Picture1

dr. Jūratė Pajėdienė

Senior researcher
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė ir augo Plungėje, Birutės ir Vytauto Ūselių šeimoje. Vidurinį išsilavinimą įgijo Plungės IV-oje vidurinėje mokykloje. 1985-1990 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1990 m. 1990-2014 m. dirbo Gramatikos skyriuje: iš pradžių vyr. laborante, asistente, jaunesniąja mokslo darbuotoja, vėliau – mokslo darbuotoja; 2012-2014 m. vadovavo Gramatikos skyriui. Nuo 2015 m. dirba Raštijos paveldo tyrimų centre.

1996-2000, 2003 m.   Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros lektorė.

Studijavo VDU-LKI doktorantūroje. 2012 m. apgynė disertaciją Senosios lietuvių kalbos sudėtiniai prijungiamieji  laiko sakiniai (mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas).

1994-1995 m. m. rudens semestrą stažavo Varšuvos universiteto padalinyje Balstogėje, 1997 m. spalį-lapkritį – Oslo universitete,  2011 m. rugsėjį – Jogailaičių universiteto ir Kunigaikščių Čartoryckių bibliotekose Krokuvoje, o 2014 m. birželį – Ernst’o Moritz’o Arndt’o universitete Greifswalde.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: senosios ir dabartinės lietuvių kalbos sintaksė, semantika ir pragmatika, Lietuvos kultūros ir bažnytinių tekstų istorija.

Disertacija

Pajėdienė, J., 2012: Senosios lietuvių kalbos sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai (humanitarinių mokslų daktaro disertacija, filologija (04 H)), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 145 p., ISBN 978-609-411-078-8.

Pajėdienė, J., 2012: Subordinate clauses of time in Old Lithuanian (summary of doctoral dissertation; humanities, philology (04 H)),  Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 37 p.

 1. Pajėdienė, J., 2017: Lietuviškas rašto diskursas: adresatą nurodantys participiniai įvardžiai. – Bendrinė kalba  90, 2017. Prieiga internete:  http://www.bendrinekalba.lt/?90 ISSN 2351-7204
 2. Pajėdienė, J., 2016: Sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai Jono Bretkūno Naujojo Testamento vertime (1579–1580). –  Baltu filoloģija 25(2), p. 61-109, ISSN 1691-0036, ISBN: 9789934182556. Prieiga internetu: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BF/BFXXV_2_.pdf
 3. Pajėdienė, J., 2016: Krikščioniškosios Bažnyčios raštų ir apeigų paskatintas sakinių modelis: laiko sakiniai su kiek kartųsenojoje lietuvių kalboje, – Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis, 39, p. 123-150, ISSN 1392-0502. Prieiga internetu: http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis//LKMA_Metrastis_39.pdf
 4. Pajėdienė, J., 2015: Prijungiamieji laiko sakiniai su bendrosios laiko reikšmės jungiamaisiais žodžiais 16-17 a. lietuviškų pamokslų perikopėse, – Baltu filoloģija24(2), p. 37-74, ISSN 1691-0036, ISBN 978-9934-18-168-9.
 5. Pajėdienė, J., 2015:  Jano Otrębskio Gramatyka języka litewskiego (III – 1956, I – 1958, II – 1965): istorija ir dabartis, –  Acta Linguistica Lithuanica, 73, p. 200-219, ISSN 1648-4444.
 6. Pajėdienė, J., 2015: Complex Sentences with Subordinate Clauses of Time and Negation in Sermons of Old Lithuanian, – Stephan Kessler, Artūras Judžentis, eds.,Contributions to Morphology and Syntax. Proceedings of the 4th Greifswald University Conference on Baltic Languages, Berlin: Logos Verlag, p. 249–271, ISBN 9783832537524.
 7. Pajėdienė, J., 2015:  Konstantino Sirvydo Punktai sakymųapie kalbą ir kalbėjimą,  – Gimtoji kalba 11, p. 3-11, ISSN 0868-5134.
 8. Pajėdienė, J., 2014: Laiko ribos sakiniai 16-17 a. lietuviškų pamokslų perikopėse, – Baltu filoloģija 23(1), p. 81-104, ISSN 1691-0036, ISBN 978-9984-45-911-0. Prieiga internetu: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BaltuFilologija-XXIII_1_.pdf
 9. Pajėdienė, J., 2014:Galimos M. Mažvydo katekizmo (1547) ir J. Seklucjano (red.) Oeconomia (1546) sąsajos, – Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai. Vilnius: Baltijos kopija, p. 67-76, ISBN 9786094170973.
 10. Pajėdienė, J., 2014: Juoko raiškos semantika lietuviškuose XVI-XVII a. pamoksluose, – Inter-studia humanitatis16 (Tarpdisciplininiai juoko kultūros tyrimai), p. 61-77, ISSN 1822-1114. Prieiga internetu: http://interstudia.lt/wp-content/uploads/2014/10/Inter-studia_Nr._16.pdf
 11. Pajėdienė, J., 2013:Konstantino Sirvydo Punktai sakymų: sugretinus lietuviškąją ir lenkiškąją teksto versijas, – Leksikografija ir leksikologija 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 230-255, ISBN 9786094111051.
 12. Pajėdienė, J., 2011: Prijungiamieji laiko sakiniai su ribos reikšmės jungiamaisiais žodžiais 16-17 a. lietuviškuose raštuose, – Baltistica46(2), p. 233-270.  Prieiga internetu: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2136/2049
 13. Pajėdienė, J., 2010: Prijungiamieji laiko sakiniai su jungiamuoju žodžiu (pirm)neg senuosiuose 16–17 a. lietuvių raštuose, – Acta Linguistica Lithuanica  62-63, p. 26-49.
 14. Pajėdienė, J., 2010: Prijungiamieji laiko sakiniai su jungiamuoju žodžiu netsenojoje lietuvių kalboje, – Baltistica 45(2), p. 265-283.  Prieiga internetu: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1513/1427
 15. Pajėdienė, J., 2010: Danieliaus Kleino Maldų knygelės: vertinimo istorija ir vertybių schema, – Danielius Kleinas ir jo epocha, par. Judžentis Artūras, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 159–175.
 16. Pajėdienė, J., 2009: Prijungiamieji laiko sakiniai su ribą nusakančiais jungiamaisiais žodžiais, – Lietuvių kalba 3, http: / / www.lietuviukalba.lt
 17. Pajėdienė, J., 2008: Kai kurie prijungiamųjų laiko sakinių semantikos aspektai, – Lietuvių kalba2 http: / / www.lietuviukalba.lt
 18. Pajėdienė, J., 2008: Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (1595) tekstas kaip individo ir kultūros sąveikos atspindys, – Baltské jazyky v proměnách metod: sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. Brno, p. 99–107.
 19. Pajėdienė, J., 2007: Moralines visuomenės nuostatas įvardijančių leksinių parinkčių savitumas M. Daukšos tekstuose, – Senoji Lietuvos literatūra24, p. 111-130.
 20. Judžentis, A., Pajėdienė, J., 2006:Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji priežasties sakiniai, – Baltu filoloģija 15 (1 / 2),  27-40.
 21. Holvoet, A., Pajėdienė, J., 2005: Aplinkybės ir jų tipai, – Gramatinių funkcijų tyrimai [Lietuvių kalbos gramatikos darbai3], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 93-116, 183.
 22. Judžentis, A., Pajėdienė, J., 2005a: Daukšos Katekizmo (1595) lyginamieji sakiniai, – Acta Linguistica Lithuanica 53, p. 23-31.
 23. Judžentis, A., Pajėdienė, J., 2005b:Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji vietos ir laiko sakiniai, – Baltu filoloģija 14 (1), p. 53-65.
 24. Holvoet, A., Pajėdienė, J., 2004: Laiko kategorija ir laiko formos, – Gramatinių kategorijų tyrimai  [Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 121-140, 169-170.
 25. Pajėdienė, J., 2004: Dabartinės lietuvių kalbos prijungiamieji laiko sakiniai, – Acta Linguistica Lithuanica50, p. 35–53.
 26. Judžentis, A., Pajėdienė, J., 2001: Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai sujungiamieji sakiniai, – Acta Linguistica Lithuanica 45, p. 63-92.
 1. Pajėdienė, J., 2006: [Rec.] Milda Lučinskienė. Par. 2005: Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie Polskie y Litewskie, – Baltu filoloģija 15 (1/2), p. 165-171.
 2. Pajėdienė, J., 2002: [Rec.] Albertas Rosinas. Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra, – Acta Linguistica Lithuanica 46, p. 202-212.
 3. Pajėdienė, J., 1996: [Rec.] Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas, Vilnius, 1995, – Naujasis Židinys 4 (1996), p. 254–255.
 4. Pajėdienė, J., 1996: [Rec.] Mikalojaus Daukšos „Katekizmui“ – 400. – Klaipėda, 1995, – Naujasis Židinys 4 (1996), p. 256–257.
 1. [Parengė] Aleknavičienė, O.,  Adamonytė, V.,  Lučinskienė, M.,   Pajė­die­nė, J.,  Šinkūnas, M.,   Žilinskaitė, E.,  Zinkevičius, V.,  2006:   Mikalojus Daukša, Postilė1599.  Internetinis leidinys:perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-74-4. Prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php.
 1. Pajėdienė, J., 2017: Konferencija, skirta Anatolijaus Nepokupno atminimui, – Baltistica 52 (1), p. 188-190. Prieiga internete:  http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2322/2275ISSN: 0132-6503 eISSN: 2345-0045
 2. Pajėdienė, J., 2014: Jano Otrębskio atminimui skirta konferencija, – Baltistica 49 (2), p. 376-377.
 3. Pajėdienė, J., 2008: Baltistų konferencija Masaryko universitete, – Baltistica 43 (1), p. 147-151.
 4. Pajėdienė, J., 2007: Augusto Schleicherio Lietuvių kalbos gramatikai – šimtas penkiasdešimt metų, – Baltistica 42 (1), p. 143-146.
 5. Pajėdienė, J., 2005: Senųjų lietuviškų raštų verstinis pobūdis. Mikalojaus Daukšos Katekizmas, – http://www.aruodai.lt/kalba/3_kalba_klasifikacija.htm.
 6. Pajėdienė, J., 2005: Sveikiname Vytautą Ambrazą, – Acta Linguistica Lithuanica 53, p. 137–138.
 7. Pajėdienė, J., 2001: In memoriam Jonas Balkevičius, – Acta Linguistica Lithuanica 44, p. 259–260.
 8. Pajėdienė, J., 1995: Erškėtis žydi ir pas mus ( apie knygą: Achmatova A. Erškėtis žydi. – Vilnius: Vyturys, 1994), – Literatūra ir menas  Nr.4 (2511), 1995 01 28.
 9. Pajėdienė, J., 1995: Saulės mišios padės atstatyti Babiloną (apie knygą: Geda S. Babilono atstatymas. – Vilnius: Vaga, 1994), – Literatūra ir menas  Nr. 1 (2508), 1995 01 07.
 10. Pajėdienė, J., 1994: Apie knygas: Gastonas Bašliaras. Svajonių džiaugsmas  (iš prancūzų kalbos vertė G. Baužytė-Čepinskienė. Vilnius: Vaga, 1993), – Respublika  Nr.32 (1163), 1994 02 17.
 11. Pajėdienė, J., 1993: Choan Miro (1893-1983): Esu tik žmogus, kuris mėgina išreikšti save. –  Respublika 1993 12 03.
 12. Pajėdienė, J., 1993: Dangų kuria vienatvė („Arkos“ ekspozicijų įspūdis). – Respublika 1993 09 21.
 1. 2014: Mokslinė konferencija „Janas Otrębskis (1889-1971) kalbos ir istorijos verpetuose“ (sklaidos projekto rėmėjas – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija).
 2. 2010-2011: Mikalojaus Daukšos katekizmo (1595) sintaksė” (projekto rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba).
 3. 2006-2008: „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių ir humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ (projekto rėmėjas – ES struktūriniai fondai).
 4. 2006: Senųjų lietuviškų raštų skaitmeninimas ir duomenų bazės kūrimas” (projekto rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).
 5. 2004–2006: RaSa. Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, istorijos, kalbos šaltinių elektroninis sąvadas” (projekto rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).
 6. 1997–1999: Sudėtiniai Mikalojaus Daukšos 1595 m. Katekizmo sakiniai” (projekto rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).
 1. Pajėdienė, J., 2017: Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (1595) ir jo lenkiškojo originalo tekstų neatitikimai. 4-oji tarptautinė konferencija pagal „Vertimas Europoje“ programą: Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė (Vilnius, 2017 10 05).
 2. Pajėdienė, J., 2017: Lietuviškas rašto diskursas: participiniu įvardžiu nusakomo adresato žymėjimo variantai. Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 gimimo metų sukakčiai paminėti „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“ (Vilnius, 2017 04 21).
 3. Pajėdienė, J., 2016: Santykinio laiko raiška šiaurės žemaičių telšiškių šnektoje. Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ (Vilnius, 2016 10 20).
 4. Pajėdienė, J., 2016: Prijungiamieji laiko sakiniai su kuometu senojoje lietuvių kalboje. 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“ (Vilnius, 2016 09 24).
 5. Pajėdienė, J., 2015: Samplaikų kiek kartų,kuo metu vartosena: sintaksinė neapibrėžtumo laike raiška. XII tarptautinis baltistų kongresas: sekcija Baltų kalbų funkciniai žodžiai (Vilnius, 2015 11 28).
 6. Pajėdienė, J., 2014: Apie Jano Otrębskio „Gramatyka języka litewskiego“ savitumą.Mokslinė konferencija Janas Otrębskis (1889– 1971) kalbos ir istorijos verpetuose (Vilnius, LR Seimas 2014 11 28).
 7. Pajėdienė, J., 2014: Temporal Clauses and Negation in Old Lithuanian. Tarptautinė mokslinė konferencija NEUE FORSCHUNGEN ZUR SYNTAX UND MORPHOLOGIE DER BALTISCHEN SPRACHEN(Ernst Moritz Arndt Universität, Greifswald – Lubmin, 2014 05 30).
 8. Pajėdienė, J., 2014: Urėdai Martyno Mažvydo katekizme (1547) ir vėlesniuose lietuviškuose raštuose. Tarptautinė mokslinė konferencija „Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai“ (Vroclavo universitetas, Vroclavas (Wrocław), 2014 05 07).
 9. Pajėdienė, J., 2012: Относительное время в поэме К. Донелайтиса «Времена года». Tarptautinis mokslinis seminaras «Времена года» (Maskva, Jurgio Baltrušaičio namai, 2012 08 28).
 10. Pajėdienė, J., 2012:  Apie lietuvių kalbos sudėtinių prijungiamųjų  laiko sakinių raidą.Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“ (Klaipėdos universitetas, 2012 06 09).
 11. Pajėdienė, J., 2012:  Konstantino Sirvydo leksikografinio darbo patirties atspindžiai pamoksluose. Tarptautinė mokslinė konferencija„Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas“ (Lietuvių kalbos institutas, 2012 05 10).
 12. Pajėdienė, J., 2011: Prijungiamieji laiko sakiniai J. Bretkūno, M. Daukšos, K. Sirvydo pamokslų perikopėse. Tarptautinė mokslinė konferencija„Kalbos vienetų semantika ir struktūra“ (Klaipėdos universitetas, 2011 06 17).
 13. Pajėdienė, J., 2010: Prijungiamieji jungtukiniai laiko ribos sakiniai senojoje lietuvių kalboje.XI tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis“ (Latvijos universitetas, Ryga, 2010 09 29).
 14. Pajėdienė, J., 2007: M. DaukšosKatekizmo (1595) tekstas kaip individo ir kultūros sąveikos atspindys. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir jų tyrimo metodų kaita“ (Masaryko universitetas, Brno, 2007 11 08).
 15. Pajėdienė, J., 2006: Laiko santykių aprašas Augusto Schleicherio gramatikoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Augusto Schleicherio „Lietuvių kalbos gramatikai“ šimtas penkiasdešimt metų“ (Lietuvių kalbos institutas, 2006 12 07).
 16. Pajėdienė, J., 2006: Kalbos duomenų paieškos galimybės „Aruoduose.Mokslinė konferencija „Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai“, (Lietuvių kalbos institutas, 2006 12 08).
 17. Pajėdienė, J., 2004: Prieveiksminių laiko sakinių de dicto semantinis ryšys.Gramatikos konferencija „Situs Grammaticorum Salensium“ (Salos, Rokiškio raj., 2004 08 07).
 18. Judžentis A., Pajėdienė, J., 1999: Sudėtiniai sakiniai su idantir  jog Daukšos Katekizme. Tarptautinė mokslinė konferencija „M. Daukša ir jo laiko kultūros kontekstas“ (Vilniaus universitetas, 1999 10 22).
 19. Pajėdienė, J., 1996: Intelektualinė situacija XVI a. II pusės Lietuvoje ir jos atspindys M. Daukšos vertimų kalboje.Mokslinė konferencija  „Lietuvių kalba: tyrimai ir tyrėjai“ (Lietuvių kalbos institutas, 1996 10 25).
 20. Pajėdienė, J., 1996: Tense and Aspect in Temporal Clauses in Modern Lithuanian.Tarptautinė gramatikos mokykla “Nordic Summer School on Tense and Aspect“ (Vatnahalsen, 1996 07 01).
 1. Pajėdienė, Jūratė, red., 2014: Vytautas Ambrazas-Dubindris. Bibliografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,  71 p., ISBN 978-609-411-118-1.
 2. Leksikografija ir leksikologija 3, Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, 2013, sudarė, redagavo Zita Šimėnaitė, redagavo: Vincentas Drotvinas, Jūratė Pajėdienė, Kristina Rutkovska, Zofija Sawanewska-Mochowa, Christiane Schiller, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 405 p., ISBN 9786094111051.
 3. Mickūnas, A., 2007: Lietuviškai kalbant, – http://www.aruodai.lt/
 4. Valiuškevičius, Gintaras, 1999: Meteometrija,  Vilnius: Vilniaus universiteto spaustuvė, 104 p.
 1. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha: mokslo straipsnių rinkinys, 2014, sudarytoja Jurga Trimonytė Bikelienė; atsakingoji redaktorė Lina Murinienė, – Vilnius : Baltijos kopija,  97 p., ISBN 978-609-417-102-4.
 1. Acta Linguistica Lithuanica 50 (2004), p. 155-157;
 2. Acta Linguistica Lithuanica 49 (2003), p. 183-189;
 3. Acta Linguistica Lithuanica 48 (2003), p. 211-213;
 4. Acta Linguistica Lithuanica 47 (2002), p. 171-179;
 5. Acta Linguistica Lithuanica 46 (2002), p. 265-267.

Other Members