demo_image

dr. Veslava Čižik-Prokaševa

mokslo darbuotoja

Semantikos ir gramatikos tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-3005-0338

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Baigė Vilniaus universitetą, turi lietuvių kalbotyros magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2003 m. dirbo Lietuvių kalbos institute Gramatikos skyriuje, nuo 2015 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centre. 2011 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių kalbos linksnių hierarchija.

 1. Vaičiulytė-Semėnienė Loreta, Čižik-Prokaševa Veslava, Gritėnienė Aurelija, Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2022: Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 628 p. ISBN 978-609-411-328-4.
 1. Roduner Markus, Čižik-Prokaševa Veslava 2006: Skaičiaus kategorijaDaiktavardinio junginio tyrimai, red. A. Holvoet, R. Mikulskas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 67–100. ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-63-8.
 1. Čižik-Prokaševa, Veslava 2021: Neigiamas lenkų vaizdinys Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. – Folia Philologica 2, 4-16. Prieiga internete: https://foliaphilologica.uni.kyiv.ua/index.php/foliaphilologica/article/view/12.
 2. Čižik-Prokaševa Veslava 2020: Lenkė Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. – Lietuvių kalba 14. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/307/0 .
 3. Čižik-Prokaševa Veslava 2019: Aplinkybiniai antriniai predikatyvai lietuvių kalboje. – Baltu filoloģija XXVIII (2), 5–34. ISSN 1691-0036. DOI: https://doi.org/10.22364/bf.28.2.01 . Prieiga internete: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/ .
 4. Čižik-Prokaševa Veslava 2019: Dviejų / trijų sakininių prieveiksmių vieta lietuvių kalbos sakiniuose. – Acta Linguistica Lithuanica LXXX, 17–44. ISSN 1648-4444. DOI: https://doi.org/10.35321/all80-02 . Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/Acta_80.pdf .
 5. Čižik-Prokaševa Veslava 2018: Sąvokos sąjūdis įsišaknijimas lietuvių kalboje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXIX, 144–176. ISSN 1648-4444.
 6. Čižik-Prokaševa Veslava 2018: Cinqueʼės prieveiksmių hierarchija ir lietuvių kalbos duomenys. – Acta Linguistica Lithuanica LXXVIII, 149–215. ISSN 1648-4444.
 7. Čižik-Prokaševa Veslava 2012: Lietuvių kalbos laisvųjų antrinių predikatyvų vieta sakinyje. – Baltu Filoloģija XXI (1), 15–36. ISSN 1691-0036, ISBN 978-9984-45-161-9.
 8. Čižik-Prokaševa Veslava 2011: Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis. – Lietuvių kalba 5, 1–17. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id =199.
 9. Čižik-Prokaševa Veslava 2010a: Depiktyvų žymėjimas lietuvių kalboje. – Acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII, 128–157. ISSN 1648-4444.
 10. Čižik-Prokaševa Veslava 2010b: Laisvieji antriniai predikatyvai. – Lietuvių kalba 4, 1–19. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=160.
 11. Čižik-Prokaševa Veslava 2008: Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose: papildymai ir patikslinimai. – Acta Linguistica Lithuanica LIX, 29–49. ISSN 1648-4444.
 12. Čižik-Prokaševa Veslava 2005: Laipsnio ir ypatybės raiškos neapibrėžtumo atvejai: toks gražus / taip gražus. – Prace bałtystyczne 2. Język, literatura, kultura, Varšuva: Uniwersytet Warszawski Wydzial polonistyki, 9–23. ISBN 83-89663-01-5.
 13. Holvoet Axel, Čižik-Prokaševa Veslava 2005: Papildiniai ir aplinkybės. – Gramatinių funkcijų tyrimai, red. A. Holvoet, R. Mikulskis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 65–92. ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.
 14. Holvoet Axel, Čižik Veslava 2004: Veikslo priešpriešos tipai. – Gramatinių kategorijų tyrimai, red. A. Holvoet, L. Semėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 141–162. ISBN 9986-668-63-8, ISSN 1648-8628.
 15. Čižik Veslava 2003: Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose. – Acta Linguistica Lithuanica XLVIII, 1–17. ISSN 1648-4444.
 1. Nepokupnas Anatolijus 2009: Apie senąjį baltišką liepos (Tilia) pavadinimą. – Kalba ir žmonės, sud. A. Judžentis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 175–185, vertimas iš rusų kalbos. ISBN 978-9955-33-486-6.
 2. Smoczyński Wojciech 2006: Laringalų teorija ir lietuvių kalba II, serija Bibliotheca Salensis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, vertimas iš lenkų kalbos, 292 p. ISSN 1822-3257, ISBN 978-9955-704-17-1 (išspausdinta 2007 m.).
 1. Čižik-Prokaševa, Veslava 2022: Gudo vaizdinys Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. – Mano kraštas, 2022 gruodžio 21 d. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/gudo-vaizdinys-dabartines-lietuviu-kalbos-tekstyne/.
 2. Čižik-Prokaševa, Veslava 2022: Pranešimo Teigiamas lenkų vaizdinys Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne tezės. – Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė = Pogranicza Słowiańszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Język–społeczeństwo–kultura–tożsamość = Borderlands of the Slavonic Region at the Turn of 20th and 21st Centuries. Language–Society–Culture–Identity: tezės. Vilnius University Proceedings, vol. 28. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 15. ISSN 2669-0233. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/proceedings/article/view/29139/28273.
 3. Čižik-Prokaševa, Veslava 2021: Lenkai Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. – Mano kraštas, 2021 m. gruodžio 14 d. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lenkai-dabartines-lietuviu-kalbos-tekstyne.
 4. Čižik-Prokaševa Veslava 2011: The Case Hierarchy of the Lithuanian Language: summary of doctoral dissertation, humanities, philology (04 H), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1–48.
 5. Čižik-Prokaševa Veslava 2011: The Semantic Map of Lithuanian Depictives. – Kalbos vienetų semantika ir struktūra: tarptautinė mokslinė konferencija: pranešimo tezės, Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 25–26. ISBN 978-9955-18-579-6.
 1. Dini Pietro Umberto 2010: Baltų filologijos studijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, asmenvardžių rodyklė, 384–396. ISBN 978-609-411-054-2.
 2. Dini Pietro Umberto 2010: Baltų filologijos studijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, vietovardžių rodyklė, 397–399. ISBN 978-609-411-054-2.
 3. Smoczyński Wojciech 2006: Laringalų teorija ir lietuvių kalba II, serija Bibliotheca Salensis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, rodyklės, 235–292. ISSN 1822-3257, ISBN 978-9955-704-17-1 (išspausdinta 2007 m.).
 4. Acta Linguistica Lithuanica LIV, 2006, rodyklės, 139–145. ISSN 1648-4444.
 5. Daiktavardinio junginio tyrimaiserija Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4, 2006, rodyklės, 199–205. ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.
 6. Gramatinių kategorijų tyrimai, serija Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2, 2004, rodyklės, 183–191. ISBN 9986-668-63-8, ISSN 1648-8628.
 7. Sintaksinių ryšių tyrimaiserija Lietuvių kalbos gramatikos darbai 1, 2003, rodyklės, 211–216. ISBN 9986-668-85-9, ISSN 1648-8628.

2010 m. liepos 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.: dirbta Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame projekte Lietuvių kalbos antriniai predikatyvai: semantika ir morfosintaksė.

 1. Čižik-Prokaševa, Veslava 2022: Teigiamas lenkų vaizdinys Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. – Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė ir kultūrinės lingvistikos dirbtuvės (Vilniaus universitetas, 2022 m. rugsėjo 8-10 d.).
 2. Čižik-Prokaševa, Veslava 2021: Lietuvos lenkai pirmaisiais nepriklausomybės metais. – Laisvės formos – literatūroje, kultūroje, kalboje (Varšuvos universitetas, 2021-09-20 – 2021-09-21).
 3. Čižik-Prokaševa Veslava 2018: Sąvokos sąjūdis įsišaknijimas lietuvių kalboje. – Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos, kaita: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 17 d., Lietuvių kalbos institutas.
 4. Čižik-Prokaševa Veslava 2011: Lietuvių kalbos depiktyvų semantinis žemėlapis. – Kalbos vienetų semantika ir struktūra: tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. birželio 17 d., Klaipėda.
 5. Čižik-Prokaševa Veslava 2004: Linksnių atrakcija ir linksnių hierarchijos reikšmė gramatikos teorijai. – Academia grammaticorum salensis: vasaros mokykla ir konferencija, 2004 m. rugpjūčio 7 d., Salų dvaras, Rokiškio rajonas.
 6. Čižik-Prokaševa Veslava 2003: Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose. – Naujosios lietuvių kalbos gramatikos koncepcijos svarstymų seminaras, 2003 m. gegužės 13 d., Lietuvių kalbos institutas.
 1. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas: tęstinis internetinis moksliškai susistemintas duomenų rinkinys nuo 2019 m., sud. L. Vaičiulytė-Semėnienė, V. Čižik-Prokaševa, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-256-0. DOI: doi.org/10.35321/publicistikos-tekstynas. Prieiga internete:http://publicistikos-tekstynas.lki.lt.

Other Members