Baksiene-1

dr. Rima Bakšienė

Chief researcher

 

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimiau 1972 01 06 Plynių kaime, Šakių rajone. Mokiausi Plynių pradinėje, vėliau – Lukšių Vinco Grybo vidurinėje mokykloje. 1995 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) ir įgijau humanitarinių mokslų magistro laipsnį bei gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 1994–1996 m. dirbau Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja. 1996–2001 m. studijavau Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantūroje. Disertacija – „Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas” (apginta 2001 m.). 2001–2015 m. dirbau Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbotyros katedroje (dabar Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra): iš pradžių asistente, nuo 2002 m. – lektore, nuo 2008 m. ėjau docentės pareigas, nuo 2013 m. – docente.

Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje (nuo 2015 m. Geolingvistikos centras) pradėjau dirbti nuo 1994 m.: iš pradžių vyr. laborante, vėliau asistente, nuo 2002 m. – mokslo darbuotoja, nuo 2007 m. iki dabar – vyresniąja mokslo darbuotoja.

2015 m. buvau apdovanota Šakių rajono savivaldybės Jono Jablonskio premija (kartu su V. Sakalauskiene).

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, arealinė lingvistika, eksperimentinė fonetika, fonologija.

 1. Bakšienė R. Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-184-6.
 2. Bakšienė R., Vaišnienė Klaipėdos krašto aukštaičiai XXI amžiuje: sociolingvistinė padėtis ir tarminė diferenciacija (mokslo studija). – Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, p. 7–81. ISBN 978-609-411-126-6.
 3. Bakšienė R., Vaišnienė Klaipėdos krašto aukštaičių tarminiai tekstai. – Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, p. 91–161. ISBN 978-609-411-126-6.
 4. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Kolektyvinė monografija [autoriai Mikulėnienė, Bakšienė R. … et all., sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė], Vilnius: Briedis, 2014. ISBN 978-9955-26-468-2.
 5. Bakšienė Kadagio pavadinimai, Dilgėlės pavadinimai, Gysločio pavadinimai, Javų pavadinimai, Česnako pavadinimai, Agurko pavadinimai, Bulvės pavadinimai, Griežčio pavadinimai, Slyvos pavadinimai, Lazdyno pavadinimai, Viršūnės pavadinimai. – Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic languages. Leksika / Leksika / Lexis 1. Flora, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2013. ISBN 978-609-411-100-6.
 6. Bakšienė R. Fonologijos terminai (žodynėlis ir mokomosios užduotys), Vilnius: Edukologija, 2011. ISBN 978-9955-20-708-5.
 7. Rytų aukštaičiai uteniškiai: mokomoji knyga. Sudarytojos R. Rinkauskienė, Bacevičiūtė, V. Salienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-035-1.
 8. Bacevičiūtė R. Debesies pavadinimai, Viršūnės pavadinimai, Kadugio pavadinimai, Vieversio pavadinimai, Griežčio pavadinimai, Kalvio pavadinimai (žemėlapių komentarai). – Baltu valodu atlants (Prospekts) / Baltų kalbų atlasas (Prospektas) / Atlas of the Baltic Languages (A Prospect), Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-9984-742-49-6.
 9. Bacevičiūtė R. Fonetikos terminai (žodynėlis ir mokomosios užduotys), Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-20-244-8.
 10. Griškabūdžio krašto tekstai. Sudarytojos Bacevičiūtė, V. Sakalauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. ISBN 9955-704-56-0.
 11. Šakių šnektos tekstai. Sudarytoja R. Bacevičiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006. ISBN 9955-704-08-x.
 12. Bacevičiūtė R. visoks – vujė, zababonas – zvoguoti, ža – žemaičiuoti. – Zanavykų šnektos žodynas 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, 689–728. ISBN 5-420-01590-0 (3 tomas), ISBN 5-420-01505-6 (3 tomai).
 13. Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai: mokomoji knyga. Sudarytojos Bacevičiūtė, D. Mikulėnienė, V. Salienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-79-4.
 14. Bacevičiūtė R. Paantausys – pūzryti. – Zanavykų šnektos žodynas 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, 297–511. ISBN 5-420-01550-1 (2 tomas), ISBN 5-420-01505-6 (3 tomai).
 15. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Sudarytojai Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. ISBN 9986-668-56-5.
 16. Bacevičiūtė R. Šakių šnektos prozodija ir vokalizmas, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. ISBN 9986-668-48-4.
 1. Bakšienė Kadagio pavadinimai, Dilgėlės pavadinimai, Gysločio pavadinimai, Javų pavadinimai, Česnako pavadinimai, Agurko pavadinimai, Bulvės pavadinimai, Griežčio pavadinimai, Slyvos pavadinimai, Lazdyno pavadinimai, Viršūnės pavadinimai. – Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic languages. Leksika / Leksika / Lexis 1. Flora, 2012. ISBN 979-609-411-083-2.
 2. Lietuvių tarmės III / Lithuanian dialects III. Sudarytojai Ambrazas, R. Bakšienė, G. Kadžytė, A. Leskauskaitė, I. Nėnienė, A. Dagys, E. Ožeraitis, E. Trumpa, L. Geržotaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-411-074-0.
 3. Lietuvių tarmės II / Lithuanian dialects II. Sudarytojai Bacevičiūtė, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, E. Ožeraitis, E. Trumpa, D. Vaišnienė, A. Vidugiris, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-89-1.
 4. Litauische Dialekte. Herausgeber Bacevičiūtė, L. Grumadienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-75-1.
 5. Lithuanian dialects. Compilers Bacevičiūtė, L. Grumadienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-76-X.
 1. Bakšienė R., Čepaitienė A. Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės. – Baltistica 52 (1), 2017, 105–135. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2303. ISSN 0132-6503.
 2. Bakšienė R., Čepaitienė A. Lietuvių tarmių transkripcija: tradicija ir IPA. – Linguistica Lettica 25, 2017, 203–229. ISSN 1407-1932.
 3. Bakšienė R. Lietuvių tarmių transkripcija TFA simboliais: vakarų aukštaičiai šiauliškiai. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 2017, 237–254. ISSN 1648-4444.
 4. Bakšienė Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidžių audiciniai tyrimai: Marijampolės ir Lukšių šnektų duomenys. – Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis.                http://www.flf.vu.lt/dokumentai/Mokslas/Elektroniniai_istekliai/naujausi_kirciavimo_polinkiai_internetui.pdf, 2016, 72–84. ISBN 978-609-459-718-3.
 5. Gecevičiūtė, Bakšienė R. Butrimonių šnektos daiktavardžių mišriojo linksniavimo ypatybės. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations, 2015, 258–275. ISBN 978-9955-19-766-9.
 6. Bakšienė R. Mažosios Lietuvos striukių ir dabartinių vakarų aukštaičių kauniškių santykis (pagal E. Volterio skelbtus tekstus). – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 13–28. ISBN 978-609-411-012-2. ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 7. Bakšienė Tarminio kalbėjimo savivertė ir gyvybingumas: XXI a. pradžios Šakių ir Jurbarko šnektos. – Lietuvių kalba 9, 2015, http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/172, http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/174. ISSN 1822-525X.
 8. Bakšienė R. Vakarų aukštaičių kauniškių dvigarsiai: kiekybės santykiai. – Acta Linguistica Lithuanica 71, 2014. 193–214. ISSN 1648-4444.
 9. Bakšienė R. Fonetikos ypatybių pateikimas vakarų aukštaičių kauniškių žodynuose. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 158–171. ISBN 978-609-411-137-2, ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 10. Bakšienė Priebalsių pakitimai klaipėdos krašto aukštaitiškosiose šnektose: XXI a. padėtis. – Lietuvių kalba 8, 2014, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=251, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=253. ISSN 1822-525X.
 11. Bakšienė Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: pagrindinio tono ir intensyvumo požymiai. – Lituanistica 59 (1), 2013, 24–32. ISSN 0235–716X.
 12. Bakšienė Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių kiekybiniai požymiai. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 15 (1), Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2013, 19–26. ISSN 1392-8600.
 13. Bakšienė Vakarų aukštaičių priegaidžių audiciniai tyrimai. – Jaunimo kirčiavimo polinkiai: Bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos. http://daukantas.vdu.lt/data/Rinkinys.pdf, 2013, 67–76. ISBN 978-9955-12-988-2.
 14. Bakšienė Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: kokybiniai požymiai. – Acta Linguistica Lithuanica 69, 2013, 154–167. ISSN 1648-4444.
 15. Bakšienė Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies naujosios tarmės formavimasis. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 14 (1), Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2012, 19–23. ISSN 1392-8600.
 16. Bakšienė Marijampolės šnektos ilgųjų balsių priegaidės: kokybiniai požymiai. – Baltistica 47 (2), 2012, 293–308. ISSN 0132-6503.
 17. Bacevičiūtė R. Vakarų aukštaičių kauniškių monoftongų priegaidžių fonetiniai požymiai. – Baltistica, VII Priedas, 2011, 13-26. ISSN 0132-6503, ISBN 978-9955-634-46-1.
 18. Bacevičiūtė Fonetikos ypatybių pateikimas lietuvių tarminiuose žodynuose. – Baltu filoloģija 19 (1/2), 2010, 5–14. ISSN 1691-0036.
 19. Bacevičiūtė [Rec. kn.: Aldonas Pupkis, Kazlų Rūdos šnektos žodynas 1–2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1: A–M, 2008, 528 p.; 2: N–Ž, 2009, 554 p.]. http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=170, 2011. ISSN 1822-525X.
 20. Bacevičiūtė R. Lietuvių kalbos žemaičių tarmės ypatybės vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Respectus Philologicus 18 (23) A, 2010, 235–243. ISSN 1392–8295.
 21. Bacevičiūtė R., Rinkauskienė R. Rytų aukštaičių uteniškių daugiskaitos naudininko ir įnagininko priegaidės: eksperimentinis tyrimas. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 12 (1), Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010, 68–72. ISSN 1392-8600.
 22. Bacevičiūtė Dėl baltų kalbų priegaidžių eksperimentinių tyrimų. – Baltu filoloģija 18 (1/2), 2009, 17–29. ISSN 1691-0036.
 23. Bacevičiūtė R. Lietuvių kalbos garsynas Augusto Schleicherio „Litauische Grammatik“. – Baltistica 44 (2), 2009, 335–346. ISSN 0132–6503.
 24. Bacevičiūtė R. Instrumentinio garsų tyrimo kryptys ir problemos Lietuvių dialektologijoje. – Respectus Philologicus 16 (21) A, 2009, 202–215. ISSN 1392–8295.
 25. Bacevičiūtė R., Rinkauskienė R. Audicinis eksperimentas dialektologijoje: privalumai ir trūkumai (rytų aukštaičių uteniškių vietininkų priegaidžių tyrimų medžiaga). – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika = Sound and its Research Aspects: Methodology and Practice, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 70–87. ISBN 978-609-411-027-6.
 26. Bacevičiūtė R. Gelgaudiškinių šnekta. – Lietuvos lokaliniai tyrimai. llt.lt LLT:101-8/2009-13. ISSN 2029-0799.
 27. Bacevičiūtė R. Dėl lietuvių kalbos minkštųjų priebalsių junginių (eksperimentinis tyrimas). – Perspectives of Baltic Philology, Poznań 2008, 7–19. ISBN 978-83-60517-32-1.
 28. Bacevičiūtė R. Tarmių sąveikos požymiai Klaipėdos krašto „suvalkietiškajame“ idiolekte. – Baltu filoloģija 17, 2008, 5–18. ISSN 1691-0036.
 29. Bacevičiūtė R., Rinkauskienė R. Rytų aukštaičių uteniškių daugiskaitos naudininko ir įnagininko priegaidės: audicinis tyrimas. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 10 (1). Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, 78–83. ISSN 1392-8600.
 30. Bacevičiūtė R., Rinkauskienė R. Rytų aukštaičių uteniškių inesyvo ir iliatyvo priegaidės: audicinis tyrimas. – Baltistica 43 (2), 2008, 229–237. ISSN 0232-6503.
 31. Bacevičiūtė R. Balsių kontrakcija ir elizija lietuvių kalbos vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Valoda 2007: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2007, 11–17. ISBN 978-9984-14-374-3.
 32. Bacevičiūtė R., Rinkauskienė R. Dėl rytų aukštaičių uteniškių inesyvo ir iliatyvo galūnių priegaidžių (eksperimentinis tyrimas). – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 9 (1). Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, 4–11, ISSN 1392-8600.
 33. Bacevičiūtė R. Dėl Lietuvių kalbos tarmių chrestomatijos recenzijos. – Acta Linguistica Lithuanica 54, 2006, 107–118. ISSN 1648-4444.
 34. Bacevičiūtė R. Klaipėdos krašto dabartinių aukštaitiškųjų šnektų fonetinės ypatybės. – Baltu filoloģija 15, 2006, 5–15. ISSN 1691-0036 (14).
 35. Bacevičiūtė R. Verba divskaitļa formas mūsdienu dienvidrietumu aukštaišu izloksnēs. Valoda 2006: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2006, 11–17. ISBN 84-14-336-8.
 36. Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A. Dėl šiaurės panevėžiškių „murmamųjų“ balsių (eksperimentinis tyrimas). – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, 4–9. ISSN 1392-8600.
 37. Bacevičiūtė R. Akūtinių mišriųjų dvigarsių dėmenų [i], [u] kokybė Lukšių šnektoje. – Kalbotyra, 2005, 54 (1), 33–40. ISSN 1392-1517.
 38. Bacevičiūtė R. Galotņu saīsināšana lietuviešu dienvidrietumu izloksnēs. – Valoda 2005: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XV, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2005, 17–22. ISBN 9984-14-273-6.
 39. Bacevičiūtė R. Keletas pastabų dėl Šakių šnektos transkripcijos. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas, Šiauliai: Šiaulių universitetas: Discens, 2005, 36–43. ISBN 9986-9318-5-1.
 40. Vaišnienė D., Bacevičiūtė R. Dėl raseiniškių ir vakarų aukštaičių paribio dvigarsių. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 292–303. ISBN 9986-668-70-0 (1 dalis), ISBN 9986-668-71-9 (2 dalys).
 41. Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A. Akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] trukmė aukštaičių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, 9–20. ISBN 9955-516-86-0.
 42. Bacevičiūtė R. Šalutiniai kirčiai lietuvių kalbos vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Valoda 2003: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XIII, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2003, 119–125. ISBN 9984-14-213-2.
 43. Bacevičiūtė R. Šakių šnektos aukštutiniai trumpieji balsiai. – Kalbotyra, 2004, 52 (1), 5–18. ISSN 1392-1517.
 44. Bacevičiūtė R. Balsių kiekybė pietinėse veliuoniškių šnektose. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 1 (4), Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002, 10–17. ISSN 1392-8600.
 45. Bacevičiūtė R. Lietuvių kalbos kintamųjų garsų ie, uo instrumentinė analizė. – Kalbotyra, 2002, 51 (1), 5–17. ISSN 1392-1517.
 46. Bacevičiūtė R. Mišriųjų dvigarsių kiekybė šiaurinėse kauniškių šnektose. – Paribio tarmių ir kalbų problemos, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001, 12–19. ISBN 9955-418-47-8.
 47. Bacevičiūtė R. Lukšių šnektos izoliuotų balsių tyrimas. – Kalbotyra, 2000, 48 (1)–49 (1), 5–18. ISSN 1392-1517.
 48. Bacevičiūtė R. Lukšių šnektos žemutinių netrumpųjų balsių ypatumai.– Kalbotyra, 1998, 47 (1), 5–15. ISSN 1392-1517.
 49. Bacevičiūtė R. Žemutinių prigimtinio ir padėtinio ilgumo balsių skirtumai Lukšių šnektoje. – Lietuvių kalbotyros klausimai, 1998, 40, 102–112. ISSN 1648-4444.
 1. Bakšienė R. Zanavykų šnekta XXI amžiuje: kas iš tikrųjų esame? – Esam zanavykai. Vilnius: Meno žvaigždė, 2015, 11–30. ISBN 978-9955-9565-5-6.
 2. „Niekaip neįsivaizduoju, kad mes neturėtume stiprios lituanistikos…“. Pokalbis su profesoriumi Antanu Pakeriu, mininčiu 75 metų sukaktį. Kalbino R. Bakšienė ir R. Urnėžiūtė. – Gimtoji kalba, 2015, Nr. 5, 11–17.
 3. Bakšienė R. Vaizdingai apie zanavykų dorybes ir ydas. – Močiutės Kunigundos žodynėlis. Sudarytojos A. Kasparevičienė, R. Bakšienė. Vilnius: UAB Mano žvaigždė, 2013.
 4. Bakšienė R., Kazlauskaitė R. Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. – Baltistica 47 (2), 2012, 385–388. ISSN: 0132-6503.
 5. Bacevičiūtė R. Zanavykų dorybės ir ydos. – Gimtoji kalba, 2008, 11, 3–8. ISSN 0868-5134.
 6. Bacevičiūtė R. Tarptautinė konferencija Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika. – Gimtoji kalba, 2008, Nr. 1, 29–30. ISSN 0868-5134.
 7. Leskauskaitė A., Bacevičiūtė R. Konferencija Lietuvos ir Ukrainos patrioto atminimui. – Gimtoji kalba, 2007, Nr. 4, 25–30. ISSN 0868-5134.
 8. Bacevičiūtė R. Paminėtos Jono Jablonskio 145-osios gimimo metinės. – Gimtoji kalba, 2005, Nr. 10, 16–18. ISSN 0868-5134.
 9. Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A. Tarmės. LIETUVA. Šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005, 101–105. ISBN 5-430-04007-X.
 10. Bacevičiūtė R., Sakalauskienė V. Kalbos diena Zypliuose. – Gimtoji kalba, 2003, Nr. 6, 25–26. ISSN 0868-5134.
 11. Aleknavičienė O., Bacevičiūtė R. Konferencijos apžvalga. – Baltistica, 2003, 37 (2), 378–385. ISSN 0132-6503.
 12. Bacevičiūtė R., Leskauskaitė A. Sodžiau, nepalik Lietuvos! – Gimtoji kalba, 2002, Nr. 4, 19–21. ISSN 0868-5134.
 1. „Tarmių tekstynas“, 2017–2019 m., finansavimo šaltinis – VLKK, projekto vadovė.
 2. „Monografijos Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta leidyba“, 2016 m., finansavimo šaltinis – LMT, projekto vadovė.
 3. „Tarmių duomenys LKŽ kartotekai“, 2014–2016 m., finansavimo šaltinis – VLKK, viena iš projekto vykdytojų.
 4. „Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykio su dabartine vartosena tyrimas“, 2014–2015 m., finansavimo šaltinis – VLKK, viena iš projekto vykdytojų.
 5. „Zanavykų kultūros tapatumo ženklai“, 2015 m., finansavimo šaltinis – LKT ir Šakių rajono savivaldybė, viena iš projekto vykdytojų.
 6. „Klaipėdos krašto aukštaičių tekstų leidyba“, 2014 m., finansavimo šaltinis – LMT, projekto vadovė.
 7. Visuotinės dotacijos projektas „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“, 2011–2014 m., viena iš projekto vykdytojų.
 8. „Baltų kalbų atlaso rengimas ir leidyba“, 2011–2012 m., finansavimo šaltinis – LMT, viena iš projekto vykdytojų.
 9. „Jurbarko šnektos žodyno rengimas“, 2009–2011 m., finansavimo šaltinis – LMT, viena iš projekto vykdytojų.
 10. „Tarmių duomenų skaitmeninimas ir paieškos sistemos kūrimas“, 2005–2010 m., finansavimo šaltinis – VLKK, projekto vadovė.
 11. „Fundamentinių tautosakos sąvadų rengimas“, 2006–2009 m., finansavimo šaltinis – VMSF, viena iš projekto vykdytojų.
 12. „Mažai tirtų šnektų leksikos ir garso duomenų kaupimas ir mokslinis tyrimas“, 2009 m., finansavimo šaltinis – VLKK, viena iš projekto vykdytojų.
 13. Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija, 2007–2008 m., finansavimo šaltinis VMSF, viena iš projekto vykdytojų.

Other Members