LinosRutkienes

dr. Lina Rutkienė

mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2021 m. birželio 18 d. Lina Rutkienė viešame nuotoliniame Filologijos mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją „Statybos terminijos dūriniai: formavimasis ir raida“. Disertacijos darbo vadovė – dr. Albina Auksoriūtė.

Mokslinių tyrimų sritys: statybos terminija, terminų daryba, dūriniai, sintaksė

 1. Buivydienė Vaida, Kirvaitis Raimundas, Rutkienė Lina, Vladarskienė Rasuolė 2019: Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas: vadovėlis, Vilnius: Technika. ISBN 9786094761805,  eISBN 9786094761812.
 2. Rutkienė Lina  2015: Technologijų specialistų profesinė kalba: sistema ir vartosena: vadovėlis, Vilnius: Technika. ISBN 9786094577932, eISBN 9786094577956.
 1. Kaulakienė Angelė, Petrėtienė Angelika, Rutkienė Lina, Žukienė Regina. 2010: Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika: mokomoji knyga, Vilnius: Technika. ISBN 9789955281429.
 1. Rutkienė Lina 2022: Dvižodžiai statybos terminai su sudurtiniu būdvardžiu išreikštu šalutiniu dėmeniu. – Terminologija 29, 23–44. ISSN 1392-267X, eISSN 2669-2198.

 2. Rutkienė Lina 2021: XX a.–XXI a. pr. statybos terminų dūrinių kognityviniai propoziciniai modeliai. – Terminologija 28, 153–174. ISSN 1392-267X, eISSN 2669-2198.
 3. Rutkienė Lina 2020: 1918–1940 m. statybos terminijos dūrinių darybos polinkiai. – Bendrinė kalba 92. ISSN 2351-7204.
 4. Rutkienė Lina 2019: Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais. – Terminologija 26, 153–174. ISSN 1392-267X, eISSN 2669-2198.
 5. Rutkienė Lina 2017: Statybos terminijos dūrinių klasifikacija pagal sintaksinius-semantinius sandų santykius. – Terminologija 24, 164-176. ISSN 1392-267X, eISSN 2669-2198.
 6. Buivydienė Vaida, Rutkienė Lina 2016: Dabartinės technikos mokslų kalbos leksikos hibridizacija. – Baltu filoloģija 25,  5–20. ISSN 1691-0036.
 7. Buivydienė Vaida, Rutkienė Lina 2016: Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje. – Žmogus ir žodis. Svetimosios kalbos: mokslo darbai = Man and the word. Foreign languages: research papers 17(3), 124–136. ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805.
 8. Rutkienė Lina 2016: Praktinio ir akademinio specialybės kalbos kultūros žinių taikymo analizė. – Santalka: Filologija. Edukologija 22 (1), 89–96. ISSN 1822-430X.
 9. Rutkienė Lina 2013: Statybos terminija XX a. pradžioje: „Statybos meno ir technikos“ (1922–1923 m.) terminų analizė. – Santalka: Filologija. Edukologija 21 (1), 63–74. ISSN 1822-430X.
 10. Rutkienė Lina 2011: „Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinyno“ kalba. – Santalka: Filologija. Edukologija 19 (1), 102-107. ISSN 1822-430X.
 11. Rutkienė Lina 2010: Kai kurių statybos terminų vartosena: teorijos ir praktikos neatitiktis. – Filosofija 18(2)  93–99. ISSN 1822-430X.
 1. Rutkienė Lina, Buivydienė Vaida 2022: Tarptautinių prepozicinių sietinių kamienų rašyba ir reikšmės: sociolingvistinis tyrimas. – Kalbų studijos specializuotame universitete’22: tarpkultūriniai aspektai: konferencijos medžiaga, Kaunas, 26–30, ISBN 978-9955-15-778-6.

 2. Rutkienė Lina 2021: Terminologei ir pedagogei Angelei Kaulakienei – 75. Terminologija 28, 257–262. ISSN 1392-267X, eISSN 2669-2198.
 3. Rutkienė Lina. 2017: Kai kurios statybos terminijos hibridinių dūrinių raidos tendencijos (Certain Development Trends of Compound Words in Construction Terminology). – Valoda dažādu kultūru kontekstā. XXVII Zinatsko rakstu krājums, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 207–213.
 4. Rutkienė Lina 2016: Elektrolankinis suvirinimas: vadovėlis įvairios kvalifikacijos suvirintojams: recenzija. – Gimtoji kalba 7, 9–13. ISSN 0868-5134.
 1. Ona Juršaitė; Lina Rutkienė 2015: Angelė Kaulakienė: bibliografinė rodyklė, Vilnius: Technika. ISBN 9786094577826.
 1. Rutkienė Lina 2022. Dvižodžiai statybos terminai su sudurtiniu būdvardžiu išreikštu šalutiniu dėmeniu. – Nuotolinis mokslo seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2022 m. gruodžio 2 d.

 2. Rutkiene Lina, Buivydiene Vaida 2022: The role of the Lithuanian coursebooks in formation of the standard Lithuanian language in the beginning of the 20th century. – The 30th Baltic Conference on the History and Philosophy of Science „The Book in History and Philosophy of Science, Technology and Medicine“, University of Oulu (Finland), 10th June 2022, online.

 3. Rutkiene Lina, Buivydiene Vaida 2022: Tarptautinių prepozicinių sietinių kamienų rašyba ir reikšmės: sociolingvistinis tyrimas. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų studijos specializuotame universitete’22: tarpkultūriniai aspektai“, Kaunas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2022 m. lapkričio 25 d., nuotoliniu būdu.

 4. Rutkienė, Lina 2021: Statybos terminijos dūrinių sandais žymimų objektų santykiai. – 4-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, Vilnius, 2021 m. spalio 22 d., nuotoliniu būdu.
 5. Rutkienė Lina 2020. Netikrųjų statybos terminijos dūrinių daryba. – Tarptautinė mokslinė konferencija „XXX Scientific Readings“, Daugavpils (Latvija), 2020 m. sausio 30 d.
 6. Rutkienė Lina 2019: Statybos terminijos hibridiniai dūriniai su klasikiniais pirmaisiais sandais. – 5-asis tarptautinis lituanistų kongresas, Vroclavas (Lenkija), 2019 m. gegužės 17 d.
 7. Rutkienė Lina 2019: Statybos terminijos hibridinių dūrinių daryba ir raida. – 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, Vilnius, 2019 m. spalio 18 d.
 8. Rutkienė Lina 2018: 1918–1940 m. statybos terminijos dūriniai. – Mokslinis terminlogijos seminaras „Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“, Vilnius, 2018 m. spalio 12 d.
 9. Rutkienė Lina 2017: Dūrinių semantinės-sintaksinės tipologijos problematika. – 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“, Vilnius, 2017 m. lapkričio 24 d.
 10. Rutkienė Lina 2015: Specialybės leksikos hibridizacija akademinėje technikos literatūroje. – 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“, Vilnius, 2015 m. lapkričio 20 d.
 11.  Rutkienė Lina 2013: Praktinio ir akademinio specialybės kalbos kultūros žinių taikymo analizė. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“, Vilnius, 2013 m. lapkričio 22 d.

Other Members