demo_image

dr. Laimutis Bilkis

vyresnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1969 m. gegužės 19 d. Darželių kaime (Ignalinos rajone). 1987 m. baigė Linkmenų (Ignalinos rajono) vidurinę mokyklą. 1987–1992 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, Lituanistikos fakultete. Nuo 1992 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje, nuo 2003 m. rugsėjo 16 d. iki 2007 m. pabaigos jam vadovavo. 1998 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių priesaginės darybos helonimai. 2008 m. išleido monografiją Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai. Su kitais skyriaus darbuotojais rašo Lietuvos vietovardžių žodyno tekstą. Nuo 2009 m. yra atsakingasis šio žodyno redaktorius. Nuo 2015 m. dirba Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre.

Mokslinių tyrimų sritis – lietuvių vietovardžiai.

 1. Bilkis Laimutis 2022: Dėl kai kurių lietuvių vietovardžių Gùdas radimosi aplinkybių, kilmės ir motyvacijos. – Acta Linguistica Lithuanica 86, 2022, 108–122. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica. ISSN 1648-4444 (spausdintinis); ISSN 2669-218X (elektroninis), DOI: doi.org/10.35321/all86-04.
 2. Bilkis Laimutis 2021: Dėl lietuvių vietovardžių su šaknimis juj-/jūj- kilmės. – Acta Linguistica Lithuanica 85, 2021, 184–199. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica. ISSN 1648-4444, ISSN 2669-8X, DOI: doi.org/10.35321/all85-10.
 3. Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda, Ragauskaitė Alma, Sviderskienė Dalia 2021: Lietuvos vietovardžių žodynas 4, I–J,  ats. red. Bilkis Laimutis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021, 312 p. (I–XXXIV, 1–278). ISBN 978-609-411-293-5 (IV tomas); ISBN 978-9955-704-71-3 (bendras); Laimučio Bilkio: p. I–XXXIV; 1–91; 106–203; 245–250; 258–264 (pastarasis su Alma Ragauskaite); 264–277.
 4. Bilkis Laimutis 2021: Vietovardžiai – mūsų būties liudininkai. – Pasaulio lietuvis, 2021-10-05, p. 2 (pdf. formatu p. 1–11). Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/vietovardziai-musu-buties-liudininkai.
 5. Bilkis Laimutis 2020: Dėl kaimo vardo Ývoliai kilmės. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 178–192. ISSN 1648-4444. DOI: org/10.35321/all83-08. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica.
 6. Bilkis Laimutis 2020: Dėl kaimo vardo Jedžiõtai raidos ir kilmės. – Lituanistica 66, 4(122), 275–287. ISSN 0235-716X, eISSN 2424-4716. Prieiga internete: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/4362/3436.
 7. Bilkis Laimutis 2019: Dėl kaimo vardo Jaunódava kilmės. – Baltistica 54(1), 145–157. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. DOI: doi:10.15388/Baltistica.54.1.2389. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt.
 8. Bilkis Laimutis 2019: Ursprung und Motivation der Helonyme des westlichen Südaukštaiten. – Litauische Orts-, Flur- und Gewässernamen im europäischen Kontext, G. Blažienė, L. Bilkis, (Hrsg.) (Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien 2, H. Bichlmeier, S. Brohm, Ch. Schiller (Hrsg.)), Hamburg: Baar-Verlag, 85–123. ISBN 978-3-935536-41-7, ISSN 2510-2664.
 9. Bilkis Laimutis 2019: Vietovardžių metų prasmė. – Gimtoji kalba 12, 3–12. ISSN 0868-5134.
 10. Bilkis Laimutis 2018: Lietuvių vietovardžių su šaknimi gal- (< liet. gãlas ‘pabaiga, kraštas’) darybos ypatybės. – Acta Linguistica Lithuanica 79, 212–234. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/Acta_79_SP.pdf.
 11. Bilkis Laimutis 2018: Lietuvos vietovardžių žodynas 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 30–68, 78–84, 331–347, 362, 363–380. ISBN 978-609-411-214-0.
 12. Bilkis Laimutis 2018: Valsčiaus vandenvardžiai. – Linkuva, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 387–392.
 13. Bilkis Laimutis 2018: Мотивация литовских библейских топонимов, заимствованных из польского языка. – Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne, Kraków, 57–65. ISBN 978-83-64007-48-4.
 14. Bilkis Laimutis 2017: Ignalinos miesto ir jo vardo raida bei kilmė. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 274–293. ISSN 1648-4444.
 15. Bilkis Laimutis 2017: Onuškio vandenvardžiai. – Onuškis, Vilnius: Versmė, 2017, 1388–1404.
 16. Bilkis Laimutis 2016: Šeduvos vandenvardžiai. – Šeduva, Vilnius: Versmė, 340–362.
 17. Bilkis Laimutis 2015: Dėl miestelio vardo Saldùtiškis raidos ir kilmės. – Baltistica 50(2), 331–346. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2237/2225
 18. Bilkis Laimutis 2014: Lietuvos vietovardžių žodynas – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 224–242, 246–247, 249–253, 303–323, 346–454. ISBN 978-609-411-135-8.
 19. Bilkis Laimutis 2014: Dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės (II). – Acta Linguistica Lithuanica LXXI, 147–157. ISSN 1648-4444.
 20. Bilkis Laimutis 2011: Dar kartą dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės. – Baltų onomastikos tyrimai 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–25. ISBN 978-609-411-068-9.
 21. Bilkis Laimutis 2012: Lietuvoje yra kaimai Žiuriai, Žiūriai ir Žiūrai. Kaip atsirado šie skirtingi variantai? – Gimtoji kalba 7, 12.
 22. Bilkis Laimutis 2012: Dėl kai kurių lietuvių oikonimų darybos ir kilmės dvejopumo. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 66, 99–118.
 23. Bilkis Laimutis 2011: Dėl kai kurių lietuvių oikonimų darybos ir kilmės dvejopumo. – Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno: tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, Kaunas, 8–9.
 24. Bilkis Laimutis 2011: Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė. – Gimtoji kalba 8, 3–10.
 25. Bilkis Laimutis 2011: Panemunėlio vandenvardžiai. – Panemunėlis 2, Vilnius: Versmė, 1332–1340.
 26. Bilkis Laimutis 2009: Baisogalos valsčiaus vandenvardžiai. – Baisogala, Vilnius: Versmė, 356–365.
 27. Bilkis Laimutis 2008: Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
 28. Bilkis Laimutis 2008: Lietuvos vietovardžių žodynas 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1–213.
 29. Bilkis Laimutis 2006: Dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės. – Baltų onomastikos tyrimai, Vilnius, 47–62.
 30. Bilkis Laimutis 2005: Tauragnų vandenvardžiai. – Tauragnai, Vilnius: Versmė, 1029–1035.
 31. Bilkis Laimutis 2002: Dėl miesto vardo Kaišiadorys kilmės. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 47, 1–7.
 32. Bilkis Laimutis 2001: Dėl vietovardžių kilmės aiškinimo „Lietuvos vietovardžių žodyne“. – Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika: konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 12–14.
 33. Bilkis Laimutis 2001: Dėl kalno vardo Ledakalnis. – Kalbos kultūra 74, 104–108.
 34. Bilkis Laimutis 2001: Vandenvardžiai. – Lygumai. Stačiūnai, Vilnius: Versmė, 593–599.
 35. Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda 2001: Litauische Namenforschung seit 1990. – Namenkundliche Informationen 79/80, 245–260.
 36. Bilkis Laimutis 1999: Dėl Cz. Miłoszo gimtojo kaimo vardo. – Darbai ir dienos 10(19), 313–314.
 37. Bilkis Laimutis 1999: Lietuvių priesaginiai deminutyviniai helonimai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 41, 51–95.
 38. Bilkis Laimutis 1998: Lietuvių priesaginės darybos helonimai: daktaro disertacijos santrauka, Vilnius.
 39. Bilkis Laimutis 1998: Lietuvių priesaginės darybos helonimai: daktaro disertacija, Vilnius.
 40. Bilkis Laimutis 1997: Dėl lietuvių upėvardžio Pamalgebala kilmės. – Baltistica 32(1), 117–118.
 41. Bilkis Laimutis 1997: Dėl lietuvių senųjų helonimų. – Lituanistica 3(31), 54–65.
 42. Bilkis Laimutis 1997: Lietuvių helonimai: termino teikimas, sąvoka, vieta toponiminėje sistemoje. – Lituanistica 1(29), 35–57.
 43. Bilkis Laimutis 1995: Vietovardžių su priešdėliu pa- ir galūne kirčiavimas. – Kalbos kultūra 67, 79–86.

Other Members