OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dr. Palmira Zemlevičiūtė

Vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

1997 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro, 1999 m. – lietuvių filologijos magistrantūros (literatūrologijos krypties) studijas. Humanitarinių mokslų magistrė. 1995 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyriuje (nuo 2003 m. pavadintas Terminologijos centru) vyr. laborante, nuo 2000 m. – jaunesniąja mokslo darbuotoja. 2004–2008 m. Lietuvių kalbos instituto doktorantė. 2009 m. apgynė daktaro disertaciją Lietuvių medicinos terminologijos raida XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje. Nuo 16 iki 27 numerio Terminologijos žurnalo redakcinės kolegijos narė. Nuo 2011 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės narė, šios komisijos kviestinė ekspertė, Lietuvos terminologijos forumo dalyvė. Nuo 2020 m. – Gimtosios kalbos žurnalo redakcinės kolegijos narė.

 1. Zemlevičiūtė Palmira 2016: XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika: monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 517 p.: iliustr. ISBN 978-609-411-181-5.
 1. Слов’янське термiнознавство кiнця XX – початку XXI столiть: колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Київ: «Жнець», 2018 (Auksoriūtė Albina, Zemlevičiūtė Palmira, Литовская терминография становление и развитие, 567–604).
 2. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta, Labanauskienė Solvita, Mitkevičienė Asta, Stunžinas Robertas, Umbrasas Alvydas, Zemlevičiūtė Palmira 2018: Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai: monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (Zemlevičiūtė Palmira, Kitų kalbų poveikis informatikos ir kompiuterijos terminijai, 150–246). 
 1. Zemlevičiūtė Palmira 2021: Žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios populiarinamuosiuose medicinos raštuose: mokslo studija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 109 p.: iliustr. ISBN 978-609-411-299-7.
 1. Zemlevičiūtė, Palmira 2022. XIX a. pab. – XX pr. dvižodžiai sudėtiniai pavadinimai su pagrindiniu dėmeniu liga ir daiktavardžio kilmininku reiškiamais priklausomaisiais dėmenimis. – Terminologija 29, 140–16. ISSN 1392-267. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2174/2311.

 2. Zemlevičiūtė Palmira 2021: XIX a. pab. – XX a. pr. dvižodžiai sudėtiniai pavadinimai su pagrindiniu dėmeniu liga ir dalyviu reiškiamais priklausomaisiais dėmenimis. – Terminologija 28, 239–255. ISSN 1392-267X. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2071/2228.
 3. Zemlevičiūtė Palmira 2021: Medicinos terminai grožiniame tekste. – Acta Linguistica Lithuanica LXXXIV, 67–97. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2081/2189.
 4. Zemlevičiūtė, Palmira. Medicinos asmenų pavadinimai 1920 metų nepriklausomos Lietuvos pirmajame Medicinos žurnale. – Lituanistica 66(4), 2020. Prieiga internete: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/4364.
 5. Zemlevičiūtė Palmira 2020: XIX a. pab. – XX a. pr. medicinos terminų daugiareikšmiškumo klausimu. – Acta Linguistica Lithuanica LXXXIII, 98–131. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2044/2143.
 6. Zemlevičiūtė Palmira 2020: XIX a. pab.–XX a. pr. dvižodžiai sudėtiniai pavadinimai su pagrindiniu dėmeniu liga ir būdvardžiu reiškiamais priklausomaisiais dėmenimis. – Terminologija 27, 233–257. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/1481/2124.
 7. Zemlevičiūtė Palmira 2019: Bendrieji žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių gydytojų populiarinamuosiuose medicinos raštuose. – Terminologija 26, 244–263. ISSN 1392-267X. DOI: 10.35321/term26-12.
 8. Zemlevičiūtė Palmira 2019: Daktaras Kazys Grinius ir jo lietuviškoji medicinos terminija. – Vilniaus medicinos istorijos almanachas 4, 63–98, 175. ISSN 1392-0030.
 9. Zemlevičiūtė Palmira 2019: Словосложение литовской терминологической медицинской лексики в большом польско-литовском словаре Симонаса Даукантаса. – Слово. Словарь. Термин. Лексикограф: cборник статей по материалам Международной научно-практической конференции памяти доктора филологических наук, профессора Юрия Николаевича Марчука (г. Москва, 1–2 марта 2019 г.), Министерство образования Московской области Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области Московский государственный областной университет Лингвистический факультет, 251–261. ISBN 978-5-7017-3063-0. Prieiga internete: //www.elibrary.ru/item.asp?id=38527972> [žiūrėta 2020-02-12].
 10. Zemlevičiūtė Palmira 2018: Medicinos terminija prieš 100 metų. – Terminologija 25, 147–200.
 11. Zemlevičiūtė Palmira 2017: Славянские термины в литовской терминографии. – Komunikacja specjalistyczna 14, 321–349. ISSN 2080-3532.
 12. Zemlevičiūtė Palmira 2015: Simono Daukanto ir Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynų lietuviškos terminologinės medicinos leksikos vedyba. – Terminologija 22, 170–205.
 13. Zemlevičiūtė Palmira 2015: Иноязычные заимствования как один из способов пополнения литовской медицинской терминологии на материале первого литовского научного медицинского журнала Medicina ir gamta (Медицина и естественные науки). – Язык медицины: международный межвузовский сборник научных трудов, Самара, вып. 5, 62–81. ISBN 978-5-9904839-2-7. 
 14. Zemlevičiūtė Palmira 2014: Gydytojas Mikalojus Kuprevičius lietuvių medicinos terminologijos baruose. – Lituanistica 60(3), 180–197. DOI: doi.org/10.6001/lituanistica.v60i3.2985.
 15. Zemlevičiūtė Palmira 2014: Pirmojo lietuviško medicinos mokslo žurnalo dvižodžiai ir trižodžiai sudėtiniai terminai. – Terminologija 21, 160–175.
 16. Zemlevičiūtė Palmira 2013: Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija. – Terminologija 20, 142–160.
 17. Zemlevičiūtė Palmira 2012: Lauryno Ivinskio kalendorių sudėtinių ligų pavadinimų raiška. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: straipsnių rinkinys, skirtas Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 205–216.
 18. Zemlevičiūtė Palmira 2012: Morfologiniai anatomijos terminų variantai XVII–XVIII a. lietuvių leksikografijoje. – Terminologija 19, 105–124.
 19. Zemlevičiūtė Palmira 2011: Keleivio straipsnių apie sveikatą terminai. – Terminologija 18, 92–108.
 20. Zemlevičiūtė Palmira 2010: Lauryno Ivinskio kalendorių vienažodžių ligų pavadinimų kilmė ir daryba. – Terminologija 17, 101–110.
 21. Zemlevičiūtė Palmira 2009: Varpo medicinos straipsnių terminai. – Terminologija 16, 154–185.
 22. Zemlevičiūtė Palmira 2008: Lietuviški Vinco Kudirkos medicinos terminai. – Terminologija 15, 142–155.
 23. Zemlevičiūtė Palmira 2007: Terminologinė medicinos leksika lietuviškuose 1738–1831 metų Prūsijos valdžios įsakuose. – Archivum Lithuanicum 9, 121–182.
 24. Zemlevičiūtė Palmira 2006: XIX a. pabaigos lietuvių medicinos terminijos šaltinių ir jų terminų apžvalga. – Terminologija 13, 116–133.
 25. Zemlevičiūtė Palmira 2005: Gydymo priemonių pavadinimai daktaro Antano Vileišio medicinos knygelėse. – Terminologija 12, 67–80.
 26. Zemlevičiūtė Palmira 2004: Ligų pavadinimai Lietuvos ūkininko priede Sveikata. – Terminologija 11, 70–99.
 27. Zemlevičiūtė Palmira 2004: Naminio gydytojo medicinos terminai. – Terminologijos istorijos ir dabarties problemos: straipsnių rinkinys, Vilnius, 330–362
 28. Zemlevičiūtė Palmira 2003: Antano Vileišio (1856–1919) medicinos mokslo darbai ir jų terminija. – Terminologija 10, 84–106.
 29. Zemlevičiūtė Palmira 2002: Daktaras Jonas Basanavičius ir jo Medega musu tautiszkai vaistinykystai. – Terminologija 9, 103–121.
 30. Zemlevičiūtė Palmira 2001: Sinoniminiai Medicinos enciklopedijos terminai. – Terminologija 8, 34–49.
 1. Zemlevičiūtė Palmira 2003: Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekspertizės terminų aiškinamasis žodynas, Vilnius, 2001, 23 p. [recenzija]. – Terminologija 10, 163–165.
 2. Zemlevičiūtė Palmira 2002: Profesinio rengimo terminų aiškinamasis anglų–lietuvių kalbų žodynėlis praktikams, Vilnius, 1998, 112 p. [recenzija]. – Terminologija 9, 159–163.
 3. Zemlevičiūtė Palmira 2000: Literatūros terminų žodyno pradžia. – Terminologija 6, 111–115.
 1. Vladarskienė, Rasuolė, Zemlevičiūtė, Palmira 2022. Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 282 p. ISBN 978-609-411-313-0.
 1. Zemlevičiūtė, Palmira. „E. sąvokos“ lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E. kalba“. – Lietuvių terminijos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naujovės ir ateities perspektyvos (nuotoliniu būdu, Vilnius, 2022-05-13). Prieiga internete: http://lki.lt/nuotolinis-seminaras-lietuviu-terminijos-istekliai-skaitmenineje-terpeje-naujoves-ir-ateities-perspektyvos/

 2. Mitkevičienė, Asta, Zemlevičiūtė, Palmira. (Ne)terminai žiniasklaidoje ir grožinėje literatūroje. – Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai ir skaitmeninių sprendinių plėtra: Lietuvių kalbos instituto mokslinė ataskaitinė konferencija (nuotoliniu būdu, Vilnius, 2022-01-24). Prieiga internete: http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/

 3. Zemlevičiūtė, Palmira. E. sąvokos: kūrimo vingiai ir galutinis rezultatas. –Mokslinių seminarų ciklas „E. kalba“: nauji šaltiniai ir paslaugos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje“ (nuotoliniu būdu, 2021 m. gruodžio 6–10 d.). [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/E.-KALBA-NAUJI-SALTINIAI-IR-PASLAUGOS-LIETUVIU-KALBOS-ISTEKLIU-INFORMACINEJE-SISTEMOJE-1.pdf].
 4. Zemlevičiūtė, Palmira. Medicinos terminų funkcijos Noah Gordono romane Gydytojas. Avicenos mokinys. – 4-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (Vilnius, spalio 21–22 d.). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/10/Terminologijos-konferencijos-tezes_2021.pdf ].
 5. Zemlevičiūtė, Palmira. Apie nevienareikšmius XIX a. pab. – XX a. pr. medicinos terminus. – Mokslinis seminaras Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai (nuotoliniu būdu, Lietuvių kalbos institutas, 2020 m. spalio 10-16 d). Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciame-dalyvauti-moksliniame-seminare-terminologija-mokslo-ir-praktikos-klausimai/.
 6. Zemlevičiūtė Palmira. Kaip XIX a. pab. – XX a. pr. vadinti žmogaus lytiniai organai?. – 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (Lietuvių kalbos institutas, 2019 m. spalio 7–8 d.). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf].
 7. Zemlevičiūtė Palmira. Словосложение литовской терминологической медицинской лексики в большом польско-литовском словаре Симонаса Даукантаса. – Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Слово. Термин. Словарь. Лексиколог (Московский государственный областной университет, 2019 m. kovo 1–2 d.).
 8. Zemlevičiūtė Palmira 2018: 1918 m. sinoniminių medicinos terminų pateikimas ir atpažinimas tekste. – Mokslinis seminaras Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“, 2018 m. spalio 12 d., Vilnius. Prieiga internete: http://lki.lt/ltkvieciame-i-mokslini-seminara-lietuviu-terminologijos-patirtis-lietuvos-valstybes-atkurimo-100-meciui/. 
 9. Zemlevičiūtė Palmira 2017: Terminų žodynų rengimo ydos. – SeminarasAktualieji mokslo darbų redagavimo klausimai“, 2017 m. lapkričio 17 d., Vilnius.
 10. Zemlevičiūtė Palmira 2017: Tarptautiniai dėmenys kompiuterijos terminijoje. – Tarptautinė konferencijaSpecialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“, 2017 m. lapkričio 24–25 d., Vilnius.
 11. Zemlevičiūtė Palmira 2017: Славянские термины в литовской терминографии. – Terminologia słowiańska: dziś i jutro, Warszawa, 9.
 12. Zemlevičiūtė Palmira 2017: Kompiuterijos terminai skoliniai su prepoziciniais tarptautiniais elementais. – 4-oji tarptautinė vertimo tyrimų konferencija, skiriama Vertimo studijų katedros 20-mečiui Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“, 2017 m. spalio 5–6 d., Vilnius.
 13. Zemlevičiūtė Palmira 2017: Kompiuterijos terminai skoliniai su prepoziciniais tarptautiniais elementais. Prieiga internete: http://www.vertimas2017.flf.vu.lt.
 14. Zemlevičiūtė Palmira 2017: Славянские термины в литовской терминографии. – Terminologia słowiańska: dziś i jutro: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. gegužės 25–26 d., Varšuva.
 15. Zemlevičiūtė Palmira 2015: Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija: dvižodžiai sudėtiniai terminai. – Letonika un kultūru migrācija: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta akademiko Janio Enzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti / Migration of cultures: International Scientific Conference to commemorate the 142nd anniversary of academic Jānis Endzelīns, 2015 m. vasario 23–24 d., Ryga.
 16. Zemlevičiūtė Palmira 2014: Kazimiero Gaivenio medicinos terminų taisymai. – Mokslinis terminologijos seminaras Kazimieras Gaivenis ir lietuvių terminologija dr. Kazimiero Gaivenio 80-mečiui paminėti, 2014 m. gruodžio 12 d., Vilnius.
 17. Zemlevičiūtė Palmira 2014: Иноязычные заимствования как один из способов пополнения литовской медицинской терминологии на материале первой литовской научной медицинской газеты Medicina ir gamta (Медицина и естественные науки). – Формирование культурно йиязыковой компетентности в процессе изучения и ностранного языка. Интернет и изучение иностранного языка: cборник материалов международной научной конференции с сертификатом, 26–27 сентября 2014 г., Москва, 266–269.
 18. Zemlevičiūtė Palmira 2013: Pirmasis Lietuvos medicinos mokslo žurnalas ir lietuviškoji medicinos terminija. – Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencijaTerminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos“, 2013 m. spalio 10–11 d., Vilnius. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf.
 19. Zemlevičiūtė Palmira 2011: Keleivio straipsnių apie sveikatą terminai. – Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencijaTerminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis“, 2011 m. spalio 12–13 d., Vilnius. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf.
 20. Zemlevičiūtė Palmira 2010: Vienažodžių ligų pavadinimų kilmė ir daryba Lauryno Ivinskio kalendoriuose. – Nacionalinė ir mokslinė konferencijaPriešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas“, skirta Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: pranešimų tezės, 2010  m. lapkričio 25–26 d., Vilnius, 25. 
 21. Zemlevičiūtė Palmira 2008: Lietuviški Vinco Kudirkos medicinos terminai. – Tarptautinė mokslinė konferencija Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija“, skirta Jono Kruopo (1908–1975) 100-osioms gimimo metinėms: pranešimų tezės, 2008 m. balandžio 23–25 d., Vilnius, 60.
 22. Zemlevičiūtė Palmira 2007: Ligų pavadinimai daktaro Jono Basanavičiaus liaudies medicinos terminų žodynėlyje. – Tarptautinė mokslinė konferencija Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos“, 2007 m. lapkričio 16–17 d., Vilnius.
 23. Zemlevičiūtė Palmira 2006: XIX a. pabaigos lietuvių medicinos terminijos šaltiniai. – Tarptautinė mokslinė konferencija Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija“: pranešimų tezės, 2006 m. spalio 11–13 d., Vilnius, 53–55.
 24. Zemlevičiūtė Palmira 2002: Tarptautiniai ir lietuviški technikos terminų sinonimai. – Terminų sinonimijos klausimai: mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės, 2002 m. rugsėjo 25 d., Vilnius, 13–15.
 1. Zemlevičiūtė Palmira 2021: Lina Rutkienė. Statybos terminijos dūriniai: formavimasis ir raida: daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021, 227 p. [apžvalga]. – Terminologija 28, 282–287. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2119/2234.
 2. Zemlevičiūtė Palmira 2018: Iš terminų žodynų rengimo patirties. – Gimtoji kalba 7, 11–20.
 3. Zemlevičiūtė Palmira 2015: Terminologija, 21. Lietuvių kalbos institutas, 2014. – Gimtoji kalba 8, 27–29.

 4. Zemlevičiūtė Palmira 2014: Hemo– – kada savarankiškas žodis, o kada sudurtinio žodžio dėmuo? – Gimtoji kalba 3, 18–19.
 5. Zemlevičiūtė Palmira 2014: Kazimiero Gaivenio medicinos terminų taisymai. – Terminologija 21, 228–246.
 6. Zemlevičiūtė Palmira 2013: Kada knygos nugarėlė, kada viršelis? – Gimtoji kalba 5, 7–8.
 7. Zemlevičiūtė Palmira 2013: Kas vadinama žodžiais laida ir leidimas? – Gimtoji kalba 5, 8–10.
 8. Zemlevičiūtė Palmira 2013: Žemaičiai lietuvių terminologijos istorijoje. – Santarvė 76 (10048), Mažeikiai, 3–4.
 9. Zemlevičiūtė Palmira 2011: Terminologija, 17, Lietuvių kalbos institutas, 2010 [apžvalga]. – Gimtoji kalba 8, 30–32.
 10. Zemlevičiūtė Palmira 2004: Patologoanatomija, patologoanatomas; patopsichologija, patopsichologas? – Gimtoji kalba 6, 16–17.
 11. Zemlevičiūtė Palmira 2004: Ar vartotinas žodis resiveris? – Gimtoji kalba 5, 15–16.
 12. Zemlevičiūtė Palmira 2004: Kuo pakeisti garų surinkėją? – Gimtoji kalba 2, 14.
 13. Zemlevičiūtė Palmira 2003: K. Gaivenis, Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 149 p. 2010 [apžvalga]. – Gimtoji kalba 2, 27–28.
 14. Zemlevičiūtė Palmira 2002: Ar taisyklingi dūriniai bendraredaktorius, bendravertėjas? – Gimtoji kalba 3, 8.
 15. Zemlevičiūtė Palmira 2002: Dėl dviejų literatūros mokslo terminų: variantas ar versija. – Gimtoji kalba 1, 6–8.
 16. Zemlevičiūtė Palmira 2001: Epitalama ar epitalamijas – kodėl įvairuoja? – Gimtoji kalba 9, 18.
 17. Zemlevičiūtė Palmira 2001: Kada vartoti apykaita, o kada apytaka? – Gimtoji kalba 7–8, 19–20.
 18. Zemlevičiūtė Palmira 2000: Terminologų pranešimai tarptautiniame baltistų kongrese Rygoje. – Terminologija 7, 104–106.
 1. 2020 m. balandžio mėn.2021 m. kovo mėn.: projektas „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (e. kalba)“. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Pareigos projekte: vyresnioji mokslo darbuotoja (9-oji tyrimo kūrimo ekspertė).
 2. 2018 m. rugsėjo 10 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.: projektas Kolektyvinės monografijos Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai leidyba. Projektas vykdytas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą. Projekto vadovė. 
 3. 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. rugsėjo mėn.: Anatomijos vardyno Nomina anatomica rengimas. Projekto partnerė; Vardyno terminologinis redagavimas ir lietuviškų terminų kirčiavimas. 
 4. 2016 m. vasario mėn. – 2017 m. gruodžio mėn.: projektas Rašybos ir skyrybos tyrimas ir leidinio Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba rengimas. Projektas vykdomas pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą. Projekto vykdytoja. 
 5. 2016 m. balandžio mėn. – 2016 m. gruodžio mėn.: sklaidos projektas Monografijos XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika leidyba. Projektas vykdytas pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Projekto vadovė. 
 6. 2014 m. kovo mėn. – 2015 m. gruodžio mėn.: Aiškinamojo psichologijos terminų žodyno rengimas. Žodynas rengtas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą. Terminologijos konsultantė ir redaktorė. 
 7. 2014–2016 m.: Lituanistikos mokslinio tyrimo projektas Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai. Projektas vykdytas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą. Projekto vadovė. 

Other Members