Strockis

dr. Mindaugas Strockis

Mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė Vilniuje. 1992 m. baigė klasikinės filologijos ir lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete. 1992 m. pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Užsienio ryšių skyriuje vyr. inspektoriumi. Nuo 1993 m. iki dabar dirba Vilniaus universitete, Filologijos fakultete, dėsto lotynų kalbos, graikų kalbos ir autorių, lotynų kalbos istorinės gramatikos, graikų kalbos istorinės gramatikos, antikinės eilėdaros kursus.

2007 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui, kuri Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurse buvo pripažinta geriausia 2007 m. Lietuvoje apginta humanitarinių mokslų disertacija.

Nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. dirbo VU Filologijos fakulteto Skaitmeninės filologijos centro vedėju. 2020 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos institute.

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvių kalbos istorija, leksikografijos duomenų bazės, klasikinių kalbų ir lietuvių kalbos prozodija, antikinė eilėdara.

 1. Strockis Mindaugas 2021: Kirčiavimo skyrius 1737 metų lietuvių kalbos gramatikoje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXXV, 57–70. 35763 spaudos ženklų. DOI: doi.org/10.35321/all85-03
 2. Strockis Mindaugas 2020: Lotynų–lietuvių kalbų žodynėlis Sapūno ir Šulco lietuvių kalbos gramatikoje. – Bendrinė kalba DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2065/2166.
 3. Strockis Mindaugas 2019: Tvirtapradžiai a, e Kuršaičio žodynuose. – Baltistica LIV(1), 83–104.
 4. Strockis Mindaugas 2016: Kirčio žymėjimas F. Kuršaičio vokiečių–lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų žodynuose. – Baltistica LI(2), 271–282.
 5. Strockis Mindaugas 2015: Sirvydas and Elger: the Founding Fathers of Latin Lexicography in the Baltics.Letonica: Humanitāro zinātņu žurnāls, Rīga: Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts, 69–78.
 6. Strockis Mindaugas 2014: The Dating of the So-Called Henninian Accentuation Revised. – Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital, Zagreb, 241–248.
 7. Strockis Mindaugas 2011: A new interpretation of the syllable tones in Doric Greek. – Baltistica VII priedas, 243–253.
 8. Strockis Mindaugas 2008: Antikos filologų liudijimai apie priegaides lotynų kalboje. – Saeculo primo. Romos imperijos pasaulis peržengus „Naujosios eros“ slenkstį: mokslinių straipsnių rinkinys, sud. D. Alekna, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 189–201 (santrauka anglų k. p. 422–423).
 9. Palionis Jonas, Strockis Mindaugas 2005: Jono Rėzos 1625 m. Psalmyno kirčiavimas. – Baltistica XL(1), 31–44.
 10. Strockis Mindaugas 2004: Graikų ir lotynų kirčiavimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui. – Baltistica XXXIX(2), 289–307.
 1. Juchnevičienė Nijolė, Strockis Mindaugas 2015: Senosios graikų kalbos chrestomatija: mokymo priemonė, elektroninis leidinys (8 spaudos lankai), Vilnius. ISBN 978-609-459-482-3. Prieiga internete: http://www.flf.vu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai.
 2. Šedbaraitė Inga, Strockis Mindaugas 2009–2012: Senosios graikų–lietuvių kalbų morfologinis žodynas: mokymo priemonė, elektroninis leidinys (5 spaudos lankų ekvivalentas), Vilnius. ISBN 978-9955-33-628-0. Prieiga internete: www.flf.vu.lt/zodynai.
 3. Kairienė Audronė, Strockis Mindaugas 2006: Graikų lyrikai: mokymo priemonė klasikinės filologijos specialybės studentams, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 214 p.
 1. Aristotelis. Politika, iš senosios graikų kalbos vertė M. Strockis, Vilnius: Margi raštai, 2009, 7–297 p.
 1. Platonas. Politikas. Iš senosios graikų kalbos vertė Mindaugas Strockis. Vilnius: Valstybingumo studijų centras, 2022, p. 32–190 (originalo tekstas, vertimas, paaiškinimai) (6,241 lanko, 250 000 sp. ž.). ISBN 978-609-8272-14-7.
 2. Aleknavičienė Ona, Grumadienė Laima, Gurskas Albertas, Skirmantas Petras, Strockis Mindaugas, Tumasonis Vladas 2005: Lituanistinis šriftas Palemonas, Vilnius: Tautinių bendrijų namai. 
 1. Liepininkų (Skarulių) bažnyčios įsteigimo aktas, 1522 m. Transkribavo ir iš lotynų kalbos vertė Mindaugas Strockis. Taurosta. Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis. 2022 m. nr. 1 (15) Jonava: Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, p. 12–24. ISSN 2424-4317. 1,286 lanko (51440 sp. ž.)https://issuu.com/jonavosvieojibiblioteka/docs/taurosta_nr._1_15
 2. 1716 m. Skarulių bažnyčios būklės inventorius. Transkripcija, redagavimas, lotyniško teksto vertimas Mindaugo Strockio, lenkiško teksto vertimas Andriejaus Ancutos. Taurosta. Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis. 2022 m. nr. 2 (16). Jonava: Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, p. 74–80. ISSN 2424-4317. [Visa publikacija 0,611 spaudos lanko (24440 sp. ž.), mano indėlis 67 % = 0,409 spaudos lanko (16375 sp. ž.)].https://issuu.com/jonavosvieojibiblioteka/docs/taurosta_nr._2_16
 3. Pangonytė Aistė, Strockis Mindaugas 2011: In memoriam ir pro memoria. – Gimtoji kalba 11, 10–13.
 1. Strockis Mindaugas 2019: [Rec.] Rita Miliūnaitė. Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXX, 283–288.
 1. Thesaurus Latino–Lituanicus. Jungtinis lotynų–lietuvių kalbų žodynas nuo XVII iki XXI amžiaus. Projektą  pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą 2010–2011 metais finansavo Lietuvos mokslo taryba (projekto registracijos Nr. LIT-10065). Prieiga internete: http://www.thesaurus.flf.vu.lt (projekto vadovas).
 2. Lotynų ir graikų kūrinių vertimų į lietuvių kalbą duomenų bazė (LVMSF, C-12, 2008–2009 m.). Prieiga internete: www.indexlituanicus.flf.vu.lt (projekto vadovas).
 3. Elektroninis Senosios graikų–lietuvių kalbų morfologinis žodynas (Nacionalinė lituanistikos programa, 2009 m.). Prieiga internete: https://www.flf.vu.lt/institutai/arksi/struktura/kfk/el-istekliai (projekto vadovas).
 4. Elektroninis Naujosios graikų–lietuvių kalbų morfologinis žodynas (VU Filologijos fakulteto lėšomis). Prieiga internete: https://www.flf.vu.lt/institutai/arksi/struktura/kfk/el-istekliai (projekto vadovas).
 5. Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė. Prieiga internete: http://www.prusistika.flf.vu.lt/paieska/paieska/ (projekto dalyvis).

Other Members