Ramunė Vaskelaitė

dr. Ramunė Vaskelaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2018 m. pradėjo dirbti Bendrinės kalbos tyrimų centre ir Terminologijos centre (anksčiau yra dirbusi Kalbos kultūros skyriuje). 2009 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje, parengtą studijuojant Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje doktorantūroje (vadovas prof. habil. dr. Axel Holvoet).

Mokslinėse publikacijose daugiausia dėmesio skiria lietuvių kalbos sintaksės normų ir vartosenos santykiui, bendrinės kalbos sintaksinei sandarai, domisi naujaisiais sintaksės reiškiniais ir anglų kalbos įtaka lietuvių kalbos sintaksei (kartu verčia iš anglų ir italų kalbų). Normos ir vartosenos santykio aspektu nagrinėja ir kitų kalbos lygmenų – terminijos, rašybos ir skyrybos, morfologijos – reiškinius. Pagrindinė tiriama bendrinės kalbos funkcionavimo sritis – ekonomikos mokslo ir praktikos kalba bei terminija.

Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – bendrinės kalbos normų ir vartosenos tyrimai.

 1. Vaskelaitė Ramunė 2023: Asmenvardinių makroekonomikos terminų variantiškumas. – Terminologija 30, 95– ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). DOI: doi.org/10.35321/term30-5. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija.
 2. Vaskelaitė Ramunė 2022: Rašybos variantiškumo astrologijos terminijoje priežastys.– Terminologija 29, 94–119. ISSN 2669-2198. DOI: doi.org/10.35321/term29-06. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija.
 3. Vaskelaitė Ramunė 2022: Astrologinių pavadinimų rašymas spausdintuose leidiniuose. – Bendrinė kalba 95, 1–32. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2022.95.01. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2149/2272.
 4. Vaskelaitė Ramunė 2021: Astrologinių pavadinimų rašymas astrologijos svetainėse. – Bendrinė kalba 94, 1–36. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2021.94.0. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/issue/view/132.
 5. Vaskelaitė Ramunė 2021: Sinoniminės raiškos astrologijos terminijoje priežastys. – Terminologija 28, 192–223. ISSN 1392-267X. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2096/2226.
 6. Vaskelaitė Ramunė 2020: Vienažodė astrologijos terminija kilmės požiūriu. – Terminologija 27, 128–163. ISSN 1392-267X. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2029/2120.
 7. Vaskelaitė Ramunė 2020: Santrumpų vertimas ES teisės aktuose: kriterijaus klausimas. – Bendrinė kalba ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba.
 8. Vaskelaitė Ramunė 2019: Įvardžiuotinės formos makroekonomikos terminijoje: vartojimo dėsningumai ir svyravimų priežastys. – Terminologija 26, 103–139. ISSN 1392-267X. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/03/Terminologija_26_maketas.pdf. 
 9. Vaskelaitė Ramunė 2019: Įvardžiuotinių dalyvių vartojimas su priklausomais žodžiais: kodifikuotoji norma ir jos neaiškumai. – Bendrinė kalba 92, 27 p. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/366.
 10. Vaskelaitė Ramunė 2016: Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai. – Bendrinė kalba 89, 58 p. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Vaskelaite_BK_89_straipsnis.pdf.
 11. Vaskelaitė Ramunė 2014: Kaip tampa kebli iš pažiūros paprasta simbolinių pavadinimų rašymo taisyklė. – Bendrinė kalba 87, 35 p. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Vaskelaite_BK_87_Straipsnis.pdf.
 12. Vaskelaitė Ramunė 2013: Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? – Kalbos kultūra 86, 265–308. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/86/KK_86_265_308_Vaskelaite.pdf.
 13. Vaskelaitė Ramunė 2012: Abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos vartojimas ekonomikos kalboje ir norma. – Kalbos kultūra 85, 190–215. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/85/Vaskelaite_KK_85_straipsnis.pdf.
 14. Vaskelaitė Ramunė 2011: Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena. – Kalbos kultūra 84, 60–97. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Vaskelaite_KK_84_straipsnis.pdf.
 15. Vaskelaitė Ramunė 2003: Naudininkas veiksmažodinių daiktavardžių junginiuose. – Kalbos kultūra 76, 43–46. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/76/Vaskelaite_KK_76_straipsnis.pdf.
 16. Vaskelaitė Ramunė 2003: Lietuvių kalbos daiktavardiniai junginiai sintaksinių ryšių požiūriu. – Acta Linguistica Lithuanica 48, 143–158. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-48.
 17. Vaskelaitė Ramunė 2002: Daiktavardinių junginių vartojimas publicistikoje. – Kalbos kultūra 75, 93–104. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/75/Vaskelaite_KK_75_straipsnis.pdf.
 18. Vaskelaitė Ramunė 2001: Nelietuviškų nekaitomų žodžių sintaksiniai vaidmenys. – Kalbos kultūra 74, 43–51. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/74/Vaskelaite_KK_74_straipsnis_apie_nelietuvisku_nekaitomu_zodziu_sintaksinius_vaidmenis.pdf.
 19. Vaskelaitė Ramunė 2000: Prielinksnio tarp vartojimo polinkiai. – Kalbos kultūra 73, 77–81. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/73/Vaskelaite_KK_73_straipsnis.pdf.
 20. Vaskelaitė Ramunė 1999: Vietininko vartojimas su daiktavardžiais: norma ir vartosenos polinkiai. – Kalbos kultūra 72, 61–68. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Vaskelaite_KK_72_straipsnis.pdf.
 21. Vaskelaitė Ramunė 1998: Vidaus einamasis vietininkas dabartinėje publicistikoje. – Kalbos kultūra 71, 48–54. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Vaskelaite_K.
 1. Vaskelaitė Ramunė 2023: 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. – Terminologija 30, 210–216. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2268.
 2. Vaskelaitė Ramunė 2023: Kronika: konferencijos [5-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ apžvalga]. – Gimtoji kalba 12, 25–27.
 3. Vaskelaitė Ramunė 2022: Kronika: konferencijos, renginiai [seminaro „Lietuvių terminijos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naujovės ir ateities perspektyvos“ apžvalga]. – Gimtoji kalba 6, 32–34.
 4. Vaskelaitė Ramunė 2022: Apžvalga: Terminologijos 28 numerio apžvalga. – Gimtoji kalba 2, 24–26.
 5. Vaskelaitė Ramunė 2021: Vadovas, darbais ir pavyzdžiu liudijęs priešybių darną. – Kalba – mūsų biografijos dalis: Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai. Sudarė R. Vladarskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 151–157.
 6. Vaskelaitė Ramunė 2021: 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. – Terminologija 28, 267–274. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2116/2231.
 7. Vaskelaitė Ramunė 2021: Kronika: Tarptautinės mokslinės konferencijos „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11, 33–36.
 8. Vaskelaitė Ramunė 2021: Apžvalga: Terminologijos 27 numerio apžvalga. – Gimtoji kalba 6, 34–36.
 9. Vaskelaitė Ramunė 2020: Konferencijos, renginiai: Mokslinio seminaro „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11, 34–36.
 10. Vaskelaitė Ramunė 2020: Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“. – Terminologija 27, 282–287. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2030/2126.
 11. Vaskelaitė Ramunė 2020: Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos. – Gimtoji kalba 5, 3–9. Prieiga internete: www.vlkk.lt/naujienos/pakomisiu-naujienos/ramune-vaskelaite-santrumpos-klausimai-ir-atsakymu-paieskos.
 12. Vaskelaitė Ramunė 2019: Konferencijos, renginiai: Lietuvos terminologijos forumo konferencijos „Ar kalbės robotai lietuviškai?“ apžvalga. – Gimtoji kalba 7, 26–29.
 13. Vaskelaitė Ramunė 2019: Recenzijos: Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Robertas Stunžinas, Alvydas Umbrasas. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai. – Gimtoji kalba 4, 14–18. Prieiga internete: http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/05/GK-2019_04_Vaskelaite.pdf. 
 14. Vaskelaitė Ramunė 2018: Mokslinis seminaras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. – Terminologija 25, 236–242. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/12/Terrminologija_25_maketas.pdf. 
 15. Vaskelaitė Ramunė 2017: Skaitmeninių technologijų keliami iššūkiai ir siūlomi būdai juos įveikti. – Bendrinė kalba 90, 1–2. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Vaskelaite_BK_90_straipsnis.pdf.
 1. Vaskelaitė Ramunė 2022: Paskirties naudininkas: sampratos ir norminimo ryšys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 98 p. ISBN 978-609-411-351-2. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos.
 2. Vaskelaitė Ramunė 2022: Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 135 p. ISBN 978-609-411-332-1. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos.
 3. Vaskelaitė Ramunė 2019: Simboliniai pavadinimai: samprata, grupės sudėtis, rašymas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 60 p. ISBN 978-609-411-250-8. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos.
 1. Vaskelaitė Ramunė. Paskirties naudininkas: teorinio ir norminamojo požiūrio (ne)atitiktys. – Lietuvių kalbos instituto mokslinė ataskaitinė konferencija Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai. 2023 (Vilnius, 2024-01-24). Prieiga internete:
  http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institutas-kviecia-i-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija-naujausi-moksliniu-tyrimu-rezultatai-2023/;
  http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija-naujausi-moksliniu-tyrimu-rezultatai-2023/.
 2. Vaskelaitė Ramunė. Terminų sinonimijos priežastys: empirinio tyrimo išvados. – 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (Vilnius, 2023-10-19–20). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/10/TERMIN1.pdf].
 3. Vaskelaitė Ramunė. Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys. – Lietuvių kalbos instituto mokslinė ataskaitinė konferencija Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai. 2022 metais (Vilnius, 2022-01-23). Prieiga internete: http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institutas-kviecia-i-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija-naujausi-moksliniu-tyrimu-rezultatai-2022/.
 4. Vaskelaitė, Ramunė. Sinonimijos ir variantiškumo santykis astrologijos terminijoje. – 4-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (Vilnius, 2021-10-21–22). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/10/Terminologijos-konferencijos-tezes_2021.pdf].
 1. Vaskelaitė, Ramunė. Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras Rašybos, skyrybos ir kitos aktualijos Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, dėstytojams, doktorantams (nuotoliniu būdu, 2023-12-06). Prieiga internete: https://www.vdu.lt/lt/ivykiai/nuotolinis-lietuviu-kalbos-igudziu-tobulinimo-seminaras-rasybos-skyrybos-ir-kitos-aktualijos/.
 2. Vaskelaitė, Ramunė. Nuotolinė paskaita Simbolinių pavadinimų rašymas (Lietuvių kalbos institutas, 2023-03-02). Prieiga internete: http://lki.lt/nuotoline-dr-ramunes-vaskelaites-paskaita-simboliniu-pavadinimu-rasymas-2/.
 3. Vaskelaitė Ramunė. Bendrinės kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras Probleminiai rašybos aspektai Vilniaus universiteto mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, dėstytojams, doktorantams (nuotoliniu būdu, 2022-12-15). Prieiga internete: http://lki.lt/dr-ramune-vaskelaite-skaite-nuotoline-paskaita-probleminiai-rasybos-aspektai/.
 4. Vaskelaitė Ramunė. Pranešimas Tikrinių pavadinimų rašymas: polinkiai ir pokyčiai Lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminare mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, dėstytojams, doktorantams (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, nuotoliniu būdu, 2022-11-17). Prieiga internete: https://www.sa.vu.lt/naujienos/1241-vu-siauliu-akademijoje-vyko-lietuviu-kalbos-igudziu-tobulinimo-seminaras.
 5. Vaskelaitė Ramunė. Bendrinės kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras Rašybos ir skyrybos aktualijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, dėstytojams, doktorantams (nuotoliniu būdu, 2022-11-15).
 6. Vaskelaitė Ramunė. Nuotolinis seminaras Santrumpos: rašymo, kaitymo ir vertimo aspektai (Lietuvių kalbos institutas, 2022-06-16). Prieiga internete: http://lki.lt/dr-ramune-vaskelaite-nuotolineje-paskaitoje-aptare-santrumpu-rasymo-kaitymo-ir-vertimo-aspektus/.
 7. Vaskelaitė Ramunė. Seminaras Europos Sąjungos institucijų vertėjams Kalbos aktualijos: rašyba ir skyryba, morfologija ir sintaksė (nuotoliniu būdu, 2021-10-05). Prieiga internete: http://lki.lt/ramune-vaskelaite-dalyvavo-europos-sajungos-tarybos-lietuviu-kalbos-vertimo-rastu-skyriaus-iniciatyva-surengtame-seminare.
 8. Pokalbis apie astrologijos terminiją LRT klasikos laidoje Ryto allegro (2021-08-04). Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000163229/ryto-allegro-kodel-seksizmas-virsta-rinkodaros-strategijomis.
 9. Pokalbis apie santrumpas ir jų rašymą LRT klasikos laidoje Kalbos rytas (2020-07-15). Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000114991/ryto-alegro-smuiko-virtuozui-kompozitoriui-emiliui-mlynarskiui-150.
 10. Vaskelaitė Ramunė. Pranešimas Santrumpų sudarymas ir vartojimas praktiniame seminare Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbuotojams (Vilnius, 2019-05-24).

Other Members