J.U_internetui

dr. Jolita Urbanavičienė

Senior researcher

Eksperimentinės fonetikos ir fonologijos tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1994 m.: 1994–1997 m. laborante, 1997–2007 m. jaunesniąja mokslo darbuotoja, 2007–2011 m. mokslo darbuotoja, nuo 2011 m. – vyresniąja mokslo darbuotoja.

2006 m. Vytauto Didžiojo universitete apginta humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“ (vadovas – prof. habil. dr. Aleksas Girdenis).

2006 m. Vilniaus teisės ir verslo kolegijos „Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas“ kurso dėstytoja.

Mokslinių tyrimų kryptys: eksperimentinė fonetika, kalbos akustika, fonologija, leksikografija, geolingvistika, sociolingvistika.

 1. Urbanavičienė Jolita, Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 366, [2] p.: iliustr. – (Opera linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbos institutas, ISSN 1648-3316; 12).
 2. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai): [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas; [autoriai Mikulėnienė D. … , Urbanavičienė J. et all.]. – Vilnius: Briedis, 2014. – 464 p.: iliustr., žml. (ISBN 978-9955-26-468-2).
 1. Indričāne, Inese, Jolita Urbanavičienė. Latviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu /k/, /g/ kontekstuālie varianti: akustiskais raksturojums (salīdzinājumā ar lietuviešu valodas eksplozīvajiem slēdzeņiem /kj/, /gj/ un /k/, /g/). – Baltu filoloģija 26 (1), 2017, 33–72 (ISSN 1691-0036). Prieiga internete: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BF/BF26-1/BF-26-1-Indricane_Urbanaviciene.pdf.
 2. Urbanavičienė Jolita, Inese Indričāne, Dabartinių baltų kalbų pučiamieji priebalsiai ir afrikatos: akustinių požymių lyginamoji analizė. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 2016, p. 46–77. ISSN 1648-4444.
 3. Urbanavičienė Jolita, Inese Indričāne, Lietuvių ir latvių kalbų uždarumos priebalsiai: sprogimo fazės trukmė ir FFT spektrai. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika 18 (1), 2016, p. 46–79 (ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805). Prieiga internete: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.3.
 4. Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių priegaidžių instrumentinis tyrimas. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas/ Dialects – cultural heritage of Europena Nations [Mokslo straipsnių rinkinys]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, 276–302 (ISBN 978-9955-19-766-9). Prieiga internete: http://ebooks.mruni.eu/product/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations.
 5. Indričāne Inese, Jolita Urbanavičienė, Latviešu un lietuviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums. – Baltu filoloģija XXIV (1), 2015, 51–87 (ISSN 1691-0036, ISBN 978-9934-18-008-8). Prieiga internete: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BFXXIV_1_.pdf.
 6. Indričāne Inese, Jolita Urbanavičienė, Lietuvių ir latvių kalbų trankieji priebalsiai: lokuso lygčių rezultatai, – Baltistica 50 (2), 2015, 261–293 (ISSN: 0132-6503, eISSN: 2345-0045). Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/113/showToc.
 7. Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių fonetikos transponavimo problemos. – Leksikografija ir leksikologija 4, 2014, 103–119 (ISBN 978-609-411-137-2).
 8. Urbanavičienė Jolita, Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: sinchroninis Saussure’o ir Fortunatovo dėsnis. – Taikomoji kalbotyra 6, 2014, www.taikomojikalbotyra.lt (ISSN 2029-8935).
 9. Urbanavičienė Jolita, Rytų ir pietryčių vilniškių kalbinės nuostatos. – Acta Linguistica Lithuanica LXX, 2014, 63–81 (ISSN 1648-4444). Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=907&Itemid=33
 10. Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės: audicinis tyrimas. – Baltistica 48 (1), 2013, 37–55 (ISSN 0132-6503). Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/107/showToc.
 11. Urbanavičienė Jolita, Kamojų šnekta: ribos ir skiriamosios ypatybės. – Žmogus ir žodis 14 (1), 2012, 144–152 (ISSN 1392-8600).
 12. Urbanavičienė Jolita, Слоговые интонации в восточно-аукштайтских говорах литовского языка: экспериментально-фонетическое исследование монофтонгов и полифтонгов. – Baltistica VII priedas, 2011, 285–300 (ISSN 0132-6503, ISBN 978-9955-634-46-1). Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/101/showToc.
 13. Urbanavičienė Jolita, Adutiškio – Kamojų arealas: kalbinė tapatybė lietuvių ir baltarusių paribyje. – Kalbotyra 63 (3), 2011, 95–114 (ISSN 1392-1517).
 14. Urbanavičienė Jolita, Vytautas Kardelis, Rytų aukštaičių vilniškių ilgųjų balsių priegaidžių audicinis tyrimas. – Acta Linguistica Lithuanica 54, 2006, 47–66.
 15. Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių pakraštinių šnektų kirčiavimo ypatumai. – Baltistica 41 (2), 2006, 219–231.
 16. Urbanavičienė Jolita, Lietuvių ir slavų kalbų sąveika vilniškių tarmės rytiniuose pakraščiuose (Adutiškio apylinkių duomenys). – Baltistica 41 (3), 2006, 383–393.
 17. Urbanavičienė Jolita, Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė. – Kalbotyra 53 (1), 2004, 65–80.
 18. Urbanavičienė Jolita, Svirkų šnektos kintamojo pakilimo balsių eksperimentinis tyrimas. – Kalbotyra 52 (1), 2003, 97–112.
 19. Urbanavičienė Jolita, Vilniškių tarmės rytinių pakraščių tarminė diferenciacija. – Kalbotyra 48 (1), 2000, 123–136.
 1. Urbanavičienė Jolita, Lietuvių ir latvių kalbų priebalsinės fonemos: skirtingos diferencinių požymių interpretacijos. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimui „Kalbų ir tarmių transformacijos“. Konferencija vyko 2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 2. Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos žodyno kartotekos šiandien: skaitmeninio amžiaus iššūkiai ir galimybės. – Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas“, skirtas žodynininkės Irenos Ermanytės jubiliejui. Seminaras vyko 2017 m. liepos 5 d., Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 3. Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos priebalsių palatalizacija akustinės fonetikos požiūriu. – IV tarptautinis lituanistų kongresas, kuris vyko 2017 m. gegužės 22–24 d. Vroclavo universitete Lenkijoje. Tezių prieiga internete: https://labaswroclaw.files.wordpress.com/2017/05/theses_iv-international-lithuania-congress-2017.pdf.
 4. Urbanavičienė Jolita, Syntagmatic identification of the affricates in Standard Lithuanian and dialects. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“ (V). Seminaras vyko 2017 m. gegužės 10 d. LU Latvių kalbos institute, Rygoje.
 5. Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė, The set of distinctive acoustic features denoting voiced obstruents in Standard Lithuanian. – 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2017 m. gegužės 11–12 d. LU Latvių kalbos institute, Rygoje. Tezių prieiga internete: http://lulavi.lv/conferences, https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/ (ISBN 978-9984-742-88-5).
 6. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Innovative experimental research in contemporary Baltic languages: breaking the stereotypes. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Revitalizing Baltic linguistics in Bern“. Konferencija vyko 2017 m. gegužės 5–9 d. Berno universitete, Šveicarijoje. Tezių prieiga internete: https://baltistikbern.jimdo.com/program/.
 7. Urbanavičienė Jolita, Baltų *ā, *ē diftongizacija vidurinės ir jaunesniosios kartos rytų aukštaičių vilniškių kalboje. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“. Konferencija vyko 2017 m. balandžio 20-21 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 8. Urbanavičienė Jolita, Voicing and voicelessness as distinctive features of the Lithuanian consonantal phonems. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“ (IV). Seminaras vyko 2017 m. vasario 22 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 9. Urbanavičienė Jolita, Regioninės lietuvių kalbos atmainos rytų aukštaičių vilniškių arealuose: bendrinės kalbos ir tarmės konkurencija. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Vārds un teksts“ akademiko Janio Endzelyno 144-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencija vyko 2017 m. vasario 22–23 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes%202017_23.02.pdf (ISBN 978-9984-742-87-8).
 10. Урбанавичене Йолита, Юргита Ярославене, Палатальность и палатализация в современных балтийских языках: акустический анализ консонантов. – Tarptautinė mokslinė konferencija «Фонетика сегодня». Konferencija vyko 2016 m. spalio 28–30 d. Maskvoje, V. V. Vinogradovo rusų kalbos institute. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje Фонетика сегодня. Материалы докладов и сообщений международной научной конференции 28–30 октября 2016 года. Москва, Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016, с. 113–114 (ISBN 978-5-4469-0971-1).
 11. Urbanavičienė Jolita, Dabartinių baltų kalbų pučiamieji priebalsiai ir afrikatos: akustinių požymių lyginamoji analizė. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“. Konferencija vyko 2016 m. spalio 19–21 d. Vilniuje, Lietuvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/A._Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZĖS_2016_1_3.pdf.
 12. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, IPA equivalents of the Traditional Phonetic Alphabet for the Lithuanian phonemes. – 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2016 m. gegužės 12–13 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute. Pranešimo tezės išspausdintos elektroniniame leidinyje: 3rd International Scientific Conference „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“. Abstracts. May 12–13, 2016. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitāte, p. 27. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/CRiPaP_2016_abstracts.pdf. (ISBN 978-9984-742-82-3).
 13. Urbanavičienė Jolita, A suprasegmental (or prosodic) interpretation of consonantal softness in Standard Lithuanian and dialects. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and phonology in the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis of the uniform approach“ (III). Seminaras vyko 2016 m. gegužės 11 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 14. Urbanavičienė Jolita, Lietuvių ir latvių kalbų trankiųjų priebalsių akustiniai požymiai: lyginamoji analizė. – Prof. Arturo Uozuolo 52-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ (||„Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“ ||„Grammatical and lexical variance in language system“), skirta 115-osioms Editės Haucenbergos-Šturmos gimimo metinėms. Konferencija vyko 2016 m. kovo 17–18 d. Rygoje, Latvijos universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: 52. prof. Artura Ozola starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“. Referātu tēzes. 2016. gada 17. un 18. martā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, p. 64 (ISBN 978-9934-18-128-3).
 15. Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos trankiųjų priebalsių koartikuliacija CVC junginiuose. – XII tarptautinis baltistų kongresas. Sekcija: Dabartinių baltų kalbų fonetikos ir fonologijos tyrimai. Kongresas vyko Vilniaus universitete, 2015 m. spalio 28–31 d. Tezių prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt (ISBN 978-609-459-592-9).
 16. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Phonological classification of Lithuanian and Latvian consonants: Variation and nuances. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods and problems“. Konferencija vyko 2015 m. gegužės 14–15 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://lulavi.lv/conferences (ISBN 978-9984-742-79-3).
 17. Urbanavičienė Jolita, Estimating the u-criterion for listening experiments in Standard Lithuanian. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach (II)“. Seminaras vyko 2015 m. gegužės 12 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 18. Urbanavičienė Jolita, The pitch accent system of Standard Lithuanian: possible research methods and perspectives. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“. Seminaras vyko 2015 m. vasario 26 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 19. Indričāne Inese, Jolita Urbanavičienė, Latviešu un lietuviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Letonika un kultūru migrācija“ akademiko Janio Endzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencija vyko 2015 m. vasario 23–24 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endz%20Tezes%202015_19.02.pdf (ISBN 978-9984-742-78-6).
 20. Urbanavičienė Jolita, Inese Indričane, Lietuvių ir latvių kalbų nebalsingieji priebalsiai: preliminarūs lokusų rezultatai. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“, skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti. Konferencija vyko 2014 m. spalio 30–31 d. Vilniaus universitete.
 21. Urbanavičienė Jolita, Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: priešpaskutinio skiemens taisyklės taikymas. – 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“. Konferencija vyko 2014 m. spalio 3 d. Vilniaus universitete. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Instituto_darbai/Konferencijos/20140921%20TEZES_Jablonskiui.pdf.
 22. Urbanavičienė Jolita, Vilniečių šnekamoji kalba: vardažodžių kirčiavimo tendencijos. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“, skirta 115-osioms Prano Skardžiaus gimimo metinėms. Konferencija vyko 2014 m. rugsėjo 20–21 d. Druskininkuose.
 23. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Spectral characteristics of the Lithuanian vowels: some preliminary results of a new experimental research. – International scientific conference dedicated to the 100thanniversary of Dr. Alise Laua „Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2014 m. vasario 6–7 d. LU Latvių kalbos institute Rygoje.
 24. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Preliminary acoustic analysis of the Lithuanian vowels and consonants. – Scientific seminar „Sound system of the contemporary Baltic languages: first data of the acoustic analysis“. Seminaras vyko 2014 m. vasario 5 d. LU Latvių kalbos institute Rygoje.
 25. Urbanavičienė Jolita, Tarminių nuostatų dinamika rytų ir pietryčių vilniškių arealuose. – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“. Konferencija vyko 2013 m. gruodžio 5–6 d. Vilniuje. Pranešimas paskelbtas internete: http://www.tarmes.lt/images/Veikla/Jolitos%20Urbanavicienes%20pranesimas.pdf.
 26. Urbanavičienė Jolita, Rytų ir pietryčių vilniškiai: tarmės ir bendrinės kalbos santykis. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“. Konferencija vyko 2013 m. rugsėjo 26–27 d. Mykolo Romerio universitete Vilniuje. Išplėstinių tezių prieiga internete: http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-european-national-heritage (ISBN 978-9955-19-582-5).
 27. Urbanavičienė Jolita, Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai: leksikografų ir dialektologų žvilgsnis. – Mokslinis seminaras „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai”. Seminaras vyko 2012 m. lapkričio 30 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje.
 28. Urbanavičienė Jolita, Ar rytų aukštaičiai vilniškiai skiria mišriųjų dvigarsių priegaides? (audicinis tyrimas). – Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Konferencija vyko 2012 m. spalio 18–20 d. Vilniaus universitete. Pranešimų tezės išspausdintos leidinyje: Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius: VU leidykla, 2012, 66–68 (ISBN 978-609-459-114-3).
 29. Urbanavičienė Jolita, Kamojų šnekta: ribos ir skiriamosios ypatybės. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalba ir jos tyrimo aspektai“. Konferencija vyko 2011 m. lapkričio 24–25 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Tezių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/05/20111124_bendros_tezes-1.pdf
 30. Urbanavičienė Jolita, Экспериментальное исследование слоговых интонаций дифтонгов в вильнюсских восточно-аукштайтских говорах. – Tarptautinė mokslinė konferencija «Общая фонетика и бальтийские языки». Konferencija vyko 2011 m. Sankt Peterburgo valstybiniame universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Общая фонетика и бальтийские языки. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2011, 26–27 (ISBN 978-5-8465-1156-9).
 31. Urbanavičienė Jolita, Adutiškio – Kamojų arealas: lietuvių ir baltarusių paribio situacija. Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“. Konferencija vyko 2010 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniaus universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai. Tarptautinės taikomosios kalbotyros konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: VU leidykla, 2010, 45–46 (ISBN 978-9955-33-600-6).
 32. Urbanavičienė Jolita, Слоговые интонации в восточно-аукштайтских говорах Литвы: экспериментальное исследование. – VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras (IWOBA). Seminaras vyko 2010 m. liepos 7–10 d. Vilniaus universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras (IWOBA). Programa ir tezės. Vilnius: VU leidykla, 2010, 48 (ISBN 978-9955-33-575-7).
 33. Urbanavičienė Jolita, Vilniškių šnektų slavizmų fonetinio transponavimo problemos. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno“. Konferencija vyko 2009 m. lapkričio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2009, 54. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/Sirvydo%20konf%20tezes.pdf.
 34. Urbanavičienė Jolita, Взаимодействие литовского и славянских языков на окрайне восточно-аукштайтского диалекта (на материале говоров окрестностей Адутишкиса). – XXXVI tarptautinė filologų konferencija. Konferencija vyko 2005 m. Sankt Peterburgo valstybiniame universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Материалы XXXVI международной филологической конференции. Тезисы докладов, С.-Петербург: Филологический факултет СПбГУ, 2005, 32–33.
 35. Urbanavičienė Jolita, Diftongizacijos reiškiniai rytų aukštaičių vilniškių šnektose: eksperimentinis ė, o ir ie, uo tyrimas. – Konferencija, skirta K. Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyko 2003 m. gegužės 21–23 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Kazimieras Jaunius. Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos, skirtos K. Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2003, 67–68.
 36. Urbanavičienė Jolita, Diftongizacijos reiškiniai Svirkų šnektoje. – Konferencija Leksikografijos ir leksikologijos problemos“, skirta A. Salio 100-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyko 2002 m. birželio 6–7 d. Lietuvių kalbos institute. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Konferencijos „Leksikografijos ir leksikologijos problemos“, skirtos A. Salio 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2002, 63–64.
 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: LKI, 2012–2014 (http://bkz.lki.lt, ISBN 978-609-411-107-5) (L raidės tekstas, redagavimas, BŽ duomenų bazės korektūros).
 2. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 7-asis leidimas. Vilnius: LKI, 2012 (ISBN 978-609-411-079-5, tekstų leksikografinis adaptavimas: T, U raidės).
 3. Urbanavičienė Jolita, žūtynė–žužulys. – Lietuvių kalbos žodynas, t. XX (vyr. red. V. Vitkauskas). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 997–1015 (ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8).
 4. Urbanavičienė Jolita, žvaizdanysas–žvalgstytis. – Lietuvių kalbos žodynas, t. XX (vyr. red. V. Vitkauskas). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 1032–1051 (ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8).
 1. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, [Mokslinės konferencijos „Naujas požiūris į leksikografijos istoriją ir teoriją“ apžvalga]. – Gimtoji kalba, Nr. 1 (595), 2017, 25–26. (ISSN 0868–5134).
 2. Urbanavičienė Jolita, Žodis ir šiuolaikiniame pasaulyje tebėra labai galingas. – Gabijos balsas, Nr. 1 (19), 2016, 10–11. Prieiga internete:  https://issuu.com/vgglaikrastis/docs/2016_4/11.
 3. Urbanavičienė Jolita, Ovacijos Profesoriui Vytautui Vitkauskui. – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską / [sudarė Nijolė Čižikienė, Aurelija Genelytė-Gritėnienė, Rita Urnėžiūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015 (ISBN 978-609-411-157-0).
 4. Urbanavičienė Jolita, Netekome žodynų karaliaus Vytauto Vitkausko. – Acta Linguistica Lithuanica LXVI, 2012, 185–188 (ISSN 1648-4444).
 5. Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Lietuvių kalba 5, 2011, www.lietuviukalba.lt. – Rec. kn.: Kardelis V., Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: ribos ir diferenciacija. Vilnius: VU leidykla, 2009 (ISBN 978-9955-33-523-8).
 6. Urbanavičienė Jolita, Pasirodė Kaltanėnų šnektos žodynas. – Švenčionių kraštas, 2009 m. rugsėjo 5 d., 7.
 7. Urbanavičienė Jolita, Šalutinis fonologinis kirtis rytų aukštaičių vilniškių šnektoje: audicinis tyrimas. – VALODA-2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2007, 113–121.
 8. Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Gimtoji kalba 5, 2007, 29. – Rec. kn.: Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Navickaitė A., Strungytė I., Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
 9. Urbanavičienė Jolita, Об ударении в окрайних говорах виленчан (в восточно-аукштайтских диалектах Литвы). – VALODA-2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006, 336–341.
 10. Urbanavičienė Jolita, Koks šiemet ruduo: širšių ar uodų? – Gimtoji kalba 9, 2006, 8–10.
 11. Urbanavičienė Jolita, Aulaukis, ožinis, somelis… Kas tai? – Gimtoji kalba 10, 2006, 8–10.
 12. Urbanavičienė Jolita, Geležinė, sausa ar minkšta, kiaura žiema? – Gimtoji kalba 11, 2006, 6–9.
 13. Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Gimtoji kalba 7, 2004, 17–18. – Rec. kn.: Vidugiris A., Zietelos lietuvių šnekta. Vilnius: Presvika, 2004.
 14. Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Gimtoji kalba 10, 2003, 23. – Rec. kn.: Kardelis V., Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: VU leidykla, 2003.
 15. Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Gimtoji kalba 7–8, 2002, 43–44. – Rec. kn.: Bronė Vosylytė: kelias į didįjį Žodyną /Sudarytojai K. Morkūnas ir K. Vosylytė. Vilnius: LKI leidykla, 2002.
 16. Urbanavičienė Jolita, „Lietuvių kalbos žodynas“: šimtmetį trukusio darbo pabaiga. – 7 meno dienos, 2002, Nr. 23, 11.
 17. Urbanavičienė Jolita, Tarmybių, reiškiančių vietą, atranka į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“. – Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos. Tarptautinio mokslinio seminaro, skirto A. Kučinskaitės 85-mečiui, medžiaga. Šiauliai, 2000, 100–107.
 1. (2014–2016) Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai. Projektas finansuojamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė.
 2. (2013–2015) Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas). Reg. Nr. MIP-13138. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas. Projekto dalyvė.
 3. (2013) Tarmių duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir Tarmių archyvo fonotekai. Projektas finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė.
 4. (2013) Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė. Sutarties Nr. VAT-12070. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Projekto dalyvė.
 5. (2012–2014) IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Projekto dalyvė.
 6. (2011–2012) Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida. Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028. Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM- 07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“. Projekto dalyvė.
 7. (2011–2012) Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas. Projektas finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė.
 8. (2010) Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Projekto dalyvė.
 9. (2010) Teminė tarmių duomenų bazė „Tradiciniai lietuvių verslai“. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Projekto dalyvė.
 10. (2010) Monografijos „Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“ leidyba. Reg. Nr. LIT-10505. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas pagal Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Projekto vadovė.
 11. (2005–2006) LITTERA: Lietuvių tautinis identitetas XVI –XX a. kultūrų dialogo kontekstuose. Projektas finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Projekto dalyvė.
 1. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Mokslinės konferencijos „Naujas požiūris į leksikografijos istoriją ir teoriją“ apžvalga ir informacija apie parodas. – Gimtoji kalba, 2017, Nr. 1 (595), p. 25–26 (ISSN 0868–5134).
 2. Urbanavičienė Jolita, Konferencijos „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai“ apžvalga. – Gimtoji kalba, 2012, Nr. 12, 22–24 (ISSN 0868-5134).
 3. Urbanavičienė Jolita, Konferencijos „Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu“ apžvalga. – Gimtoji kalba 10, 2005, 24–26.
 1. Urbanavičienė Jolita, „Vilniaus miesto kalba: ar prastėja vilniečių kirčiavimas?“ – Viešas pranešimas, skaitytas renginyje „Tvarkom ar darkom? Kalbos aktualijos“, skirtame Lietuvių kalbos dienoms, 2016 m. kovo 9 d. Vilniuje, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje. (Apie renginį rašė: Veličkaitė Lidija, Lietuvių kalbos tvarkymas ar darkymas. – Lietuvos aidas, 2016 m. balandžio 2 d., Nr. 67, 68, 69, p. 6–7).
 2. Urbanavičienė Jolita, „Kur skamba rytų aukštaičių vilniškių tarmė“ – Viešas pranešimas, skaitytas Etnografinių regionų metams skirtame renginyje „Kaip skamba gimtoji tarmė“, 2015 m. rugsėjo 26 d. Ignalinos r. viešosios bibliotekos Mielagėnų filiale.
 3. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, „Lietuvių ir latvių bendrinių kalbų vokalizmas: lyginamoji kokybinių ir kiekybinių požymių analizė“. – Viešoji paskaita 2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvių kalbos institute.
 4. Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė, „Dabartinių baltų kalbų konsonantizmo skiriamieji akustiniai ir artikuliaciniai požymiai“. – Viešoji paskaita 2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvių kalbos institute.
 1. Leksikografija ir leksikologija / Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius, 2006– . (ISBN 978-9955-704-42-3 (įr.). D. 4 [straipsnių rinkinys] / sudarė Ritutė Petrokienė. (Redaktorių kolegijos narė).
 2. Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės“. III-oji dalis / Lithuanian dialects. Volume III. Vilnius, LKI leidykla, 2011 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).
 3. Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942 / Sudarė A. Nakienė, R. Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (tarmės redaktorė).
 4. Tarmių karaokė / Kūrė J. Gruodytė, V. Meiliūnaitė. Vilnius: LKI, 2008 (rytų aukštaičių vilniškių patarmės garsų takelis).
 5. Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės“. II-oji dalis / Lithuanian dialects. Volume II. Vilnius, LKI leidykla, 2005 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).
 6. Bronė Vosylytė: kelias į didįjį Žodyną / Sudarytojai K. Morkūnas ir K. Vosylytė. Vilnius: LKI leidykla, 2002 (korektorė).
 1. 2009 m. Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) dokumentų redaktorė.
 2. 1998–1999 m. PHARE projekto „Europos Sąjungos teisės aktų vertimas ir redagavimas“ kalbos redaktorė.
 1. (2015–2016) Skaitmeninės Tarmių kartotekos (http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka) pildymas naujausiais tarmių leksikos duomenimis (vadovauta VLKK finansuotam projektui).
 2. (2012–2014) Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos LKIIS (https://vlkiis.lki.lt) pildymas: kartotekos duomenų indeksavimas (A lygio ekspertas), metaduomenų analizė ir redagavimas (B lygio ekspertas).
 3. (2013) Interaktyvios lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazės www.šaltiniai.info pildymas rytų aukštaičių vilniškių tekstais.
 4. (2011–2013) Tarmių archyvo fonoteka (ww.lki.lt) pildyta garso įrašais iš įvairių tarmių (vadovauta dviem VLKK finansuotiems projektams).
 5. (2011–2012) Tarmių duomenų bazės www.tarmes.lt pildymas rytų aukštaičių vilniškių medžiaga: patikrinti 34 LKA punktai.

Other Members