RPTC_Venckiene_nuotrauka

dr. Jurgita Venckienė

Senior researcher
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2001 metais baigė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinį fakultetą ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 2002–2006 metais studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2007 metais apgynė disertaciją Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Giedrius Subačius).

Institute dirba nuo 2007 metų. Nuo 2005 metų žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narė.

Stažuotės:

2004 metų spalio–lapkričio mėn. stažuotasi Humboltų universitete ir Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne. Finansavo Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD).

Tyrimų sritis: lietuvių kalbos istorija, bendrinių kalbų istorija.

 1. Jurgita Venckienė, „Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių rašyba“, Raidžių draudimo metai, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 207–213.
 2. Jurgita Venckienė, „Povilo Januševičiaus rašomoji kalba“, Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895–1898, Bibliotheca Archivi Lithuanici 5, parengė Vilma Žaltauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, 11–41.
 3. Jurgita Venckienė,„Kirilika rašytas lietuviškas atvirukas (XX amžiaus pradžia?)“, Archivum Lithuanicum 6, 2004, 315–318.
 4. Jurgita Venckienė, „Trisdešimt šeši Aukso altoriaus maldaknygės leidimai (1885–1907): santykis su bendrinės kalbos raida“, Archivum Lithuanicum 7, 2005, 93–123.
 5. Jurgita Venckienė, „Bendrinė kalba: tarmės pasirinkimas ir kodifikacija katalikiškojoje ir pasaulietinėje periodikoje (1889–1905)“, Archivum Lithuanicum 8, 2006, 9–42.
 6. Jurgita Venckienė, „Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai“, Archivum Lithuanicum 8, 2006, 319–332.
 7. Jurgita Venckienė, „Paklydusi lietuvių kalba: 1891 metų lingvistinė mįslė“, Archivum Lithuanicum 9, 2007, 275–300.
 8. Jurgita Venckienė, „Jono Mačiulio-Maironio raštų rašyba ir kalba: Jauniaus sekėjo dinamika“, Archivum Lithuanicum 14, 2012, 131–148.
 9. Jurgita Venckienė, „Antano Baranausko lietuvių bendrinės kalbos teorija: priėmimas Žemaičių kunigų seminarijoje“, Archivum Lithuanicum 16, 2014, 269–294.
 10. Jurgita Venckienė, „Antano Baranausko bendrinės rašomosios kalbos idėjos ir jų (ne)realizacija spaudiniuose (XIX amžiaus pabaiga–XX amžiaus pradžia)“, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, sudarė Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 87–129.
 11. Jurgita Venckienė, „Trys lietuviški XIX amžiaus plakatai Čikagos Newberry bibliotekoje“, Archivum Lithuanicum 17, 2015, 247–287.
 12. Jurgita Venckienė,Lietuvių bendrinės kalbos sampratos istorija (XIX amžiaus antroji pusė – XX amžiaus pradžia)“, Bendrinė kalba 89, 2016, 1–14; prieiga internete http://www.bendrinekalba.lt/?89.
 13. Jurgita Venckienė, „Lietuviški XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios antkapių užrašai: santykis su bendrine kalba“, Archivum Lithuanicum 19, 2017, 9–38.
 14. Jurgita Venckienė, „Juozapo Arnulfo Giedraičio Naujas Įstatymas (1816): santykis su Evangelijų leidimais XIX a.“, Archivum Lithuanicum 19, 2017, 149–170.
 1. Povilas Frydrichas Ruigys, Anfangsgründe einer litauischen Grammatik (1747), internetinis leidinys, parengė Ona Aleknavičienė, Jurgita Venckienė, 2008; ISBN: 978-609-411-007-8; prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=30.
 2. Samuelis Bitneris, Naujas testamentas (1701), internetinis leidinys, parengė Ona Aleknavičienė, Jurgita Venckienė 2008; ISBN: 978-9955-704-94-2; prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=26.
 3. Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos ([1681]), internetinis leidinys, parengė Jurgita Venckienė, Mindaugas Šinkūnas, 2008; ISBN: 978-9955-704-79-9; prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=17.
 4. Pilypo Ruigio Meletemos (1735) indeksas, internetinis leidinys, parengė Jurgita Venckienė, redagavo Ona Aleknavičienė, 2008; ISBN: 978-609-411-006-1; prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=28.
 5. Pilypo Ruigio Betrachtung der litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften indeksas (1745), internetinis leidinys, parengė Jurgita Venckienė, redagavo Ona Aleknavičienė, 2008; ISBN: 978-609-411-005-4; prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=29.
 1. „Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių ortografija“, tarptautinė mokslinė konferencija Tautinis tapatumas ir kalba: draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo, Šiauliai, 2004-05-25–30.
 2. „Double Lithuanian Orthography of the end of 19th century“, tarptautinė kalbos mokslo istorijos konferencija ICHoLS X, Ilinojaus universitetas Urbanoje-Champaign, 2005-09-01–05.
 3. „Rytų Prūsijos gramatikų įtaka lietuvių bendrinės kalbos formavimuisi“, tarptautinė mokslo konferencija Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas, Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas, Kaliningradas, 2007-09-27.
 4. „Besiformuojančios bendrinės lietuvių kalbos samprata Maironio raštuose“, tarptautinė konferencija Maironis ir dvasinis Lietuvos atgimimas (Peterburgo perspektyva), Sankt Peterburgas, 2007-12-13−15.
 5. „Jono Mačiulio-Maironio rašomoji kalba“, tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 150-osioms Maironio metinėms Maironis ir jo epocha, Vilnius–Kaunas, 2012-11-15−16.
 6. „Antano Baranausko bendrinės rašomosios kalbos idėjos: sklaida ir vertinimas XIX amžiaus pabaigoje“, mokslinė konferencija Kalbiniai Antano Baranausko skaitymai: stereotipai ir XXI amžiaus įžvalgos, Vilnius, 2013-05-15.
 7. „Antano Baranausko bendrinės rašomosios kalbos idėjos ir jų (ne)realizacija spaudiniuose“, Kaunas, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2014-04 29.
 8. „Bendrinės lietuvių kalbos sampratos kristalizavimosi istorija“, mokslinis seminaras Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tikrovė, iliuzija, siekinys?, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2015-05-22.
 9. „Lietuvių kalba XIX amžiaus antrojoje pusėje: bendrinės kalbos idėjos ir jų sklaida“, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2016-05-09.
 10. „Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida“, Respublikinis etninės kultūros centrų darbuotojų, miestų, rajonų etninės kultūros metodininkų, nacionalinių, regioninių parkų etnografų (kultūrologų), amatų centrų vadovų, folkloro ansamblių ekspertų konsultantų, Tautodailininkų sąjungos skyrių vadovų seminaras „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas“, Marijampolė, 2016-05-13.
 11. „Jono Jaknavičiaus Ewangelie polskie y litewskie leidimai XIX amžiuje: santykis su Juozapo Arnulfo Giedraičio Nauju Istatimu (1816)“, tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti Kalbų ir tarmių transformacijos, Vilnius, 2017-10-19–20.

Other Members