Sakalauskien+s nuotrauka

dr. Vilija Sakalauskienė

vyriausioji mokslo darbuotoja

Semantikos tyrėja ir Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorė

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-0487-7710

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1963 m. spalio 11 d. Šakiuose. Nuo 1987 m., baigusi Vilniaus universitetą, dirba Lietuvių kalbos ir literatūros (dabar – Lietuvių kalbos) institute, Žodynų skyriuje, Leksikografijos centre, nuo 2015 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centre. Viena akademinio Lietuvių kalbos žodyno autorių, kartu su kitais rašė XVII–XX t. tekstą. 1996–2000 m. Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. 2001 m. apgynė disertaciją Valdymo semantinis laukas baltų kalbose (*ueld- šaknies derivacinė paradigma). 1998–2001 m. dirbo Bendrinės lietuvių kalbos žodynų skyriuje, nuo 2002 m. – Leksikografijos centro mokslo darbuotoja, nuo 2006 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2017 m. lapkričio 17 d. – vyriausioji mokslo darbuotoja. Viena iš Bendrinės lietuvių kalbos žodyno rengėjų, nuo 2020 m. – šio žodyno redaktorių kolegijos narė. Domisi lietuvių kalbos tarmių leksika, bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo problemomis. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos, leksikografijos ir dialektologijos klausimais, taip pat mokslo populiarinamųjų straipsnių, yra viena iš Zanavykų šnektos žodyno rašytojų, šio žodyno II ir III tomų vyr. redaktorė. Išleido knygas Griškabūdžio apylinkių tekstai (kartu su R. Bacevičiūte), Jurbarko apylinkių tekstai. 2015 m. buvo apdovanota Šakių rajono savivaldybės Jono Jablonskio premija (kartu su R. Bakšiene).

Pastaruoju metu dalį mokslinės veiklos skiria lietuvių tarminės leksikografijos ir etnolingvistiniams tyrimams, Jono Jablonskio sudarytos kartotekos Lietuvių kalbos žodynui medžiaga, Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodyno tyrimams, rengia Jurbarko šnektos žodyną.

Konsultuoja doktorantus, yra jų disertacijų gynimo tarybų narė. Bendradarbiauja su Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto mokslininkais. Mokslinius pranešimus skaitė Varšuvoje, Vroclave, Liubline, Rygoje, Sankt Peterburge, Vilniuje ir kt. vykusiose tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos narė (2010–2015 m. kadencijos Mokslo tarybos sekretorė; 2020–2025 m. kadencijos Mokslo tarybos pirmininkės pavaduotoja).

Nuo 2022 m. birželio 15 d. Bendrinės kalbos žurnalo vyriausioji redaktorė.

Nuo 2022 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.

Mokslinių tyrimų sritys: leksikografija, leksikologija, etnolingvistika.

 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas D. 19: Š (š–šimtas), autoriai: Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė, Jolita Urbanavičienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023, ISBN 978-609-411-363-5 (19 dalis: 8,2 aut. l.). ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). 19 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/12/BZ-19-dalis-S-s-simtas-2023.pdf
 2. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas D. 18: M (minimumas–muzikuoti), autoriai: Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė, Jolita Urbanavičienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023, ISBN 978-609-411-362-8 (18 dalis: M (minimumas–muzikuoti), 8,5 aut. l.). ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). 18 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/12/BZ-18-dalis-M-minimumasi-muzikuoti-2023.pdf
 3. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas D. 17: M (medalis–minimizuoti), autoriai: Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė, Jolita Urbanavičienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023, ISBN 978-609-411-361-1 (17 dalis: M (medalis–minimizuoti), 8,7 aut. l.). ISBN 978-609-411-5 (bendras). 17 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/12/BZ-17-dalis-M-medalis-minimizuoti-2023.pdf
 4. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas D. 16: M (m–medalionas), autoriai: Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė, Jolita Urbanavičienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023, ISBN 978-609-411-360-4 (16 dalis: M (m–medalionas), 8,7 aut. l.). ISBN 978-609-411-5 (bendras). 16 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/12/BZ-16-dalis-M-m-medalionas-2023.pdf
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas 15: K (krantas – kvotinis), autoriai: Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Vilija Sakalauskienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022, ISBN 978-609-411-326-0 (15 dalis: 9,9 aut. l.). ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). 15 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/BZ-15-dalis-K-krantas-kvotinis-2022.pdf
 6. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas 14: K (kogi–krankti), autoriai: Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022, ISBN 978-609-411-325-3 (14 dalis: K (kogi – krankti), 9,1 aut. l.). ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). 14 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/BZ-14-dalis-K-kogi-krankti-2022.pdf
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas 13: K (kilnojamas–kogalviai), autoriai: Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022, ISBN 978-609-411-324-6; ISBN 978-609-411-5 (bendras). 13 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/BZ-13-dalis-K-kilnojamas-kogalviai-2022.pdf
 8. Sakalauskienė Vilija 2021: Žmogaus vaizdinys lietuvių tarmių leksikografiniuose šaltiniuose: etnolingvistinis ir semantinis aspektas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 113. ISBN 978-609-411-308-6. doi.org/10.35321/e-pub.19.zmogus-tarmineje-leksikografijoje. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/02/sakalauskiene.pdf.
 9. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D.12: (K–kilninti), autoriai: Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021, ISBN 978-609-411-292-8; ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). 12 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-12-dalis-K-kas-kilninti-2021.pdf.
 10. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 11: L (l–Lieporiai), autoriai: Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Vilija Sakalauskienė, Jolita Urbanavičienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021; ISBN 978-609-411-287-4; ISBN 978-609-411-5 (bendras). 11 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-11-dalis-L-l-lieporiai-2021.pdf.
 11. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 10: A (a-anapestinis), autoriai: Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020; ISBN 97-609-411-263-8; ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). 10 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/08/BZ-10-dalis-A-a-anapestinis-2020.pdf.
 12. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 9: K (k – karžygiškumas), autoriai: Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė (vyr. redaktorė), Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė. [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/ – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020; ISBN 978-609-411-261-4; ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). 9 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/06/B%C5%BD-9-dalis-K-k-kar%C5%BEygi%C5%A1kumas-2020.pdf.
 13. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 1: Įvadas, B, C, H, J, O, autoriai: L. Bilkis, V. Černiutė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, E. Jasionytė-Mikučionienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikelionytė, D. Murmulaitytė, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, R. Petrokienė, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, J. Urbanavičienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Statkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-108-2 (1 dalis – 27,62 1.l.). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 14. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 2: Antraštynas, autoriai: L. Bilkis, V. Černiutė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, E. Jasionytė-Mikučionienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikelionytė, D. Murmulaitytė, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, R. Petrokienė, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, J. Urbanavičienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Statkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis – 82,2 1.l.). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 15. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 3: C, Č, E, Ę, Ė, F, Z, autoriai: L. Bilkis, V. Černiutė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, E. Jasionytė-Mikučionienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikelionytė, D. Murmulaitytė, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, R. Petrokienė, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, J. Urbanavičienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Statkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis – 10,0 1.l.). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 16. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 4: D, autoriai: L. Bilkis, V. Černiutė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, E. Jasionytė-Mikučionienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikelionytė, D. Murmulaitytė, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, R. Petrokienė, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, J. Urbanavičienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Statkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-165-5 (4 dalis – 15,2 1.l.). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 17. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 5: Ž, autoriai: L. Bilkis, V. Černiutė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, E. Jasionytė-Mikučionienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikelionytė, D. Murmulaitytė, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, R. Petrokienė, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, J. Urbanavičienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Statkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-193-8 (5 dalis – 1,5 1.l.). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 18. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 6: R, autoriai: L. Bilkis, V. Černiutė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, E. Jasionytė-Mikučionienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikelionytė, D. Murmulaitytė, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, R. Petrokienė, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, V.  Sakalauskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, J. Urbanavičienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Statkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-199-0 (6 dalis – 2,7 1.l.). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 19. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 7: Įvadas, g–gyvuoti, autoriai: L. Bilkis, V. Černiutė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, E. Jasionytė-Mikučionienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikelionytė, D. Murmulaitytė, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, R. Petrokienė, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, J. Urbanavičienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Statkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-241-6 (1 dalis – 9,5 1.l.). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 20. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, D. 8: Gižai–gvinėjietiškas, autoriai: L. Bilkis, V. Černiutė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, E. Jasionytė-Mikučionienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikelionytė, D. Murmulaitytė, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, R. Petrokienė, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, J. Urbanavičienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Statkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-242-3 (2 dalis – 2,6 1.l.). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 21. Jurbarko apylinkių tekstai, sud. V. Sakalauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 188 p.: žml. + 1 garso diskas (CD). (Tarmių tekstynas). ISBN 978-609-411-103-7.
 22. Leksikografija ir leksikologija: straipsnių rinkinys, sud. A. Auksoriūtė, V. Sakalauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 416 p.
 23. Griškabūdžio apylinkių tekstai, sud. R. Bacevičiūtė, V. Sakalauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 156 p.: iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). (Tarmių tekstynas). ISBN 9955-704-56-0.
 1. Sakalauskienė, Vilija 2023: Lietuvių kalbos aiškinamųjų žodynų raida, savitumas ir tarpusavio sąsajos. – Acta Linguistica Lithuanica 89, 259–282. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis). Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2287. DOI: https://doi.org/10.35321/a1189-12
 2. Sakalauskienė Vilija 2022: Klasta lietuvių leksikografiniuose šaltiniuose: sisteminių duomenų analizė. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 3: praeitis ir dabartis kalboje ir kultūroje, Kraków, Vilnius: Wydawnictwo księgarnia akademicka, 83–101. Prieiga internete: https://doi.org/10.12797/9788381388030.06; ISBN 978-83-8138-802-3 (knyga); ISBN 978-83-8138-803-0 (on-line, pdf)
 3. Sakalauskienė Vilija [kartu su Sawaniewska-Mochowa Zofia] 2022: Litewska leksykografia gwarowa z przełomu XX i XXI wieku (na tle wybranych polskich słowników regionalnych). – Acta Baltico Slavica 46, 1–27, Warszawa. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0487-7710; DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2823; ISSN 2392-2389.
 4. Sakalauskienė Vilija 2022: Žmogaus kaip visuomenės nario nuostatos lietuvių tarmių paremijose (Образ человека как члена сообщества в литовских диалектных паремиях). – I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny: Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej, 2, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 189–199. Prieiga internete: www.umcs.pl/pl/pozycje-wydawnicze,23620,i-miedzynarodowy-kongres-etnolingwistyczny-t-2-obraz-swiata-i-czlowieka-w-kulturze-ludowej-i-narodowej-red-ewa-bialek-stanislawa-niebrzegowska-bartminska-joanna-szadura,120208.chtm; ISBN 978-83-227-9611-5.
 5. Sakalauskienė Vilija 2022: Žmogų apibūdinantys slavų ir germanų kalbų skoliniai vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, 271–302. ISSN 2538-9211; ISBN 978-609-411-318-5.
 6. Sakalauskienė Vilija 2021: Etnolingvistinė informacija apie rugį lietuvių tarminiuose žodynuose. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 2: Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas, 269–291. https://doi.org?10.15388/VLLP.2021.17. ORCID: 0000-0002-0487-7710. Prieiga internete: www.zurnalai.vu.lt./open-series/issue/view/1916.lt ISBN 978-609-07-0641-1.
 7. Sakalauskienė Vilija 2021: Leksikografinis Jono Jablonskio palikimas. – Kultūros studijos Panevėžyje. Jonas Jablonskis. Panevėžys: Komunikacijos centras. Kalba. Knyga. Kūryba, 32–44. ISBN 978-609-8235-05-0.
 8. Sakalauskienė Vilija 2020: Žmogaus vaizdinys vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rašytiniuose šaltiniuose: sisteminių ir tekstinių duomenų analizė. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 1: Teorinės prielaidos ir interpretacijos, 229–245. ISBN 978-609-07-0458-5. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/open-series/article/view/21395.lt.
 9. Sakalauskienė Vilija, Sawaniewska-Mochowa Zofia 2019: Litewska i polska spuścizna językowa Antoniego Juszkiewicza (Antanasa Juški) z perspektywy XXI wieku. – Acta Baltico-Slavica 43, 23–40. DOI: 10.11649/abs.2019.014. Prieiga internete: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2019.014. ISSN 2392-2389. 
 10. Sakalauskienė Vilija 2018: Žmogaus konceptualizavimas vakarų aukštaičių kauniškių šnektų žodynuose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 167–188. ISBN 9 786 094 112249.
 11. Sakalauskienė Vilija 2018: Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodynas – vienas pagrindinių Jono Jablonskio kartotekos Lietuvių kalbos žodynui medžiaga šaltinių. – Prace bałtystyczne 7, Warszawa, 205–220. ISBN 978-83-65667-79.
 12. Sakalauskienė Vilija 2017: Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas [recenzija]. – Terra Jatwezenorum II, 241–250 (santrauka lenkų k. 361–362, santrauka anglų k. 383–384). ISSN 2080-7589.
 13. Sakalauskienė Vilija, Sawaniewska-Mochowa Zofia 2017: Dvikalbiai žodynai kaip kultūros tekstai (XIX a. kun. Antano Juškos žodynų pagrindu). – Acta Linguistica Lithuanica LXXVI, 89–104. ISSN 1648-4444.
 14. Sakalauskienė Vilija, Mochowa-Sawaniewska Zofia 2016: Dr Zita Šimėnaitė (1950–2016).  Acta Baltico-Slavica 40, 367. DOI: 10.11649/ abs.2016.019. Prieiga internete: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/abs/issue/view/81.
 15. Sakalauskienė Vilija 2015: Jurbarko šnekta  žemaitiško ir aukštaitiško arealų susikirtimo vieta. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos 5, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 309328. 
 16. Sakalauskienė Vilija 2015: Eduardas Volteris ir „Lietuvių kalbos žodynas“. – Lietuvių kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, 331342.
 17. Sakalauskienė Vilija 2015: Cлaвянизмы в литoвcкиx диaлeктныx cлoвapяx.  Acta Baltico-Slavica 39, 143–158. DOI: 10.11649/ abs.2015.009. Prieiga internete: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2015.009/1722.
 18. Sakalauskienė Vilija, Mochowa-Sawaniewska Zofia 2014: Filologia a tożsamość. Dwugłos polsko–litewski o ks. Antonim Juszkiewiczu, twórcy słowników przekładowych. – Acta Baltico-Slavica 38, 108–125. [antra straipsnio dalis rusų k.]. Prieiga internete: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2014.001.
 19. Sakalauskienė Vilija 2014: Lietuvių tarminių žodynų tipai ir jų rengimo principai. – Leksikografja ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 141–157.
 20. Sakalauskienė Vilija 2012: Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodyno tarminė medžiaga. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 256–274.
 21. Sakalauskienė Vilija 2010: Jono Jablonskio leksikografinė veikla. – Kalbos kultūra 83, 44–56.
 22. Sakalauskienė Vilija 2010: Dialektizmų atranka dabartinės ir bendrinės lietuvių kalbos žodynuose. – Leksikografija ir leksikologija 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 295–305.
 23. Sakalauskienė Vilija 2006: Tarmių ir kalbų sąveika: vakarų aukštaičių kauniškių slavizmai. – Prace Bałtystyczne 3, Warszawa, 75–81. ISBN 83-89663-52-X.
 24. Sakalauskienė Vilija 2006: Leksiniai slavizmai pietinių vakarų aukštaičių šiaurinėje šnektoje. – Acta Baltico-Slavica 30, 221–231. ISSN 0065-1044.
 25. Sakalauskienė Vilija 2006: Pietinių vakarų aukštaičių šiaurinės šnektos dialektizmai. – Valoda 2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā: zinātnisko rakstu krājums 16, Daugavpils, 196–202. ISBN 9984-14-336-8.
 26. Sakalauskienė Vilija 2006: Славизмы в юго-западном аукштайтском говоре. – Polsko-białoruskie związki językowe literackie, historyczne i kulturowe 8, Białystok, 275–282. ISBN 978-83-7431-105-2.
 27. Sakalauskienė Vilija 2005: Veiksmažodžių abstraktų pateikimas dabartinės lietuvių kalbos žodynuose. – Kalbos kultūra 78, 153–161.
 28. Sakalauskienė Vilija 2003: Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos, 106–113. 
 29. Sakalauskienė Vilija 2002: Semantinis laukas – vienas leksikos tyrimo būdų. – Vārds un tā pētīšanas aspekti 6, Liepāja, 342–347.
 30. Sakalauskienė Vilija 2001: Valdymo semantinis laukas baltų kalbose (*ueld- šaknies derivacinė paradigma): daktaro disertacijos santrauka (Humanitariniai mokslai, filologija, 04 H), Vilnius, 24 p.
 31. Sakalauskienė Vilija 1998: Valdžios semantika ir jos reiškimas lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 79–87.
 32. Sakalauskienė Vilija 1995: Dėl veiksmažodžių su priešdėliu pa– valentingumo. – Lietuvių kalbotyros klausimai 35, 121–128.
 1. Sakalauskienė Vilija 2023: Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje: dviejų kultūrų panašumai ir skirtumai. – Bendrinė kalba 96, 226–236. DOI: https://doi.org./10.35321/bkalba.2023.96.12
 2. Sakalauskienė Vilija 2023: Jurbarko krašto kalbininkė, dialektologė iš pašaukimo. – Gimtoji kalba 7, 2023, 3–9. ISSN 2538-8851.
 3. Sakalauskienė Vilija 2023: Konferencijos. – Gimtoji kalba 10, 2023, 30–34. ISSN 2538-8851.
 4. Sakalauskienė Vilija 2021: Iš gimtosios Elenos Grinaveckienės leksikos aruodų. – Pasaulio lietuvis. Rubrika Kultūra ir švietimas. 2021-12-09. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/is-gimtosios-elenos-grinaveckienes-leksikos-aruodu/.
 5. Sakalauskienė Vilija 2020: Etnolingvistinė informacija apie rugį lietuvių tarminiuose žodynuose. – Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje: liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis paveldas: tarptautinio kultūrinės lingvistikos seminaro tezės, 2020 m. rugsėjo 24–25 d., Vilniaus universitetas, 30–31. ISBN 978-609-07-0446-2.
 6. Sakalauskienė Vilija 2020: Jono Jablonskio kartoteką „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ pavarčius. – Gimtoji kalba 12, 3–7. ISSN 0868-5134.
 7. Sakalauskienė Vilija 2020: Neįvertintas Jono Jablonskio palikimas. – Pasaulio Rubrika Kultūra ir švietimas, 2020-08-05. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/neivertintas-jono-jablonskio-kalbinis-palikimas/.
 8. Gritėnienė Aurelija, Sakalauskienė Vilija 2017: 2017 m. gegužės 22–24 d. IV tarptautinis lituanistų kongresas Vroclave. – Gimtoji kalba 6, 30–32.
 9. Sakalauskienė Vilija 2014: 2014 m. rugsėjo 11 d. konferencija. – Gimtoji kalba 10, 17–19.
 10. Sakalauskienė Vilija 2010: Ar visada tinka žodis prieiga? – Gimtoji kalba 7, 28–29.
 11. Sakalauskienė Vilija 2010: Ar veiksmažodis atsipirkti vartotinas reikšme „pateisinti įdėtas lėšas, įdėtą darbą“? – Gimtoji kalba 7, 26.
 12. Sakalauskienė Vilija 2010: Ar bendrinėje kalboje vartotinas veiksmažodis užpavydėti? – Gimtoji kalba 4, 16–17.
 13. Sakalauskienė Vilija 2010: Kuriomis reikšmėmis bendrinėje kalboje vartotinas veiksmažodis primesti? – Gimtoji kalba 4, 14–15.
 14. Sakalauskienė Vilija 2011: Ką reiškia žodis atstovėti? – Gimtoji kalba 3, 24.
 15. Sakalauskienė Vilija 2011: Ar taisyklinga nuimti skaitiklių parodymus? – Gimtoji kalba 2, 21.
 16. Sakalauskienė Vilija 2006: sabalas – skylėtas; šabas – šnekučiuotis; telefonas – tupinėti. – Zanavykų šnektos žodynas 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 9–77, 237–318, 410–496. ISBN 5-420-01590-0.
 17. Sakalauskienė Vilija 2007: 43-ioji Artūro Uozuolo dienos konferencija. – Gimtoji kalba 4, 30–31.
 18. Sakalauskienė Vilija 2006: Evalda Jakaitienė. Leksikografija [apžvalga]. – Gimtoji kalba 3, 22–23.
 19. Sakalauskienė Vilija 2005: Rekomendacija dėl kai kurių pirminių veiksmažodžių kirčiavimo [komentaras]. – Gimtoji kalba 2, 29.
 20. Sakalauskienė Vilija 2004: rabaksas–ružė. – Zanavykų šnektos žodynas 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 511–595.
 21. Sakalauskienė Vilija 2002: žodynžodis–žodiškumas. – Lietuvių kalbos žodynas 20, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 936–948.
 22. Sakalauskienė Vilija 2002: žydašaudys–žiemys. – Lietuvių kalbos žodynas 20, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 491–550.
 23. Sakalauskienė Vilija 2002: Stumkime šalį į šalį! [Juozo Kojelio laiško komentaras]. – Gimtoji kalba 7–8, 32–33.
 24. Naktinienė Gertrūda, Liutkevičienė Danutė, Murmulaitytė Daiva, Svetikienė Dovilė, Sirutavičiūtė Alma, Černiutė Violeta, Sakalauskienė Vilija 1999: Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną. – Gimtoji kalba 7, 1–10.
 25. Sakalauskienė Vilija 1999: visųpask–viššūdis. – Lietuvių kalbos žodynas 19, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 766–781.
 26. Sakalauskienė Vilija 1997: vazokas–įvažiuoti. – Lietuvių kalbos žodynas 18, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 400–435.
 27. Sakalauskienė Vilija 1996: valakija–valdininkiškumas. – Lietuvių kalbos žodynas 17, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1014–1029.
 1. Sakalauskienė Vilija 2023: Tarminiai žodynai kaip kultūros tekstai: kalbinis ir kultūrinis kviečio paveikslas. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje V. Kultūriniai tekstologiniai aspektai. Tekstas–tekstema–kontekstas (Vilnius, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2023 m. rugsėjo 7–9 d.). Paskelbtos pranešimų tezės. Prieiga internete: https://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/Tezės_2023_maketas-GERAS.pdf
 2. Sakalauskienė Vilija 2023: Jurbarko krašto kalbininkė, dialektologė iš pašaukimo. – Nepailstanti tarmės perlų rinkėja Elena Grinaveckienė (Jurbarkas, Jurbarko krašto muziejus, 2023 m. birželio 8 d.).
 3. Sakalauskienė Vilija 2023: Naujas požiūris į tarminę lietuvių leksikografiją: Žmonių yra, bet žmogaus nėra. – Vienijanti įvairovė: kaip kalba ir gyvena XXI a. Sūduva?(Lukšiai, Zanavykų muziejus, Šakių r., 2023 m. balandžio 20 d.).
 4. Sakalauskienė Vilija 2023: Suvalkiečių ir dzūkų leksikos skirtumai ir bendrybės. – 2023 m. Vilniaus knygų mugė. Tarmės žodžių beieškant: straipsnių rinkinio „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika“ pristatymas (Vilnius, LITEXPO, 2023 m. vasario 23 d.).
 5. Sakalauskienė Vilija 2022: Kalbinis kultūrinis augalų paveikslas lietuvių leksikografiniuose šaltiniuose: Aviža raita joja, o miežis važiuotas. – Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė (Vilniaus universitetas, Vilnius, 2022 m. rugsėjo 8–10 d.). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/29139]
 6. Sakalauskienė Vilija 2022: Lietuvių kalbos aiškinamųjų žodynų raida, savitumas ir tarpusavio sąsajos. – 27-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija (Kalbos) variantiškumas, kaita ir standartizavimas (Vilniaus universitetas, Vilnius, 2022 m. spalio 6–7 d.). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf]
 7. Sakalauskienė Vilija 2022: Kirčiavimo variantiškumas aiškinamuosiuose lietuvių kalbos žodynuose. – Leksikografų dirbtuvės IV (Vilnius, 2022 m. gegužės 11 d.).
 8. Sakalauskienė Vilija 2022: Naujas požiūris į tarminę lietuvių leksikografiją. – Lietuvių kalbos instituto mokslinė ataskaitinė konferencija „Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai ir skaitmeninių sprendinių plėtra“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2022 m. sausio 24 d.).
 9. Sakalauskienė Vilija 2021: Žmogaus kaip bendruomenės nario nuostatos lietuvių tarmių paremijose. – I Tarptautinis etnolingvistų kongresas „Etnolingwistyka – bilansdyscypliny: stan badań, metody i postulatybadawcze“, 2021 m. birželio 20–24 d., Liublinas: Liublino Marijos Skladovskos-Kiuri universitetas. Pranešimo tezių prieiga internete: http://kongresetnolingwistyczny.pl/wp-content/uploads/2021/06/KE_tezy-na-strone%CC%A8_13.06.2021_wersja-ostatecznie-ostateczna.pdf.
 10. Sakalauskienė Vilija, Zofia Sawaniewska-Mochowa 2021: Lietuvių ir lenkų kalbų šnektų žodynai. Lyginamasis aspektas. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės, 2021 m. rugsėjo 8–10 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Pranešimo tezių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf.
 11. Sakalauskienė Vilija 2021: KLASTA lietuvių leksikografiniuose šaltiniuose: sisteminių duomenų analizė. – Tarptautinė mokslinė konferencija Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje III. Praeitis ir dabartis kalboje ir kultūroje, 2021 m. spalio 7–8 d.,Vilnius: Vilniaus universitetas.
 12. Sakalauskienė Vilija 2021: Jono Jablonskio kartotekos „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ šaltiniai. – Lietuvių kalbos draugijos III skaitymai „Arnoldas Piročkinas ir Jonas Jablonskis“, skirti 90-osioms prof. habil. dr. Arnoldo Piročkino (1921–2020) gimimo metinėms, 2021 m. vasario 26 d., Vilnius.
 13. Sakalauskienė Vilija 2020: Etnolingvistinė informacija apie rugį lietuvių tarminiuose žodynuose. – Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje: liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis paveldas, 2020 m. rugsėjo 24-25 d., Vilnius: Vilniaus universitetas.
 14. Sakalauskienė Vilija 2020: Jono Jablonskio kartoteka „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ ir jos šaltiniai. – Mokslinis seminaras „Sekant dvasią kalbos“. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų, 2020 m. gruodžio 3 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 15. Sakalauskienė Vilija 2020: Leksikografinis Jono Jablonskio palikimas. – Tarpdalykinė konferencija 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms „Tautos kalba yra visa, kas atskiriems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda“, 2020 m. gruodžio 11 d., Panevėžys.
 16. Sakalauskienė Vilija 2019: Žmogaus vaizdinys tarminiame diskurse. – Tarptautinė mokslinė konferencija Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“, 2019 m. liepos 4–7 d., Vilnius: VU. Pranešimo tezių prieiga internete: http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/pl/seminaria.php.
 17. Sakalauskienė Vilija, Sawaniewska-Mochowa Zofia 2019: Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodynai iš XXI amžiaus perspektyvos. – Mokslinė konferencija Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“, 2019 m. birželio 7 d., Vilnius: LR Seimas. 
 18. Sakalauskienė Vilija 2019: Sinoniminio reikšmių pateikimo problemos aiškinamuosiuose lietuvių kalbos žodynuose. – Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas (D. Crystal), 2019 m. birželio 28 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 19. Sakalauskienė Vilija 2018: Žmogaus konceptas vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Tarptautinė konferencija Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms, 2018 m. gegužės 25–27 d., Nida. Pranešimo tezių prieiga internete: http://baltnexus.lt/uploads,2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf. 
 20. Sakalauskienė Vilija 2018: Žmogaus vertinimas lietuvių tarmių paremijose. – 25-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“, 2018 m. rugsėjo 27–28 d., Vilnius. Pranešimo tezių prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/.
 21. Sakalauskienė Vilija, Mochowa-Sawaniewska Zofia 2018: Antano Juškos dvikalbiai žodynai iš XXI amžiaus perspektyvos. – Tarptautinė mokslinė konferencija Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“, 2018 m. gegužės 17–18 d., Vilnius.
 22. Sakalauskienė Vilija, Mikulėnienė Danguolė 2018: Kalbinis Antano ir Jono Juškų palikimas iš XXI amžiaus perspektyvos. Mokslinė konferencija „Antano ir Jono Juškų gyvenimo ir veiklos keliais“, skirta Antano ir Jono Juškų bei Antano Mockaus atminimui, 2018 m. birželio 8 d., Veliuona.
 23. Sakalauskienė Vilija 2017: Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodynas – vienas pagrindinių Jono Jablonskio kartotekos Lietuvių kalbos žodynui medžiaga šaltinių. – IV tarptautinis lituanistų kongresas, 2017 m. gegužės 22–24 d., Vroclavas. Pranešimo tezių prieiga internete: https:/labaswroclaw.files.wordpress.com/2017/05/theses_iv-international-lithuania-congress-2017.pdf.
 24. Sakalauskienė Vilija 2017: Kalbiniai etniniai stereotipai Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodyne. – 4-oji tarptautinė konferencija pagal Vertimas Europoje programą Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“, 2017 m. spalio 5–6 d., Vilniaus universitetas. Prieiga internete: http://www.vertimas2017.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2017/09/Santraukos-2017-09-22-Santraukos.pdf.
 25. Sakalauskienė Vilija 2017: Leksikografija – kalbotyros tiltas į visuomenę. – Seminaras Leksikografų dirbtuvės: Leksikografija – mokslas“, skirtas Irenos Ermanytės 80-mečiui, 2017 m. liepos 3 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 26. Sakalauskienė Vilija 2016: Priesagos –inis būdvardžių kirčiavimas lietuvių kalbos žodynuose. – Seminaras Leksikografų dirbtuvės: „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas šiandien“, 2016 m. liepos 5 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 27. Sakalauskienė Vilija 2016: Žmogaus konceptualizavimas. Semantinis ir etnolingvistinis aspektas (remiantis Jono Jablonskio kartoteka „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“). – 23-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija Reikšmė kalboje ir kultūroje“, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius. 
 28. Sakalauskienė Vilija 2016: Jono Jablonskio kartotekos „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ ir Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodyno santykis. – 52-oji prof. Arturo Ozolo dienos tarptautinė mokslinė konferencija Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“, 2016 m. kovo 17–18 d., Ryga.
 29. Sakalauskienė Vilija, Sawaniewska-Mochowa Zofia 2015: Dvikalbiai žodynai kaip kultūros tekstai (XIX a. kun. Antano Juškos žodynų pagrindu). – XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 28–30 d., Vilnius.
 30. Sakalauskienė Vilija 2014: Slavizmai lietuvių tarmių žodynuose (rusų k.). – Tarptautinė mokslinė konferencijaSłowiańskiesłowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo“, 2014 m. rugsėjo 25–26 d., Varšuva.
 31. Sakalauskienė Vilija 2013: XIX a. visuomenės gyvenimo atspindžiai Antano Juškos lietuvių–lenkų kalbų žodyne. – Tarptautinė tarpdalykinė konferencija Pogranicze wschodnie i zachodnie iš ciklo Pogranicze w perspektiwie transnarodowej i transdyscyplinarnej“, 2013 lapkričio 21–22 d., Gorzów Wielkopolski.
 32. Sakalauskienė Vilija 2012: Jurbarko šnekta – žemaitiško ir aukštaitiško arealų susikirtimo vieta. – Mokslinis seminaras Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai“, 2012 m. lapkričio 30 d., Vilnius.
 33. Sakalauskienė Vilija 2012: Jono Jablonskio leksikografinis palikimas. – Tarptautinis seminaras, skirtas Jono Jablonskio pedagoginės veiklos Gardine 100-mečiui, 2012 m. lapkričio 23 d., Gardinas.
 34. Sakalauskienė Vilija 2012: Sinoniminio reikšmių pateikimo problemos aiškinamuosiuose lietuvių kalbos žodynuose. – 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiska zinātniska konferenceKalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas“: tēzes, Rīga, 53.
 35. Sakalauskienė Vilija 2011: „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ kirčiavimo problemos. – Seminaras Bendrinės lietuvių kalbos žodynobaigiamųjų darbų problematika“, 2011 m. vasario 7 d., Lietuvių kalbos institutas.
 36. Sakalauskienė Vilija 2010: Antano Juškos lietuvių–lenkų žodyno tarminė medžiaga. – Konferencija Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas“, skirta Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, 2010 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius.
 37. Sakalauskienė Vilija 2010: Jono Jablonskio leksikografinė veikla. – Konferencija Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis“, skirta 150-osioms kalbininko gimimo metinėms, 2010 m. spalio 7–8 d., Vilnius.
 38. Sakalauskienė Vilija 2010: Lietuvių tarminiai žodynai ir jų rengimo principai. – No vārda līdz vārdnīcai: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2010 m. vasario 22–23 d., Ryga, 48–49.
 39. Sakalauskienė Vilija 2009: Lietuvių tarmių žodynų tipai ir jų sudarymo principai. – Tarptautinė konferencijaNuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius, 41–42.
 40. Sakalauskienė Vilija 2008: Dialektizmų atranka dabartinės ir bendrinės lietuvių kalbos žodynuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Leksikologija ir terminologia: teorija, praktika, istorija“, skirta Jono Kruopo (1908–1975) 100-osioms gimimo metinėms: tezės, 2008 m. balandžio 23–25 d., Vilnius, 46.
 41. Sakalauskienė Vilija 2007: Asmenų pavadinimų darybinė motyvacija pietinių vakarų aukštaičių šiaurinėje šnektoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija: 43. Artura Ozola dienas konference: tēzes, Rīga, 27–29.
 42. Sakalauskienė Vilija 2006: Raktažodžių vardynas. – Aruodai. Lituanistikos paveldo informacinė sistema: informacinis leidinys, Vilnius, 22–23.
 43. Sakalauskienė Vilija 2006: Eduardas Volteris ir „Lietuvių kalbos žodynas“. – Международная научная конференция: Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина: тезисы докладов, Санкт-Петербург, 28–29.
 44. Sakalauskienė Vilija 2006: Pietinių vakarų aukštaičių germanizmų raida. – 42. Artura Ozola dienas konference: tēzes, Rīga, 33.
 45. Sakalauskienė Vilija 2006: Pietinių vakarų aukštaičių šiaurinės šnektos dialektizmai. –Tarptautinė mokslinė konferencijaXVI zinātniskie lasījumi“, 2006 m. sausio 26–27 d., Daugpilis.
 46. Sakalauskienė Vilija 2005: Leksikos savitumas „Zanavykų šnektos žodyne“. – Konferencija, skirta 33-ajai kalbos dienai, 2005 m. birželio 18 d., Gelgaudiškis (Šakiai).
 47. Sakalauskienė Vilija 2005: Dėl pietinių vakarų aukštaičių slavizmų. – Tarptautinis mokslinis seminaras Pierobeža: lingvistiskais konteksts“, 2005 m. lapkričio 10 d., Daugpilis.
 48. Sakalauskienė Vilija 2005: Leksiniai slavizmai pietinių vakarų aukštaičių šiaurinėje šnektoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu“, 2005 m. rugsėjo 19–22 d., Vilnius.
 49. Sakalauskienė Vilija 2005: Pietinių vakarų aukštaičių šnektos slavizmai. – XIII tarptautinė mokslinė konferencija Droga ku wzajemnośći“, 2005 m. liepos 15–16 d., Balstogė.
 50. Sakalauskienė Vilija 2005: Tarmių ir kalbų sąveika: vakarų aukštaičių slavizmai. – Tarptautinė mokslinė konferencijaBałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca“, 2005 m. kovo 10 d., Varšuva.
 51. Sakalauskienė Vilija 2004: Veiksmažodžių abstraktų pateikimas dabartinės lietuvių kalbos žodynuose. – Mokslinė konferencijaAktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai“, 2004 m. gruodžio 3 d., Vilnius.
 52. Sakalauskienė Vilija 2002: Leksikos tyrinėjimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje. – Konferencija Leksikografijos ir leksikologijos problemos“, skirta Antano Salio 100-osioms gimimo metinėms: pranešimų tezės, 2002 m. birželio 6–7 d., Vilnius.
 53. Sakalauskienė Vilija 1997: Valdžios semantika ir jos reiškimas lietuvių kalboje. – Konferencija Jaunųjų kalbininkų konferencija“: pranešimų tezės, 1997 m. lapkričio 20 d., Vilnius.
 1. 2022–2024 m.: Elena Grinaveckienė ir Jurbarko šnektos žodynas. Tradicija ir naujovės (vadovė ir vykdytoja).
 2. 2014–2016 m.: Jono Jablonskio kartotekos Lietuvių kalbos žodynui medžiaga mokslinis tyrimas (vadovė ir vykdytoja).
 3. 2012–2015 m: IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (vykdytoja).
 4. 2011–2013 m.: Jono Jablonskio kartotekos Lietuvių kalbos žodynui medžiaga tarminės medžiagos mokslinis tyrimas (vadovė ir vykdytoja).
 1. Sakalauskienė Vilija 2021: Keletas faktų apie Andriaus Bulotos ir Jono Jablonskio sąsajas. – Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, Marijampolė, 2021 m. balandžio 20 d. Prieiga internete: https://www.muziejai.lt/Tarnybos/Renginys.lt.asp?kodas=22328&kvieta=0&kmuziejus=0&kpobudis=0&klaikas=&kmetai=&kmenuo=&kdiena=&ksdiena=&krin=0&kmin=0&kpin=0.
 2. Sakalauskienė Vilija 2020: Kokių žodynų reikia visuomenei? – Diskusija Vilniaus knygų mugėje, 2020 m. vasario 23 d. (renginio organizatorė ir dalyvė); interviu, prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000094573/ryto-allegro-berlyno-kino-festivalio-konkursineje-programoje-varzysis-ir-lauryno-bareisos-trumpametrazis-filmas-atkurimas.
 3. Sakalauskienė Vilija 2020: Kodėl sukaupęs didžiulę kartoteką Jonas Jablonskis nesiėmė rengti Lietuvių kalbos žodyno? Apie tai rubrikoje „Kalbos rytas“, prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000119290/ryto-allegro-kodel-pasakojimai-tokia-pat-svarbi-pastato-dalis-kaip-plytos-ar-cementas.
 4. Sakalauskienė Vilija 2018: Iškilūs Jurbarko krašto kalbininkai. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos ir Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriaus veiklos 20-metis, 2018 m. gegužės 7 d., Jurbarkas. (Apie renginį rašė Gintautas Šimboras, Kol gyva kalba, išliks ir tauta. – Šviesa, 35, 2.)
 1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 8-as patais. ir papild. leid., vyriausiasis redaktorius Stasys Keinys. [rengėjos: Anželika Gaidienė, Danutė Liutkevičienė, Rita Miliūnaitė, Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė, Rasuolė Vladarskienė], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021.
 2. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, T. 2 (N–Ž), sud. A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, red. V. Sakalauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019.
 3. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, T. 1 (A–M), sud. A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, red. V. Sakalauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016.
 4. Irena Ermanytė, Antonimija ir antonimai, moksl. red. V. Sakalauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.
 5. Zanavykų šnektos žodynas, T. 3 (S–Ž), teksto autorės R. Bacevičiūtė, R. Petrokienė, V. Sakalauskienė, K. Vosylytė; red. V. Sakalauskienė (vyriausioji redaktorė), K. Vosylytė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
 6. Zanavykų šnektos žodynas, T. 2 (L–R), teksto autorės R. Bacevičiūtė, G. Čepaitienė, V. Sakalauskienė, J. Švambarytė, K. Vosylytė; red. V. Sakalauskienė (vyriausioji redaktorė), K. Vosylytė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004.

Other Members