Institutui_Jurgita_Jaroslaviene-cr-530×530

dr. Jurgita Jaroslavienė

Centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių tyrimų kryptys: lietuvių ir latvių kalbų fonetika ir fonologija, eksperimentinė fonetika, dialektologija, geolingvistika.

Hum. mokslų disertaciją apgynė Vilniaus universitete 2010 m. lapkričio 19 d.: Jaroslavienė Jurgita, Rytinių kauniškių Prienų šnektos fonologija (Daktaro disertacija), Vilnius, 2010, 303 p.

 1. Koordinuoja ir organizuoja Centro darbą: paskirsto užduotis Centro darbuotojams ir kontroliuoja, kad jos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku.
 2. Konsultuoja Centro darbuotojus, suteikia jiems metodinę medžiagą priskirtoms funkcijoms atlikti.
 3. Rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 4. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 5. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 7. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Mikulėnienė D. … et all., sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai), Lietuvių kalbos institutas, 2014, 464 p. ISBN 978-9955-26-468-2.

 •  Aliūkaitė Daiva, Jurgita Jaroslavienė, Violeta Meiliūnaitė „Teoriniai medžiagos rinkimo pagrindai“, p. 49–62.
 •  Aliūkaitė Daiva, Jurgita Jaroslavienė, Violeta Meiliūnaitė, Danguolė Mikulėnienė „Tarminių duomenų analizės principai. Tarmių aprašo metodika“, p. 63–75.
 • Aliūkaitė Daiva, Rima Bakšienė, Jurgita Jaroslavienė ir kt. „Punktų tinklo tankis geolingvistinės skirties aukštaičiai : žemaičiai požiūriu“, p. 129–196
 1. Jaroslavienė Jurgita. A Brief Analysis of the Lithuanian and Latvian Nasal Sonorants and their Velar Allophones – Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар. участю (19 квіт. 2019 р., м. Київ), 2019, 33–37. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», УДК 81’342(062), С91. ISBN 978-966-622-936-9.
 2. Jaroslavienė Jurgita. Different IPA equivalents for some Lithuanian and Latvian vowels – Acta Linguistica Lithuanica77, 2017, 196–218. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-77/, http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/Acta_77_SP.pdf
 3. Jaroslavienė Jurgita. Lietuvių kalbos trumpųjų ir ilgųjų balsių kiekybės ir kokybės etalonai – Bendrinė kalba (88), 2015. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?88, http://www.bendrinekalba.lt/Html/88/Jaroslaviene_BK_88_straipsnis.pdf.
 4. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Spectral structure and duration of the monophthongs in both contemporary Baltic languages – Linguistica Lettica (23), 2015, 68–92. Ryga, ISSN 1407-1932. Žurnalo turinys ir santraukos internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/LL23_satura%20r%C4%81d%C4%ABt%C4%81js.pdf, http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/LL23_%20summary%20+literat..pdf
 5. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Comparative study of the qualitative features of the Lithuanian and Latvian monophthongs – Baltistica 50 (1), 2015, 57–89. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2225, http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2225/2211.
 6. Jaroslavienė Jurgita. Kai kurių dvibalsinių galūnių priegaidės Prienų šnektoje: instrumentinis ir audicinis tyrimas – Žmogus ir žodis (Didaktinė lingvistika) T. 17 (1), 2015, 17–36. ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805. Prieiga internete: http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/viewFile/112/108.
 7. Jaroslavienė Jurgita. Spectral characteristics of the Lithuanian vowels: some preliminary results of a new experimental research – Linguistica Lettica (22), 2014, 68–84. Ryga, ISSN 1407-1932. Žurnalo turinys internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/LL22_sakumlapas.pdf
 8. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Dabartinių baltų bendrinių kalbų nosinių sonantų spektrinė analizė (The spectral analysis of the nasals of the contemporary Standard Baltic languages) – Žmogus ir žodis (Didaktinė lingvistika) T. 16 (1), 2014, 35–49. ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805. Prieiga internete: http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/73, http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/73/71.
 9. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos nosinių sonantų spektrinė charakteristika (The spectral characteristics of the nasals in the subdialect of Prienai) – Acta Linguistica Lithuanica LXVIII, 2013, 105–125. ISSN 1648–4444. Prieiga internete: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2013~1383055005364/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content.
 10. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos izoliuotieji ir rišliosios kalbos balsiai: akustiniai ir artikuliaciniai požymiai (Acoustic and articulatory features of vowels of the subdialect of Prienai pronounced both in isolation and in sentences) – Acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV, 2011, 65–86. ISSN 9771648444013. Prieiga internete: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367180895910/datastreams/DS.002.1.01.ARTIC/content.
 11. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos sprogstamųjų priebalsių spektro sklaida ir kitos skiriamosios ypatybės (The spectra and other distinctive features of plosive consonants in the subdialect of Prienai) – Baltistica XLV (2), 2010, 307–324. ISSN 0132–6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1519, http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/viewFile/1519/1433.
 12. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos žemutinių balsių eksperimentinis tyrimas (The experimental investigation of low vowels in the subdialect of Prienai) – Žmogus ir žodis: Didaktinė lingvistika, Mokslo darbai, 8 (1), 2006, 15–22. ISSN 1392–8600. Prieiga internete: http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2006/jaroslav.pdf.
 13. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos žemutinių balsių kiekybė ir kiti skiriamieji bruožai (The quantity and other distinctive features of low vowels in the subdialect of Prienai) – Baltistica, XLI (2), 2006, 245–264. ISSN 0132–6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/976, http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/viewFile/976/902.
 14. Jaroslavienė Jurgita, Lidija Kaukėnienė. Danielo Joneso kardinalinių balsių spektrinės charakteristikos (The spectra of Daniel Jones’ cardinal vowels) – Kalbotyra, 53 (1), 2004, 25–38. ISSN 1392–1517. Prieiga internete: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=457600.
 1. Jaroslavienė Jurgita, Aurelija Tamulionienė. Mokyklai aktualūs skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Forumas „Valstybinė kalba ir mokykla“ vyko 2019 m. balandžio 16 d. Lietuvių kalbos institute, Vilnius.
 2. Jaroslavienė Jurgita. Vowel Perception and Production in Standard Lithuanian in the Second Decade of the 21st Century. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Linguistic: New Perspectived and Methods“ vyko 2018 m. lapkričio 21–22 d. Norvegijoje (The Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics, University of Tromsø campus, Norway).
 3. Jaroslavienė Jurgita. Perception of the Lithuanian Sounds Produced in a Natural Speech Flow and Isolation. – IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas (9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics) vyko 2018 m. liepos 23–27 d. Lietuvių kalbos institute ir Vilniaus universitete.
 4. Jaroslavienė Jurgita. Allophonic Variation of Lithuanian Monophthongs pronounced in CVC sequences, Words and Isolation. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems“ („Šiuolaikiniai fonetikos ir fonologijos tyrimai: metodai, aspektai ir problemos“) vyko  2018 m. gegužės 17–18 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Ryga, Latvija.
 5. Jaroslavienė Jurgita. IPA Symbol Equivalents for Lithuanian and Latvian Monophthongs („Lietuvių ir latvių kalbų monoftongų TFA simbolių atitikmenys“). – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „The Fourth St. Petersburg Winter Workshop on Experimental Studies of Speech and Language (Night Whites 2018)“ („Kalbėjimo ir kalbos eksperimentiniai tyrimai“)  vyko 2018 m. vasario 26–27 d. Sankt Peterburgo valstybiniame universitete, Sankt Peterburgas, Rusija.
 6. Jaroslavienė Jurgita, Danutė Liutkevičienė ir kt. Language variation as a factor of increasing language complexity and as a challenge for language policy. – Mokslinė apskritojo stalo diskusija vyko tarptautinėje konferencijoje „16th Annual Conference of EFNIL“ 2018 m. spalio 10–12 d. Amsterdame, Nyderlandai.
 7. Jaroslavienė Jurgita ir kt. Aspects of the Phonetics and Phonology. – Mokslinė apskritojo stalo diskusija vyko 2018 m. spalio 5 d. tarptautinėje konferencijoje „5de Gentse Colloquium over het Afrikaans“ Gento universitete, Gentas, Belgija.
 8. Jaroslavienė Jurgita. Dabartinių baltų kalbų vokalizmas kitų kalbų garsyno kontekste –Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“ vyko 2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 9. Jaroslavienė Jurgita. Investigating the relationship between vowels pronounced in a natural flow of speech of the subdialect of Prienai – Mokslinis (biagiamasis) seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach VI“ vyko 2017 m. spalio 18 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 10. Jaroslavienė Jurgita. Garsų klasifikacijai reikšmingų terminų revizija: dabartinių baltų kalbų ir anglų kalbos atitikmenys – 4-oji tarptautinė konferencija „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“ vyko 2017 m. spalio 5–6 d. Vilniaus universitete, Vilniuje.
 11. Jaroslavienė Jurgita. Some remarks on terminology classifying Lithuanian vowels – IV tarptautinis lituanistų kongresas vyko 2017 m. gegužės 22–24 d. Vroclavo universitete, Lenkijoje.
 12. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. The set of distinctive acoustic features denoting voiced obstruents in Standard Lithuanian – 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“ vyko 2017 m. gegužės 11–12 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Rygoje, Latvija.
 13. Jaroslavienė Jurgita. Variation of vowel allophones in Standard Lithuanian and Eastern Kaunas subdialects – Mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach V“ vyko 2017 m. gegužės 10 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Rygoje, Latvija.
 14. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Innovative experimental research in contemporary Baltic languages: breaking the stereotypes – Tarptautinė mokslinė konferencija „Revitalizing Baltic linguistics in Bern“ („Naujas žvilgsnis į baltų kalbotyrą Berne“) vyko 2017 m. gegužės 5–9 d. Berne, Šveicarijoje.
 15. Jaroslavienė Jurgita. Šiuolaikiniai dabartinių baltų kalbų garsyno moksliniai tyrimai Lietuvoje ir Latvijoje – Tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“ vyko 2017 m. balandžio 6–7 d. Lietuvos edukologijos universitete, Vilniuje.
 16. Jaroslavienė Jurgita. Tarptautinė ir tradicinė lietuvių kalbos garsų klasifikacija: ypatumai ir skirtumai – Tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstai ir žodžiai“ („Teksts un vārds“), skirta akademiko Janio Endzelyno 144-osioms gimimo metinėms, vyko 2017 m. vasario 22–23 d. Latvijos mokslų akademijoje, Rygoje.
 17. Jaroslavienė Jurgita. Word-initial consonant clusters in Lithuanian dialects: STR-type onset clusters – Mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach IV“ vyko 2017 m. vasario 22 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Rygoje, Latvija.
 18. Jaroslavienė Jurgita. Lyginamasis instrumentinis lietuvių bendrinės kalbos balsių kokybinių ir kiekybinių požymių tyrimas – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ vyko 2016 m. spalio 19–21 d. Vilniuje.
 19. Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė. «Палатальность и палатализация в современных балтийских языках: акустический анализ консонантов» – 8-oji tarptautinė mokslinė konferencija «Фонетика сегодня» („Fonetika šiandien“) vyko 2016 m. spalio 28–30 d. Maskvoje, V. V. Vinogradovo rusų kalbos institute.
 20. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. IPA equivalents of the Traditional Phonetic Alphabet for the Lithuanian phonemes – 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“ vyko 2016 m. gegužės 12–13 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 21. Jaroslavienė Jurgita. Intrinsic prosodic phenomena in Standard Lithuanian and dialects – Mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach III“ vyko 2016 m. gegužės 11 d. Rygoje, Latvijos universiteto Latvių kalbos institute.
 22. Jaroslavienė Jurgita. Lyginamieji instrumentiniai giminingų kalbų balsyno tyrimai: ypatumai ir specifika – Prof. Arturo Uozuolo 52-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas (|| Grammatical and lexical variance in language system), skirta 115-osioms Editės Haucenbergos-Šturmos gimimo metinėms. Konferencija vyko 2016 m. kovo 17–18 d. Latvijos universitete, Rygoje. (Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje 52. prof. Artura Ozola starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“. Referātu tēzes. 2016. gada 17. un 18. martā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 26, ISBN 978-9934-18-128-3).
 23. Jaroslavienė Jurgita. Trumpųjų ir ilgųjų balsių kiekybinė opozicija dabartinėse baltų kalbose – XII tarptautinis baltistų kongresas. Sekcija: Dabartinių baltų kalbų fonetikos ir fonologijos tyrimai. Kongresas vyko Vilniaus universitete, 2015 m. spalio 28–31 d. Tezių prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt, Trumpųjų ir ilgųjų balsių kiekybinė opozicija dabartinėse baltų kalbose, ISBN 978-609-459-592-9.
 24. Jaroslavienė Jurgita. Giminingų kalbų garsyno tyrimo ypatumai– Tarptautinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“. Konferencija vyko 2015 m. spalio 26–27 d. Vilniuje.
 25. Jaroslavienė Jurgita. Kas moka, tas ir muziką užsako? Lyginamųjų instrumentinių tyrimų aktualumas ir nauda – Mokslinė jaunųjų tyrėjų stovykla „Užuovėjos 2015: kalbos mirtis ir prisikėlimas“, 2015 m. rugsėjo 17–20 d., Nida.
 26. Jaroslavienė Jurgita. Lietuvių kalbos izoliuotųjų ir rišliosios kalbos balsių kiekybė – Mokslinis seminaras pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013). Seminaras vyko 2015 m. liepos 7–8 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 27. Meiliūnaitė Violeta, Jurgita Jaroslavienė. XXI a. pradžios tarmių archyvo duomenų tvarkymo principai – Mokslinis seminaras Lietuvių kalbos institute Geolingvistikos centre vyko 2015 m. birželio 30 d.
 28. Jaroslavienė Jurgita. Ar šiandien egzistuoja bendrinės lietuvių kalbos tartis? – Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslinis seminaras „Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tikrovė, iliuzija, siekinys“. Seminaras vyko 2015 m. gegužės 22 d. Vilniuje, Lietuvių kalbos institute.
 29. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Phonological classification of Lithuanian and Latvian consonants: variations and nuances – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods and problems“. Konferencija vyko 2015 m. gegužės 14–15 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 30. Jaroslavienė Jurgita. Methods for establishing phonemes and allophones in Standard Lithuanian – Mokslinis seminaras „Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach (II)“. Seminaras vyko 2015 m. gegužės 12 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 31. Jaroslavienė Jurgita. Criteria in establishing distinctive features of Lithuanian vowels and consonants – Mokslinis seminaras „Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“. Seminaras vyko 2015 m. vasario 26 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 32. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Latviešu un lietuviešu monoftongu klasifikācija– Tarptautinė mokslinė konferencija „Migration of cultures“ (Akademiko Jano Endzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti). Konferencija vyko 2015 m. vasario 23–24 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 33. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Lyginamieji dabartinių baltų bendrinių kalbų eksperimentiniai vokalizmo tyrimai. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“. Konferencija vyko 2014 m. spalio 30–31 d. Vilniaus universitete, organizatoriai LKI ir VU, Lietuva.
 34. Jaroslavienė Jurgita. Lietuvių ir latvių bendrinių kalbų tiriamoji medžiaga: tolesnė tyrimo metodika. – Mokslinis seminaras pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013). Seminaras vyko 2014 m. birželio 16–18 d. Vilniuje, Lietuvių kalbos institute.
 35. Jaroslavienė Jurgita. Dabartinių baltų bendrinių kalbų vokalizmo tyrimo metodika, aspektai ir specifika. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“. Konferencija vyko 2014 m. gegužės 8–9 d. Klaipėdoje, Lietuva.
 36. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Spectral characteristics of the Lithuanian vowels: some preliminary results of a new experimental research.– International scientific conference dedicated to the 100thanniversary of Dr. Alise Laua „Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2014 m. vasario 6–7 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 37. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Preliminary acoustic analysis of the Lithuanian vowels and consonants. – Scientific seminar „Sound system of the contemporary Baltic languages: first data of the acoustic analysis“. Seminaras vyko 2014 m. vasario 5 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute, Latvija.
 38. Jaroslavienė Jurgita, Violeta Meiliūnaitė. Geolingvistikos tyrimai XXI a. pradžioje: duomenys ir pirmieji rezultatai. – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“. Konferencija vyko 2013 m. gruodžio 5–6 d. Vilniuje.
 39. Jaroslavienė Jurgita. Dabartinių baltų kalbų spektrinės garsų charakteristikos: tyrimo metodika ir perspektyvos – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos“ vyko 2013 m. spalio 25 d., Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva.
 40. Jaroslavienė Jurgita. Dėl dabartinių baltų kalbų nosinių sonantų (eksperimentinis tyrimas). – Tarptautinė mokslinė konferencija akademiko Jano Endzelyno 140 gimimo metinėms paminėti (Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiska zinātniskā konference) „Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi“, 2013 m. vasario 21–22 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga, Latvija.
 41. Jaroslavienė Jurgita. Tarminės ypatybės rytinių kauniškių šnektose. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje“ vyko 2012 m. gruodžio 6–7 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas, Lietuva.
 42. Jaroslavienė Jurgita. Nosinių sonantų spektro apžvalga. – Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija, Vilniaus universitetas, 2012 m. spalio 18–20 d., Pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 26-27.
 43. Jaroslavienė Jurgita. Kai kurių dvibalsinių galūnių priegaidės Prienų šnektoje – Mokslinė konferencija „Kalba ir jos tyrimo aspektai“. Konferencija vyko 2011 m. lapkričio 24–25 d., Tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011.

Jaroslavienė Jurgita, Nijolė Tuomienė (sudarytojos ir autorės). Lazūnų šnektos tekstai. Serija „Tarmių tekstynas“ (su kompaktine plokštele), Lietuvių kalbos institutas, 2013, 152 p. ISBN 978-609-411-089-4.

 1. 2019 m. vadovauja LMT finansuojamam sklaidos projektui „Kolektyvinės 2-jų dalių mokslo monografijos „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje“, 1 knyga, 2 knyga (su garsine medžiaga) išmanioji el. leidyba“ (Nr. P-LIP-19-75).
 2. 2019 m. dalyvauja Valstybinė lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą (kodas 2.1) finansuojamame projekte „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai“ (K-1/2018). Projekto vadovė dr. J. Urbanavičienė.
 3. Nuo 2018 m. dalyvauja projekte „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. Kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006). Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ lėšomis. Projekto vadovė Dalia Jurgaitytė.
 4. Nuo 2017 m. vadovauja ir dalyvauja įgyvendinant ilgalaikę 2017–2021 m. programą „Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida“.
 5. Nuo 2017 m. dalyvauja įgyvendinant ilgalaikę 2017–2021 m. programą „XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioninio variantiškumo tyrimai“. Programos vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.
 6. 2015–2016 m. dalyvavo įgyvendinant ilgalaikę 2012–2016 m. programą „Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir terminologijos tyrimai“, nuo 2015 m. šios programos vadovė.
 7. 2012–2016 m. dalyvavo įgyvendinant ilgalaikę 2012–2016 m. programą „Kalbos variantai: fundamentiniai ir taikomieji geolingvistikos ir sociolingvistikos tyrimai“. Programos vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.
 8. 2013–2015 m. vadovavo Mokslininkų grupių projektui „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (LMT projekto finansavimo sutarties Nr. MIP-081/2013).
 9. 2014 m. dalyvavo VLKK finansuojamame projekte (mokslinė redaktorė) „Knygos „Rytų aukštaičiai panevėžiškiai“ (su kompaktine plokštele) leidyba“ („Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“). Projekto vadovė dr. Asta Leskauskaitė.
 10. 2012–2013 m. vadovavo LMT finansuojamam sklaidos projektui „Lazūnų šnektos tekstų ir kompaktinės plokštelės leidyba“ (Nr. LIT-12506) pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
 11. 2011–2014 m. dalyvavo projekte „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028) pagal ES programą Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija). Projekto vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.
 12. 2011–2012 m. dalyvavo projekte „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas“ (leksikos duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir garso duomenų Tarmių archyvui). Projekto vadovė dr. Jolita Urbanavičienė.
 13. 2011 m. dalyvavo projekte (redaktorė, korektorė) „J. Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodyno“ leidyba“. Projekto vadovė dr. Daiva Vaišnienė. Žodyno leidybą rėmė LMT, žodyno rengimą rėmė VLKK.
 14. 2010 m. dalyvavo projekte (korektorė) „Dieveniškių šnektos žodyno 2 dalies rengimas spaudai ir leidybai“. Žodyno antrojo tomo leidybą rėmė LMT pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą. Žodyno antrojo tomo rengimą rėmė VLKK pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996-2005 metų programą.
 15. 2010 m. dalyvavo projekte (redaktorė) „Zietelos šnektos tekstų 2 dalies leidyba“. Knygos ir kompaktinės plokštelės leidybą iš dalies rėmė LMT pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 1. [Parengė Jurgita Jaroslavienė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbų ir tarmių transformacijos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 2018 m. rugsėjo Nr. 9 (615), 2018, p. 31–32. ISSN 0868–5134.
 2. Jolita Urbanavičienė, Jurgita Jaroslavienė. Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“. – Baltistica 53(1), 2018, p. 143–147. ISSN 0132–6503. DOI: 10.15388/Baltistica.53.1.2334. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2334
 3. 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Lithuania, Vilnius, 23–27 July, 2018. Abstracts. Edited by D. Kardelytė-Grinevičienė, J. Jaroslavienė, A. Aleksaitė, A. Girdzijauskaitė. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2018. ISBN 978-609-411-217-1 (e-book). Prieiga internete: http://sidg2018.mozello.lt/progra/abstracts/, http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/
 4. Variation Across Languages and their Varieties, 25th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis (27-28 September, 2018). Book of abstracts. Vilniaus universitetas, 2018. [Leidinio sudarytoja / Editor Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. Leidinio redaktorės / Text editors: Agnė Aleksaitė, Jurgita Jaroslavienė, Erika Jasionytė-Mikučionienė, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė]. ISBN 978-609-07-0002-0 Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Variantiškumas-kalbose-ir-jų-atmainose_tezės.pdf
 5. [Parengė Jurgita Jaroslavienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbų ir tarmių transformacijos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11 (605), 2017, p. 25–27. ISSN 0868–5134.
 6. [Parengė Jurgita Jaroslavienė, Nadežda Morozova] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“ apžvalga. – Gimtoji kalba 6 (600), 2017, p. 28–29. ISSN 0868–5134.
 7. [Parengė Jurgita Jaroslavienė, Jolita Urbanavičienė] Mokslinės konferencijos „Naujas požiūris į leksikografijos istoriją ir teoriją“ apžvalga. – Gimtoji kalba 1 (595), 2017, p. 25–26. ISSN 0868–5134.
 8. [Parengė Jurgita Jaroslavienė, Agnė Čepaitienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11 (593), 2016, p. 27–29. ISSN 0868–5134.
 9. [Parengė || Edited by Jurgita Jaroslavienė, Agnė Čepaitienė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ pranešimų tezės, Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, Vilnius, 2016 m. spalio 19–21 d. || Abstracts of the International scientific conference dedicated to the 80thanniversary of birth of professor Aleksas Girdenis (1936–2011) „Transformations of contemporary Baltic languages and dialects“, Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio st. 5, Vilnius, 19th–21st October 2016. ISBN 978-609-411-173-0 (elektroninis leidinys || online edition). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/A.Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZES_2016.pdf
 10. [Parengė Jurgita Jaroslavienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11 (569), 2014, p. 31–32, ISSN 0868-5134.
 11. Jurgita Jaroslavienė. Trečioji Profesoriaus Alekso Girdenio atminimo konferencija. – Baltistica 49 (2), 2014, p. 374–376, ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. DOI: 10.15388/baltistica.49.2.2232. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2232.
 12. [Parengė Jurgita Jaroslavienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11 (557), 2013, p. 24–25, ISSN 0868-5134.
 13. [Parengė Jurgita Jaroslavienė] Pirmosios lietuvių tarmėms skirtos parodos „Lietuvių tarmėtyros dokumentika“ apžvalga. – Gimtoji kalba 6 (552), 2013, p. 28, ISSN 0868-5134.
 1. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė (interviu). BNS, 2018 09 02. Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50321494/zodynai-vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle
 2. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė (interviu). 15min, 2018 09 02. Prieiga internete: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/zodynai-vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle-56-1023440
 3. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė (interviu). BNS, 2018 09 02. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/225463/zodynai-vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle
 4. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė, Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Dalia Jurgaitytė (interviu). 15min.lt, 2018 09 28. Prieiga internete: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/galimybes/lietuviu-kalba-keliauja-i-interneta-ir-skaitmenine-erdve-991-1035100
 5. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė (interviu). delfi.lt, 2018 08 24. Prieiga internete: https://www.delfi.lt/projektai/suprasti-interneta/lietuviu-kalba-netrukus-taps-lengvesne-internete-kuria-patogia-sistema.d?id=78879667
 6. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė. Dalyvavimas Seimo narės Aušros Papirtienės surengtoje spaudos konferencijoje Seime „Ar Lietuva liks kalbos technologijų paraštėse?“ (2018 10 04). Informacijos prieiga internete: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15258&p_k=1&p_event_id=9666, taip pat http://alkas.lt/2018/10/04/spaudos-konferencija-ar-lietuva-liks-kalbos-technologiju-parastese-tiesiogine-transliacija/
 7. Jaroslavienė Jurgita. Administracinės kalbos ištekliai internete – Pranešimas 2017-03-16 ir 2017-04-07 Finansų ministerijos mokymo centre seminare „Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose. Viešoji komunikacija“.
 8. Jaroslavienė Jurgita. Paskaitos Lietuvių kalbos kultūros metų proga 2017-04-26 Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje vyresniųjų klasių mokiniams.
 9. Jaroslavienė Jurgita. Kaip sėkmingai tapti raštingesniems šiandien ir rytoj? – Pranešimas 2017-03-07 renginyje „Sava kalba saugo valstybę“, skirtame Lietuvių kalbos kultūros metams, Panevėžio kolegija, Panevėžys.
 10. Jaroslavienė Jurgita. Gimtosios kalbos ištekliai internete: aktualijos ir įvairovė – Pranešimas 2017-03-07 seminare „Gimtoji kalba gaivina, vienija, stiprina“, skirtame Lietuvių kalbos dienoms ir Lietuvių kalbos kultūros metams, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžys.
 11. Jaroslavienė Jurgita. Bendrinė lietuvių kalba šiandien: su raštingumu ir jo samprata susijusių tyrimų apžvalga – Vieša paskaita-seminaras Lietuvių kalbos dienų proga Kėdainiuose 2016 m. kovo 2 d.
 12. Jaroslavienė Jurgita. Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tarties ir raštingumo sąsajos – Vieša paskaita-seminaras Lietuvių kalbos dienų proga Švenčionyse 2016 m. vasario 23 d.
 13. Jaroslavienė Jurgita, Aurelija Tamulionienė. Naujausi skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai – Pranešimas 2016-11-18 ir 2016-11-25 LR Seime seminare „Administracinė kalba ir jos vartosena: aktualijos ir naujovės“.
 14. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Lietuvių ir latvių bendrinių kalbų vokalizmas: lyginamoji kokybinių ir kiekybinių požymių analizė – Vieša paskaita Lietuvių kalbos institute, 2015 m. gruodžio 16 d.
 15. Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė. Dabartinių baltų kalbų konsonantizmo skiriamieji akustiniai ir artikuliaciniai požymiai – Vieša paskaita Lietuvių kalbos institute, 2015 m. gruodžio 16 d.
 16. Jaroslavienė Jurgita. Pereiginių regionų išskirtinumas: kaip pažinti Priedzūkį? – Etnografinių regionų metais skaitytas pranešimas kvalifikacijos tobulinimo seminare „Lietuvos etnografiniai regionai: požymiai, gyvybingumas, perspektyvos“, 2015 m. lapkričio 4 d., Vilnius.
 17. Jaroslavienė Jurgita. „Knygos „XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas“ pristatymas“ – Vieša paskaita skaityta Tarmių metams apibendrinti, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla, 2014 m. balandžio 5 d.
 18. Jaroslavienė Jurgita. „Lietuvių kalbos tarmių gyvybingumas XXI a. pradžioje“ – Vieša paskaita skaityta Tarmių metams apibendrinti, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla, 2014 m. balandžio 4 d.
 19. Jaroslavienė Jurgita. „Tarmių paveldas: kaupiame, saugome, dalijamės“ – Viešas pranešimas skaitytas Tarmių metams skirtame renginyje 2013 m. spalio 11 d. Kėdainių krašto muziejuje, Kėdainiai.
 20. Jaroslavienė Jurgita, Nijolė Tuomienė. „Lazūnų šnektos tekstai“, serija „Tarmių tekstynas“ (su kompaktine plokštele), Lietuvių kalbos institutas, 2013Pristatyta knyga Vilniaus knygų festivalyje 2013 m. rugsėjo 13 d.
 21. Jaroslavienė Jurgita. „Kaip saugome ir kur rasti tarmių duomenis“ – Viešas pranešimas skaitytas Vilniaus knygų festivalyje 2013 m. rugsėjo 13 d.
 22. Jaroslavienė Jurgita. „Tarmės raida ar nykimas?“ – Vieša paskaita skaityta Tarmių metais, 2013 m. kovo 27 d., kvalifikacijos tobulinimo seminare „Tarmės – paplitimas, reikšmė, išsaugojimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilnius.
 23. Tarmių metams skirtame renginyje 2012 m. gruodžio 13 d. skaityti 3 vieši pranešimai tema „Lietuvių kalbos tarmės“ lituanistams mokytojams ir mokiniams Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinėje mokykloje, Žiedonių k., Troškūnų sen., Anykščių r.
 24. Tarmių metams skirtame renginyje, 2012 m. gruodžio 14 d. skaityti 2 vieši pranešimai tema „Lietuvių kalbos tarmės“ lituanistams mokytojams ir mokiniams Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje, J.Tumo-Vaižganto g. 105, Svėdasai, Anykščių r.

Other Members