Picture1

dr. Jūratė Pajėdienė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė ir augo Plungėje, Birutės ir Vytauto Ūselių šeimoje. Vidurinį išsilavinimą įgijo Plungės IV vidurinėje mokykloje. 1985–1990 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1990 m. 1990–2014 m. dirbo Gramatikos skyriuje: iš pradžių vyr. laborante, asistente, jaunesniąja mokslo darbuotoja, vėliau – mokslo darbuotoja; 2012–2014 m. vadovavo Gramatikos skyriui. Nuo 2015 m. dirba Raštijos paveldo tyrimų centre.

1996–2000, 2003 m. buvo Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros lektorė.

Studijavo VDU ir LKI doktorantūroje. 2012 m. apgynė disertaciją Senosios lietuvių kalbos sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai (mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Vytautas Ambrazas).

1994–1995 m. rudens semestrą stažavo Varšuvos universiteto padalinyje Balstogėje, 1997 m. spalio–lapkričio mėnesiais – Oslo universitete, 2011 m. rugsėjo mėnesį – Jogailaičių universiteto ir Kunigaikščių Čartoryckių bibliotekose Krokuvoje, o 2014 m. birželio mėnesį – Ernsto Moritzo Arndto universitete Greifsvalde.

Mokslinių tyrimų sritys: senosios ir dabartinės lietuvių kalbos sintaksė, semantika ir pragmatika, Lietuvos kultūros ir bažnytinių tekstų istorija.

 1. Pajėdienė Jūratė 2021: Neapibrėžiamieji laiko prieveiksmiai kažkada ir kada nors: reikšmės santykis ir vartosena. – Bendrinė kalba 94, ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2103/2203.
 2. Pajėdienė Jūratė 2021: Istoty mitologiczne w dyskursie codzienności Żmudzinów z drugiej połowy XX wieku. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 2. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków 2. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe, 388–408, Vilnius, Liublinas: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-07-0642-8, eISBN 978-609-07-0641-1. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24590/23848.
 3. Pajėdienė Jūratė 2021: Sugretinus Mikalojaus Daukšos (1595) ir jo lenkiškąjį originalą: onomatema širdis ir jos atitikmenys. – Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego / Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje, 65–81, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, ISBN 978-609-07-0580-3; eISBN 978-609-07-0581-0; DOI: 10.15388/PZOP.2020.5. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/22662.
 4. Pajėdienė Jūratė 2020: Sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai šiaurės žemaičių tarmėje (remiantis XX a. II pusės paveldu) – Baltu filoloģija 29(2), 89–116. ISSN 1691-0036. Prieiga internete: doi.org/10.22364/bf.29.2.04.
 5. Pajėdienė Jūratė 2020: Vertybių sistemos raiška XX a. II pusės žemaičių kasdienybės diskurse / Przejawy systemu wartościowania w dyskursie codzienności Żmudzinów z II połowy w. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 1. Teorinės prielaidos ir interpretacijos / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków 1. Problemy teoretyczne i interpretacje, 134–162, Vilnius, Liublinas: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-07-0553-7, eISBN 978-609-07-0458-5. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/21391/20502.
 6. Pajėdienė Jūratė 2019: Pritarimas pašnekovui žemaičių kasdienybės diskurse: funkcijos ir raiška (remiantis XX a. II pusės šaltiniais). – Bendrinė kalba 92, ISSN 2351-7204. Prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.14.
 7. Pajėdienė Jūratė 2019: Kretingos tarmės žodyne (2011) atsiskleidžiantys žemaitiško emocinio lauko kontūrai. – Acta Linguistica Lithuanica 80, 80–108. ISSN 1648-4444 Prieiga internete: http://journals.lki.lt/index.php/actaLinguisticaLithuanica/article/view/109/98.
 8. Pajėdienė Jūratė 2018: Pažvelgus į Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) ir jo lenkiškojo originalo tekstų neatitikimus. – Vertimo studijos 11, 31–48. ISSN 2424-3590, eISSN 2029-7033. DOI: 10.15388/VertStud.2018.3. Prieiga internete: http://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/12599.
 9. Pajėdienė Jūratė 2018: Laiko sakiniai su kuomet senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje. – Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės, par. G. Judžentytė-Šinkūnienė, V. Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 318–346. ISBN 978-609-07-0085-3 (spausdinta knyga), ISBN 978-609-07-0084-6 (skaitmeninis PDF). DOI: 10.15388/Proceedings.2018.13. Prieiga internete: http://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/12581/11071. 
 10. Pajėdienė Jūratė 2018: Santykinio laiko raiška prieveiksminiais laiko sakiniais šiaurės žemaičių telšiškių tarmėje. – Baltu filoloģija 27(1/2), 75–100. ISSN 1691-0036. DOI: doi.org/10.22364/bf.27. Prieiga internete: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BF/BF27-1/BF27_1_-03-Pajediene.pdf. 
 11. Pajėdienė Jūratė 2018. Žemaitiškos tapatybės raiška: dėlionė iš Kretingos tarmės žodyno (2011) pavyzdžių. – Acta Linguistica Lithuanica 79, 64–104. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:34051988/datastreams/MAIN/content.
 12. Pajėdienė Jūratė 2017: Lietuviškas rašto diskursas: adresatą nurodantys participiniai įvardžiai. – Bendrinė kalba 90. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?90. 
 13. Pajėdienė Jūratė 2016: Sudėtiniai prijungiamieji laiko sakiniai Jono Bretkūno Naujojo Testamento vertime (1579–1580). – Baltu filoloģija 25(2), 61–109. ISSN 1691-0036, ISBN 978-9934-18-255-6. Prieiga internete: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BF/BFXXV_2_.pdf.
 14. Pajėdienė Jūratė 2016: Krikščioniškosios Bažnyčios raštų ir apeigų paskatintas sakinių modelis: laiko sakiniai su kiek kartų senojoje lietuvių kalboje. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis 39, 123–150. ISSN 1392-0502. Prieiga internete: http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis//LKMA_Metrastis_39.pdf.
 15. Pajėdienė Jūratė 2015: Prijungiamieji laiko sakiniai su bendrosios laiko reikšmės jungiamaisiais žodžiais 16–17 a. lietuviškų pamokslų perikopėse. – Baltu filoloģija 24(2), 37–74. ISSN 1691-0036, ISBN 978-9934-18-168-9.
 16. Pajėdienė Jūratė 2015: Jano Otrębskio Gramatyka języka litewskiego (III – 1956, I – 1958, II – 1965): istorija ir dabartis. – Acta Linguistica Lithuanica 73, 200–219. ISSN 1648-4444.
 17. Pajėdienė Jūratė 2015: Complex Sentences with Subordinate Clauses of Time and Negation in Sermons of Old Lithuanian. – Stephan Kessler, Artūras Judžentis, eds., Contributions to Morphology and Syntax. Proceedings of the 4th Greifswald University Conference on Baltic Languages, Berlin: Logos Verlag, 249–271, ISBN 978-3-8325-3752-4.
 18. Pajėdienė Jūratė 2014: Laiko ribos sakiniai 16–17 a. lietuviškų pamokslų perikopėse. – Baltu filoloģija 23(1), 81–104. ISSN 1691-0036, ISBN 978-9984-45-911-0. Prieiga internete: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BaltuFilologija-XXIII_1_.pdf.
 19. Pajėdienė Jūratė 2014: Galimos M. Mažvydo katekizmo (1547) ir J. Seklucjano (red.) Oeconomia (1546) sąsajos. – Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai, Vilnius: Baltijos kopija, 67–76. ISBN 978-609-417-097-3.
 20. Pajėdienė Jūratė 2014: Juoko raiškos semantika lietuviškuose XVI–XVII a. pamoksluose. – Inter-studia humanitatis 16 (Tarpdisciplininiai juoko kultūros tyrimai), 61–77. ISSN 1822-1114. Prieiga internete: http://interstudia.lt/wp-content/uploads/2014/10/Inter-studia_Nr._16.pdf.
 21. Pajėdienė Jūratė 2013: Konstantino Sirvydo Punktai sakymų: sugretinus lietuviškąją ir lenkiškąją teksto versijas. – Leksikografija ir leksikologija 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 230–255. ISBN 978-609-411-105-1.
 22. Pajėdienė Jūratė 2011: Prijungiamieji laiko sakiniai su ribos reikšmės jungiamaisiais žodžiais 16–17 a. lietuviškuose raštuose. – Baltistica 46(2), 233–270. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2136/2049.
 23. Pajėdienė Jūratė 2010: Prijungiamieji laiko sakiniai su jungiamuoju žodžiu (pirm) neg senuosiuose 16–17 a. lietuvių raštuose. – Acta Linguistica Lithuanica 62–63, 26–49.
 24. Pajėdienė Jūratė 2010: Prijungiamieji laiko sakiniai su jungiamuoju žodžiu net senojoje lietuvių kalboje. – Baltistica 45(2), 265–283. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1513/1427.
 25. Pajėdienė Jūratė 2010: Danieliaus Kleino Maldų knygelės: vertinimo istorija ir vertybių schema. – Danielius Kleinas ir jo epocha, par. J. Artūras, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 159–175.
 26. Pajėdienė Jūratė 2009: Prijungiamieji laiko sakiniai su ribą nusakančiais jungiamaisiais žodžiais. – Lietuvių kalba 3. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
 27. Pajėdienė Jūratė 2008: Kai kurie prijungiamųjų laiko sakinių semantikos aspektai. – Lietuvių kalba 2. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
 28. Pajėdienė Jūratė 2008: Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (1595) tekstas kaip individo ir kultūros sąveikos atspindys. – Baltské jazyky v proměnách metod: sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference, Brno, 99–107. ISBN 978-80-210-4623-8.
 29. Pajėdienė Jūratė 2007: Moralines visuomenės nuostatas įvardijančių leksinių parinkčių savitumas M. Daukšos tekstuose. – Senoji Lietuvos literatūra 24, 111–130. ISSN 1822-3656. Prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/SLL24_Str_Pajediene.pdf.
 30. Judžentis Artūras, Pajėdienė Jūratė 2006: Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji priežasties sakiniai. – Baltu filoloģija 15(1/2), 27–40. ISSN 1691-0036 (14) ISBN 9984-770-84-2. Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/1151/BaltuFilologija-XV%281%29_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 31. Holvoet Axel, Pajėdienė Jūratė 2005: Aplinkybės ir jų tipai. – Gramatinių funkcijų tyrimai [Lietuvių kalbos gramatikos darbai 3], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 93–116, 183.
 32. Judžentis Artūras, Pajėdienė Jūratė 2005a: Daukšos Katekizmo (1595) lyginamieji sakiniai. – Acta Linguistica Lithuanica 53, 23–31.
 33. Judžentis Artūras, Pajėdienė Jūratė 2005b: Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji vietos ir laiko sakiniai. – Baltu filoloģija 14(1), 53–65.
 34. Holvoet Axel, Pajėdienė Jūratė 2004: Laiko kategorija ir laiko formos. – Gramatinių kategorijų tyrimai [Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 121–140, 169–170. 
 35. Pajėdienė Jūratė 2004: Dabartinės lietuvių kalbos prijungiamieji laiko sakiniai. – Acta Linguistica Lithuanica 50, 35–53. Prieiga internete: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367164538026/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content.
 36. Judžentis Artūras, Pajėdienė Jūratė 2001: Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai sujungiamieji sakiniai. – Acta Linguistica Lithuanica 45, 63–92.
 1. Pajėdienė, Jūratė 2021: Šiaurės žemaičiai kretingiškiai: mokomoji knyga, sudarė Jūratė Lubienė, Asta Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020 [recenzija], – Bendrinė kalba 94, ISSN 2351-7204. Prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2021.94.12.
 2. Pajėdienė Jūratė 2021: Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambroziejaus Pabrėžos, parengė Rita Šepetytė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020 [recenzija]. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 44, 369-374. ISSN 1392-0502. Prieiga internete: https://www.lkma.lt/index.php?id=102.
 3. Pajėdienė Jūratė 2019: Juozas Pabrėža, Žemaičių kalba ir rašyba, 2017 [recenzija]. – Acta Linguistica Lithuanica 80, 267–282. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/index.php/actaLinguisticaLithuanica/article/view/115/103.
 4. Pajėdienė Jūratė 2006: Milda Lučinskienė, par., Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie Polskie y Litewskie, 2005 [recenzija]. – Baltu filoloģija 15(1/2), 165–171.
 5. Pajėdienė Jūratė 2002: Albertas Rosinas, Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra [recenzija]. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 202–212.
 6. Pajėdienė Jūratė 1996: Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas, Vilnius, 1995 [recenzija]. – Naujasis Židinys 4, 254–255.
 7. Pajėdienė, Jūratė 1996: Mikalojaus Daukšos „Katekizmui“ – 400, Klaipėda, 1995 [recenzija]. – Naujasis Židinys 4, 256–257.

Aleknavičienė Ona, Adamonytė Veronika, Lučinskienė Milda, Pajėdienė Jūratė, Šinkūnas Mindaugas, Žilinskaitė Eglė, Zinkevičius Vytautas, par., 2006: Mikalojus Daukša, Postilė, 1599: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-74-4. Prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php.

 1. Pajėdienė Jūratė 2018: In memoriam. Adelė Valeckienė. – Baltistica 53(2), 351–355. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. DOI: 10.15388/Baltistica.53.2.2365. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2365/2312.
 2. Pajėdienė Jūratė 2018: In memoriam. Vytautas Ambrazas-Dubindris. – Baltistica 53(2), 367–371. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045; DOI: 10.15388/Baltistica.53.2.2356. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2356/2313.
 3. Pajėdienė Jūratė 2018: In memoriam. Vytautas Ambrazas-Dubindris (1930–2018). – Gimtoji kalba 3, 11–13. ISSN 0868-5134. Prieiga internete: http://lituanistusamburis.lt/jurate-pajediene-in-memoriam-vytautas-ambrazas-dubindris.
 4. Pajėdienė Jūratė 2017: Konferencija, skirta Anatolijaus Nepokupno atminimui. – Baltistica 52(1), 188–190. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2322/2275. 
 5. Pajėdienė Jūratė 2015: Konstantino Sirvydo Punktai sakymų apie žodį ir kalbėjimą. – Gimtoji kalba 11, 3–11. ISSN 0868-5134. Prieiga internete: https://www.academia.edu/34793863/Konstantino_Sirvydo_Punktai_sakymu_apie_zodi_ir_kalbejima
 6. Pajėdienė Jūratė 2014: Jano Otrębskio atminimui skirta konferencija. – Baltistica 49(2), 376–377.
 7. Pajėdienė Jūratė 2008: Baltistų konferencija Masaryko universitete. – Baltistica 43(1), 147–151.
 8. Pajėdienė Jūratė 2007: Augusto Schleicherio Lietuvių kalbos gramatikai – šimtas penkiasdešimt metų. – Baltistica 42(1), 143–146.
 9. Pajėdienė Jūratė 2005: Senųjų lietuviškų raštų verstinis pobūdis. Mikalojaus DaukšosKatekizmas. Prieiga internete: http://www.aruodai.lt/kalba/3_kalba_klasifikacija.htm.
 10. Pajėdienė Jūratė 2005: Sveikiname Vytautą Ambrazą. – Acta Linguistica Lithuanica 53, 137–138.
 11. Pajėdienė Jūratė 2001: In memoriam. Jonas Balkevičius. – Acta Linguistica Lithuanica 44, 259–260.
 12. Pajėdienė Jūratė 1995: Erškėtis žydi ir pas mus (apie knygą: Achmatova A., Erškėtis žydi, Vilnius: Vyturys, 1994). – Literatūra ir menas 4(2511), 1995-01-28.
 13. Pajėdienė Jūratė 1995: Saulės mišios padės atstatyti Babiloną (apie knygą: Geda S., Babilono atstatymas, Vilnius: Vaga, 1994). – Literatūra ir menas 1(2508), 1995-01-07.
 14. Pajėdienė Jūratė 1994: Apie knygas: Gastonas Bašliaras. Svajonių džiaugsmas (iš prancūzų kalbos vertė G. Baužytė-Čepinskienė, Vilnius: Vaga, 1993). – Respublika 32(1163), 1994-02-17.
 15. Pajėdienė Jūratė 1993: Choan Miro (1893–1983): Esu tik žmogus, kuris mėgina išreikšti save. – Respublika, 1993-12-03.
 16. Pajėdienė Jūratė 1993: Dangų kuria vienatvė („Arkos“ ekspozicijų įspūdis). – Respublika, 1993-09-21.
 1. 2014 m.: mokslinė konferencija Janas Otrębskis (1889–1971) kalbos ir istorijos verpetuose, sklaidos projekto rėmėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 2. 2010–2011 m.: Mikalojaus Daukšos katekizmo (1595) sintaksė, projekto rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba.
 3. 2006–2008 m.: Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių ir humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas, projekto rėmėjas – ES struktūriniai fondai.
 4. 2006 m.: Senųjų lietuviškų raštų skaitmeninimas ir duomenų bazės kūrimas, projekto rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.
 5. 2004–2006 m.: RaSa. Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, istorijos, kalbos šaltinių elektroninis sąvadas, projekto rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.
 6. 1997–1999 m.: Sudėtiniai Mikalojaus Daukšos 1595 m. Katekizmo sakiniai, projekto rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.
 1. Pajėdienė Jūratė 2021: Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos (1771–1849) pamokslai apie 8-ąjį Dievo prisakymą / Kazania Jerzego Ambrożego Pabreża (1771–1849) na temat 8-ego przykazania Bożego. – Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje III. Praeitis ir dabartis kalboje ir kultūroje. Tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. spalio 7-8 d., Vilniaus universitetas.
 2. Pajėdienė Jūratė 2021: Svetimo pasaulio prisijaukinimas šiaurės vakarų žemaičių kalbėjime. – Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės. Tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. rugsėjo 8–10 d., Lietuvių kalbos institutas.
 3. Pajėdienė Jūratė 2021: Wyobrażenia senne Żmudzinów utrwalone w dyskursie potocznym (na podstawie dziedzictwa kulturowego z II połowy XX wieku). – Etnolingwistyka – bilans dyscypliny. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, 2021 m. birželio 20–24 d., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 4. Pajėdienė Jūratė 2020: Demoniškosios jėgos įvardijimai žemaičių kasdienybėje / Nazwy sił demonicznych w życiu codziennym Żmudzinów. – Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas: tarptautinis kultūrinės lingvistikos seminaras, 2020 m. rugsėjo 24–25 d., Vilniaus universitetas. 
 5. Pajėdienė Jūratė 2019: Apie leksemų „širdis“, „išmintis“, „siela“ parinktis Mikalojaus Daukšos „Katekizme“ (1595). – Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2019 m. lapkričio 20–21 d., Vilniaus universitetas. 
 6. Pajėdienė Jūratė 2019: Vertybių sistemos raiška žemaičių kasdienybės diskurse.Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje: tarptautinis kultūrinės lingvistikos seminaras, 2019 m. liepos 4–7 d., Vilniaus universitetas. Pranešimo tezių prieiga internete: http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf. 
 7. Pajėdienė Jūratė 2018: Žemaitiškos tapatybės dėlionė iš „Kretingos tarmės žodyno“ (2011) pavyzdžių. – Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 17 d., Vilnius: LKI. 
 8. Pajėdienė Jūratė 2017: Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (1595) ir jo lenkiškojo originalo tekstų neatitikimai. Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė: 4-oji tarptautinė konferencija pagal „Vertimas Europoje“ programą, 2017 m. spalio 5 d., Vilnius. 
 9. Pajėdienė Jūratė 2017: Lietuviškas rašto diskursas: participiniu įvardžiu nusakomo adresato žymėjimo variantai. – Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje: tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 gimimo metų sukakčiai paminėti, 2017 m. balandžio 21 d., Vilnius.
 10. Pajėdienė Jūratė 2016: Santykinio laiko raiška šiaurės žemaičių telšiškių šnektoje. – Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos: tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti, 2016 m. spalio 20 d., Vilnius.
 11. Pajėdienė Jūratė 2016: Prijungiamieji laiko sakiniai su kuometu senojoje lietuvių kalboje. – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 24 d., Vilnius. 
 12. Pajėdienė Jūratė 2015: Samplaikų kiek kartų, kuo metu vartosena: sintaksinė neapibrėžtumo laike raiška. Sekcija Baltų kalbų funkciniai žodžiai: XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. lapkričio 28 d., Vilnius.
 13. Pajėdienė Jūratė 2014: Apie Jano Otrębskio „Gramatyka języka litewskiego“ savitumą. Janas Otrębskis (1889–1971) kalbos ir istorijos verpetuose: mokslinė konferencija, 2014 m. lapkričio 28 d., Vilnius, LR Seimas. 
 14. Pajėdienė Jūratė 2014: Temporal Clauses and Negation in Old Lithuanian. –  Neue Forschungen zur Syntax und Morphologie der baltischen Sprachen: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. gegužės 30 d., Ernst Moritz Arndt Universität, Greifswald–Lubmin. 
 15. Pajėdienė Jūratė 2014: Urėdai Martyno Mažvydo katekizme (1547) ir vėlesniuose lietuviškuose raštuose. – Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. gegužės 7 d., Vroclavas (Wrocław): Vroclavo universitetas. 
 16. Pajėdienė Jūratė 2012: Относительное время в поэме К. Донелайтиса «Времена года». – Времена года: tarptautinis mokslinis seminaras, 2012 m. rugpjūčio 28 d., Maskva: Jurgio Baltrušaičio namai. 
 17. Pajėdienė Jūratė 2012: Apie lietuvių kalbos sudėtinių prijungiamųjų laiko sakinių raidą. – Baltų kalbos ir kultūros: tarptautinė mokslinė konferencija, 2012 m. birželio 9 d., Klaipėdos universitetas. 
 18. Pajėdienė Jūratė 2012: Konstantino Sirvydo leksikografinio darbo patirties atspindžiai pamoksluose. – Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas: tarptautinė mokslinė konferencija, 2012 m. gegužės 10 d., Lietuvių kalbos institutas. 
 19. Pajėdienė Jūratė 2011: Prijungiamieji laiko sakiniai J. Bretkūno, M. Daukšos, K. Sirvydo pamokslų perikopėse. – Kalbos vienetų semantika ir struktūra: tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. birželio 17 d., Klaipėdos universitetas. 
 20. Pajėdienė Jūratė 2010: Prijungiamieji jungtukiniai laiko ribos sakiniai senojoje lietuvių kalboje. – Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis: XI tarptautinis baltistų kongresas, 2010 m. rugsėjo 29 d., Ryga: Latvijos universitetas. 
 21. Pajėdienė Jūratė 2007: M. Daukšos Katekizmo (1595) tekstas kaip individo ir kultūros sąveikos atspindys. – Baltų kalbos ir jų tyrimo metodų kaita: tarptautinė mokslinė konferencija, 2007 m. lapkričio 8 d., Brno: Masaryko universitetas. 
 22. Pajėdienė Jūratė 2006: Laiko santykių aprašas Augusto Schleicherio gramatikoje. – Augusto Schleicherio Lietuvių kalbos gramatikai šimtas penkiasdešimt metų: tarptautinė mokslinė konferencija, 2006 m. gruodžio 7 d., Lietuvių kalbos institutas. 
 23. Pajėdienė Jūratė 2006: Kalbos duomenų paieškos galimybės „Aruoduose“.Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai: mokslinė konferencija, 2006 m. gruodžio 8 d., Lietuvių kalbos institutas. 
 24. Pajėdienė Jūratė 2004: Prieveiksminių laiko sakinių de dicto semantinis ryšys. – Situs Grammaticorum Salensium: gramatikos konferencija, 2004 m. rugpjūčio 7 d., Salos, Rokiškio r. 
 25. Judžentis Artūras, Pajėdienė Jūratė 1999: Sudėtiniai sakiniai su idant ir jog Daukšos Katekizme. – M. Daukša ir jo laiko kultūros kontekstas: tarptautinė mokslinė konferencija, 1999 m. spalio 22 d., Vilniaus universitetas. 
 26. Pajėdienė Jūratė 1996: Intelektualinė situacija XVI a. II pusės Lietuvoje ir jos atspindys M. Daukšos vertimų kalboje. – Lietuvių kalba: tyrimai ir tyrėjai: mokslinė konferencija, 1996 m. spalio 25 d., Lietuvių kalbos institutas. 
 27. Pajėdienė Jūratė 1996: Tense and Aspect in Temporal Clauses in Modern Lithuanian. – Nordic Summer School on Tense and Aspect: tarptautinė gramatikos mokykla, 1996 m. liepos 1 d., Vatnahalsen.
 1. Vytautas Ambrazas-Dubindris. Bibliografija, red. J. Pajėdienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 71 p. ISBN 978-609-411-118-1.
 2. Leksikografija ir leksikologija 3, Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, sud., red. Z. Šimėnaitė; red. V. Drotvinas, J. Pajėdienė, K. Rutkovska, Z. Sawanewska-Mochowa, Ch. Schiller, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 405 p. ISBN 978-609-411-105-1.
 3. Mickūnas Algis 2007: Lietuviškai kalbant, red. J. Pajėdienė. Prieiga internete: http://www.aruodai.lt/.
 4. Valiuškevičius Gintaras, 1999: Meteometrija, red. J. Pajėdienė, Vilnius: Vilniaus universiteto spaustuvė, 104 p.
 1. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha: mokslo straipsnių rinkinys, sud. J. Trimonytė Bikelienė, atsak. red. L. Murinienė, Vilnius: Baltijos kopija, 2014, 97 p. ISBN 978-609-417-102-4.
 1. Acta Linguistica Lithuanica 50, 2004, 155–157.
 2. Acta Linguistica Lithuanica 49, 2003, 183–189.
 3. Acta Linguistica Lithuanica 48, 2003, 211–213.
 4. Acta Linguistica Lithuanica 47, 2002, 171–179.
 5. Acta Linguistica Lithuanica 46, 2002, 265–267.

Other Members