M. Sinkunas

dr. Mindaugas Šinkūnas

Senior researcher
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

1999–2005 m. studijavo lietuvių filologiją Vilniaus universitete, 2010 m. apgynė daktaro disertaciją XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija (vadovas – prof. habil. dr. Aleksas Girdenis). 2003–2014 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, 2008–2012 m. – Vytauto Didžiojo universitete (lektorius), 2013–2015 m. – Vilniaus universitete (podoktorantūra), 2015–2018 m. – Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centre (mokslo darbuotojas).
Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: kalbos istorija, tipografijos istorija, kompiuterinė lingvistika.
Žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narys.

Senųjų raštų (http://seniejirastai.lki.lt) bei egodokumentų (www.musulaiskai.lt) rinkimo ir skaitmeninimo projektų dalyvis.

 1. Mindaugas Šinkūnas, „Senųjų Biblijos vertimų lyginamųjų tyrimų automatizavimas“, Archivum Lithuanicum 19, 2017, 57–98. ISSN 1392-737X
 2. Ona Aleknavičienė, Mindaugas Šinkūnas, „Rankraštiniai Gotfrydo Ostermejerio įrašai jo knygos Erste Littauische Liedergeschichte (1793) egzemplioriuje Žemutinės Saksonijos valstybinės ir Göttingeno universiteto bibliotekoje“, Senoji Lietuvos literatūra 42, Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai II, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 137–166. ISSN 1822-3656
 3. Mindaugas Šinkūnas, „Kristus, Krystus, Christus, Chrystus ar Cristus? Vardo rašybos raida XVI–XIX amžiaus raštuose“, Archivum Lithuanicum 18, 2016, 185–220. ISSN 1392-737X.
 4. Mindaugas Šinkūnas, „Pirmieji lietuviški Kauno vardo paminėjimai“, Archivum Lithuanicum 17, 2015, 111–132. ISSN 1392-737X.
 5. Mindaugas Šinkūnas, „Lietuvių ortografijos skirtumai katalikų ir evangelikų reformatų raštuose (XVI–XVII a.): priebalsio /j/ ir diftongų /ai/, /ei/ rašyba“, Baltistica L(2), 2015, 197–244. ISSN: 0132-6503, eISSN: 2345-0045.
 6. Mindaugas Šinkūnas, „Mažosios Lietuvos raštų ortografijos reforma XVII amžiuje. I. Pučiamųjų priebalsių ir afrikatų žymėjimas“, Archivum Lithuanicum 16, 2014, 9–58. ISSN 1392-737X
 7. Mindaugas Šinkūnas, Birutė Triškaitė, „Archivum Lithuanicum – 15 metų“, Archivum Lithuanicum 16, 2014, 479–486, ISSN 1392-737X (apžvalga).
 8. Pranas Skardžius, Rinktiniai raštai 6. Rodyklės, par. Mindaugas Šinkūnas, Ernesta Kazakėnaitė. Vilnius, 2014. ISBN 978-609-459-368-0.
 9. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Mindaugas Šinkūnas, „Prano Skardžiaus ir Alberto Rosino darbus bebaigiant“ , Pranas Skardžius, Rinktiniai raštai Rodyklės, Vilnius, 2014, 7–13. ISBN 978-609-459-368-0.
 10. Pranas Skardžius, Rinktiniai raštai Rodyklės ir bibliografija, sud. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Mindaugas Šinkūnas, Vilnius, Vilniaus universitetas, 2013. ISBN 978-609-459-229-4.
 11. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Mindaugas Šinkūnas „Rodyklių ir bibliografijos rengimo principai“, Pranas Skardžius, Rinktiniai raštai Rodyklės ir bibliografija, Vilnius, 2013, 7–13. ISBN 978-609-459-229-4.
 12. Gelumbeckaitė, Jolanta; Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, „Senosios lietuvių kalbos tekstynas (sliekkas) – nauja diachroninio tekstyno samprata“, Darbai ir dienos,  58, 2012, p. 257–281. ISSN 1392-0588.
 13. Gelumbeckaitė, Jolanta; Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, „Old Lithuanian Reference Corpus and Automated Grammatical Annotation“, Journal for Language Technology and Computational Linguistics, vol. 27, nr. 2, 2012.
 14. Birutė Triškaitė, Mindaugas Šinkūnas, „Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Epigrafika arba įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai, kontaktai““, Archivum Lithuanicum13, 2011, p. 369–384. ISSN 1392-737X (apžvalga).
 15. Mindaugas Šinkūnas, XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija. Daktaro disertacija, Humanitariniai mokslai, filologija (04 H), Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-038-2
 16. [Par.] Ona Aleknavičienė, Mindaugas Šinkūnas, „Saulius Ambrazas. Bibliografija“, Archivum Lithuanicum 12, 2010, 19–28. ISSN1392-737X (bibliografija).
 17. Mindaugas Šinkūnas, „Danieliaus Kleino giesmyno ir maldyno rašyba“, Kleino Naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, parengė Guido Michelini, Vilnius, Versus aureus, 2009, p. 23–30. ISBN 978-9955-34-151-2
 18. Mindaugas Šinkūnas – Lietuviškos XVI–XVII amžiaus knygos Prūsijos kultūros paveldo fonde Berlyne, Archivum Lithuanicum9, 2007, p. 387–415. ISBN 978-3-447-09520-2.
 19. Mindaugas Šinkūnas, „Lozorius Zengštokas, Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos ir jų šaltiniai, parengė habil. dr. Guido Michelini, Vilnius: Baltos lankos, 2004, 584 p., ISBN 9955-584-71-8“, Archivum Lithuanicum7, 2005, p. 215–222. ISBN 3-447-09440-0 (recenzija).
 20. Mindaugas Šinkūnas, „Seminarium grammaticum 2003“, Archivum Lithuanicum6, 2004, p. 367–370. ISBN 3-447-09371-4 (apžvalga).
 21. Mindaugas Šinkūnas, „Danieliaus Kleino gramatikų (1653 ir 1654) konvoliutas Vilniaus universiteto bibliotekoje“, Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. 43–50. ISBN 3-447-09371-4.

(http://www.lki.lt/seniejirastai)

 1. [Par.] Mindaugas Šinkūnas, Birutė Triškaitė, Jurgita Venckienė – Naujasis Testamentas (1727), 2017. ISBN 978-609-411-210-2.
 2. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Psalteras Dovydo (1728), 2017. ISBN 978-609-411-213-3.
 3. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Gotfridas Ostermejeris, Agenda (1775), 2015.
 4. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Konstantinas Sirvydas, Dictionarium (1677), 2013.
 5. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Grammatica Litvanica (1653), 2011.
 6. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Compendium Litvanico-Germanicum (1654), 2011.
 7. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas, Compendium grammaticae Lithvanicae (1673), 2010.
 8. [Par.] Reiner Fecht, Mindaugas Šinkūnas – Jonas Rėza, Psalteras Dovydo (1625), 2007. ISBN 978-9955-704-85-0.
 9. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Knyga nobažnystės (1653), 2007–2008. ISBN 978-9955-704-89-8 (bendras).
 10. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Suma evangelijų (1653), 2007–2008. ISBN 978-9955-704-83-6.
 11. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Katekizmas (1653), 2007–2008. ISBN 978-9955-704-81-2.
 12. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Maldos krikščioniškos (1653), 2007–2008. ISBN 978-9955-704-82-9.
 13. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Steponas Jaugelis Telega, Psolmai Dovydo(1653), 2007–2008. ISBN 978-9955-704-90-4.
 14. [Par.] Jurgita Venckienė, Mindaugas Šinkūnas – Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos (1681?), 2008. ISBN 978-9955-704-79-9.
 15. [Par.] Juozas Karaciejus, Ričardas Petkevičius, Mindaugas Šinkūnas – Jokūbo Ledesmos katekizmas (1605), 2001–2002, 2008.
 16. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos giesmių knygos,Naujos maldų knygelės (1704), 2008. ISBN 978-609-411-002-3 (bendras); ISBN 978-609-411-000-9 (giesmynas); 978-609-411-001-6 (maldynas).
 17. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Mikalojus Daukša, Katekizmas (1595), 2006. ISBN 978-9955-704-99-7.
 18. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės (1666), 2006.
 19. [Par.] Veronika Adamonytė, Ona Aleknavičienė, Milda Lučinskienė, Jūratė Pajėdienė, Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė – Mikalojus Daukša, Postilė (1599), 2006. ISBN 978-9955-704-74-4.
 20. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – [Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis,] Pradžia pamokslo […] katekizmas mažesnis(1680), 2005.
 21. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Baltramiejus Šulcas, Bernardas Zandenas, Krikščioniškas susikalbėjimas (1694), 2005.
 22. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Danielius Kleinas, Jonas Rikovijus, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės (1685), 2004.
 23. [Par.] Mindaugas Šinkūnas – Lozorius Zengštokas, Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos (1612), 2003. ISBN 978-9955-704-93-5
 1. Mindaugas Šinkūnas, „Senųjų raštų automatinė transliteracija paieškos sistemoms“, Starptautisks zinātnisks seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas“, 2018. gada 12. janvārī, Latvijas Universitāte, Rīga.
 2. Mindaugas Šinkūnas, „Surinkimininkų ortografija: normų emancipacija ar ignoravimas?“, Tarptautinė mokslinė konferencija „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2017 m. gruodžio 1–2 d.
 3. Mindaugas Šinkūnas, „Senoji baltų raštija“, paskaita „Báltų akademijoje“, Vilniaus universitetas, 2017 m. lapkričio 28 d.
 4. Mindaugas Šinkūnas, „Kas nuo ko nusirašė? Biblijos vertimų istorijos tyrimo automatizavimas ir vizualizacija“, 24-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, 2017 m. rugsėjo 29 d., Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra. Pranešimų tezės: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Tez%C4%97s_2017-09-27.pdf
 5. Mindaugas Šinkūnas, „Knygos nobažnystės (Kėdainiai, 1653) perikopių šaltiniai“, „Reformacija ir lituanistika“, 2017 m. rugsėjo 25–26 d., Kėdainiai, Lietuvos edukologijos universitetas. Pranešimų tezės: http://leu.lt/download/49841/kedainiai_tezes_internetui.pdf.
 6. Mindaugas Šinkūnas, „1735 metų Naujojo Testamento redagavimo tendencijos“, seminaras „Laikykite mane ne tik Jūsų kalbos mylėtoju…“: lietuvių raštijos istoriografui ir leidėjui, Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro vadovui Johannui Jacobui Quandtui (1686–1772) – 330 metų, 2016 m. gruodžio 14 d., Lietuvių kalbos institutas.
 7. Mindaugas Šinkūnas, „Danielius Kleinas – žymiausias XVII a. lietuvių raštijos atstovas Prūsijoje“, paskaita D. Kleino 300-osioms gimimo metinėms paminėti, 2016 m. lapkričio 27 d., Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos „Liuteronų namuose“, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija.
 8. Mindaugas Šinkūnas, „Senųjų lietuvių raštų perikopių ryšiai“, Tarptautinė mokslinė 23-ioji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilniaus universitetas. Tezės: www.jablonskis2016.flf.vu.lt
 9. Mindaugas Šinkūnas, «Литовская орфография Готфрида Остермайера в „Сердечном призыве“ (1781 г.)», Международная научная конференция Идеи Просвещения и национальные культуры в Пруссии XVIII века. (К 300-летию Готфрида Остермайера), 22 сентября 2016 г., Калининград (Klaipėdos universitetas, ŠMM).
 10. Mindaugas Šinkūnas, „Bible verses in Old Lithuanian and their similarity detection“, Tarptautinė konferencija „El’Manuscript-2016, Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos“, Vilniaus universitetas, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d., LKI, VUB, VU, Ижевский государственный технический университет, Centre of Image and Material Analysis in Cultural Heritage of Vienna, Mokslinis susivienijimas „Rašytinis palikimas“, Susivienijimas „Digital Medievalist“.
 11. Mindaugas Šinkūnas, „Gotfrydo Ostermejerio Širdingas pagraudenimas (1781)“, mokslinė konferencija „Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų“, 2016 m. balandžio 20 d., Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LKI, KU.
 12. Mindaugas Šinkūnas, „Latviešu valodas dati 17.–18. gs. lietuviešu gramatikās“, seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas“, 2016-01-14, Latvijas Universitāte, Latviešu valodas institūts.
 13. Mindaugas Šinkūnas, „Knygos nobažnystės autorystės problemos (ortografijos tyrimas)“, XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015-10-29, Vilniaus universitetas. Tezės: www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf
 14. Mindaugas Šinkūnas, „Priebalsio /j/ ir dvibalsių rašybos skirtumai LDK katalikų ir evangelikų reformatų lietuviškuose raštuose“, Simbolis Lietuvos kultūroje, 2015-10-26, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 15. Mindaugas Šinkūnas, „XVI–XIX a. lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai ir tyrimo įrankiai Lietuvių kalbos institute“, tarptautinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga, 2015-10-26–27, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos mokslų akademija.
 16. Mindaugas Šinkūnas, „Lietuvių raštijos raida (XVI–XVII a.)“, 2015-06-10, Vilniaus universitetas. http://www.flf.vu.lt/naujienos/renginiai/1751-kvieciame-i-dr-m-sinkuno-seminara-apie-xvi-xvii-a-lietuviu-rasybos-istorija
 17. Mindaugas Šinkūnas, „Lietuvių rašybos istorija (XVI–XVII a.)“, stendinis pranešimas. Projekto „Podoktorantūros stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ baigiamoji konferencija. 2015-05-22, Vilnius. Tezės: http://konferencija2015.postdoc.lt/
 18. Mindaugas Šinkūnas, „Lietuviešu katoļu un reformātu ortogrāfijas atšķirības 16.–17. gadsimtā: automatizēts pētījums“, 51. Artura Ozola dienas konference. Fonētiskie varianti un to atveide tekstos. Referātu kopsavilkumi. 2015. gada 20. marts, Rīga: Latvijas Universitāte, 2015, lpp. 22–23. ISBN 978-9934-8387-3-6
 19. Mindaugs Šinkūns, „Senleišu un senlatviešu rakstu ortogrāfijas attīstības paralēles (16.–17. gs.)“, žodinis pranešimas. Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas, 2015-01-16, Latvijas Universitāte (Rīga).
 20. Mindaugas Šinkūnas, „Ortografijos reforma Mažojoje Lietuvoje (XVII a. vid.)“, žodinis pranešimas. Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai. Tarptautinė konferencija, skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms, 2014-09-19–21, Vilniaus universitetas (Druskininkai).
 21. Mindaugas Šinkūnas, „Orthography reform in 17th cent. Lithuania Minor“, 2014-05-22, Stokholmo universitetas (Švedija). http://www.bafity.su.se/om-oss/evenemang/baltiska-seminariet/orthography-reform-in-17th-century-lithuania-minor-1.177856
 22. Mindaugas Šinkūnas, „Mažosios Lietuvos ortografijos reforma XVII a. – (a)frikatų žymėjimas“, žodinis pranešimas. Tarptautinė mokslinė konferencija Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai, Vroclavo universitetas (Lenkija), 2014-05-07.
 23. Mindaugas Šinkūnas, „Atsiųsiu šipkartę į Ameriką. Emigracijos istorija laiškuose“, pranešimas Pasaulio lietuvių centre Lemonte 2013-11-10 ir UIC 2013-11-12.
 24. Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert, Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2012: „Referenzkorpus Altlitauisch“, Sprache als komplexes System. 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (6.–9. März 2012), 290. Plakatas „Präliminarien eines Referenzcorpus Altlitauisch (1500–1800)“, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/dgfs2012/poster/gelumbeckaite.pdf; aprašas, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/dgfs2012/poster/gelumbeckaite_handout.pdf.
 25. Mindaugas Šinkūnas, „Old Lithuanian and Old Latvian Accentography. How to Print Accent Marks in the 17th Century?”, Gastvortrag, Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Universität Frankfurt am Main, 2012-04-13.
 26. Mindaugas Šinkūnas, „„Kirčio“ ženklai XVII a. latvių ir Mažosios Lietuvos tekstuose“, paskaita Vilniaus universitete 2012 m. kovo 21 d.
 27. Mindaugas Šinkūnas, „Lietuvių kalbos ortografijos kodifikacija XVII a. gramatikose“, tarptautinė konferencija „XXII zinātniskie lasījumi“, Daugpilio universitetas (Latvija), 2012 m. sausio 26–27 d.
 28. Jolanta Gelumbeckaitė, Mindaugas Šinkūnas – „senosios lietuvių kalbos anotacinis referencinis korpusas. Diachroninio lietuvių kalbos korpuso iniciatyva“, Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus seminaras, 2011 m. kovo 3 d.
 29. Pietro Umberto Dini, Jolanta Gelumbeckaitė, Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius – Senosios lietuvių kalbos anotuotas referencinis korpusas. Diachroninio lietuvių kalbos korpuso iniciatyva, XI starptautiskais baltistu kongress, Rīga 27.09.2010–30.09.2010, 47–49. ISBN 978-9984-742-55-7
 30. Mindaugas Šinkūnas – „Danieliaus Kleino raštų ortografija (1653, 1654, 1666 m.) – inovacijos ar jų kodifikacija?“, 44. Artura Ozola dienas konference, Ryga, Latvijos universitetas, 2008 m. kovo 17 d. Tezės: „Daniela Kleina rakstu ortogrāfija (1653., 1654., 1666. g.) – inovācijas vai to kodificēšana?“,  Artura Ozola dienas konference Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes (veltījums Jurim Bāram (1808–1879) 200. gadadienā), referātu anotācijas un kopsavilkumi, Rīga, 2008, 25–26.
 31. Mindaugas Šinkūnas – „Kirčio žymėjimas Kristijono Gotlybo Milkaus raštuose“, Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas, Kaliningradas (Karaliaučius), Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, 2007 m. rugsėjo 27 d. Tezės: Kristijonas Goltybas Milkus ir Imanuelis Kantas. Tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės. Karaliaučius, 2007 metų rugsėjo 26–28 diena, sudarė Ona Aleknavičienė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007, 68–71.
 32. Mindaugas Šinkūnas – „Keletas smulkmenų apie Kleino giesmyno ir maldyno spausdinimą“, 43. Artura Ozola dienas konference, Ryga, Latvijos universietas, 2007 m. kovo 17 d. Tezės:  Artura Ozola dienas konference Alvils Augstkalns (1907–1940) un baltu valodu pētniecība, anotācijas un tēzes, Rīga, 2007, 31.
 33. Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius – „Lietuvių senųjų raštų duomenų bazė – tikslai, problemos, galimybės“, Latvijos ir kaimyninių valstybių patirtis rengiant istorinius kalbų žodynus, 2008 m. gruodžio 19 d., Ryga, Latvijos universitetas.
 34. Mindaugas Šinkūnas – „D. Kleino ortografija – teorija ir praktika“, Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje (Danieliaus Kleino Grammaticae Litvanicae 355 metų sukakčiai paminėti), 2008 m. spalio 16–17 d., Kaliningradas (Karaliaučius), Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas.
 35. Mindaugas Šinkūnas, „Senųjų Rytų Prūsijos lietuviškų raštų skaitmeninimas. Danieliaus Kleino giesmynas ir maldynas“, pranešimas PHARE 2003 BAS baigiamojoje konferencijoje 2006-11-23.
 36. Mindaugas Šinkūnas – „Danieliaus Kleino gramatikos egzempliorių skirtumai“, Seminarium grammaticum 2003, Vilnius, Vilniaus universitetas, 2003 m. lapkričio 21 d.
 1. 2000–2001, Latvijos universitetas, Šiuolaikinių kalbų ir filologijos fakultetas.
 2. 2003, Lietuvių kalbos institutas, filologinė praktika.
 3. 2006, Berlyno Prūsijos kultūros paveldo Valstybinė biblioteka bei Slaptasis valstybinis archyvas; Wolfenbüttelio Hercogo Augusto biblioteka.
 4. 2007, Jogailaičių universiteto biblioteka, Kunigaikščių Čartoryskių biblioteka (Krokuva).
 5. 2008, Britų biblioteka Londone, Prancūzijos nacionalinė biblioteka Paryžiuje, Plantinų-Moretų muziejaus biblioteka Antverpene.
 6. 2010 07 05–16, Advanced Language Resource Creation, Archiving and Usage, CLARA Summer School 2010, Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen, Nyderlandai).
 7. 2011 11 24–27, 2012 04 10–14 Frankfurto prie Maino universitetas.
 8. 2013 11 06–15 Newberry biblioteka (08 09), Ilinojaus universitetas Čikagoje, Collumbia college (11 12).
 9. 2013 11 24–12 14 Plantinų-Moretų muziejaus biblioteka Antverpene (11 24-12 01), Britų biblioteka Londone (12 01–05), St. Bride biblioteka Londone (12 01–05, 10), Bodleian ir Taylorian bibliotekos Oksforde (12 05–14).
 10. 2014 05 07–10 Vroclavo universiteto biblioteka ir Osolinskių nacionalinės įstaigos biblioteka Vroclave.
 11. 2014 05 19–22 Stokholmo universitetas.
 12. 2014 05 22–30 Uppsalos universiteto biblioteka.
 13. 2014 09 22–10 02 Peterburgo valstybinio universiteto biblioteka, Rusijos nacionalinė biblioteka, Rusijos mokslų akademijos biblioteka Peterburge.
 14. 2015 01 15–17, 03 19–20 Latvijos Nacionalinė biblioteka.
 15. 2015 03 12–04 04 Jogailaičių, Kunigaikščių Čartoriskių ir Emeriko Huten-Čapskio bibliotekos.
 16. 2015 05 12–26 Adomo Mickevičiaus universitetas, biblioteka, Poznanės mokslo draugijos ir Mokslų akademijos Kórniko bibliotekos.

Other Members