Baksiene-1

dr. Rima Bakšienė

vyriausioji mokslo darbuotoja
  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1972 m. sausio 6 d. Plynių kaime, Šakių rajone. Mokėsi Plynių pradinėje, vėliau – Lukšių Vinco Grybo vidurinėje mokykloje. 1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar – VDU Švietimo akademija) ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį bei gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 1994–1996 m. dirbo Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja. 1996–2001 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantūroje. 2001 m. apgynė disertaciją Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas. 2001–2015 m. dirbo Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbotyros katedroje: iš pradžių – asistente, nuo 2002 m. – lektore, nuo 2008 m. ėjo docentės pareigas, nuo 2013 m. – docente.

1994 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje (nuo 2015 m. – Geolingvistikos centras): iš pradžių – vyr. laborante, vėliau – asistente, nuo 2002 m. – mokslo darbuotoja, nuo 2007 m. iki 2017 m. – vyresniąja mokslo darbuotoja, nuo 2018 m. iki dabar – vyriausiąja mokslo darbuotoja.

2015 m. buvo apdovanota Šakių rajono savivaldybės Jono Jablonskio premija (kartu su V. Sakalauskiene).

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, arealinė lingvistika, eksperimentinė fonetika, fonologija.

  1. Bakšienė, Rima 2022: Vakarų aukštaičiai kauniškiai: arealai ir diferenciniai požymiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 244. ISBN 978-609-411-334-5.
  2. Vištyčio apylinkių tekstai, sud. R. Bakšienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021, 239 p. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-296-6.
  3. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Grinevičienė-Kardelytė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis tradicinių lietuvių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 408 p. ISBN 978-609-411-253-9.
  4. Daukšių apylinkių tekstai, sud. R. Bakšienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 208 p. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-239-3.
  5. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 336 p. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr).
  6. Bakšienė Rima 2016: Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-184-6.
  7. Bakšienė Rima, Vaišnienė Daiva 2014: Klaipėdos krašto aukštaičiai XXI amžiuje: sociolingvistinė padėtis ir tarminė diferenciacija: mokslo studija. – Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 7–81. ISBN 978-609-411-126-6.
  8. Bakšienė Rima, Vaišnienė Daiva 2014: Klaipėdos krašto aukštaičių tarminiai tekstai. – Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 91–161. ISBN 978-609-411-126-6.
  9. Mikulėnienė Danguolė, Bakšienė Rima ir kt. 2014: XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: kolektyvinė monografija, sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis. ISBN 978-9955-26-468-2.
  10. Bakšienė Rima 2013: Kadagio pavadinimai, Dilgėlės pavadinimai, Gysločio pavadinimai, Javų pavadinimai, Česnako pavadinimai, Agurko pavadinimai, Bulvės pavadinimai, Griežčio pavadinimai, Slyvos pavadinimai, Lazdyno pavadinimai, Viršūnės pavadinimai. – Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic languages. Leksika / Leksika / Lexis 1. Flora, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. ISBN 978-609-411-100-6.
  11. Bakšienė Rima 2011: Fonologijos terminai: žodynėlis ir mokomosios užduotys, Vilnius: Edukologija. ISBN 978-9955-20-708-5.
  12. Rytų aukštaičiai uteniškiai: mokomoji knyga, sud. R. Rinkauskienė, R. Bacevičiūtė, V. Salienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-035-1.
  13. Bacevičiūtė Rima 2009: Debesies pavadinimai, Viršūnės pavadinimai, Kadugio pavadinimai, Vieversio pavadinimai, Griežčio pavadinimai, Kalvio pavadinimai (žemėlapių komentarai). – Baltu valodu atlants (Prospekts) / Baltų kalbų atlasas (Prospektas) / Atlas of the Baltic Languages (A Prospect), Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-9984-742-49-6.
  14. Bacevičiūtė Rima 2008: Fonetikos terminai: žodynėlis ir mokomosios užduotys, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISBN 978-9955-20-244-8.
  15. Griškabūdžio krašto tekstai, sud. R. Bacevičiūtė, V. Sakalauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. ISBN 9955-704-56-0.
  16. Šakių šnektos tekstai, sud. R. Bacevičiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006. ISBN 9955-704-08-x.
  17. Bacevičiūtė Rima 2006: visoks – vujė, zababonas – zvoguoti, ža – žemaičiuoti. – Zanavykų šnektos žodynas 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 689–728. ISBN 5-420-01590-0 (3 tomas), ISBN 5-420-01505-6 (3 tomai).
  18. Vakarų aukštaičiai kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai: mokomoji knyga, sud. R. Bacevičiūtė, D. Mikulėnienė, V. Salienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-79-4.
  19. Bacevičiūtė Rima 2004: Paantausys – pūzryti. – Zanavykų šnektos žodynas 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 297–511. ISBN 5-420-01550-1 (2 tomas), ISBN 5-420-01505-6 (3 tomai).
  20. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, sud. R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. ISBN 9986-668-56-5.
  21. Bacevičiūtė Rima 2004: Šakių šnektos prozodija ir vokalizmas, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISBN 9986-668-48-4.
  1. Bakšienė Rima 2012: Kadagio pavadinimai, Dilgėlės pavadinimai, Gysločio pavadinimai, Javų pavadinimai, Česnako pavadinimai, Agurko pavadinimai, Bulvės pavadinimai, Griežčio pavadinimai, Slyvos pavadinimai, Lazdyno pavadinimai, Viršūnės pavadinimai. – Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic languages. Leksika / Leksika / Lexis 1. Flora. ISBN 979-609-411-083-2.
  2. Lietuvių tarmės III / Lithuanian dialects III, sud. V. Ambrazas, R. Bakšienė, G. Kadžytė, A. Leskauskaitė, I. Nėnienė, A. Dagys, E. Ožeraitis, E. Trumpa, L. Geržotaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-411-074-0.
  3. Lietuvių tarmės II / Lithuanian dialects II, sud. R. Bacevičiūtė, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, E. Ožeraitis, E. Trumpa, D. Vaišnienė, A. Vidugiris, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-89-1.
  4. Litauische Dialekte, Herausgeber R. Bacevičiūtė, L. Grumadienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-75-1.
  5. Lithuanian dialects, Compilers R. Bacevičiūtė, L. Grumadienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-76-X.
  1. Bakšienė, Rima 2022: Dar kartą dėl aukštaičių patarmių transkripcijos tarptautinės fonetinės abėcėlės rašmenimis (keletas tikslintinų atvejų). – Acta Linguistica Lithuanica 86, p. 165–183. Prieiga internete:  https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2163/2282.  ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis).
  2. Bakšienė, Rima 2022: Klaipėdos krašto aukštaičių padėtis XXI a. pradžioje: ar dar esama kontaktų su vokiečių kalba pėdsakų? – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika. Sud. Jolita Urbanavičienė, Aurelija Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 57–84.  ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5.
  3. Bakšienė Rima 2021: Kauno rajono kalbinis variantiškumas – Tarmyno modelio kūrimo pagrindas. – Respectus Philologicus 39 (44), 73–88. ISSN 1392-8295, eISSN 2335-2388. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/21920.
  4. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2020: A Quantitative Analysis of the Eastern Aukštaitian Subdialects of the Lithuanian Language. – Scando-Slavica 66 (1), 144–180. ISSN 0080-6765 (print), 1600-082X (online).
  5. Bakšienė Rima 2020: Instrumental Research into the Qualitative Characteristics of the Vocalism variants in the Subdialect of Šakiai. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 70–84, 296–297. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
  6. Bakšienė Rima 2020: Pilviškių šnekta: tyrimai ir XXI amžiaus pradžios padėtis. – Lietuvos lokaliniai tyrimai. Lietuvos valsčiai. Pilviškiai, 1–17. ISSN 2029-0799. Prieiga internete: http://www.llt.lt/pdf/pilviskiai/LLT_Kalbotyra_Baksiene.pdf.
  7. Bakšienė Rima 2019: Dėl lietuvių tarmių priegaidžių žymėjimo TFA simboliais. – Linguistica Lettica 27, 7–26. ISSN 1407-1932.
  8. Bakšienė Rima 2019: Tarminio kalbėjimo vertinimas paprūsėje: XXI a. pradžios Vištyčio arealo tyrimas. – Lietuvių kalba 13. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/267. ISSN 1822-525X.
  9. Bakšienė Rima 2018: Lietuvių tarmių transkripcija ipa simboliais: pietų aukštaičių ypatybių analizė. – Vārds un tā pētīšanas aspekti 22(1/2), 9–19. Prieiga internete: https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/krajumi/vards22/V%C4%80RDS%20UN%20T%C4%80%20P%C4%92T%C4%AA%C5%A0ANAS%20ASPEKTI_2018_m%C4%81jaslapai.pdf. ISSN 1407–4737.
  10. Bakšienė Rima, Andronovas Aleksejus 2018: „Lingvistinis ruduo“? Pastaba dėl Vytauto Kardelio straipsnio „Trys klausimai dėl lietuvių kalbos prozodinės sistemos“. – Lietuviukalba.lt 12. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/251. ISSN 1822-525X.
  11. Bakšienė Rima 2018: Žemaičių patarmių transkripcija TFA simboliais: sudėtingesni atvejai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 102–118. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
  12. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2017: Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės. – Baltistica 52(1), 105–135. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2303. ISSN 0132-6503.
  13. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2017: Lietuvių tarmių transkripcija: tradicija ir IPA. – Linguistica Lettica 25, 203–229. ISSN 1407-1932.
  14. Bakšienė Rima 2017: Lietuvių tarmių transkripcija TFA simboliais: vakarų aukštaičiai šiauliškiai. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 237–254. ISSN 1648-4444.
  15. Bakšienė Rima 2016: Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidžių audiciniai tyrimai: Marijampolės ir Lukšių šnektų duomenys. – Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis, 72–84. Prieiga internete: http://www.flf.vu.lt/dokumentai/Mokslas/Elektroniniai_istekliai/naujausi_kirciavimo_polinkiai_internetui.pdf. ISBN 978-609-459-718-3.
  16. Gecevičiūtė Kristina, Bakšienė Rima 2015: Butrimonių šnektos daiktavardžių mišriojo linksniavimo ypatybės. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 258–275. Prieiga internete: http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations. ISBN 978-9955-19-766-9.
  17. Bakšienė Rima 2015: Mažosios Lietuvos striukių ir dabartinių vakarų aukštaičių kauniškių santykis (pagal E. Volterio skelbtus tekstus). – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 13–28. ISBN 978-609-411-012-2. ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
  18. Bakšienė Rima 2015: Tarminio kalbėjimo savivertė ir gyvybingumas: XXI a. pradžios Šakių ir Jurbarko šnektos. – Lietuvių kalba 9. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/172, http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/174. ISSN 1822-525X.
  19. Bakšienė Rima 2014: Vakarų aukštaičių kauniškių dvigarsiai: kiekybės santykiai. – Acta Linguistica Lithuanica 71, 193–214. ISSN 1648-4444.
  20. Bakšienė Rima 2014: Fonetikos ypatybių pateikimas vakarų aukštaičių kauniškių žodynuose. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 158–171. ISBN 978-609-411-137-2, ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
  21. Bakšienė Rima 2014: Priebalsių pakitimai klaipėdos krašto aukštaitiškosiose šnektose: XXI a. padėtis. – Lietuvių kalba 8. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=251, http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=253. ISSN 1822-525X.
  22. Bakšienė Rima 2013: Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: pagrindinio tono ir intensyvumo požymiai. – Lituanistica 59(1), 24–32. ISSN 0235–716X.
  23. Bakšienė Rima 2013: Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidžių kiekybiniai požymiai. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 15(1), 19–26. ISSN 1392-8600.
  24. Bakšienė Rima 2013: Vakarų aukštaičių priegaidžių audiciniai tyrimai. – Jaunimo kirčiavimo polinkiai: Bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos, 67–76. Prieiga internete: http://daukantas.vdu.lt/data/Rinkinys.pdf. ISBN 978-9955-12-988-2.
  25. Bakšienė Rima 2013: Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: kokybiniai požymiai. – Acta Linguistica Lithuanica 69, 154–167. ISSN 1648-4444.
  26. Bakšienė Rima 2012: Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies naujosios tarmės formavimasis. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 14(1), 19–23. ISSN 1392-8600.
  27. Bakšienė Rima 2012: Marijampolės šnektos ilgųjų balsių priegaidės: kokybiniai požymiai. – Baltistica 47(2), 293–308. ISSN 0132-6503.
  28. Bacevičiūtė Rima 2011: Vakarų aukštaičių kauniškių monoftongų priegaidžių fonetiniai požymiai. – Baltistica, VII priedas, 13–26. ISSN 0132-6503, ISBN 978-9955-634-46-1.
  29. Bacevičiūtė Rima 2010: Fonetikos ypatybių pateikimas lietuvių tarminiuose žodynuose. – Baltu filoloģija 19(1/2), 5–14. ISSN 1691-0036.
  30. Bacevičiūtė Rima 2011: Recenzija kn.: Aldonas Pupkis, Kazlų Rūdos šnektos žodynas 1–2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1: A–M, 2008, 528 p.; 2: N–Ž, 2009, 554 p. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=170. ISSN 1822-525X.
  31. Bacevičiūtė Rima 2010: Lietuvių kalbos žemaičių tarmės ypatybės vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Respectus Philologicus 18(23) A, 235–243. ISSN 1392–8295.
  32. Bacevičiūtė Rima, Rinkauskienė Regina 2010: Rytų aukštaičių uteniškių daugiskaitos naudininko ir įnagininko priegaidės: eksperimentinis tyrimas. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 12(1), 68–72. ISSN 1392-8600.
  33. Bacevičiūtė Rima 2009: Dėl baltų kalbų priegaidžių eksperimentinių tyrimų. – Baltu filoloģija 18(1/2), 17–29. ISSN 1691-0036.
  34. Bacevičiūtė Rima 2009: Lietuvių kalbos garsynas Augusto Schleicherio „Litauische Grammatik“. – Baltistica 44(2), 335–346. ISSN 0132–6503.
  35. Bacevičiūtė Rima 2009: Instrumentinio garsų tyrimo kryptys ir problemos Lietuvių dialektologijoje. – Respectus Philologicus 16(21) A, 202–215. ISSN 1392–8295.
  36. Bacevičiūtė Rima, Rinkauskienė Regina 2009: Audicinis eksperimentas dialektologijoje: privalumai ir trūkumai (rytų aukštaičių uteniškių vietininkų priegaidžių tyrimų medžiaga). – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika = Sound and its Research Aspects: Methodology and Practice, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 70–87. ISBN 978-609-411-027-6.
  37. Bacevičiūtė Rima 2009: Gelgaudiškinių šnekta. – Lietuvos lokaliniai tyrimai. Prieiga internete: llt.lt. LLT:101-8/2009-13. ISSN 2029-0799.
  38. Bacevičiūtė Rima 2008: Dėl lietuvių kalbos minkštųjų priebalsių junginių (eksperimentinis tyrimas). – Perspectives of Baltic Philology, Poznań, 7–19. ISBN 978-83-60517-32-1.
  39. Bacevičiūtė Rima 2008: Tarmių sąveikos požymiai Klaipėdos krašto „suvalkietiškajame“ idiolekte. – Baltu filoloģija 17, 5–18. ISSN 1691-0036.
  40. Bacevičiūtė Rima, Rinkauskienė Regina 2008: Rytų aukštaičių uteniškių daugiskaitos naudininko ir įnagininko priegaidės: audicinis tyrimas. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 10(1), 78–83. ISSN 1392-8600.
  41. Bacevičiūtė Rima, Rinkauskienė Regina 2008: Rytų aukštaičių uteniškių inesyvo ir iliatyvo priegaidės: audicinis tyrimas. – Baltistica 43(2), 229–237. ISSN 0232-6503.
  42. Bacevičiūtė Rima 2007: Balsių kontrakcija ir elizija lietuvių kalbos vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Valoda 2007: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 11–17. ISBN 978-9984-14-374-3.
  43. Bacevičiūtė Rima, Rinkauskienė Regina 2007: Dėl rytų aukštaičių uteniškių inesyvo ir iliatyvo galūnių priegaidžių (eksperimentinis tyrimas). – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 9(1), 4–11. ISSN 1392-8600.
  44. Bacevičiūtė Rima 2006: Dėl Lietuvių kalbos tarmių chrestomatijos recenzijos. – Acta Linguistica Lithuanica 54, 107–118. ISSN 1648-4444.
  45. Bacevičiūtė Rima 2006: Klaipėdos krašto dabartinių aukštaitiškųjų šnektų fonetinės ypatybės. – Baltu filoloģija 15, 5–15. ISSN 1691-0036 (14).
  46. Bacevičiūtė Rima 2006: Verba divskaitļa formas mūsdienu dienvidrietumu aukštaišu izloksnēs. – Valoda 2006: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 11–17. ISBN 84-14-336-8.
  47. Bacevičiūtė Rima, Leskauskaitė Asta 2006: Dėl šiaurės panevėžiškių „murmamųjų“ balsių (eksperimentinis tyrimas). – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 8 (1) 4–9. ISSN 1392-8600.
  48. Bacevičiūtė Rima 2005: Akūtinių mišriųjų dvigarsių dėmenų [i], [u] kokybė Lukšių šnektoje. – Kalbotyra 54(1), 33–40. ISSN 1392-1517.
  49. Bacevičiūtė Rima 2005: Galotņu saīsināšana lietuviešu dienvidrietumu izloksnēs. – Valoda 2005: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XV, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 17–22. ISBN 9984-14-273-6.
  50. Bacevičiūtė Rima 2005: Keletas pastabų dėl Šakių šnektos transkripcijos. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas, Šiauliai: Šiaulių universitetas: Discens, 36–43. ISBN 9986-9318-5-1.
  51. Vaišnienė Daiva, Bacevičiūtė Rima 2005: Dėl raseiniškių ir vakarų aukštaičių paribio dvigarsių. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 292–303. ISBN 9986-668-70-0 (1 dalis), ISBN 9986-668-71-9 (2 dalys).
  52. Bacevičiūtė Rima, Leskauskaitė Asta 2004: Akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] trukmė aukštaičių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 9–20. ISBN 9955-516-86-0.
  53. Bacevičiūtė Rima 2003: Šalutiniai kirčiai lietuvių kalbos vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Valoda 2003: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XIII, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 119–125. ISBN 9984-14-213-2.
  54. Bacevičiūtė Rima 2004: Šakių šnektos aukštutiniai trumpieji balsiai. – Kalbotyra 52(1), 5–18. ISSN 1392-1517.
  55. Bacevičiūtė Rima 2002: Balsių kiekybė pietinėse veliuoniškių šnektose. – Žmogus ir žodis / Didaktinė lingvistika 1(4), 10–17. ISSN 1392-8600.
  56. Bacevičiūtė Rima 2002: Lietuvių kalbos kintamųjų garsų ie, uo instrumentinė analizė. – Kalbotyra 51(1), 5–17. ISSN 1392-1517.
  57. Bacevičiūtė Rima 2001: Mišriųjų dvigarsių kiekybė šiaurinėse kauniškių šnektose. – Paribio tarmių ir kalbų problemos, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 12–19. ISBN 9955-418-47-8.
  58. Bacevičiūtė Rima 2000: Lukšių šnektos izoliuotų balsių tyrimas. – Kalbotyra 48(1)–49(1), 5–18. ISSN 1392-1517.
  59. Bacevičiūtė Rima 1998: Lukšių šnektos žemutinių netrumpųjų balsių ypatumai.– Kalbotyra 47(1), 5–15. ISSN 1392-1517.
  60. Bacevičiūtė Rima 1998: Žemutinių prigimtinio ir padėtinio ilgumo balsių skirtumai Lukšių šnektoje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 102–112. ISSN 1648-4444.
  1. Bakšienė Rima, Leskauskaitė Asta 2021: Vytautas Kardelis. Arealinis tipologinis lietuvių tarmių kompleksiškumas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, 299 p. – Baltistica 66 (1), 157–170. ISSN: 0132-6503, eISSN: 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2425/2369.
  1. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2022: Garso įrašų fragmentų duomenų rinkinys. – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenynas (tęstinis), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 50 vnt. Prieiga internete: https://maps.lki.lt/portal/home/item.html?id=28dc84f4689d4db0b65b79d397c3d113. DOI: doi.org/10.35321/garso-irasu-fragmentai.
  2. Bakšienė Rima, Šidlauskas Žydrūnas 2022: Garso įrašų ir jų atributų duomenų rinkinys. – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenynas (tęstinis), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 200 vnt. Prieiga internete: https://maps.lki.lt/portal/home/item.html?id=463668c893b244b5a50fc0d4e7fe0b38. DOI: doi.org/10.35321/garso-irasai
  1. Bakšienė, Rima 2022: Naujausi Sūduvos šnektų kalbiniai tyrimai. – Pasaulio lietuvis, 1 pdf (14 p.). Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/naujausi-suduvos-snektu-kalbiniai-tyrimai/.
  2. Bakšienė, Rima 2022: Nors ir nedidelė šalis Lietuva, niekada nebus taip, kad visi lietuviai kalbėtų vienodai (interviu). – Mano kraštas. Prieiga internete:  https://www.manokrastas.lt/rima-baksiene-nors-ir-nedidele-salis-lietuva-niekada-nebus-taip-kad-visi-lietuviai-kalbetu-vienodai/  (0,3 aut. l. (12 828 sp. ž.).
  3. Bakšienė Rima 2021: Girdžių šnekta: tyrimai ir XXI a. pradžios padėtis. – Girdžiai. Istorijos atodangos, sud. Rita Dzedulionienė, Audra Ivanauskienė, Romutė Kačiušienė, Filomena Kavoliutė, Gintautas Kundrotas, Vytautas Lekutis, Gediminas Mikelaitis, Laimutė Milašauskienė, Vilnius: Petro ofsetas, p. 22–46. ISSN 978-609-420-742-6.
  4. Bakšienė Rima 2020: Lituanisto vaidmuo visuomenėje anksčiau ir dabar. – Gimtoji kalba 9, 3–8. ISSN 2538-8851.
  5. Bakšienė Rima 2015: Zanavykų šnekta XXI amžiuje: kas iš tikrųjų esame? – Esam zanavykai, Vilnius: Meno žvaigždė, 11–30. ISBN 978-9955-9565-5-6.
  6. „Niekaip neįsivaizduoju, kad mes neturėtume stiprios lituanistikos…“. Pokalbis su profesoriumi Antanu Pakeriu, mininčiu 75 metų sukaktį. Kalbino R. Bakšienė ir R. Urnėžiūtė. – Gimtoji kalba 5, 2015, 11–17.
  7. Bakšienė Rima 2013: Vaizdingai apie zanavykų dorybes ir ydas. – Močiutės Kunigundos žodynėlis, sud. A. Kasparevičienė, R. Bakšienė, Vilnius: UAB Mano žvaigždė.
  8. Bakšienė Rima, Kazlauskaitė Rūta 2012: Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. – Baltistica 47(2), 385–388. ISSN 0132-6503.
  9. Bacevičiūtė Rima 2008: Zanavykų dorybės ir ydos. – Gimtoji kalba 11, 3–8. ISSN 0868-5134.
  10. Bacevičiūtė Rima 2008: Tarptautinė konferencija „Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika“. – Gimtoji kalba 1, 29–30. ISSN 0868-5134.
  11. Leskauskaitė Asta, Bacevičiūtė Rima 2007: Konferencija Lietuvos ir Ukrainos patrioto atminimui. – Gimtoji kalba 4, 25–30. ISSN 0868-5134.
  12. Bacevičiūtė Rima 2005: Paminėtos Jono Jablonskio 145-osios gimimo metinės. – Gimtoji kalba 10, 16–18. ISSN 0868-5134.
  13. Bacevičiūtė Rima, Leskauskaitė Asta 2005: Tarmės. LIETUVA. Šeimos enciklopedija, Kaunas: Šviesa, 101–105. ISBN 5-430-04007-X.
  14. Bacevičiūtė Rima, Sakalauskienė Vilija 2003: Kalbos diena Zypliuose. – Gimtoji kalba 6, 25–26. ISSN 0868-5134.
  15. Aleknavičienė Ona, Bacevičiūtė Rima 2003: Konferencijos apžvalga. – Baltistica 37(2), 378–385. ISSN 0132-6503.
  16. Bacevičiūtė Rima, Leskauskaitė Asta 2002: Sodžiau, nepalik Lietuvos! – Gimtoji kalba 4, 19–21. ISSN 0868-5134.
  1. Bakšienė Rima 2022: Naujausi zanavykų ir kapsų kalbiniai tyrimai: tarminė padėtis ir savimonė XXI a. pr. Pranešimas mokslinėje konferencijoje, skirtoje Sūduvos regiono istorijai ir kultūrai. Zanavykų muziejus, Šakių r. 2022 m. kovo 4 d. https://www.youtube.com/watch?v=4Uc_A3GwTqo&ab_channel=ZanavykuMuziejus
  2. Bakšienė Rima 2022: Lietuvių tarmės XXI a.: padėtis ir pokyčių tendencijos. Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Lietuvių kalba modernėjančiame pasaulyje“. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vilnius, 2022 m. balandžio 28 d. https://www.youtube.com/watch?v=0aO1wNrUy3s&ab_channel=A.Mickevi%C4%8Diausvie%C5%A1ojibiblioteka
  3. Bakšienė Rima 2022: Sūduvių ploto kalbinė diferenciacija: vakarų aukštaičių kauniškių XXI a. pradžios tyrimai. Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Sūduvių tapatybės ženklai XXI a.: kalba, kultūra, savimonė“. Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2022 m. gegužės 5 d. http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-suduvos-metams-skirta-konferencija-suduviu-tapatybes-zenklai-xxi-amziuje-kalba-kultura-savimone/
  4. Bakšienė Rima 2022: Naujausi Sūduvių ploto šnektų tyrinėjimai. Pranešimas festivalio „Skamba skamba kankliai“ atidarymo moksliniame-praktiniame simpoziume „Sūduva istoriniuose ir kultūriniuose kontekstuose“. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vilnius, 2022 m. gegužės 26 d. https://amb.lt/lt/renginiu-kalendorius/suduva-istoriniuose-ir-kulturiniuose-kontekstuose-skamba-skamba-kankliai/3158
  5. Bakšienė Rima 2020: Kauno rajono šnektų tarminių ypatybių eksplikacija Tarmyne. – Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės: mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras, 2020 m. lapkričio 19 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/.
  1. 2022 m. vasario 7 d. – gegužės 31 d.: LR kultūros ministerijos finansuotas projektas Konferencija „Sūduvių tapatybės ženklai XXI a.: kalba, kultūra, savimonė (Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinis finansavimas), vadovė.
  2. 2022 m. spalio 3 d. – gruodžio 30 d.: VLKK finansuotas projektas Monografijos ,,Vakarų aukštaičiai kauniškiai: arealai ir diferenciniai požymiai“ leidyba (Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa)
  3. 2022 vasario 1 d. – 2024 gruodžio 31 d.: VLKK finansuojamas projektas Elena Grinaveckienė ir Jurbarko šnektos žodynas: tradicija ir naujovės (Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa), vadovė – dr. Vilija Sakalauskienė, vykdytoja.
  4. 2020 m. kovo 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas (Nr. K-10/2020/SK-5) (vadovė dr. Agnė Čepaitienė), vykdytoja.
  5. 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas projektas Tarminių leidinių publikavimas (Nr. K-29/2020/SK-12), vadovė.
  6. 2018–2020 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas projektas Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai (Nr. K-1/2018) (vadovė dr. Jolita Urbanavičienė), vykdytoja.
  7. 2017–2019 m.: Tarmių tekstynas, finansavimo šaltinis – VLKK, projekto vadovė.
  8. 2019 m.: Serijos „Tarmių tekstynas“ leidinių publikavimas, finansavimo šaltinis – VLKK, projekto vadovė.
  9. 2017–2019 m.: Tarmių tekstynas, finansavimo šaltinis – VLKK, projekto vadovė.
  10. 2018 m.: Tęstinio leidinio „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5“ publikavimas, finansavimo šaltinis – VLKK, viena iš projekto vykdytojų.
  11. 2018 m.: Serijos „Tarmių tekstynas“ leidinių publikavimas, finansavimo šaltinis – VLKK, projekto vadovė.
  12. 2016 m.: Monografijos „Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta“ leidyba, finansavimo šaltinis – LMT, projekto vadovė.
  13. 2014–2016 m.: Tarmių duomenys LKŽ kartotekai, finansavimo šaltinis – VLKK, viena iš projekto vykdytojų.
  14. 2014–2015 m.: Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykio su dabartine vartosena tyrimas, finansavimo šaltinis – VLKK, viena iš projekto vykdytojų.
  15. 2015 m.: Zanavykų kultūros tapatumo ženklai, finansavimo šaltinis – LKT ir Šakių rajono savivaldybė, viena iš projekto vykdytojų.
  16. 2014 m.: Klaipėdos krašto aukštaičių tekstų leidyba, finansavimo šaltinis – LMT, projekto vadovė.
  17. 2011–2014 m.: Visuotinės dotacijos projektas „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“, viena iš projekto vykdytojų.
  18. 2011–2012 m.: Baltų kalbų atlaso rengimas ir leidyba, finansavimo šaltinis – LMT, viena iš projekto vykdytojų.
  19. 2009–2011 m.: Jurbarko šnektos žodyno rengimas, finansavimo šaltinis – LMT, viena iš projekto vykdytojų.
  20. 2005–2010 m.: Tarmių duomenų skaitmeninimas ir paieškos sistemos kūrimas, finansavimo šaltinis – VLKK, projekto vadovė.
  21. 2006–2009 m.: Fundamentinių tautosakos sąvadų rengimas, finansavimo šaltinis – VMSF, viena iš projekto vykdytojų.
  22. 2009 m: Mažai tirtų šnektų leksikos ir garso duomenų kaupimas ir mokslinis tyrimas, finansavimo šaltinis – VLKK, viena iš projekto vykdytojų.
  23. 2007–2008 m.: Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija, finansavimo šaltinis – VMSF, viena iš projekto vykdytojų.

Other Members