OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dr. Palmira Zemlevičiūtė

Senior researcher
 • Koordinuoja ir organizuoja Centro darbą: paskirsto užduotis Centro darbuotojams ir kontroliuoja, kad jos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku;
 • Konsultuoja Centro darbuotojus, suteikia jiems metodinę medžiagą priskirtoms funkcijoms atlikti;
 • Rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 • Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 • Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 • Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 • Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 • Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 • Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

1997 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro, 1999 m. – lietuvių filologijos magistrantūros (literatūrologijos krypties) studijas. Humanitarinių mokslų magistrė. 1995 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyriuje (nuo 2003 m. pavadintas Terminologijos centru) vyr. laborante, nuo 2000 m. jaunesnioji mokslo darbuotoja. 2004–2008 m. Lietuvių kalbos instituto doktorantė. 2009 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje“. „Terminologijos“ žurnalo redakcinės kolegijos narė (nuo 2009 m.), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės narė, šios komisijos kviestinė ekspertė, Lietuvos terminologijos forumo dalyvė (nuo 2011 m.).

 1. XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika: monografija. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. – 517 p.: iliustr. ISBN 978-609-411-181-5.
 1. Sinoniminiai Medicinos enciklopedijos terminai. – Terminologija 8, 2001, 34–49.
 2. Daktaras Jonas Basanavičius ir jo Medega musu tautiszkai vaistinykystai. – Terminologija 9, 2002, 103–121.
 3. Antano Vileišio (1856–1919) medicinos mokslo darbai ir jų terminija. – Terminologija 10, 2003, 84–106.
 4. Ligų pavadinimai Lietuvos ūkininko priede Sveikata. – Terminologija 11, 2004, 70–99.
 5. Naminio gydytojo medicinos terminai. – Terminologijos istorijos ir dabartis problemos: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2004, 330–362.
 6. Gydymo priemonių pavadinimai daktaro Antano Vileišio medicinos knygelėse. – Terminologija 12, 2005, 67–80.
 7. XIX a. pabaigos lietuvių medicinos terminijos šaltinių ir jų terminų apžvalga. – Terminologija 13, 2006, 116–133.
 8. Terminologinė medicinos leksika lietuviškuose 1738–1831 metų Prūsijos valdžios įsakuose. – Archivum Lithuanicum 9, 2007, 121–182.
 9. Lietuviški Vinco Kudirkos medicinos terminai. – Terminologija 15, 2008, 142–155.
 10. Varpo medicinos straipsnių terminai. – Terminologija 16, 2009, 154–185.
 11. Lauryno Ivinskio kalendorių vienažodžių ligų pavadinimų kilmė ir daryba. – Terminologija 17, 2010, 101–110.
 12. Keleivio straipsnių apie sveikatą terminai. – Terminologija 18, 2011, 92–108.
 13. Lauryno Ivinskio kalendorių sudėtinių ligų pavadinimų raiška. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: [straipsnių rinkinys, skirtas Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms], Vilnius, 2012, 205–216.
 14. Morfologiniai anatomijos terminų variantai XVII–XVIII a. lietuvių leksikografijoje. – Terminologija 19, 2012, 105–124.
 15. Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija. – Terminologija 20, 2013, 142–160.
 16. Gydytojas Mikalojus Kuprevičius lietuvių medicinos terminologijos baruose. – Lituanistica 60(3), 2014, 180–197.(http://dx.doi.org/10.6001/lituanistica.v60i3.2985 )
 1. Pirmojo lietuviško medicinos mokslo žurnalo dvižodžiai ir trižodžiai sudėtiniai terminai. – Terminologija 21, 2014, 160–175.
 2. Simono Daukanto ir Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynų lietuviškos terminologinės medicinos leksikos vedyba. – Terminologija 22, 2015, 170–205.
 3. Иноязычные заимствования как один из способов пополнения литовской медицинской терминологии на материале первого литовского научного медицинского журнала Medicina ir gamta (Медицина и естественные науки). – Язык медицины: Международный межвузовский сборник научных трудов ISBN 978-5-9904839-2-7. Самара, 2015. Вып. 5. С. 62–81.
 1. Literatūros terminų žodyno pradžia. – Terminologija 6, 2000, 111–115.
 2. Profesinio rengimo terminų aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų žodynėlis praktikams. Vilnius, 1998, 112 p. – Terminologija 9, 2002, 159–163.
 3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekspertizės terminų aiškinamasis žodynas. Vilnius, 2001, 23 p. – Terminologija 10, 2003, 163–165.
 1. Tarptautiniai ir lietuviški technikos terminų sinonimai. – Terminų sinonimijos klausimai: mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2002, rugsėjo 25 d., 13–15.
 2. XIX a. pabaigos lietuvių medicinos terminijos šaltiniai. – Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2006, spalio 11–13d., 53–55.
 3. Ligų pavadinimai daktaro Jono Basanavičiaus liaudies medicinos terminų žodynėlyje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos“, Vilnius, 2007, lapkričio 16–17 d.
 4. Lietuviški Vinco Kudirkos medicinos terminai. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo (1908–1975) 100-osioms gimimo metinėms: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2008, balandžio 23–25 d., 60.
 5. Vienažodžių ligų pavadinimų kilmė ir daryba Lauryno Ivinskio kalendoriuose. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: nacionalinės ir mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2010, lapkričio 25–26 d., 25.
 6. Keleivio straipsnių apie sveikatą terminai. Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis, Vilnius, 2011, spalio 12–13 d.

(http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf )

 1. Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija. Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos, Vilnius, 2013, spalio 10–11 d.

(http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf )

 1. Иноязычные заимствования как один из способов пополнения литовской медицинской терминологии на материале первой литовской научной медицинской газеты Medicina ir gamta (Медицина и естественные науки). – Формирование культурно йиязыковой компетентности в процессе изучения и ностранного языка. Интернет и изучение иностранного языка. Сборник материалов международной научной конференции с сертификатом (26–27 сентября 2014 г., Москва), Москва, 2014, 266–269.
 2. Kazimiero Gaivenio medicinos terminų taisymai. Mokslinis terminologijos seminaras Kazimieras Gaivenis ir lietuvių terminologija dr. Kazimiero Gaivenio 80-mečiui paminėti, Vilnius, 2014, gruodžio 12 d.
 3. Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija: dvižodžiai sudėtiniai terminai. Tarptautinė mokslinė konferencija Letonika un kultūru migrācija, skirta akademiko Janio Enzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti (International Scientific Conference Migration of cultures to commemorate the 142nd anniversary of academic Jānis Endzelīns), Ryga, 2015, vasario 23–24 d.
 1. Terminologų pranešimai tarptautiniame baltistų kongrese Rygoje. – Terminologija 7, 2000, 104–106.
 2. Kada vartoti apykaita, o kada apytaka? – Gimtoji kalba 7–8, 2001, 19–20.
 3. Epitalama ar epitalamijas – kodėl įvairuoja? – Gimtoji kalba 9, 2001, 18.
 4. Dėl dviejų literatūros mokslo terminų: variantas ar versija. – Gimtoji kalba 1, 2002, 6–8.
 5. Ar taisyklingi dūriniai bendraredaktorius, bendravertėjas? – Gimtoji kalba 3, 2002, 8.
 6. K. Gaivenis. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. 149 p.– Gimtoji kalba 2, 2003, 27–28.
 7. Kuo pakeisti garų surinkėją? – Gimtoji kalba 2, 2004, 14.
 8. Ar vartotinas žodis resiveris? – Gimtoji kalba 5, 2004, 15–16.
 9. Patologoanatomija, patologoanatomas; patopsichologija, patopsichologas? – Gimtoji kalba 6, 2004, 16–17.
 10. Terminologija, 17. Lietuvių kalbos institutas, 2010. – Gimtoji kalba 8, 2011, 30–32.
 11. Kada knygos nugarėlė, kada viršelis? – Gimtoji kalba 5, 2013, 7–8.
 12. Kas vadinama žodžiais laida ir leidimas? – Gimtoji kalba 5, 2013, 8–10.
 13. Žemaičiai lietuvių terminologijos istorijoje. – Santarvė 76 (10048), Mažeikiai, 2013, 3–4.
 14. Hemo– – kada savarankiškas žodis, o kada sudurtinio žodžio dėmuo? – Gimtoji kalba 3, 2014, 18–19.
 15. Kazimiero Gaivenio medicinos terminų taisymai. – Terminologija 21, 2014, 228–246.
 1. Lituanistikos mokslinio tyrimo projektas Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai (projekto vadovė). Projektas vykdytas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą. Projekto trukmė 2014–2016 m.
 2. Aiškinamojo psichologijos terminų žodyno rengimas (terminologijos konsultantė ir redaktorė). Žodynas rengtas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą. Žodyno rengimo trukmė 2014 m. kovo mėn. – 2015 m. gruodžio mėn.
 3. Sklaidos projektas Monografijos „XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika“ leidyba (projekto vadovė). Projektas vykdytas pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Projekto trukmė 2016 m. balandžio mėn. – 2016 m. gruodžio mėn.
 4. Projektas Rašybos ir skyrybos tyrimas ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ rengimas (projekto vykdytoja). Projektas vykdomas pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą. Projekto trukmė 2016 m. vasario mėn. – 2017 m. gruodžio mėn.
 5. Anatomijos vardyno Nomina anatomica rengimas (projekto partnerė; Vardyno terminologinis redagavimas ir lietuviškų terminų kirčiavimas). Vardyno rengimo trukmė 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. rugsėjo mėn.

Other Members