Ger+otait+_fotografija

dr. Laura Brazaitienė

Researcher

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1984 m. Kaune. 2009 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūrą ir įgijo filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2012–2016 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto doktorantūroje. 2016 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvos tarmių klasifikacijos tyrimas geolingvistiniu aspektu (mokslinė vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė). Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre dirba nuo 2009 m.

 1. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura, Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 978-609-459-912-5 (internete), ISBN 978-609-459-913-2 (spausdintinis).
 2. Mikulėnienė Danguolė, Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija, Geržotaitė Laura, Birgelienė Nijolė, Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-186-0.
 3. Mikulėnienė Danguolė, Meiliūnaitė Violeta, Aliūkaitė Daiva, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Jaroslavienė Jurgita, Judžentytė Gintarė, Leskauskaitė Asta ir kt., XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai), sud. Danguolė
 4. Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis, 2014. ISBN 978-9955-26-46.
  Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna, Bakšienė Rima, Jansone Ilga, Kregždys Rolandas, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Geržotaitė Laura ir kt., Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora • Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora • Atlas of the Baltic Languages. The Lexis 1: Antras pataisytas ir papildytas leidimas, sud. Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-100-6.
 5. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna, Bakšienė Rima, Jansone Ilga, Kregždys Rolandas, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Geržotaitė Laura ir kt., Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora • Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora • Atlas of the Baltic Languages. The Lexis 1: Flora (kompaktinė plokštelė), sud. Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. ISBN 978-609-411-083-2.
 1. Geržotaitė Laura, Ramygalos šnekta lietuvių tarmių klasifikacijose: geolingvistinė analizė, Acta Linguistica Lithuanica LXXVII, 2017, 167–195. ISSN 1648-4444.
 2. Geržotaitė Laura, Čepaitienė Agnė, Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos, taisyklingumo ir patrauklumo vertės, Verbum 7, 2016, 84–100. Interneto prieiga: http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10288
 3. Geržotaitė Laura, Jaunųjų šiauliškių ir panevėžiškių tarminė savimonė: ribos mentaliniuose žemėlapiuose, Acta Linguistica Lithuanica LXXIV, 2016, 121–142. ISSN 1648-4444.
 4. Geržotaitė Laura, Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas, Babtai, vyr. red. Damijonas Šniukas, 2016, Vilnius: Versmė. ISSN 2029-0799. Interneto prieiga: http://www.llt.lt/pdf/Babtai_Gerzotaite%20moksl%20str_2016%2011%2004.pdf
 5. Geržotaitė Laura, Geolingvistinė Antano Baranausko lietuvių tarmių klasifikacijos analizė, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė,  Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 133–165. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-163-1.
 6. Geržotaitė Laura, Rankos pirštai lietuvių kalbos tarmėse (Leksikos anketos duomenimis), Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, sud. Violeta Meiliūnaitė, Agnė Čepaitienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 105–149. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-158-7.
 7. Geržotaitė Laura, Pietinės vakarų aukštaičių šiauliškių šnektos: geolingvistinis aspektas ir jo interpretacijos, Acta Linguistica Lithuanica LXVII, 2012, 156–174. ISSN 1648-4444.
 8. Geržotaitė Laura, Anties pavadinimai lietuvių kalbos tarmėse, Baltu filoloģija 20(2), 2011, 13–23. ISBN 978-9984-45-509-9.
 1. Geržotaitė Laura, Antano Baranausko tarmių skirstymo rekonstrukcija: du nauji šaltiniai. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference VALODA DAUDZVEIDĪBĀ. TĒZES 2018. gada 22.–23. februāris, Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 17–18. ISBN 978-9984-742-96-0. Tezių prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf.
 2. Geržotaitė, Laura, Changes in Traditional Lithuanian Dialects from a Perspective of Cartographical Geolinguistics. International workshop Multilingualism and threatened languages in the Baltic region 2017 m. spalio 21 d. Vytauto Didžiojo universitete. Programos prieiga internete: http://hmf.vdu.lt/wp-content/uploads/2017/10/Plan_Lang-in-Baltics2017-10-16.pdf.
 3. Geržotaitė Laura, Antano Baranausko tarmių klasifikacija: Ramygalos šnektos atvejis. Tarptautinė mokslinė konferencija Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus universiteto Kauno fakultete. Tezių prieiga internete: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/SANTRAUKOS-1.pdf.
 4. Geržotaitė Laura, Seinų šnektos ploto ribos XXI a. pradžioje. Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 metų sukakčiai paminėti BALTŲ IR SLAVŲ KALBOS IR TARMĖS VIDURIO EUROPOS ERDVĖJE 2017 m. balandžio 21 d. Lietuvių kalbos institute.
 5. Geržotaitė Laura, Lenkijos lietuvių šnektų vaizdas nuostatose ir pieštiniuose žemėlapiuose. Mokslinis seminaras Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje 2016 m. gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.
 6. Geržotaitė Laura, Vakarų aukštaičių šiauliškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių paribio šnektos lietuvių tarmių klasifikacijose: geolingvistinė analizė. Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų sukakčiai paminėti Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos 2016 m. spalio 20 d. Lietuvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/A._Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZ%C4%96S_2016_1_3.pdf.
 7. Geržotaitė Laura, Punsko apylinkių šnektų ploto kitimo dinamika. XII Tarptautinis baltistų kongresas 2015 m. spalio 29 d. Vilniaus universitete. Tezių prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/tezes/Gerzotaite.pdf.
 8. Geržotaitė Laura, Tarmiškumas ir tarmių ribos jaunimo požiūriu: šiauliškių ir panevėžiškių atvejis. Mokslinis seminaras Kalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės tyrimų perspektyvos 2015 m. spalio 16 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.
 9. Geržotaitė Laura, Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies vietovių raida (socio)geolingvistiniu požiūriu. Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi. Veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924–1996) piemiņai: referātu kopsavilkumi 2014 7.–8. novembris, Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 24–25.
 10. Geržotaitė Laura, Geolingvistinis Klaipėdos krašto aukštaičių kalbos tyrimas: Viešvilės apylinkių šnektos situacija. Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos 2013 m. gruodžio 6 d. Lietuvių kalbos institute.
 11. Geržotaitė Laura, Antano Baranausko tarmių klasifikacija: geolingvistinė analizė. Mokslinė konferencija Kalbiniai Antano Baranausko skaitymai: stereotipai ir XXI amžiaus įžvalgos 2013 m. gegužės 15 d. Lietuvių kalbos institute.
 12. Geržotaitė Laura, Geolingvistinis vidurio Lietuvos tarmių tyrimas: Babtų apylinkių šnektos. Tarptautinė mokslinė konferencija Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje 2012 m. gruodžio 7 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Tezių prieiga internete: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/lietuviu/TEZES_Soc_Geo_2012.pdf.
 13. Geržotaitė Laura, Vakarų aukštaičiai šiauliškiai tarmių klasifikacijose: geolingvistinis aspektas. Tarptautinė mokslinė konferencija Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai 2011 m. spalio 21 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Tezių prieiga internete: http://www.tarmes.lt/images/Veikla/Laura%20GERZOTAITE.pdf.
 14. Geržotaitė Laura, Anties pavadinimai (A. Salio anketos Apklausas 1 duomenimis). 47. Artura Ozola dienas konference: Baltu valodu vēsture un dialektoloģija: referātu anotācijas un kopsavilkumi 2011 gada. 18.–19. marts, Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 15–16.
 1. Ambrazas Saulius, Bakšienė Rima, Kadžytė Gražina, Leskauskaitė Asta, Nėnienė Inga, Dagys Arūnas, Trumpa Edmundas, Geržotaitė Laura, Kompiuterinis žodynas LIETUVIŲ TARMĖS. III dalis / Multimedia dictionary LITHUANIAN DIALECTS. Volume III, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2011. ISBN 978-609-411-074-0.
 1. Bakšienė Rima, Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 26, 56. ISBN 978-609-411-184-6.
 2. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija, Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas. I tomas: A–M, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, XII. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-188-4 (I tomas).
 3. Leskauskaitė Asta, Seirijų šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 14. ISBN 978-609-411-183-9.
 4. Vidugiris Aloyzas, Lazūnų šnekta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 15, 16. ISBN 978-609-411-119-8.
 5. Bakšienė Rima, Vaišnienė Daiva, Klaipėdos krašto aukštaičiai: TEKSTAI IR KONTEKSTAI, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 29, 39, 46. ISBN978-609-411-126-6.
 6. Meiliūnaitė Violeta, Marcišauskaitė Vida, Rytų aukštaičiai panevėžiškiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 28, 73. ISBN: 978-609-411-124-2.
 7. Jaroslavienė Jurgita, Tuomienė Nijolė, Lazūnų šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 12. ISBN 978-609-411-089-4.
 8. Judeikienė Adelė, Taip šneka lietuvninkai Saugose, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 28. ISBN 978-609-411-069-6.
 9. Kardelis Vytautas, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Rytų aukštaičiai vilniškiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 89. ISBN 978-609-411-041-2.

Geržotaitė Laura, Lietuvių kalba Punsko apylinkėse vietos gyventojų duomenimis, Gimtoji kalba 7, 2015, 22–28. ISSN 0868-5134.

 1. 2017–2019: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruojamas projektas Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas (Nr. K-2/2017) (vad. prof. dr. D. Aliūkaitė).
 2. 2014–2016: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje (K-5/2014) (vad. prof. dr. D. Aliūkaitė).
 3. 2014–2015: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos (kodas LIT-8-85) (vad. dr. A. Leskauskaitė).
 4. 2011–2014: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).
 5. 2010-02-01–2010-12-31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Lietuvių tarmių tekstynas (Nr. K-15/2005) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).
 6. 2009–2011: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Baltų kalbų atlasas 1. Leksika 1 rengimas ir leidyba (kodas LIT-1-35) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).

2014 02 09–22 Valstybinis Baltarusijos Maksimo Tanko pedagoginis universitetas.

Other Members