Userpic_Sapozhnikova_Galina

dr. Galina Sapozhnikova

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2018-2022 metais studijavo Lietuvių kalbos instituto doktorantūroje (vadovas — prof. habil. dr. Sergejus Temčinas)

Nuo spalio 2022 m. dirba Lietuvių kalbos institute

Disertacijos tema: Vilniaus universiteto rektoriaus Petro Skargos lenkiškojo leidinio „Żywoty świętych“ vertimai į rusėnų ir bažnytinę slavų kalbas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kirilinėje rankraštinėje tradicijoje kalbų ir kultūrų sąveikos kontekste

Mokslinių tyrimų sritys: LDK ir Lenkijos karalystės rankraštinis paveldas, iš Petro Skargos leidinio Żywoty Świętych vertimai į rusėnų ir bažnytinę slavų kalbas, Digital humanities

 1. Sapožnikova, Galina 2021: По какому изданию Żywotów Świętych Петра Скарги был сделан церковнославянский перевод жития вмч. Прокопия, Slavistica Vilnensis, vol. 66(1), 36–41. ISSN 2351-6895. DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2021.66(1).58
 2. Sapožnikova, Galina 2020: Типологическая классификация кириллических рукописей, содержащих тексты Żywotów Świętych Петра Скарги, Slavistica Vilnensis, vol. 65(1), 30–42. ISSN 2351-6895. DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2020.65(1).34
 3. Sapožnikova, Galina 2018: Кириллические переводы „Житий святых“ Петра Скарги: археографический обзор рукописных источников и публикацй текстов, Slavistica Vilnensis, vol. 63, 365–376. ISSN 2351-6895. DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11729
 4. Sapožnikova, Galina 2018: Сколько польских житий из Żywotów świętych Петра Скарги было переведено восточными славянами, Slavistica Vilnensis, vol. 64(2), 42–48. ISSN 2351-6895. DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(2).19
 5. Sapožnikova, Galina 2018: Комплекс актов московских князей в историко-филологической науке Петербурга и Москвы на рубеже XIX и XX веков, Вестник Пермского университета, Серия История, вып. 2 (41), 100–108. DOI: 10.17072/2219-3111-2018-2-100-108.

Other Members