Ger+otait+_fotografija

dr. Laura Geržotaitė

mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1984 m. Kaune. 2009 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūrą ir įgijo filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2012–2016 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto doktorantūroje. 2016 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvos tarmių klasifikacijos tyrimas geolingvistiniu aspektu (mokslinė vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė). Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre dirba nuo 2009 m.

 1. Mikulėnienė Danguolė, Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija, Geržotaitė Laura, Birgelienė Nijolė, Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-186-0.
 2. Mikulėnienė Danguolė, Meiliūnaitė Violeta, Aliūkaitė Daiva, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Jaroslavienė Jurgita, Judžentytė Gintarė, Leskauskaitė Asta ir kt., XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai), sud. Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis, 2014. ISBN 978-9955-26-46.
 1. Geržotaitė Laura, Čepaitienė Agnė, Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos, taisyklingumo ir patrauklumo vertės, Verbum 7, 2016, 84–100. Interneto prieiga: http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10288
 2. Geržotaitė Laura, Jaunųjų šiauliškių ir panevėžiškių tarminė savimonė: ribos mentaliniuose žemėlapiuose, Acta Linguistica Lithuanica LXXIV, 2016, 121–142. ISSN 1648-4444.
 3. Geržotaitė Laura, Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas, Babtai, vyr. red. Damijonas Šniukas, 2016, Vilnius: Versmė. ISSN 2029-0799. Interneto prieiga: http://www.llt.lt/pdf/Babtai_Gerzotaite%20moksl%20str_2016%2011%2004.pdf
 4. Geržotaitė Laura, Geolingvistinė Antano Baranausko lietuvių tarmių klasifikacijos analizė, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė,  Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 133–165. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-163-1.
 5. Geržotaitė Laura, Rankos pirštai lietuvių kalbos tarmėse (Leksikos anketos duomenimis), Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, sud. Violeta Meiliūnaitė, Agnė Čepaitienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 105–149. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-158-7.
 6. Geržotaitė Laura, Pietinės vakarų aukštaičių šiauliškių šnektos: geolingvistinis aspektas ir jo interpretacijos, Acta Linguistica Lithuanica LXVII, 2012, 156–174. ISSN 1648-4444.
 7. Geržotaitė Laura, Anties pavadinimai lietuvių kalbos tarmėse, Baltu filoloģija 20(2), 2011, 13–23. ISBN 978-9984-45-509-9.
 1. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna, Bakšienė Rima, Jansone Ilga, Kregždys Rolandas, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Geržotaitė Laura ir kt., Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora • Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora • Atlas of the Baltic Languages. The Lexis 1: Antras pataisytas ir papildytas leidimas, sud. Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-100-6.
 2. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna, Bakšienė Rima, Jansone Ilga, Kregždys Rolandas, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Geržotaitė Laura ir kt., Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora • Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora • Atlas of the Baltic Languages. The Lexis 1: Flora (kompaktinė plokštelė), sud. Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. ISBN 978-609-411-083-2.
 3. Ambrazas Saulius, Bakšienė Rima, Kadžytė Gražina, Leskauskaitė Asta, Nėnienė Inga, Dagys Arūnas, Trumpa Edmundas, Geržotaitė Laura, Kompiuterinis žodynas LIETUVIŲ TARMĖS. III dalis / Multimedia dictionary LITHUANIAN DIALECTS. Volume III, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2011. ISBN 978-609-411-074-0.
 1. Bakšienė Rima, Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 26, 56. ISBN 978-609-411-184-6.
 2. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija, Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas. I tomas: A–M, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, XII. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-188-4 (I tomas).
 3. Leskauskaitė Asta, Seirijų šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 14. ISBN 978-609-411-183-9.
 4. Vidugiris Aloyzas, Lazūnų šnekta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 15, 16. ISBN 978-609-411-119-8.
 5. Bakšienė Rima, Vaišnienė Daiva, Klaipėdos krašto aukštaičiai: TEKSTAI IR KONTEKSTAI, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 29, 39, 46. ISBN978-609-411-126-6.
 6. Meiliūnaitė Violeta, Marcišauskaitė Vida, Rytų aukštaičiai panevėžiškiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 28, 73. ISBN: 978-609-411-124-2.
 7. Jaroslavienė Jurgita, Tuomienė Nijolė, Lazūnų šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 12. ISBN 978-609-411-089-4.
 8. Judeikienė Adelė, Taip šneka lietuvninkai Saugose, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 28. ISBN 978-609-411-069-6.
 9. Kardelis Vytautas, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Rytų aukštaičiai vilniškiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 89. ISBN 978-609-411-041-2.

Geržotaitė Laura, Lietuvių kalba Punsko apylinkėse vietos gyventojų duomenimis, Gimtoji kalba 7, 2015, 22–28. ISSN 0868-5134.

 1. 2014–2016: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje ( K-5/2014) (vad. prof. dr. D. Aliūkaitė).
 2. 2014–2015: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos (kodas LIT-8-85) (vad. dr. A. Leskauskaitė).
 3. 2011–2014: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).
 4. 2010-02-01–2010-12-31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Lietuvių tarmių tekstynas (Nr. K-15/2005) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).
 5. 2009–2011: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Baltų kalbų atlasas 1. Leksika 1 rengimas ir leidyba (kodas LIT-1-35) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).

2014 02 09–22 Valstybinis Baltarusijos Maksimo Tanko pedagoginis universitetas.

Other Members