N.Tuomienės nuotr.internetui

dr. Nijolė Tuomienė

Senior researcher

Gimė 1971 m. rugpjūčio 10 d. Ramaškonių kaime, Varanavo rajone (Gardino sritis, Baltarusija). 1989 m. baigė Vilniaus rajono Marijampolio vidurinę mokyklą. 1989–1994 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1993 m. dirba Lietuvių kalbos institute, Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje (nuo 2015 m. Geolingvistikos centras). 1995–2000 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) ir Lietuvių kalbos instituto (Vilnius) humanitarinių mokslų srities, filologijos krypties (04 H) doktorantė. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas (vadovė prof. habil. dr. L. Kalėdienė (Grumadienė).

Research areas: dialektologija, kalbų sąveika, sociolingvistika, tarmių morfologija, fonetika, leksika

 1. Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika (sud., ats red. Laima Kalėdienė, sud. Irena Elžbieta Čekmonienė, Nijolė Tuomienė, Rita Urnėžiūtė). – Vilnius, Lietuvių kalbos institutas1110 p., ISBN 978-69-411-201-0.
 2. Lazūnų šnektos tekstai/ sudarė Jurgita Jaroslavienė, Nijolė Tuomienė.  – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013 -152 p.: iliustr., žemėl. + 1 garso diskas (CD). – (Tarmių tekstynas).
 3. Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas, – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 232 p.: iliustr. žemėl. – (Opera linguistica Lithuanica 13).
 4. Ramaškonių šnektos tekstai, – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 332 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl – Bibliogr.: p. 288-294.
 1. Tuomienė N., 2019 (2017): Ramaškonių lietuvių sala Baltarusijoje – pereinamoji kalbų zona. – Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika. Sud., ats. red. L. Kalėdienė, sud. Irena Elžbieta Čekmonienė, Nijolė Tuomienė, Rita Urnėžiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 788–825, ISBN 978-609-411-201-0.
 2. Tuomienė N., Kalėdienė L., 2019 (2017): Valerijaus Čekmono mokykla. – Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika. Sud., ats. red. L. Kalėdienė, sud. Irena Elžbieta Čekmonienė, Nijolė Tuomienė, Rita Urnėžiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 616–634, ISBN 978-609-411-201-0.
 3. Tuomienė N., 2018: Įvardžių kaitybos aspektai pietų aukštaičių patarmės salose Baltarusijoje. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5. Sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 209–228, ISBN 978-609-411-224-9.
 4. Tuomienė N., 2018: Nevaldomas skolinimasis kaip kalbos nykimo požymis. – Acta Linguistica Lithuanica 78, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 113–134, ISSN 1648-4444.
 5. Tuomienė N., 2014: Archajiškosios ir inovacinės veiksmažodžio ypatybės Pietų aukštaičių patarmėje Baltarusijoje. – Acta Linguistica Lithuanica 70, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 82–104, ISSN 1648-4444.
 6. Tuomienė N., 2010: Dvibalsių ie, uo vienbalsinimo tendencijos periferinėse Varanavo šnektose, Žmogus ir žodis II (Nr.1), – Vilnius: Vilniaus Pedagoginis universitetas, 62–67, ISSN 1392-8600.
 7. Tuomienė N., 2010: Pietų aukštaičių šnektos Baltarusijoje: kalbų sąveikos padariniai – Respectus Philologicus Nr. 18 (23), – Kaunas, 223-234; (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Jono Koshanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose). ISBN 1392-8295.
 8. Tuomienė N., 2009: Periferinės Ramaškonių šnektos aia kamienų daiktavardžių linksniavimas – Respectus Philologicus Nr. 16 (21) A, – Kaunas, 188–201; (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose). ISSN 1392-8295.
 9. Tuomienė N., 2008: Ramaškonių šnektos (I)e kamieno daiktavardžių kaityba. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 545–556. ISBN 978-609-411-012-2.
 10. Tuomienė, N. 2008: Semantinės raiškos adekvatumo problema. – Specialybės kalba: terminija ir studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 92–99. ISBN 978-9955-19-097-4.
 11. Tuomienė N., 2007: Dėl būdvardžių kaitybos ypatybių izoliuotose pietų aukštaičių šnektose. – Valoda – 2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII. Daugavpils Universitātes akademiskais apgads “Saule”, 2007., 104. –112.lpp.
 12. Туомене Н., 2007: Общая характеристика ономастики Ромашканского ареала. – Prace Filologiczne LIII (53), Instytut Języka Polskiego, Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 645–663.
 13. Tuomienė N., 2006: Perifērisko lietuviešu izlokšņu kalki. – Valoda  2006. Valoda dažādu kulturu kontekstaZinātnisko rakstu krājums XVI. Daugavpils Universitātes akademiskais apgads “Saule”, 2006, p. 80–86.
 14. Tuomienė N., 2006: Dėl prielinksninių konstrukcijų plitimo periferinėse Varanavo šnektose. – Acta Baltico-Slavica 30, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa: SOW, 427–438.
 15. Tuomienė N., 2006: Ramaškoniškių šnekos kodų kaita. – Kalbos kultūra 79. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 161–172.
 16. Tuomienė N., 2005: Ramaškonių šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1 (sud. L. Grumadienė, S. Ambrazas, D. Mikulėnienė,). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 275–284.
 17. Туомене Н., 2005: Языковая ситуация в районе литовско-славянского пограничья (в северо-восточной части Вороновского р-на Гродненской области). – Мовы Вялiкага княства Лiтоўскага: Матэрыялы IV мiжнароднай навуковай канферэнцыi18-19 мая 2004 г. Брэст: Академия, 34–36.
 18. Tuomienė N., 2005: Mūsdienu izolētu lietuviešu izlikšņu archaiskums un jaunumi. – Valoda–2005Zinātnisko rakstu krājums XV. Daugavpils: Daugavpils universitāte, 88–94.
 19. Tuomienė N., 2005: Noun inflection in the dialect of Ramaškonys: a sociolinguistic investigation, – Daktaro disertacijos santrauka, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 27 p.
 20. Tuomienė N., 2004: Dėl periferinės šnektos kirčiavimo. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos (ats. red. G. Akelaitienė). Vilnius: VPU leidykla, 139–149.
 21. Tuomienė N., Grumadienė L., 2004: Lietuviešu valoda kā reģionālā valoda Baltkrievijā. – Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā I, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2004. gada 20.–23. maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 124–134.
 22. Tuomienė N., 2003: Ramaškonių šnektos priebalsinio kamieno daiktavardžių kaityba. – Acta Linguistica Lithuanica 47, 89–102.
 23. Tuomienė N., 2002: Periferinės šnektos nykimas: priebalsinio kamieno daiktavardžių kaityba. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 6, petīts Eiropas Valuodu gadam. – Liepaja: LiePA, 2002. – 142–152.
 24. Tuomienė N., 2001: Ramaškonių šnektos ir (i)io kamienų daiktavardžių kirčiavimo ypatybės. – Baltistica 36(1), 103–114.
 25. Tuomienė N., 2001: Ramaškonių šnektos u, iu daiktavardžių kamienų linksniavimas. – Paribio tarmių ir kalbų problemos: Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai. 2001 m. balandžio 27 d. Šiauliai, 156–169.
 1. Tuomienė N., 2018: Lietuvių kalba paribio arealuose: tarties kaita. – 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija. Variantiškumas kalbose ir jų atmainose. Vilnius, rugsėjo 2728. Tezės / Book of abstraks, Vilnius: Vilniaus universitetas, 5758, ISBN 978-609-07-0002-0.
 2. Tuomienė N., 2009: Ramaškonių šnektos tekstai. – Lietuvių godos 8 (191), rugpjūtis, p. 3.
 3. Tuomienė N., Kalėdienė L., 2009: Lietuvybės puoselėtojui, kalbininkui Aloyzui Vidugiriui – 80. – Lietuvių godos 1 (184), sausis, p. 3–4.
 4. Tuomienė N., 2008: Iš Balatnos krašto lietuvybės istorijos. – Lietuvių godos 7 (178), liepa, p. 3.
 5. Tuomienė N., 2007: Dabartiniai Varanavo apylinkių vietovardžiai. – 43. Artura Ozola dienas konference. Alvis Augstkalnis (1907­1940) un baltu valodu pētnecībaAnotācijas un tēzes. – Rīga, 2007. gada 16. –17. marts.
 6. Tuomienė N., 2007: Ramaškoniškių šnekos ypatybė – kalbų kaita. – Lietuvių godos, 2007 m. liepa Nr. 7 (166); rugpjūtis Nr. 8 (167); rugsėjis Nr. 9 (168).
 7. Vaišnytė N., 2002: Balatnos (Varanavo) apylinkės: istorija, kultūra ir kalba iš Ramaškonių gyventojų lūpų. – Lydos krašto lietuviai II. Monografija. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 545–556, ISBN 9986-850-45-2 (2 tomas), ISBN 9986-850-44-4 (bendras).
 8. Vaišnytė-Tuomienė N., 1999: Ramaškonių kaimo ir jo apylinkių padėtis. – Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje, Vilnius: 116–120.
 9. Vaišnytė N., 1996: Kodų kaita dvikalbėje aplinkoje. – Lietuvių kalba tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 32.
 10. Vaišnytė N., 1995: Kai kurie Ramaškonių šnektos daiktavardžių giminės neatitikimo b. k. daiktavardžių giminei atvejai. – Lietuvių kalba tyrėjai ir tyrimai: Pirmosios lietuviškos knygos – Mikalojaus Daukšos Katekizmo – Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 29.
 11. Vaišnytė N., 1995: Mes širdyje išlikome lietuviais. Lietuvių godos 6 (19), birželis, p. 3.
 12. Vaišnytė N., 1994: Armijos krajovos veikla Pereigonių apylinkėse 1941–1944 metais. – Armija krajova Lietuvoje, Vilnius, 100–103.
 13. Vaišnytė N., 1994: Ramaškonių šnektos daiktavardžių ir būdvardžių kamienų mišimas. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pranui Skardžiui paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 24–25.
 14. Vaišnytė N., 1994: Ar pažadinsime Balatnos krašto jaunimo lietuvišką dvasią. – Lietuvių godos 11 (12), lapkritis, p. 3.
 15. Vaišnytė N., 1994: Ar neišsižadės jaunimas lietuvybės. – Lietuvių godos 2 (3), vasaris, p. 1.
 1. Mokslinės veiklos projektas: leidinio Ramaškonių šnektos (Baltarusija, Gardino sritis, Varanavo r.) tekstairengimas spaudai, 2003–2004 m. Projekto vadovė ir vykdytoja. Finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą .
 2. Mokslo sklaidos projektas Ramaškonių šnektos tekstai, 2008. Projekto vadovė. Finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą .
 3. Mokslo sklaidos projektas Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas, 2010. Projekto vadovė. Finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
 4. Mokslinės veiklos projektas: Lazūnų šnektos tekstai rengimas spaudai (Tarmių tekstynas), 20092010 m. Projekto dalyvė (vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė). Finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą .
 5. Mokslo sklaidos projektas: Lazūnų šnektos tekstų ir kompaktinės plokštelės leidyba , 2012  2013 m. Projekto dalyvė (vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė) . Finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagalNacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
 6. Mokslo sklaidos projektas: Aloyzo Vidugirio monografijos Lazūnų šnekta publikavimas, 20132014 m. Projekto vadovė. Finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
 7. Mokslinės veiklos projektas: Lietuvių ir slavų kalbų sąveikos XX a. pab. – XXI a. per. Tyrimas: sociolingvistinis aspektas (SOLIESLA) . 2015–2016 m. Projekto dalyvė (vadovė prof. dr. Laima Kalėdienė). Finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimo 2011–2020 metų programą .
 8. Mokslinės sklaidos projektas: straipsnių rinkinio Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika publikavimas, 2017 –2018 m. Projekto dalyvė (vadovėprof. habil. dr. Laima Kalėdienė). Finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos turimo 2011–2020 metų programą .

1. Vykintas Vaitkevičius. Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga.

Tuomienė, N.: iššifruotų tautosakos tekstų sulyginimas su garso įrašais, vertimas iš baltarusių kalbos į lietuvių kalbą, redagavimas (165 – 301). – Vilnius: Mintis, 2010. – 334 p. ISBN 978-5-417-00999-0

2. Vykintas Vaitkevičius. Neris. 2007 metų ekspedicija. Antra knyga.

Tuomienė, N.: iššifruotų tautosakos tekstų sulyginimas su garso įrašais, vertimas iš baltarusių kalbos į lietuvių kalbą, redagavimas. – Vilnius: Mintis, 2012. – 322 p. ISBN: 978-5-417-01038-5

Other Members