Nuotrauka2

prof. dr. Daiva Aliūkaitė

Vyriausioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Prof. dr. Daiva Aliūkaitė Lietuvių kalbos institute dirbti pradėjo 2022 metais.

2007 metų gruodžio 18 dieną apgynė disertaciją „Tarminis kalbėjimas ir bendrinė kalba: objektyviųjų ir subjektyviųjų skirtumų kultūrinė vertė“ (vadovas akademikas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, konsultantė – doc. dr. Laimutė Kalėdienė).

Mokslinių tyrimų sritys: perceptyvioji dialektologija, nuostatų sociolingvistika, rašytinio tarmiškumo (tarmių grafolektų) tyrimai

 1. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura 2020: Lietuvių kalbos variantai: tyrėjo ir paprastojo kalbos bendruomenės nario perspektyvos: kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 348 p. ISBN 9786090705704. eISBN 9786090705711. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,250]
 2. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura 2017: Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai: monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 328 p. ISBN 9786094599132. eISBN 9786094599125. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,250]
 3. Mikulėnienė Danguolė, Meiliūnaitė Violeta, Aliūkaitė Daiva, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Jaroslavienė Jurgita, Leskauskaitė Asta, Morozova Nadežda, Pakalniškienė Dalia, Plygavka Lilija, Ragaišienė Vilija, Rinkauskienė Regina, Rutkovska Kristina, Švambarytė-Valužienė Janina, Urbanavičienė Jolita, Vaišnienė Daiva 2014: XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai): [kolektyvinė monografija]. [autoriai: Danguolė Mikulėnienė … [et al.]; Lietuvių kalbos institutas; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]; [mokslinė redaktorė Danguolė Mikulėnienė]. Vilnius: Briedis, 459 p. ISBN 9789955264682. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,124]
 1. Aliūkaitė Daiva, Meiliūnaitė Violeta 2022: Tarminiai grafolektai XXI amžiaus pradžioje kaip tarminių kodų gyvybingumo ir tęstinumo apraiška // Verbum. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. E-ISSN 2538-8746. 2022, Nr. 13, p. [1–15]. DOI: https://dx.doi.org/10.15388/Verb.31. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/29837/28869
 2. Aliūkaitė Daiva 2020: Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: emic naratyvo kūrėjo perspektyva // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN 2335-2388. 2020, t. 38, Nr. 43, p. 85–100. DOI: doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.59. [Scopus; Humanities International Complete; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [CiteScore: 0,00; SNIP: 0,000; SJR: 0,000; Q4 (2019, Scopus Sources)] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/20645/19768
 3. Aliūkaitė Daiva 2020: Tarmiškumo tvarumas Lietuvos regionuose: emic naratyvo kūrėjo perspektyva // Lietuvių kalba. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 1822-525X. 2020, Nr. 15, p. [1–20]. [MLA: International Bibliography; Linguistic Bibliography Online; ERIH Plus] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/20645/19768
 4. Aliūkaitė Daiva 2019: Objektyvusis tarmiškumas: požymiai ir vertė // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2335-2388. eISSN 2335-2388. 2019, vol. 35 (40), p. 63–91. DOI: doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.05. [Scopus; DOAJ; Humanities International Complete] [CiteScore: 0,00; SNIP: 0,000; SJR: 0,000; Q4 (2019, Scopus Sources)] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/12717
 5. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė 2019: Paprastojo kalbos bendruomenės nario naratyvas: kur ir kodėl (su)kuriamas vietos tarmiškumas // Lietuvių kalba. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 1822-525X. 2019, Nr. 13, p. [1–22]. [MLA: International Bibliography; Linguistic Bibliography Online; ERIH Plus] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]. Prieiga internete:  https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22481
 6. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė 2016: Perceptyviosios dialektologijos instrumentai ir tyrimų kryptys: variantų arealai mentaliniuose žemėlapiuose (Biržų atvejis) // Acta Linguistica Lithuanica. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISSN 1648-4444. 2016, T. 74, p. 89–120. [MLA] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2016~1479058326071/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 7. Aliūkaitė Daiva 2013: Kalbos variantiškumas paauglių akimis: lyties kintamasis // Acta Linguistica Lithuanica. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1648-4444. 2013, T. 69, p. 219–268. [MLA] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2013~1396876635421/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 8. Aliūkaitė Daiva, Merkytė-Švarcienė Erika 2012: Bendrinės kalbos regionai jaunųjų lietuvių kalbos bendruomenės narių požiūriu: kompetencija ir vaizdiniai // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISSN 0130-2795. 2012, Nr. 85, p. 155–177. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2012~1392577551592/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 9. Aliūkaitė Daiva 2011: Jaunųjų žemaičių raiškos idealai: sąmoningosios nuostatos // Respectus Philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2011, Nr. 20, p. 209–220. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367175734827/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 10. Aliūkaitė Daiva 2010: Naujasis dialektas: galimas tarminio kalbėjimo vertinimo scenarijus // Respectus Philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2010, Nr. 18, p. 41–57. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/15763,
  https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/15763/14765
 11. Aliūkaitė Daiva, Merkytė Erika 2009: Sociolingvistinis tarminių kodų taisyklingumo tyrimas // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISSN 0130-2795. 2009, Nr. 82, p. 259–274. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; MLA] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367173989629/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 12. Aliūkaitė Daiva 2009: Bendrinės kalbos vaizdinių tikslumas: kvazistandarto problema // Respectus Philologicus/ Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2009, Nr. 16A, p. 160–187. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1519745401022/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 13. Aliūkaitė Daiva 2009: Perceptyviniai dialektų tyrimai: mentalinis žemėlapis // Respectus Philologicus/ Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2009, Nr. 15, p. 164–179. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367166941280/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 14. Aliūkaitė Daiva 2008: Tarminio kalbėjimo suprantamumas: apriorinės eilinių kalbos bendruomenės narių nuostatos // Lietuvių kalba [Elektroninis išteklius]. Vilnius. ISSN 1822-525X. 2008, Nr. 2, p. [1–10]. [MLA: International Bibliography; Linguistic Bibliography Online; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2008~1367173836238/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 15. Aliūkaitė Daiva 2008: Tarmiškai kalbančio žmogaus stereotipai: apriorinės eilinių kalbos bendruomenės narių nuostatos // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN 2335-2388. 2008, Nr. 14 (19), p. 23–45. DOI: doi.org/10.15388/Respectus.2008.19. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis –  1,000]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2008~1367161313623/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 16. Aliūkaitė Daiva 2008: Tarmių ypatybių vertė kultūriniu požiūriu: Lyduokių šnekta // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. eISSN 2335-2388. 2008, Nr. 13(18)A, p. 129–141. DOI: 10.15388/Respectus.2008.18a. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis –1,000]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2008~1519753029368/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 17. Kuprienė Laima, Aliūkaitė Daiva, Mickienė Ilona 2007: Terminų vertinimas ir vartosena: sociolingvistinė perspektyva // Žmogus ir žodis. ISSN 1392-8600. 2007, T. 9, Nr. 1, p. 75–82. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Sociological Abstracts] [M.kr.: H 004] [Indėlis –  0,333]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367159704938/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 18. Aliūkaitė Daiva 2020: The narrative of a naïve estimator or the spread of perceptual dialectology in Lithuanian dialect research // Lithuanian dialectology profiles: problems and findings / compiled by Violeta Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 9786094112799. p. 249–266. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf
 19. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė 2016: Lietuvos gimnazistų požiūris: išsilavinimas bendrinės kalbos vaizdiniuose // Verbum. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-6223. 2016, Nr. 7, p. 17–33. DOI: 10.15388/Verb.2016.7.10283. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10283/8155
 20. Aliūkaitė Daiva 2014: Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai // Taikomoji kalbotyra [Elektroninis išteklius]. ISSN 2029-8935. 2014, T. 6, p. 1–33. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17486/16657
 21. Vaicekauskienė Loreta, Aliūkaitė Daiva 2013: Overt and Covert Evaluation of Language Varieties in the Lithuanian Speech Community // Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus. ISBN 9788270997411. P. 97–124. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]
 22. Aliūkaitė Daiva 2013: Horinzontalusis ir vertikalusis kalbos kontinuumo skaidumas: XXI amžiaus kalbėjimo variantai paprastojo kalbos vertintojo požiūriu // Taikomoji kalbotyra [Elektroninis išteklius]. Vilnius: LITAKA. ISSN 2029-8935. 2013, Nr. 2, p. 1–27. [M.kr.: S 005, H 004] [Indėlis – 1,000]. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/17261
 23. Aliūkaitė Daiva, Valikonė Jolanta 2012: Bendrinės kalbos ir tarmės domenai // Verbum. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-6223. eISSN 2538-8746. 2012, T. 3, p. 7–20. DOI: doi.org/10.15388/Verb.2012.3.4964. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/verbum/article/view/4964
 24. Aliūkaitė Daiva 2011: Kultūrinės tyrimų schemos geolingvistikos paradigmoje: dėl kai kurių sociolingvistinės anketos klausimų // Valoda – 2011: valoda dažadu kultūru konteksta: Zinatnisko rakstu krajums. T. 21. Daugavpils: Saule, 2011. ISBN 9789984145532. p. 11–17. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]
 25.  Aliūkaitė Daiva 2011: Perception and qualification of dialectal discourse: subjective differences between dialectical discourese and standard language // Английский язык и литература в современном мире: прошлое, настоящее, перспектывы на будущее = English language and literature in the contemporary world: fast, present and in the future: сборник научных статей членов Белорусской ассоциации предподавателей англиского языка. Минск: МГЛУ. ISBN 9789854604275. p. 5-15. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]
 26. Aliūkaitė Daiva 2009: Tarminio kalbėjimo atpažinimo požymiai: nuostatų tyrimas // Valoda – 2009: valoda dažadu kultūru konteksta. Daugavpils: Saule. ISBN 9789984144696. p. 253–261. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]
 27. Aliūkaitė Daiva, Amankevičiūtė Simona 2009: Precedentinių tekstų sklaida reklamose // Lietuvių kalba [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1822-525X. 2009, Nr. 3, [p. 1–24]. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]. Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1485360802617/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 28. Aliūkaitė Daiva, Mickienė Ilona 2008: Terminų atpažinimas: (ne)kintanti kompetencija // Specialybės kalba: terminija ir studijos: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla. ISBN 9789955190974. p. 13–19. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 0,500]
 29. Aliūkaitė Daiva 2007: Tarminio kalbėjimo estetinė vertė: nuostatų tyrimas // Tekstai ir kontekstai: transformacijų sklaida: mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 9789955330875. p. 211–223. [M.kr.: H 004] [Indėlis – 1,000]
 1. Aliūkaitė, Daiva. Miestai ir kalbos: kolektyvinė monografija: recenzija // Lietuvių kalba [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1822-525X. 2011, Nr. 5, 1 html [p. 1–9]. [M.kr.: H 004]  https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22807
 2. Juzelėnienė, Saulutė; Aliūkaitė, Daiva. Tekstai ir kontekstai: transformacijų sklaida. 2 tomas, Vilnius, 2008. 302 p.: recenzija [=review] // Respectus Philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2009, Nr. 15, p. 244–245. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004]
 1. Aliūkaitė Daiva 2012: Tarptautinės mokslinės konferencijos „Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai“ apžvalga: geolingvistų problemos ir sprendimai // Respectus Philologicus. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2012, T. 21, Nr. 26, p. 235–239. DOI: doi.org/10.15388/Respectus.2012.26.15492. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004]
 2. Aliūkaitė Daiva 2012: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros literatūrologų veikla 2012 metais // Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0258-0802. eISSN 1648-1143. 2012, T. 54, Nr. 1, p. 231–232. DOI: doi.org/10.15388/Litera.2012.1.2405. [M.kr.: H 004]
 3. Aliūkaitė Daiva 2011: Projektas „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“: kalbos idealai paprastų kalbos bendruomenės narių akimis // Respectus Philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2011, Nr. 19, p. 267–268. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004]
 4. Aliūkaitė Daiva 2011: Spausdintinių reklamų duomenyno idėja: projektas „Reklamos sociolingvistika“ // Respectus Philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas.: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2011, Nr. 19, p. 263–264. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004]
 5. Aliūkaitė Daiva 2011: Projektas „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: puktų tinklo organizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“ // Respectus Philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2011, Nr. 20, p. 257–259. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis / Contribution to the publication: 1,000]
 6. Aliūkaitė Daiva 2009: Emocijos kalbos gniaužtuose: džiaugsmas be šypsenos // Respectus philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2009, Nr. 16, p. 220–221. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004] [Indėlis / Contribution to the publication: 1,000]
 7. Aliūkaitė Daiva, Bankauskaitė-Sereikienė Gabija 2009: Jaunųjų Lietuvos tyrėjų lituanistų mokslinis sambrūzdis – VU KHF jubiliejinių renginių dalis // Respectus Philologicus / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2009, Nr. 16 A, p. 221–225. [TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Humanities International Complete] [M.kr.: H 004]
 8. Aliūkaitė Daiva, Krūminienė Jadvyga 2009: „Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos“ arba humanitarų dienos VU KHF // Respectus Philologicus/ Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8295. 2009, Nr. 15, p. 255–257. [Humanities International Complete; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: H 004]
 1. Pateikėjo vaidmenys tarmėtyroje; Vietovės gyventojas kaip tarmės, tarmiškumo vertintojas ir suvokėjas; Tarmių ir kita tarmėtyrinė medžiaga; Tarmės ir tarmiškumo vertė; Šiuolaikiniai tarmių medžiagos rinkimo būdai // Visos tarmės gražiausios: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija (antras papildytas leidimas). [Daiva Aliūkaitė … [et al.]; Valstybinė lietuvių kalbos komisija; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė]; [mokslinė redaktorė Danguolė Mikulėnienė]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021. ISBN 9785420017326.
 2. Apie tarmės ir tarmiškumo vertę; Tarmės užrašytojo portretas; Sociolingvistinis LKA punkto klausimynas; Sociolingvistinis LKA punkto pateikėjo klausimynas  // Visos tarmės gražiausios: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. [Daiva Aliūkaitė … [et al.]; Valstybinė lietuvių kalbos komisija; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė]; [mokslinė redaktorė Danguolė Mikulėnienė]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. 71 p. ISBN 9785420017326. [M.kr.: H 004]
 3. Aliūkaitė Daiva 2008: Perceptyvinės dialektologijos įvadas: (metodinė mokomoji knyga aukštųjų mokyklų studentams). Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla. 40 p. ISBN 9789955332107. [M.kr.: H 004] [Indėlis autoriniais lankais – 2,857]

Other Members