Silvija Papaurėlytė-Klovienė

dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Mokslo darbuotoja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-2538-9502

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2023 m.

2004 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose (vadovas – prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius).

Mokslinių tyrimų sritys: etnolingvistika, kognityvinė lingvistika, lingvistinė kultūrologija, gretinamoji kalbotyra.

Funkcijos

  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Other Members