Žydrūnė_Šalaviejūtė_10x15

dr. Žydrūnė Šalaviejūtė

jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2023 m.
2022 m. Klaipėdos universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių kalbos zoonimų nominacija ir motyvacija: gyvulių, naminių paukščių ir vabzdžių pavadinimai“ (mokslinė vadovė – doc. dr. Jūratė Lubienė).
Mokslinių tyrimų sritys: leksinė semantika, leksikologija, etnolingvistika, kognityvinė lingvistika.

 1. Šalaviejūtė, Žydrūnė. Lietuvių kalbos vištos, gaidžio, viščiuko pavadinimai ir jų motyvacija. – Bendrinė kalba 96, 156–174, 2023. Prieiga internete: https://doi.org/10.35321/bkalba.2023.96.08.
 1. Šalaviejūtė, Žydrūnė. Šiaurės žemaičių vandens gyvūnų pavadinimai: semasiologinė ir onomasiologinė analizė. – VII-toji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija Tradicijos ir modernybės sąveika (Klaipėdos universitetas, Klaipėda, 2023 m. lapkričio 16–17 d.).
 2. Šalaviejūtė, Žydrūnė. Lietuvių kalbos vištos, gaidžio ir viščiuko pavadinimų nominacija ir motyvacija. – 28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje (Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2023 m. rugsėjo 21–22 d.).

Other Members