Violeta

dr. Violeta Meiliūnaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1978 m. spalio 14 d. Panevėžio rajone. Mokėsi Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje, studijavo Vilniuje. 2003 m. baigė kalbotyros magistro studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija).

2004–2008 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2009 m. birželio mėnesį apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai (vadovas – prof. dr. Aleksas Girdenis).

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2002 m. – iš pradžių jaunesniąja mokslo darbuotoja, vėliau mokslo ir vyresniąja mokslo darbuotoja.

2009 m. apgynė disertaciją Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-9955-12-482-5).

Mokslinių tyrimų sritys: dialektologija, geolingvistika, ekonominė lingvistika.

 1. Meiliūnaitė, Violeta, Čepaitienė, Agnė, Dambrauskienė, Diana, Šidlauskas, Žydrūnas, Tuomienė, Nijolė, Valentukevičienė, Danutė, Vyniautaitė, Simona 2021. Lietuvių dialektologijos profiliai: XXI amžiaus pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos: kolektyvinė studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 257 p. ISBN 978-609-411-300-0. Prieiga internete: lki.lt/e-publikacijos/.
 2. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, Vilnius, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 3. Augustinaitis Arūnas, Mikulėnienė Danguolė, Zabarskaitė Jolanta, Meiliūnaitė Violeta, Venckus Remigijus, Labanauskas Liutauras, Rudokas Kastytis, Kiškienė Austė 2017: Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 169–196.
 4. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: kolektyvinė monografija, sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis, 2014, 25–29, 49–62, 63–75, 124–129, 197–205.
 1. Meiliūnaitė, Violeta. Kur suteka upės ir kalbos. – Pasaulio lietuvis, 2021. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/kur-suteka-upes-ir-kalbos/.
 2. Balčiūnienė Asta, Rinkauskienė Regina, Meiliūnaitė Violeta 2017: Kupiškėnų ir uteniškių paribio šnektų fonetinė kaita XXI a.: Vabalninko, Daršiškių ir Salamiesčio punktų atvejis. – Lituanistica 1, 38–60.
 3. Meiliūnaitė Violeta 2016: Pietiniai panevėžiškiai: bendrieji Ramygalos šnektos bruožai. – Ramygala, Vilnius: Versmės, 1278–1284.
 4. Meiliūnaitė Violeta 2015: Antano Baranausko tarmių tekstai – kvaziautentiškų tekstų chrestomatija. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 248–258.
 5. Meiliūnaitė Violeta, Morozova Nadežda 2015: Valerijaus Čekmono fonoteka Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 269–282.
 6. Meiliūnaitė Violeta 2013: ŽemėlapisLietuva: tarmės ir etnografiniai regionai“, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 7. Jansone Ilga, Meiliūnaitė Violeta, Kregždys Rolandas 2013: Lapo pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages: Leksika 1: Flora, sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, 2-asis patais. ir papild. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 290–293.
 8. Jansone Ilga, Meiliūnaitė Violeta, Kregždys Rolandas 2013: Avietės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages: Leksika 1: Flora, sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, 2-asis patais. ir papild. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 241–250.
 9. Jansone Ilga, Meiliūnaitė Violeta, Kregždys Rolandas 2013: Mėlynės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages: Leksika 1: Flora, sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, 2-asis patais. ir papild. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 227–234.
 10. Jansone Ilga, Ambrazas Saulius, Meiliūnaitė Violeta 2013: Svogūno pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas. Leksika I. Flora: CD, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 11. Jansone Ilga, Ambrazas Saulius, Meiliūnaitė Violeta 2013: Kiaulpienės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas. Leksika I. Flora: CD, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 12. Meiliūnaitė Violeta, Rinkauskienė Regina 2013: Variety of Lithuanian Dialects: Relations with ethnographic regions. – Ganetleba, 96–102. ISSN 1512-102X. 
 13. Meiliūnaitė Violeta 2012: Apie iš naujo surandamas kalbų ir kultūrų sankirtas (analitinė apžvalga). – Acta Linguistica Lithuanica 67, 191–196.
 14. Meiliūnaitė Violeta 2012: Lietuvių tarmių mozaika šiandien. – Gimtoji kalba 11, 3–7. ISSN 0868-5134.
 15. Meiliūnaitė Violeta. Jaunųjų mokslininkų kelias į lietuvių dialektologiją. – Gimtasis žodis 10, 29–32. ISSN 1235-7151.
 16. Meiliūnaitė Violeta 2012: Šiuolaikiniai Baltijos ir Šiaurės šalių kalbų ir kultūrų tyrimai: mokslinių seminarų apžvalga. – Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai, Vilnius: Petro ofsetas, 261–268. ISBN 978-609-420-236-0. 
 17. Meiliūnaitė Violeta 2012: Šiuolaikinės tarmių duomenų rinkimo ir skelbimo patirtys: atsakyti ir neatsakyti klausimai. – Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai, Vilnius: Petro ofsetas, 91–102. ISBN 978-609-420-236-0. 
 18. Meiliūnaitė Violeta 2011: Dialectal and ethnographical regions of Lithuania: affinities and differences. – Dialectology and geolingvistics in central Europe, Opava: Kleinwachter, Frýdek-Místek. ISBN 978-80-7248-773-8.
 1. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, sud. V. Ragaišienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Petro ofsetas, 2015. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-163-1.
 2. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, sud. V. Meiliūnaitė, A. Čepaitienė, Vilnius: Petro ofsetas, 2015. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-158-7.
 3. Meiliūnaitė Violeta, Marcišauskaitė Vida 2014: Rytų aukštaičiai panevėžiškiai: mokomoji knyga, 131 p. ISBN 978-609-411-124-2.
 4. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: kolektyvinė monografija, sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis, 2014, 462 p. ISBN 978-9955-26-468-2.
 5. Danguolė Mikulėnienė. Bibliografija, sud. V. Meiliūnaitė, V. Ragaišienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 47 p. ISBN 978-5-420-0174-2. 
 6. Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai, sud. V. Meiliūnaitė, N. Morozova, Vilnius: Petro ofsetas, 2012. 277 p. ISBN 978-609-420-236-0. 
 7. Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, sud. V. Meiliūnaitė, A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009. ISBN  978-609-411-027-6.
 1. Meiliūnaitė Violeta 2020: Stability and Dynamics of (Lithuanian) Dialectal Network. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 38–49, 294. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 2. Meiliūnaitė Violeta, Balčiūnienė Asta 2020: The Concept of jūra [the sea] in the Ethnographic Region of Aukštaitija. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 146–175, 300–302. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.

2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Valstybinės kalbos padėtis Šalčininkų rajone: dabartis ir perspektyvos (Nr. VLKK-2/2020), vadovė.

Other Members