demo_image

dr. Nadiežda Morozova

Chief researcher

Gimė 1966 m. Rokiškyje. 1984–1989 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, kur 1990–1993 m. mokėsi doktorantūroje. 2001 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės metraščių kalbos ir tekstologijos problemos: Bychoveco kronika. Nuo 1994 iki 2008 m. dirbo Vilniaus universiteto Slavistikos katedroje. 2007 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus Lituanikos grupėje vyriausiąja mokslo darbuotoja, nuo 2015 m. – Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiąja mokslo darbuotoja.

Papildomas išsilavinimas: bulgarų filologijos studijos Velyko Tarnovo universitete (1992–1993 m.).

Papildoma profesinė veikla: Vilniaus universiteto žurnalo Slavistica Vilnensis (Kalbotyra 2) redakcinės kolegijos narė (iki 2010 m. mokslinė sekretorė), Lietuvos baltarusistų asociacijos narė (nuo 1997 m.), Lietuvos slavistų asociacijos narė (nuo 2004 m.), Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos direktorė (nuo 2010 m.).

Mokslinių interesų sritys: LDK bažnytinė slavų ir rusėnų raštija, slavų paleografija, Baltijos šalių sentikių tarmės ir raštija. Yra paskelbusi keletą knygų ir virš 50 mokslinių straipsnių.

 1. Degučių metraštis: Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis / rusišką tekstą parengė ir rodykles sudarė Nadiežda Morozova; į liet. k. išvertė Irena Potašenko; pratarmę parašė Nadiežda Morozova, Grigorijus Potašenko; komentarus parašė Grigorijus Potašenko. – Vilnius: LLTI, 2004. – 322 p.: žml. – Gretut. tekstas liet., rus. – Asmenvardžių r-klė, p. 299-322. ISBN 9955-475-70-6.
 2. Чудное Причудье: Фольклор староверов Эстонии, Tartu: HUMA, 2007, 336 c. [kartu su J. Novikovu]. ISBN 978-9949-408-58-0.
 3. Isevärki Peipsiveer: Eesti Vanausuliste folkloorist ja pärimuskultuurist, Tartu: HUMA, 2008, 192 р. [kartu su J. Novikovu, sutrumpinta vertimui į estų kalbą]. ISBN 978-9949-408-61-0
 4. Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе: Каталог, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 243 c. ISBN 978-9955-698-90-6.
 5. Книжность староверов Эстонии, Tartu: HUMA, 2009, 288 c. ISBN 978-9949-408-72-6.
 6. Хронограф Литовский, сиречь Летописец степенный древлеправославного христианства / Ред.-сост. Н. Морозова. Вильнюс: Вильнюсский университет, 2011. – 329 c. (įvadas, šaltinio teksto parengimas, komentarai, rodyklė). ISBN 978-609-459-093-1.
 7. «Алфавит духовный» Василия Золотова: исследование и текст, [подготовлено Надеждой Морозовой и Григорием Поташенко / редактор-составитель Надежда Морозова]. [подготовка текста и указатель имен Надежды Морозовой, вступительные статьи и комментарии Надежды Морозовой и Григория Поташенко]. Вильнюс: Институт Литоского языка, 2014. – 284 c. ISBN 978-609-411-128-0.
 1. Виленский список “Летописца великих князей Литовских” – языковые особенности и состав. – Slavistica Vilnensis 1995. Vilnius, 1997 (Kalbotyrа, 45(2)), 26–45.
 2. К вопросу о датировке “Поучений огласительных” Феодора Студита (БАН Литвы F 21-798). – Slavistica Vilnensis 1995. Vilnius,  1997 (Kalbotyrа 45(2)), 46–52.
 3. Об изучении церковнославянской письменности Великого княжества Литовского. – Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim, t. 2. Kraków, 1997, 7–40 [kartu su S. Temčinu].
 4. Кириллические рукописные книги XV–XIX вв. в собраниях фондов 21 и 22 БАН Литвы, – Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim, t. 2. Kraków, 1997, 41–112 [kartu su N. Kobiak ir A. Turilovu].
 5. К вопросу о времени создания Хроники Быховца. – Slavistica Vilnensis 2000. Vilnius, 2000 (Kalbotyra, 49(2)), 137–141.
 6. Церковнославянские рукописи Национального музея Литвы (предварительный список), Slavistica Vilnensis, 2002 (Kalbotyra 51(2)). 2002, 135–142. [kartu su S. Temčinu].
 7. Церковнославянские рукописи Национальной библиотеки Литвы им. М. Мажвидаса (предварительный список). – Slavistica Vilnensis 2002. Vilnius, 2002 (Kalbotyra 51(2)), 117–134. [kartu su S. Temčinu].
 8. Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500–1532 гг.). – Z dziejów monasteru Supraskiego: Мateriały międzynarodowej konferencji naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa“. Supraśl–Białystok, 10–12 czerwca 2005 r. Białystok, 2005, 117–140. [kartu su S. Temčinu].
 9. Коллекция церковнославянских рукописных и печатных книг Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (Латвия). – Slavistica Vilnensis 2004. Vilnius, 2005 (Kalbotyra 53(2)), 127–142.
 10. Из истории библиотеки Жировицкого монастыря: Жировицкие рукописи в Библиотеке Академии наук Литвы. – Т.А. Дзем’яновіч, Л.І. Доўнар, Т.А. Самайлюк (склад.), Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры, ч. 1. Мінск, 2006, 80–88.
 11. Книга в культуре балтийских староверов. – Г. Поташенко et al. (ред.), Культура староверов стран Балтии и Польши: исследования и альбом = Baltijos šalių ir Lenkijos sentikių kultūra: tyrinėjimai ir albumas. Vilnius, 2010, 63–91.
 12. Старообрядческая иконопись в странах Балтии и Польше: иконописные центры и мастера. – Г. Поташенко et al. (ред.), Культура староверов стран Балтии и Польши: исследования и альбом = Baltijos šalių ir Lenkijos sentikių kultūra: tyrinėjimai ir albumas. Vilnius, 2010, 115–147. [kartu su G. Potašenko].
 13. Рижский иконописный центр (попытка реконструкции). – И. Иванов (сост.), Рижский старообрядческий сборник, nr. 2. Рига, 2011, 44–62.
 14. «Рижские статьи» 1813 г. (публикация текста, предисловие и комментарии). – И. Иванов (сост.), Рижский старообрядческий сборник, nr. 2. Рига, 2011, 283–320.
 15. Староверы Литвы: места компактного проживания в прошлом и настоящем. – М. Грусман et al. (ред.), Историко-культурный ландшафт Северо-Запада: Четвертые Шёгреновские чтения. Санкт-Петербург, 2011, 248–259.
 16. Польский устав 1751 года в старообрядческой письменности: «Подтверждение» Польского собора. – Л.Л. Касаткин (отв. ред.), Русские старообрядцы: язык, культура, история: Сборник статей к XV Международному съезду славистов. Москва, 2013, 202–212.
 17. Cочинения старообрядцев-беспоповцев в Речи Посполитой в XVIII в. – Slavistica Vilnensis 2013: XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады литовской делегации. Vilnius, 2013 (Kalbotyra 58(2)), 79–97.
 18. Историческая память в устной традиции староверов Литвы, Konstrukcje i destrukcje tożsamości III. Narracja i pamięć, [red. E. Golachowska, A. Zielińska], Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2014, s. 377-389. ISBN 978-83-64031-13-7.
 19. Польский собор 1751 г. в старообрядческой рукописной традиции, Staroobrzędowcy za granitą II. Historia. Religia. Język. Kultura, [red. Dorota Paśko-Koneczniak, Stefan Grzybowski … [et al.]. Toruń: Eikon, 2014, s. 229-242. ISBN 978-83-930863-8-2.
 20. Rusų tarmės Lietuvoje: paplitimas ir pagrindiniai bruožai, XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: kolektyvinė monografija, [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. Vilnius: Briedis, 2014, p. 238–252. ISBN 978-995-526-468-2.
 21. Польский собор 1751 г. и его Устав в старообрядческой рукописной традиции, Славянская письменность Великого княжества Литовского: характерные черты и специфические особенности: Cборник статей [составитель Надежда Морозова]. – Вильнюс: Институт литовского языка, 2014, c. 145-167. ISBN 978-609-411-131-0.
 22. Библиотека Жировичского монастыря: история книжного собрания, Славянская письменность Великого княжества Литовского: характерные черты и специфические особенности: Cборник статей [составитель Надежда Морозова]. – Вильнюс: Институт литовского языка, 2014, c. 169-204. ISBN 978-609-411-131-0.
 23. Предварительный список рукописей, принадлежавших библиотеке Жировичского монастыря, Славянская письменность Великого княжества Литовского: характерные черты и специфические особенности: Cборник статей [составитель Надежда Морозова]. – Вильнюс: Институт литовского языка, 2014, c. 205-224. ISBN 978-609-411-131-0.
 1. 2007–2008 m.: „Lituanika: LDK etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas“, LVMSF, projekto vadovė;
 2. 2009–2011 m.: „Lituanika: LDK etnokonfesinių mažumų raštijos paveldas II“, LMT, projekto vadovė;
 3. 2010 m.: „Lingvistinių ryšių su Gardino sritimi stiprinimas“, URM, projekto vadovė;
 4. 2010 m.: „Baltarusių ir lietuvių istoriniai ir dabartiniai kalbų kontaktai“, ŠMM, projekto vadovė;
 5. 2010–2013 m.: „LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“, LMT, projekto dalyvė;
 6. 2012-2014 m.: “LDK slaviškosios raštijos lietuviškoji dimensija”, LMT, projekto vadovė ir vykdytoja;
 7. 2012-2014 m.: “Lietuvos sentikių kultūros paveldas XVIII-XX a.: raštijos paminklai ir ikonų tapyba”, LMT, projekto vadovė ir vykdytoja.

Other Members