Kazarinova

dr. Ksenija Kazarinova

jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1988 m. Zagorske (Rusija), 2006–2010 m. studijavo Klaipėdos universitete, baigė rusų ir lietuvių filologijos studijas, 2012 m. gavo semiotikos magistro laipsnį Vilniaus universitete, 2020 m. Klaipėdos universitete apgynė disertaciją Puikybės semiotika (mokslinė vadovė – prof. Roma Bončkutė). Nuo 2021 m. dirba Lietuvių kalbos institute.

Papildomas išsilavinimas: teologijos studijos Maskvos šv. Tichono universitete (2014–2017 m.).

Mokslinių tyrimų sritys: LDK rankraštinis paveldas, LDK bažnytinė slavų raštija.

 1. Kazarinova Ksenija 2022: Евангельский текст Ин 20.19–31 в руськомовных учительных евангелиях XVI–XVIII вв.: выделение текcтологических групп. – Slavica Slovaca 57, 63–71. ISSN 0037-6787. Prieiga internete: http://www.slavu.sav.sk/wp-content/uploads/2022/07/kazarinova.pdf
 2. Kazarinova Ksenija 2020: Puikybės formos Vaižganto „Pragiedruliuose“. – Colloquia 44, 129–146. ISSN 1822-3737. Prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/129-146.pdf.
 3. Kazarinova Ksenija 2017: Nuopuolio gramatika. – Semiotika 13, 35–57. ISSN 2424-547X. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16724.
 4. Kazarinova Ksenija 2016: Kito įvaizdis Simono Daukanto „Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“. – Res humanitariae 19, 214–228. ISSN 1882-7708. Prieiga internete: https://e-journals.ku.lt/journal/RH/article/843/info.
 5. Murašova Ksenija 2014: Juokas Fiodoro Dostojevskio kūryboje. – Inter-studia humanitas 16: Tarpdisciplininiai juoko kultūros tyrimai, 178–192.
 6. Murašova Ksenija 2013: Puikybė intersubjektiniuose santykiuose. – Res humanitariae 14, 70–87. ISSN 2538-922X.
 7. Murašova Ksenija 2012: Puikybė Biblijoje. – Baltos lankos 36, 104–124. ISSN 1392-0189.

Other Members