Žydrūnė_Šalaviejūtė_10x15

dr. Žydrūnė Šalaviejūtė

jaunesnioji mokslo darbuotoja
  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2023 m.

2022 m. Klaipėdos universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių kalbos zoonimų nominacija ir motyvacija: gyvulių, naminių paukščių ir vabzdžių pavadinimai“ (mokslinė vadovė – doc. dr. Jūratė Lubienė).

Mokslinių tyrimų sritys: leksinė semantika, leksikologija, etnolingvistika, kognityvinė lingvistika.

Other Members