demo_image

dr. Veslava Čižik-Prokaševa

Researcher

Semantikos ir ekonominės lingvistikos tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Baigė Vilniaus universitetą, turi lietuvių kalbotyros magistro kvalifikacinį laipsnį.
Nuo 2003 m. dirbo Lietuvių kalbos institute Gramatikos skyriuje, nuo 2015 m. dirba Bendrinės kalbos tyrimų centre.
2011 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių kalbos linksnių hierarchija.

 1. Roduner, M., Čižik-Prokaševa, V. 2006: Skaičiaus kategorija. Daiktavardinio junginio tyrimai, Holvoet, Mikulskas, red., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 67–100, ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-63-8.
 1. Čižik-Prokaševa, V. 2012: Lietuvių kalbos laisvųjų antrinių predikatyvų vieta sakinyje. Baltu Filoloģija XXI (1), Rīga: Latvijas Universitāte, 15-36, ISSN 1691-0036, ISBN 978-9984-45-161-9.
 2. Čižik-Prokaševa, V. 2011: Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis. Lietuvių kalba 5, Vilnius: Vilniaus universitetas, 1–17, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id =199, ISSN 1822-525X.
 3. Čižik-Prokaševa, V. 2010a: Depiktyvų žymėjimas lietuvių kalboje. Acta Linguistica Lithuanica LXII-LXIII, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 128–157, ISSN 9771648444013.
 4. Čižik-Prokaševa, V. 2010b: Laisvieji antriniai predikatyvai. Lietuvių kalba 4, Vilnius: Vilniaus universitetas, 1–19, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=160, ISSN 1822-525X.
 5. Čižik-Prokaševa, V. 2008: Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose: papildymai ir patikslinimai. Acta Linguistica Lithuanica LIX, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 29–49, ISSN 1648-4444.
 6. Čižik-Prokaševa, V. 2005: Laipsnio ir ypatybės raiškos neapibrėžtumo atvejai: toks gražus / taip gražus. Prace bałtystyczne 2. Język, literatura, kultura, Varšuva: Uniwersytet Warszawski Wydzial polonistyki, 9–23, ISBN 83-89663-01-5.
 7. Holvoet, A., Čižik-Prokaševa, V. 2005: Papildiniai ir aplinkybės. Gramatinių funkcijų tyrimai, Holvoet, Mikulskis, red., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 65–92, ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.
 8. Holvoet, A., Čižik, V. 2004: Veikslo priešpriešos tipai. Gramatinių kategorijų tyrimai, Holvoet, Semėnienė, red., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 141–162, ISBN 9986-668-63-8, ISSN 1648-8628.
 9. Čižik, V. 2003: Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose. Acta Linguistica Lithuanica XLVIII, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1–17, ISSN 1648-4444.
 1. Nepokupnas, A. 2009: Apie senąjį baltišką liepos (Tilia) pavadinimą. In: Kalba ir žmonės, sud. A. Judžentis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 175–185, vertimas iš rusų kalbos, ISBN 978-9955-33-486-6.
 2. Smoczyński, W. 2006: Laringalų teorija ir lietuvių kalba, serija Bibliotheca Salensis, tomus II, 292 p., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, vertimas iš lenkų kalbos, ISSN 1822-3257, ISBN 978-9955-704-17-1 (išspausdinta 2007 m.).
 1. Čižik-Prokaševa, V. 2011: The Case Hierarchy of the Lithuanian Language. Summary of doctoral dissertation, humanities, philology (04 H). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1–48.
 2. Čižik-Prokaševa, V. 2011: The Semantic Map of Lithuanian Depictives. Pranešimo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kalbos vienetų semantika ir struktūra tezės. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 25–26, ISBN 978-9955-18-579-6.
 1. Dini, P. U. 2010: Baltų filologijos studijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, asmenvardžių rodyklė, 384–396, ISBN 978-609-411-054-2.
 2. Dini, P. U. 2010: Baltų filologijos studijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, vietovardžių rodyklė, 397–399, ISBN 978-609-411-054-2.
 3. Smoczyński, W. 2006: Laringalų teorija ir lietuvių kalba, tomus II, serija Bibliotheca Salensis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, rodyklės, 235–292, ISSN 1822-3257, ISBN 978-9955-704-17-1 (išspausdinta 2007 m.).
 4. Acta Linguistica Lithuanica LIV, 2006, rodyklės, 139–145, ISSN 1648-4444.
 5. Daiktavardinio junginio tyrimai, serija „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“ 4, 2006, rodyklės, 199–205, ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.
 6. Gramatinių kategorijų tyrimai, serija „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“ 2, 2004, rodyklės, 183-191, ISBN 9986-668-63-8, ISSN 1648-8628.
 7. Sintaksinių ryšių tyrimai, serija „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“ 1, 2003, rodyklės, 211–216, ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.
 1. 2010-07-01 – 2011-12-31 – dirbta Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame projekte Lietuvių kalbos antriniai predikatyvai: semantika ir morfosintaksė.
 1. 2011-06-17 – Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kalbos vienetų semantika ir struktūra, Klaipėda, skaitytas pranešimas Lietuvių kalbos depiktyvų semantinis žemėlapis.
 2. 2004-08-07 – Academia grammaticorum salensis, Gramatikos konferencijoje, skaitytas pranešimas Linksnių atrakcija ir linksnių hierarchijos reikšmė gramatikos teorijai
 3. 2003-05-13 – Naujosios lietuvių kalbos gramatikos koncepcijos svarstymų seminare (Lietuvių kalbos institutas) skaitytas pranešimas Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose.

Other Members