarstė Valstybinė lietuvių kalbos komisija: [dėl Lietuvos lenkų pavardžių ir vardų rašymo]. – Tiesa, 1992 m. kovo 17 d., 5.
 65. Mikulėnienė Danguolė 1992: Viešosios kalbos atžanga. – Gimtoji kalba 2, 2–3.
 66. Mikulėnienė Danguolė 1990: Demokratija, filosofas ir pliuralizmas – kaip kirčiuojame? – Laikas ir įvykiai 11, 32.
 67. Mikulėnienė Danguolė 1989: Kaip išmokti kirčiuoti: praktinės kirčiavimo taisyklės, Šiauliai: Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 54 p.
 68. Mikulėnienė Danguolė 1989: Prisiminkime lietuvių kalbininką: P[rano] Skardžiaus 90-mečiui. – Šiaulių naujienos, 1989 m. balandžio 15 d., 3.
 69. Mikulėnienė Danguolė 1989: Kaip kalbėsime apie lietuvių kirčiavimą [Vitkauskas Vytautas. Ar sunkus lietuvių kirčiavimas, Vilnius: Mokslas, 1988; recenzija]. – Pergalė 4, 176–178.
 70. Mikulėnienė Danguolė 1987: Darbais vainikuotas: [apie K. Župerką]. – Raudonoji vėliava, Šiauliai, 1987 m. kovo 4 d., 3.
 71. Mikulėnienė Danguolė 1980: Kirčiuočių mokymas. – Tarybinė mokykla 8, 27–29.
 1. Mikulėnienė, Danguolė 2022: Kalbininko Alberto Ružės (1936–2021) mokslinės biografijos paraštės. – nacionalinėje mokslinėje konferencijoje Lituanistika ir jos kontekstai, skirtoje kalbininkui Albertui Ružei (1936–2021) atminti (Raudondvaris–Kaunas, 2022-11-25). Paskelbta programa [Prieiga internete: https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa].
 2. Mikulėnienė Danguolė 2022: Prano Skardžiaus vaidmuo Lietuvių kalbos instituto istorijoje (1938–1943). – Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės : 3-ioji tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija, skirta P. Skardžiaus „Salvų skoliniai lietuvių kalboje“ (1931) ir „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1941, 1943) paminėti : pranešimų anotacijos, 2019 m. gegužės 26–88. – Vilnius, 2022, 14 [žiūrėta 2022 m. birž. 25 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.flf.vu.lt/naujienos/bendros-naujienos/5425-tarptautine-prano-skardziaus-konferencija-zodziu-darybos-leksikologijos-etimologijos-ir-morfologijos-kryzkeles>.
 3. Mikulėnienė Danguolė 2022: Lietuvių kalbos žodyno paraštės: ideologiniai pokario tekstai ir kontekstai. – IV leksikografų dirbtuvės (Vilnius, 2022 05 11, LKI). Programa [Prieiga internete: https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa].
 4. Mikulėnienė Danguolė 2021: Phonological interaction of the local Lithuanian and Polish languages in Kaunas–Jonava–Kėdainiai Area. – Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų anotacijos, 2021 m. rugsėjo 8–10 d. / parengė Agnė Čepaitienė, Nadežda Morozova, Vilija Sakalauskienė, Zofia Sawaniewska-Mochowa. Vilnius, 27–28 [žiūrėta 2022 m. birž. 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf>.
 5. Mikulėnienė Danguolė 2021: Tarmių ribų dekonstrukcija moderniosios dialektologijos metodais. – XIII Starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodas laikā un telpā”: referātu tēzes, 2021. gada 13.–15. Oktobris / sudarytoja Kristīne Mežapuķe. Rīga, 179–180 [žiūrėta 2022 m. birž. 25 d.]. Prieiga per internetą: <https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56659/XIII_Starpt_baltistu_kongress_tezes.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
 6. Mikulėnienė Danguolė 2020: Jonas Jablonskis – mokytojas ir mokinys (kelių atvejų rekonstrukcija). – Sekant dvasią kalbos: mokslinis seminaras, skirtas 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms, 2020 m. gruodžio 3 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/mokslo-seminaras-sekant-dvasia-kalbos-kalbininkui-jonui-jablonskiui-160-metu/.
 7. Mikulėnienė Danguolė 2020: Tarmyno pagrindas – multimodalusis vietinių kalbos variantų tyrimo modelis. – Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės: mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras, 2020 m. lapkričio 19 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/.
 8. Mikulėnienė Danguolė 2019: Peculiarities of the Lexical Borrowing in the Peripheral Lithuanian Dialects. – Nařeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy / History, modernity, perspectives: tarptautinė mokslinė konferencija, 2019 m. balandžio 11–12 d., Praha.
 9. Mikulėnienė Danguolė 2019: Development of Lithuanian dialectal classification across centuries. – International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE10), 2019 m. birželio 26–28 d., Leuvardenas, Nyderlandai. Pranešimo tezių prieiga internete: https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/2019-06-26.html#talk:96347.
 10. Geržotaitė Laura, Mikulėnienė Danguolė, Jaroslavienė Jurgita 2019: Modern Geolinguistic research in Lithuania at the beginning of the 21th century. – International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE10), 2019 m. birželio 26–28 d., Leuvardenas, Nyderlandai. Pranešimo tezių prieiga internete: https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/2019-06-27.html#talk:96414.
 11. Mikulėnienė Danguolė 2019: Traditional and New Trends in Lithuanian Dialectology. – Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium, the 52nd Editorial Board Meeting / „Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas, 2019 m. rugsėjo 8–12 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf.
 12. Mikulėnienė Danguolė, Aliūkaitė Daiva 2019: Tradicinės dialektologijos ir šiuolaikinių regioninio kalbos variantiškumo diskursų sankloda: paveldėtųjų ir naujųjų terminų problemos. – Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys / Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology: 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija, 2019 m. spalio 17–18 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius (tezės: Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys / Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology: 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 32–33. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf.
 13. Mikulėnienė Danguolė 2019: Rašomosios kalbos diskursas: Jono Juškos istorija. – Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai: mokslinė konferencija, 2019 m. birželio 7 d., Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius, organizatorius LKI. Prieiga internete: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_oect_viewer&guid=F953FDF4-DB79-4189-A9C4- AD5DC427A540.
 14. Mikulėnienė Danguolė 2018: Multidimensional Sociogeolinguistic Model for Regional Language Variation Studies: Lithuanian Case at the Beginning of the 21st Century. – 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 2018 m. liepos 23–26 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 15. Mikulėnienė Danguolė 2018: The Work of Jonas Jablonskis: Influence and Reflections in Lithuanian Linguistic Discources. – 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija (anglų k.; tezės: Variantiškumas kalbose ir jų atmainose, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2018, 24–25), 2018 m. rugsėjo 20 d., Vilnius. Prieiga internete http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/#.
 16. Mikulėnienė Danguolė 2018: Tarminių požymių tvarumas ir jų raiška lietuvių kalbos kvazistandartuose. – 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija (tezės: Variantiškumas kalbose ir jų atmainose, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2018, 51–52), 2018 m. rugsėjo 20 d., Vilnius. Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/#.
 17. Mikulėnienė Danguolė 2018: Pranas Skardžius ir lietuvių tarmėtyra. – Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Pranui Skardžiui, 2018 m. gegužės 25–27 d., Nida, rengėjas VU.
 18. Mikulėnienė Danguolė 2017: Lietuviškosios dialektologijos pradžia: etnografiškoji ir jaunagramatiškoji tarmėtyra. – Teksts und vārds: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 144-osioms Jano Endzelyno gimimo metinėms, 2017 m. vasario 22–23 d., LU Latviešu valodas institūts, Rīga.
 19. Mikulėnienė Danguolė 2017: Периодизация литовской диалектологии. – Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85-osioms gimimo metinėms, 2017 m. balandžio 21–22 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Prieiga internete: http://reformacija.lt/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Konferencijos-programa.pdf.
 20. Mikulėnienė Danguolė 2017: Dėl regioninių lietuvių kalbos variantų konkurencingumo. – Regionas: istorija, kultūra, kalba: šeštoji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija, 2017 m. kovo 30–31 d., Šiaulių universiteto Humanitarikos tyrimų centras.
 21. Mikulėnienė Danguolė 2017: Pereigiškumas ir periferiškumas lietuvių tarmių klasifikacijose. – Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. balandžio 27–28 d., VU Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas.
 22. Mikulėnienė Danguolė, Aliūkaitė Daiva 2017: Turinio ir formos atitiktys lietuvių tarmėtyros diskurse: objektyvusis ir subjektyvusis tarmiškumas. – Kalbų ir tarmių transformacijos: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimui, 2017 m. spalio 19–20 d., VU, LKI, Vilnius.
 23. Mikulėnienė Danguolė, Aliūkaitė Daiva 2017: Bendrinės kalbos ir tarmių santykis mentaliniuose Lietuvos gimnazistų žemėlapiuose. – Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. balandžio 6–7 d., LEU, Vilnius.
 24. Mikulėnienė Danguolė 2016: Dėl „kietojo“ dzūkavimo kilmės. – Slavai ir baltai: kalbų ir kultūrų sąveika istorijoje ir dabartyje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2016 m. lapkričio 17–18 d., LKI, VU, Vilnius.
 25. Mikulėnienė Danguolė 2016: Struktūralizmas lietuvių tarmėtyroje: Alekso Girdenio fonologijos mokykla. – Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti, 2016 m. spalio 19–21 d., VU, LKI, Vilnius.
 26. Mikulėnienė Danguolė 2016: Jonas Jablonskis – dialektologas. – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 23 d., VU, LKI, Vilnius.
 27. Mikulėnienė Danguolė 2016: Lietuvių tarmių klasifikacija jaunimo kompetencijos tyrime. – Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas: tarptautinė mokslinė A. Ozolo konferencija, skirta Editos Hauzenbergos-Šturmos 115 gimimo metinėms (tezės: 52. Prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums: referātu tēzes, 2016. Gada 17. Un 18. Martā, Rīga: LU, 2016, 47–48), 2016 m. gegužės 17–18 d., Latvijos universitetas, Ryga.
 28. Mikulėnienė Danguolė 2015: Prognostiniai tarmių tyrimai daugiadimensės dialektologijos požiūriu. – XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 28–31 d., Vilnius.
 29. Mikulėnienė Danguolė 2015: Tarmių kaitos teorija: diagnostika ir prognostika. – Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga: tarptautinė mokslinė konferencija, 2015 m. spalio 26–27 d., Vilnius.
 30. Mikulėnienė Danguolė 2015: Tarmė: tradicija ir naujos tyrimų kryptys– Kalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės tyrimų perspektyvos: mokslinis seminaras, 2015 m. spalio 16 d., VU Kauno humanitarinis fakultetas.
 31. Mikulėnienė Danguolė 2015: The change of differential dialectal features in the new Lithuanian dialectal derivatives. – Tarptautinis SIDG kongresas / VIII Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG), 2015 m. rugsėjo 14–18 d., Šiaurės Kipras.
 32. Mikulėnienė Danguolė 2014: Lietuvių tarmių kaitos bruožai: tarmės ir geolekto santykis. – Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi: tarptautinė mokslinė Martos Rudzītės konferencija, 2014 m. lapkričio 7–8 d., Latvijos universitetas, Ryga.
 33. Mikulėnienė Danguolė 2014: Dėl relevantinių lietuvių tarmių požymių relevantiškumo. – Baltų kalbų fonetika ir fonologija: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta profesoriui Aleksui Girdeniui atminti, 2014 m. spalio 30–31 d., Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 34. Mikulėnienė Danguolė 2014: Bendrinės kalbos ir tarmių santykio sampratos kaita. – Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms, 2014 m. rugsėjo 12 d., Druskininkai, rengėjas VU.
 35. Mikulėnienė Danguolė 2014: Dėl dialektologijos ir geolingvistikos santykio. – Baltų kalbos ir kultūros: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. gegužės 8–9 d., Klaipėdos universitetas, Klaipėda.
 36. Mikulėnienė Danguolė 2013: Kalbinis peizažas: XXI a. pradžios situacija Lietuvoje. – Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmika Jāņa Endzelīna 140. Dzimšanas dienas atceres starptautīskās zinātniskās konferences materiāli, Rīga: LU Latviršu valodas institūts, 46.
 37. Mikulėnienė Danguolė 2013: Lietuvių tarmės ir jų klasifikacija 3D formatu. – Mokslinė stovykla „Užuovėjos“ 2013 Nidoje, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–10.
 38. Mikulėnienė Danguolė 2013: 2013-ieji metai – lituanistinio sąjūdžio regimybė, galimybė, reikiamybė. – Baigiamoji projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ konferencija, 2013 m. kovo 29 d., Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius.
 39. Mikulėnienė Danguolė 2013: Antano Baranausko kalbinė veikla: stereotipai ir XXI amžiaus įžvalgos. – Antano Baranausko skaitymai: XXI a. įžvalgos: mokslinė konferencija, 2013 m. gegužės 15 d., Lietuvių kalbos institutas.
 40. Mikulėnienė Danguolė 2013: Jano Karlovičiaus lituanistika. – J. Karlovičius ir jo epocha: tarptautinis seminaras, 2013 m. birželio 14 d., Vilniaus universitetas.
 41. Mikulėnienė Danguolė 2013: Vidinių tarmių periferiškumas kontaktų geolingvistikos požiūriu. – Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos: tarptautinė konferencija Aleksui Girdeniui atminti, 2013 m. spalio 25 d., Lietuvių kalbos institutas.
 42. Mikulėnienė Danguolė, Aliūkaitė Daiva 2013: Lietuvių tarmių raida ir kaita: XXI a. pradžios situacija. – XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos: tarptautinė mokslinė konferencija, 2013 m. gruodžio 5–6 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 43. Mikulėnienė Danguolė 2013: Tarmių vertė ir savivertė: tarmiškumo realizacija. – Tarmės ir kūrybinės industrijostarmių festivalis: mokslinė konferencija, 2013 m. gruodžio 12 d., Anykščiai.
 44. Mikulėnienė Danguolė, Meiliūnaitė Violeta 2013: Anykščių tarmė: kūrybinių industrijų diskursas. – Tarmės ir kūrybinės industrijostarmių festivalis: mokslinė konferencija, 2013 m. gruodžio 12 d., Anykščiai.
 45. Mikulėnienė Danguolė 2012: Modern Reseach of geolinguistics in Lithuania: Optimisation of the network.  Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG) &100 years of research in dialectal lexicography in Austria in an international context, ed. by E. Wandi-Vogt, S. Winterstein, Ch. Srödi, A. Singer, Wien / Vienna, 155–156.
 46. Mikulėnienė Danguolė 2012: LKA punktų optimizacija tarmių raidos aspektu. – Baltų kalbos ir kultūros: tarptautinė mokslinė konferencija, 2012 m. birželio 8 d., Klaipėdos universitetas, Klaipėda. Prieiga internete: www.ku.lt/…/baltu-kalbos-ir-kulturos.
 47. Mikulėnienė Danguolė 2012: XXI a. pradžios Lietuvos situacija: tarmės transformacija. – Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje: tarptautinė mokslinė konferencija, surengta kartu su Lietuvių kalbos institutu, 2012 m. gruodžio 6 d., VU Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas. Prieiga internete: www.khf.vu.lt/lt/naujienos/konferencijos?start=5.
 48. Mikulėnienė Danguolė 2011: Lietuvių ir latvių tarmėtyros paralelės: nuo Baltų kalbų atlaso iki lietuvių tarmių gyvenamųjų punktų optimizavimo.  47. Artura Ozola dienas konference. Baltu valodu vēsture un dialektoloģija: veltījums Jākobam Langem (1711–1777) 300. Gadadienā: referātu anotācijas un kopsavilkumi, gada 18.–19. marts, Rīga: Latvijas universitāte, 26–27.
 49. Mikulėnienė Danguolė 2011: Dėl Lietuvių kalbos atlaso gyvenamųjų punktų ir jų optimizavimo metodikos. – Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai: tarptautinė mokslinė konferencija, surengta kartu su Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriumi, 2011 m. spalio 21–22 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas. Prieiga internete http://www.tarmes.lt/images/Veikla/Danguole%20MIKULENIENE.pdf.
 50. Mikulėnienė Danguolė 2011: Lietuvių tarmių tinklas: ištakos ir optimizacija. – Kalba ir jos tyrimo aspektai: tarptautinė mokslinė konferencija, surengta Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus kartu su Lietuvos edukologijos universitetu ir Rygos pedagogikos ir švietimo vadybos akademija, 2011 m. lapkričio 24–25 d., Vilnius. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/20111124_bendros_tezes.pdf.
 51. Mikulėnienė Danguolė 2011: Dėl kalbos archaikos ir inovacijų santykio (Zietelos lietuvių šnektos duomenimis). – Konferencija M. Alseikaitei-Gimbutienei atminti, surengta MA ir VPU, 2011 m. rugsėjo 29–30 d., Vilnius.
 52. Mikulėnienė Danguolė 2011: Iš kovos atgavimo spaudos… Petro Mikolainio (1868–1934) veikla. – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės rankraštinis paveldas užsienio archyvuose: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos seminaras, 2011 m. gruodžio 12–13 d., Vilnius.
 53. Mikulėnienė Danguolė 2011: A. Bezzenbergeris lietuvių tarmėtyros baruose. – A. Bezzenbergeris – etnografas ir akademinės baltistikos pradininkas: tarptautinis seminaras, 2011 m. rugsėjo 9–10 d., Juodkrantė ir Nida.
 54. Mikulėnienė Danguolė 2010: Geolingvistiniai leksikos tyrimai Lietuvoje ir jų atspindžiai „Baltų kalbų atlase“.  XI starptautiskais baltistu kongress: XI starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne“ referātu tēzes, 2010. gada 27.–30. septembrī, Rīga: Latvijas universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 116–117.
 55. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna 2010: „Baltu valodu atlants“: latviešu un lietuviešu paralēles“.  XI starptautiskais baltistu kongress (XI starptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne“ referātu tēzes, 27.09.2010–30.09.2010), Rīga: Latvijas universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 118–119.
 56. Mikulėnienė Danguolė 2010: Mokslinis tekstas ir ideologinis jo kontekstas: lietuvių tarmių tinklas „Lietuvių kalbos atlaso“ duomenimis“. – Tekstai ir kontekstai: konfliktai ir slapti susitarimai: tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. spalio 14 d., VU Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas.
 57. Mikulėnienė Danguolė 2010: Leopold Geitler’s Contribution to Lithuanian Dialectology. – Dialectology and geolinguistics in Central Europe: tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. birželio 22 d., Opava, Čekija, Silezijos universitetas. 
 58. Mikulėnienė Danguolė 2010: Lietuvių tarmių skirstymas Rytų Prūsijos lietuvių gramatikose. – Mažoji Lietuva lietuvių kultūros kontekste: respublikinė mokslinė praktinė konferencija, 2010 m. balandžio 15 d., Marijampolės kolegija.
 59. Mikulėnienė Danguolė 2009: Leopoldo Geitlerio nuopelnai lietuvių tarmėtyroje. – Tarptautinė mokslinė konferencija, 2009 m. balandžio 4 d., Praha, Čekija, Karolio Didžiojo universitetas.
 60. Mikulėnienė Danguolė 2009: The Presentation of Dialectal Data in the Maps of the Atlas of the Baltic Languages. – VI tarptautinis geolingvistų ir dialektologų kongresas, 2009 m. rugsėjo 15 d., Mariboras, Slovėnija.
 61. Mikulėnienė Danguolė 2009: Lietuvių kalbos tarmės lietuvių kultūros kontekste. – Rytų Prūsijos etninis paveldas: praeitis ir ateitis: tarptautinė mokslinė konferencija, 2009 m. spalio 16 d., I. Kanto universitetas, Kaliningradas, Rusija.
 62. Mikulėnienė Danguolė 2009: Apskritojo stalo diskusija: Kalbos muziejaus vaidmuo reprezentuojant nacionalinę kalbą ir kultūrą. – Nacionalinis ir kultūrinis komponentas tekste ir kalboje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2009 m. gruodžio 4 d., Minsko valstybinis lingvistikos universitetas, Baltarusijos Respublika.
 63. Mikulėnienė Danguolė 2008: Keli archyviniai paliudijimai iš Lietuvių kalbos žodyno istorijos. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms: tarptautinė mokslinė konferencija, 2008 m. balandžio 23–25 d., Vilnius.
 64. Mikulėnienė Danguolė 2008: On the History of the Lithuanian Orthography: traditions and Innovations. – Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta latvių ortografijos 100-mečiui, 2008 m. birželio 30 – liepos 1 d., Latvijos mokslų akademija, Ryga, Latvija.
 65. Mikulėnienė Danguolė 2008: Tarmių medžiagos pateikimas „Baltų kalbų atlase“. – Baltu valodu dialekti mūsdienu kultūrtelpā: tarptautinis seminaras, 2008 m. liepos 5–7 d., Ryga, Latvija.
 66. Mikulėnienė Danguolė 2008: Tarmės ir lietuvių tarmėtyra Europos kontekste. – Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste: tarptautinė mokslinė konferencija, surengta Šveicarijos lietuvių bendruomenės kartu su Lietuvių kalbos institutu ir Vilniaus universitetu, 2008 m. birželio 3–6 d., Fribourgas–Bernas–Liucerna, Šveicarija.
 67. Mikulėnienė Danguolė 2008: Lietuvių tarmėtyra: nuo D. Kleino iki A. Schleicherio. – Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje. Danieliaus Kleino „Grammaticae Litvanicae“ 355 metų sukakčiai paminėti: tarptautinė mokslinė konferencija, 2008 m. spalio 15–18 d., Kaliningrado I. Kanto universitetas.
 68. Mikulėnienė Danguolė, Kurzemniece Ineta, Stafecka Anna 2006: Gemeinsames und Unterschiedlishes in der Lexik der baltischen Sprachen vom geolinguistischen Standpunkt. – V dialektologų ir geolingvistų kongresas, 2006 m. rugsėjo 4–8 d., Minju universitetas (Universidade do Minho), Portugalija, Braga.
 69. Mikulėnienė Danguolė 2006: On the Origin of the Acute Metatony in the Nominal Derivatives in Lithuanian. – Symposium Paris 2006: Baltic languages, Slavic languages: contact, confrontation, comparison, 21–22 Avril 2006, 10.
 70. Mikulėnienė Danguolė 2006: Eduardo Volterio veikla XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių tarmėtyros baruose. – Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина: международная научная конференция: тезисы докладов, Санкт-Петербург, 24–25.
 71. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna 2006: Baltu valodu atlanta leksika: programas izveides principi. – Valodas struktūra un valodas vienību funkcijas: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 133. dzimšanas dienas atskres starptautīskās zinātniskās konferences materiali, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 31–32.
 72. Mikulėnienė Danguolė 2005: Vakarinių vakarų aukštaičių tarmių kirčiavimo sistemos atspindžiai lietuvių bendrinės rašomosios kalbos istorijoje: tyrimo metodika. – Bałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca: tarptautinė konferencija, 2005 m. kovo 10 d., Varšuvos universitetas, Lenkija.
 73. Mikulėnienė Danguolė 2005: Vardažodinių daiktavardžių cirkumfleksinė metatonija raidos požiūriu. – Baltų kalbų istorija ir tipologija: X tarptautinio baltistų kongreso pranešimų tezės, 2005 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius: Vilniaus universitetas, 59–60.
 74. Mikulėnienė Danguolė 2005: Dėl akcentinių ir morfologinių Dieveniškių šnektos daiktavardžių variantų („Dieveniškių šnektos žodyno“ pagrindu). – Балтийская диалектолгия 1:материалы XXXIV Международной филологической конференции, Санкт-Петербург, 25–26.
 75. Mikulėnienė Danguolė 2005: Оценка лексических заимствований в аспекте культуры речи. – Национально-культурный компонент в тексте и языке 1: материалы III Международной научной конференции, 7–9 апреля 2005 г., Минск, 15–16.
 76. Mikulėnienė Danguolė 2004: Lietuvių kalbos cirkumfleksinės metatonijos kilmės aiškinimas remiantis latvių kalbos duomenimis. – XIV moksliniai skaitymai, 2004 m. sausio 29–30 d., Daugpilio universiteto Humanitarinis fakultetas, Latvija.
 77. Mikulėnienė Danguolė 2004: Morfonologinis kirčio ir priegaidžių vaidmuo vardažodiniuose galūnių darybos daiktavardžiuose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos: konferencija, 2004 m. gegužės 20–21 d., Vilnius.
 78. Mikulėnienė Danguolė 2004: Spaudos draudimas Lietuvoje. – Identitāte un rakstība: tarptautinė konferencija, 2004 m. balandžio 23 d., Ryga.
 79. Mikulėnienė Danguolė 2004: Kazimiero Jauniaus tarmių aprašai. – Tautinis tapatumas ir kalba: draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo: tarptautinė konferencija, 2004 m. gegužės 27–29 d., Šiaulių universitetas, Šiauliai.
 80. Mikulėnienė Danguolė 2004: Iš Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus istorijos. – Kalbos istorija ir dialektologija: praeitis ir perspektyvos: tarptautinė konferencija, skirta Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus penkiasdešimtmečiui, 2004 m. rugsėjo 20–22 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 81. Mikulėnienė Danguolė 2004: Naujas žvilgsnis į Jauniaus tarmių klasifikaciją. – Kalbos istorija ir dialektologija: praeitis ir perspektyvos: tarptautinė konferencija, skirta Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus penkiasdešimtmečiui, 2004 m. rugsėjo 20–22 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 82. Mikulėnienė Danguolė 2004: Periferinės lietuvių kalbos tarmės ir jų tyrimo ypatumai Lietuvoje. – Border Zone: Linguistic Context: tarptautinis seminaras, 2004 m. lapkričio 4 d., Daugpilis, Latvija.
 83. Mikulėnienė Danguolė 2004: Lietuvių kalbos dūrinių ir priešdėlių dūrinių kirčiavimo raidos ypatumai. – Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi: tarptautinė konferencija, skirta M. Rudzītės sukakčiai paminėti, 2004 m. lapkričio 25–27 d., Latvija.
 84. Mikulėnienė Danguolė 2004: Kazimiero Būgos akcentologija. – Lietuvos MA ir Lietuvių kalbos instituto surengta konferencija, skirta Kazimiero Būgos sukakčiai paminėti, 2004 m. gruodžio 21 d.
 85. Mikulėnienė Danguolė 2003: Dėl cirkumfleksinės metatonijos daiktavardžiuose su priesaga –inas.Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas: konferencijos pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 21–23 d., Vilnius, 45–46.
 86. Mikulėnienė Danguolė 2003: Lithuanian Dialectology: the Present Challenges. – 4th Interational Congress of Dialectologists and Geolinguists: Abstracts of Scholarly papers, 2003 m. liepos 28 – rugpjūčio 2 d., Riga, 257–258.
 87. Mikulėnienė Danguolė 2003: Kalbos patarimų svetimžodžiai: jų atrankos ir vertinimo kriterijai. – Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai: 11-oji Jono Jablonskio konferencija, Vilnius, 12–14.
 88. Mikulėnienė Danguolė 2002: Kalbos kultūra ir kalbos ekologija. – Bendrinės kalbos ribos: teminis tezių rinkinys ir 10-osios Jono Jablonskio konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 53–54.
 1. 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Valstybinės kalbos padėtis Šalčininkų rajone: dabartis ir perspektyvos (Nr. VLKK-2/2020) (vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė), vykdytoja.
 2. 2020 m. kovo 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas (Nr. K-10/2020/SK-5) (vadovė dr. Agnė Čepaitienė), vykdytoja.
 3. 2018 m. rugsėjo 4 d. – 2021 m. sausio 4 d.: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3) (Nr. 09.3.1-ESFA-V-732-01-0001) (vadovė Julija Kovalenko), ekspertė.
 4. 2017–2019 m.: dalyvauta VLKK finansuojamame projekte Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas (Nr. K2/2017/MTS-620000-223), vadovė – prof. dr. Daiva Aliūkaitė.
 5. 2016 m.: vadovauta mokslo sklaidos projektui – kolektyvinės monografijos Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos leidybai.
 6. 2014–2016 m.: dalyvauta LMT finansuotame projekte Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos, vadovė – Asta Leskauskaitė.
 7. 2014–2016 m.: dalyvauta VLKK finansuotame VU projekte Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje (Nr. K-5/2014) pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą, vadovė – prof. dr. Daiva Aliūkaitė.
 8. 2011–2014 m.: vadovauta ES programos Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija) projektui Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028); projekto vertė – 1,5 mln. litų, vadovė ir projekto vykdytoja.
 9. 2009–2011 m.: Lituanistikos plėtros programos projekto Baltų kalbų atlaso (Baltu valodu atlantsBaltų kalbų atlasasAtlas of the Baltic languages) rengimas ir leidyba vadovė.

Other Members