+vambaryt+ a

dr. Janina Švambarytė-Valužienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1956 11 28 Rusijos respublikos Buriatijos autonominėje srityje. 1958 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. Baigė Vilniaus universitetą (1981). Dirbo Šiaulių universiteto Lietuvių kalbos (dabar – Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos) katedroje (1987–2010 m.). Šiaulių miesto kalbos tvarkytoja (1992–1993 m.). Docentė nuo 1996 m.  1996–2009 – Dialektologijos centro vadovė (ŠU). Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė (2003–2005 m.). Archivum Lithuanicum žurnalo redaktorių kolegijos narė (iki 2010 m.). Nuo 2011 m. – LKI darbuotoja.

Juozo Miežio premijos steigėja (nuo 2006 m.). Nuo 2011 m. Naisių vasaros teatro konsultantė kalbos klausimais. Projekto Drąsinkime ateitį Garbės galerijos narė (nuo 2007-03-23).

Už darbus tarmėtyros srityje ir kūrybingą mokslinę bei pedagoginę veiklą apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos, Šiaulių apskrities viršininko, UNESCO Šiaulių klubo, Joniškio, Šakių merų Padėkos raštais.

Disertacija Kilmininko ir galininko linksnių santykis Jono Basanavičiaus tautosakos rinkiniuose (1992).

Mokslo veiklos sritys ir interesai: dialektologija, sintaksė, rašytinių šaltinių tarmės analizė, tarmių leksikografija ir leksikologija, sociolingvistika.

 1. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai. Kolektyvinė monografija. Moksl. red. Danguolė Mikulėnienė, Vilnius: Briedis, 2014, /Violeta Meiliūnaitė, Janina Švambarytė-Valužienė „Bendrinės Lietuvių kalbos atlaso punktų tinklo gyvybingumas“/,197-205; /Daiva Aliūkaitė, Rima Bakšienė, Jurgita Jaroslavienė, Gintarė Judžentytė, Asta Leskauskaitė, Dalia Pakalniškienė, Vilija Ragaišienė, Regina Rinkauskienė, Janina Švambarytė-Valužienė, Jolita Urbanavičienė, Daiva Vaišnienė „Punktų tinklo tankis geolingvistinės skirties aukštaičiai: žemaičiai požiūriu“/, 129-196, ISBN 978-9955-26-468-2.
 2. Janina Švambarytė-Valužienė, Teksto perteikimas balsu. Studijų knyga, Šiauliai: Liucilijus, 2010, 99 p., ISBN 978-9955-32-095-1.
 3. Česlovo Milošo žemė. Monografija. Moksl. red. Nijolė Taluntytė, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007, /Janina Švambarytė-Valužienė, Aušra Kaikarytė „Šetenių tekstai“/, 60-77, ISBN 978-9955-12-289-0.
 4. Joniškio šnektų pratimai ir tekstai. CD /ats. red. Janina Švambarytė. Sudarė Nerija Bartkutė, Rasa Dumčiūtė, Aušra Kaikarytė, Lina Kazlauskaitė/, Šiauliai: Dipolis, 2005.
 5. Zanavykų šnektos žodynas. T. 2. L-R. /Teksto autorės: Rima Bacevičiūtė, Giedrė Čepaitienė, Vilija Sakalauskienė, Janina Švambarytė, Klementina Vosylytė / Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005 (Janina Švambarytė –  105-236 p.), ISBN 5-420-01550-1 (2 tomas), ISBN 5-420-01505-6 (bendras).
 6. Zanavykų šnektos žodynas. T. 1. A-K. /Teksto autorės: Janina Švambarytė, Giedrė Čepaitienė/, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003 (Janinos Švambarytės  dalis –  17-512 p. arba 35 autoriniai lankai), ISBN 5-420-01-504-8.
 7. Joniškio šnektų pratimai ir tekstai /ats. red. Janina Švambarytė. Sudarė: Nerija Bartkutė, Rasa Dumčiūtė, Lina Kazlauskaitė, Aušra Kaikarytė, Janina Švambarytė/, Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2001. 118 p., ISBN 9955-418-68-0.
 8. Janina Švambarytė, „Apibrėžto ir neapibrėžto kiekio raiška“, Šiauliai: ŠUL, 1996, 55 p., ISBN 9986-38-015-4.
 1. Švambarytė-Valužienė, Janina „Important Aspect of Lithuanian Dialectology: Dialect Dictionaries“ – Acta Linguistica Lithuanica LXXIX, 2018, 163–178. ISSN 1648-4444.
 2. Švambarytė-Valužienė, Janina „Žagarės šnektos ribos“ – Acta Linguistica Lithuanica LXXVIII, 2018, 135–148. ISSN 1648-4444.
 3. Švambarytė-Valužienė, Janina, Lina Kazlauskaitė. „Mariaus Katiliškio raštų palyginimai: kalbinė terpė ir nauja prasmė“ – Acta Linguistica Lithuanica LXXVII. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. UAB Petro ofsetas, 2017, 129 – 143. ISSN 1648-4444.
 4. Švambarytė-Valužienė, Janina. „Tarmės įtaka Mariaus Katiliškio raštų kalbai “ – Acta Linguistica LithuanicaLXXVI, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. UAB Petro ofsetas, 2017, 155–172. ISSN 1648-4444.
 5. Janina Švambarytė-Valužienė. „Antano Povyliaus rankraštinis palikimas: tarmės ir bendrinės kalbos sąsajos” –Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, UAB Petro ofsetas, 2015, 359–389, ISBN 978-609-411-012-2; ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 6. Janina Švambarytė-Valužienė „Kalbinio punkto gyvavimo situacija: XX a. vidurys-XXI a. pradžia“ – Acta Linguistica Lithuanica LXXI, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 215–228, ISSN 1648 4444.
 7. Janina Švambarytė-Valužienė „Mato Slančiausko rankraštinis Žodynelis = iš enciklopedijos. 1903“ – Acta Linguistica Lithuanica LXXI, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 64–101, ISSN 1648 4444.
 8. Janina Švambarytė-Valužienė „Mato Slančiausko rankraštinis žodynėlis Lietuviški vardai“ – Acta Linguistica Lithuanica LXX, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 124–153, ISSN 1648 – 4444.
 9. Janina Švambarytė-Valužienė „Frazeologijos pateikimas Mato Slančiausko žodyne“ – Acta Linguistica Lithuanica LXXIX, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 81–98, ISSN 1648 – 4444.
 10. Janina Švambarytė-Valužienė, „Mato Slančiausko rankraštinis žodynėlis Liuberiszka arba senų ubagų kalba (1892)“ – Baltu filoloģija XX(2), Rīga, 2011, 53-65. ISBN 978-9984-45-509-9; ISSN 1691-0036.
 11. Janina Švambarytė-Valužienė, Genovaitė Kačiuškienė, „The Problems of Preservation of periphery Lexis: the Case of the Dictionary of Joniškis Subdialects”, Latgale as a Culture Borderzone. Comparative studies. Vol. II (1). Daugavpils universitaty. Academic Press ”Saule”, 2009, p. 215-227, ISSN 1691-5038; ISBN 978-9984-14-448-1.
 12. Janina Švambarytė-Valužienė, Genovaitė Kačiuškienė, „Paribio leksikos išsaugojimo problemos: Joniškio šnektų žodyno atvejis“, Latgale kā kultūras pierobeža, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds ”Saule“, 2008, p. 424-438, ISBN 978-9984-14-380-4.
 13. Genovaitė Kačiuškienė, Janina Švambarytė-Valužienė, Irena Kruopienė, „Moteriškosios lyties asmenų pavadinimai lietuvių kalboje“, Valoda dažādu kultūru kontekstā. XVIII Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds ”Saule”, 2008, p. 28-40, ISBN 978-9984-14-412-2.
 14. Janina Švambarytė-Valužienė, „Šiauliškis“, Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai. T. 4. (2007), Šiauliai: VšĮ ŠUL, 2008, p. 146-154, ISSN 1822-7309.
 15. Janina Švambarytė-Valužienė, „Tautovardžiai ir jų vediniai lietuvių kalbos žodynuose. Rusas, maskolius“, Valoda dažādu kultūru kontekstā. XVII Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds ”Saule”, 2007, p. 391-401, ISBN 978-9984-14-374-3.
 16. Janina Švambarytė, „About the System of Syntax of Subdialects (North Lithuania, Joniškis)“ – Proceedings of the 4 th Internacional Congress of  Dialectologists and Geolinguists, Rīga: ”Madonas poligrāfists”, 2006, p. 476-481, ISBN 9984-742-22-9.
 17. Janina Švambarytė-Valužienė, „Išsamusis tarmės žodynas: leksikos pateikimo problemos“, Prace Bałtystyczne 3. Język. Literatura. Kultūra, Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warzawskiego, 2006, p. 259-269, ISBN 83-89663-52-X.
 18. Janina Švambarytė-Valužienė, Nerija Bartkutė, Sandra Kumžaitė, „Gataučių seniūnijos toponimų daryba“, Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai, Šiauliai: ŠUL, 2006, p. 157-162, ISBN 9986-38-704-3.
 19. Янина Швамбарите-Валужене, Геновайте Качюшкене, „Диалектологические словари Литвы: отражение языковых контактов в лексике“, Riječ, Rijeka: HFD, 2006, p. 86-97, ISSN 1330-917X.
 20. Janina Švambarytė-Valužienė, „Etnonimo cigonas / čigonas raiška ir semantika lietuvių kalboje“, VALODA-2005, Valoda dažādu kultūru kontekstā, Daugavpils: ”Saule”, 2005, p. 186-192, ISBN-9984-14-273-6.
 21. Janina Švambarytė-Valužienė, „Joniškio šnektų prielinksninių konstrukcijų raiška ir semantika (remiantis 1957-1960 metų medžiaga)“, Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas“. Šiauliai: Discens, 2005, p. 174-182, ISBN 9986-9318-5-1.
 22. Janina Švambaryte-Valužiene, Neda Pintarić „Hrvatski filološki skup u Opatiji, 22.-25. lipnja“ – Strani jezici, 34 (2005), Zagreb: Školska knijga, 2005, p. 165-169, UDK 811:37; ISSN 0351-0840.
 23. Janina Švambarytė, „Daiktavardžio kamienų mišimo reiškiniai kunigo Romualdo Stakėno rankraštiniame pamokslų rinkinyje“, Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, Šiauliai, Ryga: Liucilijus, 2004, p. 67-73, ISBN 9955-564-92-X.
 24. Janina Švambaryte-Valužiene, „Polnij dialektologičeskij slovar: razvitija predstavlenija leksiki (na materiale dialektologičeskix slovarej litovskogo jazika)“, Meždunarodnij naučnij simpozium „Slovarnoje nasledije V. P. Žukova i puti pazvitija russkoj i obščej leksikografiji” (Tretije Žukovskije čtenija), Velikij Novgorod, 2004, p. 489-501, ББK81 C48.
 25. Janina Švambarytė-Valužienė, Rankraštinis 1861-1864 metų pamokslų rinkinys, Archivum Lithuanicum 6, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004, p. 319-330, ISSN 1392-737X; ISBN 3-447-09371-4.
 26. Janina Švambarytė, „Tarminis pasakojimas: informacinės ir apibendrinamosios dalių santykis“, Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas, Vilnius: Valgra, 2004, p. 129-132, ISBN 9955-516-534.
 27. Janina Švambarytė, „Tautovardžių ir jų vedinių reikšmės lietuviškuose žodynuose. Latvis“,  VALODA Valoda dažādu kultūru kontekstā, Daugavpils: ”Saule”, 2004, p. 151-156, ISBN-9984-14-235-3.
 28. Genovaitė Kačiuškienė, Janina Švambarytė, „Antanas Salys ir Joniškio šnektos“, Leksikografijos ir leksikologijos problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 312-321, ISBN 9986-668-53-0.
 29. Janina Švambarytė, „Jono Basanavičiaus lietuvių kalbos norminimo gairės”, Archivum Lithuanicum 5, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003, p. 411-418, ISSN 1392-737X; ISBN 3-447-09312-9.
 30. Janina Švambarytė, „Lietuvių kalbos subjekto kategorizacijos raida XIX a. pabaigoje ir XX a. (posesyviniai junginiai ir nominatyvus cum infinitivo)”, VALODA-2003, Valoda dažādu kultūru kontekstā, Daugavpils: ”Saule”, 2003, p. 169-177, ISBN-9984-14-213-2.
 31. Janina Švambarytė, „Dėl kelių reikiamybės raiškos atvejų Joniškio šnektose“, Valoda – 2002. Valoda dažādu kultūru kontekstā. 1 d. Daugavpils: ”Saule”, 2002, p. 66-69, ISBN 9984-14-181-0.
 32. Janina Švambarytė, „Posesyvumo raiška Joniškio šnektose“, Paribio tarmių ir kalbų problemos, Šiauliai: K. J. Vasiliausko įmonė, 2001, p. 144-150, ISBN 9955- 418-47-8.
 33. Lygumų šnektos tekstai. Parengė Janina Švambarytė, Stačiūnai, Vilnius: „Versmė”, 2001, p. 599-602, ISBN 9986-9236-4-6.
 34. Janina Švambarytė, „Neiginio objekto raiška: genityvas ar akuzatyvas“, Linguistica Lettica 5. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1999, p. 72-82, ISSN 1407-1932.
 35. Janina Švambarytė, „Objekto galininko ir kilmininko linksnių kaita prie neiginio J. Basanavičiaus publikuotuose pasakojamosios tautosakos rinkiniuose, Lituanistica 3(35), Vilnius: Academia, 1998, p. 53-60, ISSN 0235-716X.
 36. Janina Švambarytė, „Kalbos kultūra ir mada“, Kalbos kultūra 69, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 86-89, ISSN 0130-2795.
 37. Janina Švambarytė, Apibrėžtumas ir neapibrėžtumas bei jų raiška, Kalbos kultūra 68. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas., 1996, p. 39-48, ISSN 0130-2795.
 38. Janina Švambarytė, „Dalies ir visumos raiška lietuvių kalboje”, Lituanistica Nr. 3(27), Vilnius: Academia, 1996, p. 39-48, ISSN 0235-716X.
 1. Švambarytė-Valužienė, Janina „Jurgio Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis (1907) ir Mato Slančiausko rankraštinis Žodynėlis = iš enciklopedijos (1903)“ – Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. Sudarytojos Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičienė. Vilnius: Lietuvių tautosakos ir literatūros institutas, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, 2019, 58–65. ISBN 978-609-425-247-1.
 2. Švambarytė-Valužienė, Janina. „Mokinys, mokytojas ir kiti mok- šaknies vediniai vakarų aukštaičių (šiauliškių ir kauniškių) šnektose“ – Gimtoji kalba Nr. 1, 2019, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, p. 23-26. ISSN 0868-5134.
 3. Švambarytė-Valužienė, Janina – [Apžvalga] Stasys Tumėnas. Gyvenimo sankirtos. Vilnius: Žuvėdra. – Gimtoji kalba, 2018, Nr. 10. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 29–31, ISSN 0868-5134.
 4. Janina Švambarytė-Valužienė. [Apžvalga. Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos. Sudarytojos Lionė Lapinskienė, Rimanta Pagirienė, Vilija Raubienė. Panevėžio kolegija, 2016, 407 p.] – Gimtoji kalba Nr. 2 (596), 2017, 20-23, ISSN 0868-5134.
 5. Janina Švambarytė-Valužienė. „Karoliai išeina iš mados ir vėl ateina“ – Gimtoji kalba Nr. 12 (606), 2017, 7–13, ISSN 0868-5134.
 6. Janina Švambarytė-Valužienė. „Orams vėstant – blauzdytės, čempės, kojenos, medinaitės ir kitoks autuvas“ – Gimtoji kalba Nr. 10 (604), 2017, 10–19, ISSN 0868-5134.
 7. Janina Švambarytė-Valužienė. „Viskas patin ir pritink, nieko daugiaus nebereik“ – Gimtoji kalba Nr. 8 (602), 2017, 13–20, ISSN 0868-5134.
 8. Janina Švambarytė-Valužienė. „Turi vaikai visokios rangmonės, visokių apdarų“ – Gimtoji kalba Nr. 7(601), 2017, 9–21, ISSN 0868-5134.
 9. Janina Švambarytė-Valužienė. „Galvos puošmenos ir apdangalai tarmių žodynuose“ – Gimtoji kalba Nr. 5 (599), 2017, 8–15, ISSN 0868-5134.
 10. Janina Švambarytė-Valužienė. [Apžvalga. Arnoldas Piročkinas. Lietuvių kalbos savitumas. Lietuvių kalbos gretinimas su giminiškomis kalbomis. Vilnius: Margi raštai. 2016,, 224 p.] – Gimtoji kalba Nr. 11 (593), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2016, 23-25, ISSN 0868-5134.
 11. Janina Švambarytė-Valužienė. „Aš dar vis sunkiai atsisveikinu su visais išėjusiais žmonėm…“ – Gimtoji kalba Nr. 5 (587), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2016, 21-30, ISSN 0868-5134.
 12. Janina Švambarytė-Valužienė. „Aldona Jonaitytė“ – Acta Linguistica Lithuanica LXXIV, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 365–368, ISSN 1648-4444.
 13. Janina Švambarytė-Valužienė „Gyvenimas kaip žodinėjimas(is)“ – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2015, 75-79, ISBN 978-609-411-157-0.
 14. Janina Švambarytė-Valužienė [Apžvalga. „Aldonas Pupkis. Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 72 p.“] – Gimtoji kalba Nr. 3 (573), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2015, 19-21, ISSN 0868-5134.
 15. Janina Švambarytė-Valužienė „Būti kitam arba skambučių daugiau nebus“ – Eleonoros Eglės Buivydaitės-Prėskienienės buvimo spinduliai. Autorius ir sudarytojas Bronius Prėskienis irkt. Šiauliai: IĮ S. Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“, 2014, 726, ISBN 978-9955-863-79-3.
 16. Janina Švambarytė-Valužienė „Nuo Šv. Mikalojaus iki Kalėdų“ – Gimtoji kalba Nr. 12 (570), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 16-22, ISSN 0868-5134.
 17. Janina Švambarytė-Valužienė „Kai uždega žvakeles“ – Gimtoji kalba Nr. 10 (568), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 8-11, ISSN 0868-5134.
 18. Janina Švambarytė-Valužienė „Vasara ir prašvilpė “ – Gimtoji kalba Nr. 8 (566), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 11-14, ISSN 0868-5134.
 19. Janina Švambarytė-Valužienė „ Lietuvininkų tarmių žodynas“ – Gimtoji kalba Nr. 7 (565), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 9-13, ISSN 0868-5134.
 20. Janina Švambarytė-Valužienė „Kai ateina Joninių naktis, koks gražumas“ – Gimtoji kalba Nr. 6 (564), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 8-11, ISSN 0868-5134.
 21. Janina Švambarytė-Valužienė „Per šeštinį – šeši virtiniai“ – Gimtoji kalba Nr. 5 (563), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 8-11, ISSN 0868-5134.
 22. Janina Švambarytė-Valužienė [Apžvalga. Aldonas Pupkis. Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“ – Gimtoji kalba Nr. 5 (563), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 20-22, ISSN 0868-5134.
 23. Janina Švambarytė-Valužienė „An Kalėdų daug parėdų, an Velykų – čeverykų“ – Gimtoji kalba Nr. 4 (562), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 11-15, ISSN 0868-5134.
 24. Janina Švambarytė-Valužienė „Nuo Trijų Karalių iki Pelenų dienos“ – Gimtoji kalba Nr. 3 (561), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 13-18, ISSN 0868-5134.
 25. Janina Švambarytė-Valužienė [Kronika. Konferencijos, renginiai] – Gimtoji kalba Nr. 1 (559), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014, 23-28, ISSN 0868-5134.
 26. Janina Švambarytė-Valužienė „Mano antrieji namai“ – Violeta Gaigalienė Medinių pradžios mokykla: ištakos ir veikla. Kaišiadorys: UAB Printėja , 2013, 45-46, ISBN 978-609-445-168-3.
 27. Janina Švambarytė-Valužienė. „Regionų kultūros ir istorijos žurnalai“ („Šulnio gelmės vėsa kalba mano tarme“ Mykolas Karčiauskas) – Gimtoji kalba, gruodis, Nr. 12, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, p. 12-21.  ISSN  0868-5143.
 28. Janina Švambarytė-Valužienė. [Kronika. Konferencijos] – Gimtoji kalba, gruodis, Nr. 12, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 24-26. ISSN 0868-5134.
 29. Janina Švambarytė-Valužienė. [Kronika. Konferencijos] – Gimtoji kalba, rugsėjis, Nr. 9, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 31-32. ISSN 0868-5134.
 30. Janina Švambarytė-Valužienė. [Kronika. Konferencijos] – Gimtoji kalba, kovas, Nr. 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 29-30. ISSN 0868-5134.
 31. Janina Švambarytė-Valužienė. [Dite Liepa. Latvijas preses valoda. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011. 296 p. Moksl. red. Ina Druviete] – Gimtoji kalba, kovas, Nr. 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 23-24. ISSN  0868-5143.
 32. Janina Švambarytė-Valužienė. „Joniškio šnektos“ – Joniškio kraštas. Enciklopedinis žinynas. Kaunas, „Žiemgalos leidykla“, 2011 p. 168-172, ISBN 978-9955-434-15-5.
 33. Janina Švambarytė-Valužienė, [Apžvalga], Gimtoji kalba Nr. 12 (522), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 19-22, ISSN 0868-5134.
 34. Janina Švambarytė-Valužienė, [Kronika. Lietuvių kalbos draugijoje.], Gimtoji kalba Nr. 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 32, ISSN 0868-5134.
 35. Janina Švambarytė-Valužienė, [Apžvalga], Gimtoji kalba Nr. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 24-27, ISSN 0868-5134.
 36. Janina Švambarytė-Valužienė,  „Atsiradęs toks didumo kaip širša ir pradėjęs šnekėt”, Gimtoji kalba Nr. 8 (518), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 12-18, ISSN 0868-5134.
 37. Janina Švambarytė-Valužienė, „Joniškio šnektų žodynas: rengėjų žvilgsnis į darbo eigą”, Žemygala. Joniškio krašto istorijos ir kultūros žurnalas Nr. 2(6) 2008 – 2(8)  2009, Šiauliai: Lucilijus, 2010, p. 34-35, ISSN 1822-4989.
 38. Janina Švambarytė-Valužienė, „Pamąstymai apie laiko ritmą“, Karti žolė kantrybės. Marytė Slušinskaitė, sudarymas, Šiauliai: Stasio Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva”, 2010, p. 41-43, ISBN 978-9955-863-28-1.
 39. Janina Švambarytė-Valužienė, [Kronika. Lietuvių kalbos draugijoje], Gimtoji kalba Nr. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2009, p. 26-27, ISSN 0868-5134.
 40. Janina Švambarytė-Valužienė, „Atsiradęs toks didumo kaip širša ir pradėjęs šnekėt“, Gimtoji kalba Nr. 8, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 12-18, ISSN 0868-5134.
 41. Janina Švambarytė-Valužienė, „Šiaulių universiteto Dialektologijos centras (1996-2009): tarmėtyra ir tarmėsauga“, Gimtoji kalba Nr. 10, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2009, p. 11-15, ISSN 0868-5134.
 42. Janina Švambarytė-Valužienė, „Kartu augom, kartu bandą ganėm…“, „Šiaulių kraštas“, 2008 m. lapkričio 21 d., penktadienis, p. 6.
 43. Rasa Dumčiūtė, Janina Švambarytė-Valužienė, „Po saule“ – trečius metus šurmuliuojantis Lietuvos aukštųjų mokyklų teatrų festivalis”, „Šiaulių universitetas“,  2008 m. balandžio 15 d. Nr. 6 (193), p. 8.
 44. I Lietuvos aukštųjų mokyklų Laimono Noreikos vardo skaitovų konkursas 2008 m. lapkričio mėn. 28 d. ŠU Menų fakultetas Mokomasis teatras (Vytauto 108A), Šiauliai: VšĮ ŠUL, 2008, 1,5 leidyb. apsk. l. (Janina Švambarytė-Valužienė – įvadinis straipsnis,  taip pat straipsnis apie Laimoną Noreiką), ISBN 978-9986-38-942-2.
 45. Janina Švambarytė, „Ne tik Mokytojas“, Šiaurės Lietuva, Šiauliai: Stasio Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“, 2008, p. 19-29, ISBN 978-9955-863-13-7.
 46. Janina Švambarytė-Valužienė, „Joniškio šnektų žodynas: rengėjų žvilgsnis“ – „Žiemgalos“ draugijai – 20 metų, Šiauliai: ŠUL, 2008, p. 23-29, ISBN 978-9986-38-945-3.
 47. Janina Švambarytė-Valužienė, „Medinių pradžios mokykla ir mokytojai“, Šiaurietiški atsivėrimai, 2008/2(25), Pasvalys: „Morkūnas ir Ko”, p. 52-55, ISSN 1392-6810.
 48. Janina Švambarytė-Valužienė, „Konferencija apie Europos tarmes“, Gimtoji kalba Nr. 5. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 19-22, ISSN 0868 5134.
 49. Janina Švambarytė-Valužienė, Šiaulių universiteto humanitarai per penkias dešimtis metų. Istorijos ir dabarties eskizai, Šiauliai: Liucilijus, 2006, p. 44, 78-79, 123-124, ISBN 9955-655-81-X.
 50. Janina Švambarytė-Valužienė, „DDDD (arba devynios didžiosios DC dorybės)“, „Šiaulių universitetas“, 2005 m. kovo 4 d. Nr. 4 (136), p. 3-4.
 51. Janina Švambarytė-Valužienė, „Šiaulių universiteto Dialektologijos centras“, Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas, Šiauliai: Discens, 2005, p. 15-16, ISBN 9986931851.
 52. Janina Švambarytė-Valužienė, [Renginiai. Konferencijos], Gimtoji kalba Nr. 6, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 25-26, ISSN 0868-5134.
 53. Janina Švambarytė-Valužienė, „Atostogavimo būdai: nuo ekspedicijų iki akademijos“, „Šiaulių universitetas“, 2004 m. rugsėjo 22 d. Nr. 13 (126), p. 4.
 54. Janina Švambarytė-Valužienė, [Apžvalga], Gimtoji kalba Nr. 7, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 16-17, ISSN 0868-5134.
 55. Janina Švambarytė-Valužienė, [Recenzija], Gimtoji kalba Nr. 7, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 2004, p. 24-26, ISSN 0868-5134.
 56. Janina Švambarytė, „Daugpilis: 13-ieji moksliniai skaitymai“, „Šiaulių universitetas“, 2003 m. vasario 13 d., p. 2.
 57. Janina Švambarytė, „Dialektologijos centre! Kaip da(r) tu gyvs atlikai?“, „Šiaulių universitetas“, 2003 m. kovo 13 d. Nr. 3 (100), p. 2.
 58. Janina Švambarytė, „About the System of Syntax in Subdialects (Joniškis, North Lithuania)“, 4th Internacional Congress of Dialectologists and Geolinguists. Rīga: ”Madonas Poligrāfists”, 2003, p. 197-199, ISBN 9984-742-08-3.
 59. Janina Švambarytė, Jolanta Gelumbeckaitė, Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Evangelijoje pagal Luką. Opera linguistica Lithuanica 1, Archivum Lithuanicum 5, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003, p. 311-314, ISSN 1392-737X; ISBN 3-447-09312-9.
 60. Janina Švambarytė, „-u ir -(i)u kamienių daiktavardžių vartosena kunigo Romualdo Stakėno rankraštiniame pamokslų rinkinyje (1861-1864)“, Kazimieras Jaunius (1848-1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003-05-21-23, p. 60-63.
 61. Janina Švambarytė, [Kronika], Gimtoji kalba Nr. 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 31, ISSN 0868-5134.
 62. Janina Švambarytė, [Renginiai, konferencijos], Gimtoji kalba Nr. 7, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 28-29, ISSN 0868-5134.
 63. Janina Švambarytė, Agris Timuška, „Ketvirtasis tarptautinis dialektologų ir geolingvistų kongresas”, Gimtoji kalba Nr. 9, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 23-25, ISSN 0868-5134.
 64. Janina Švambarytė, [Renginiai, konferencijos], Gimtoji kalba Nr. 7, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 28-29, ISSN 0868-5134.
 65. Janina Švambarytė, [Renginiai, konferencijos], Gimtoji kalba Nr. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 30-31, ISSN 0868-5134.
 66. Janina Švambarytė, [Kronika. Konferencijos, renginiai], Gimtoji kalba. Nr. 1, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 27, ISSN 0868-5134.
 67. Janina Švambarytė, „Keletas Jono Basanavičiaus minčių apie kalbą“, Gimtoji kalba Nr. 11, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 3-4, ISSN 0868-5134.
 68. Janina Švambarytė, „Dėl vardininko su bendratimi vartojimo“, Jono Jablonskio diena Šiauliuose. III knyga, Šiauliai: ŠUL, 2001, p. 56-63, ISBN 9986 -38-248-3.
 69. Janina Švambarytė, [Sukaktys ir darbai], Gimtoji kalba Nr. 7-8, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 32-33, ISSN 0868-5134.
 70. Janina Švambarytė, „…anam ta kalba ein makalų makalais“, Gimtoji kalba Nr. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 7-9, ISSN 0868-5134
 71. Janina Švambarytė, [Kronika. Konferencijos, renginiai], Gimtoji kalba Nr. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 24-26, ISSN 0868-5134.
 72. Janina Švambarytė, „…anam ta kalba ein makalų makalais“, Gimtoji kalba Nr. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 7-9, ISSN 0868-5134.
 73. Janina Švambarytė, [Apžvalga. A. Gudavičius. Etnolingvistika. Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2000. 180 p.], Gimtoji kalba Nr. 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 26, ISSN 0868 – 5134.
 74. Janina Švambarytė, „Lietuvybės riteris. (Arnoldui Piročkinui – 70)“, Gimtoji kalba Nr. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p. 19-20, ISSN O868 -5134.
 75. Janina Švambarytė, [Apžvalga. Kalbos aktualijos, 6. Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyrius, 2000], Gimtoji kalba Nr. 10, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 25-26, ISSN 0868 – 5134.
 76. Janina Švambarytė, [Kronika. Valstybinė kalba. Lingvistinis gyvenimas. 1999 m. spalis – 2000 m. balandis], Gimtoji kalba Nr. 4-6, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 61, ISSN 0868 – 5134.
 77. Janina Švambarytė, „Dalies ir visumos raiška lietuvių kalboje“, Baltistica IX. Rīga: Latviešu valodas institūts, 2000, p. 311-312, ISBN 9984-9434-3-7.
 1. Janina Švambarytė, „1957-1959 m. Joniškio apylinkėse užrašytos tarmių medžiagos pateikimas LKŽ (lyginamasis ir taikomasis aspektai)“, TARMĖS: tekstų ir žodynų rengimo problemos. Šiauliai: ŠUL, 2000, p. 94-99, ISBN  9955-418-47-8.
 2. Janina Švambarytė, [J. Šukys. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos. K.: Šviesa,1998. 600 p. – Kalbos ugdymo programa.], Gimtoji kalba 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 20, ISSN 0868– 5134.
 3. Janina Švambarytė, [A. Reķēna Kalupes izloksnes vārdnīca. 2 t. Rīga: Latviešu valodas instituts, 1998], Gimtoji kalba 10, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 34-35, ISSN 0868-5134.
 4. Janina Švambarytė, [Kronika. 1997 m. ruduo – 1998 m. kovas. Konferencijos, renginiai], Gimtoji kalba 4, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,  1998, p. 27-28, ISSN 0868 – 5134.
 5. Janina Švambarytė, [S. Valentas. Lingvistinis pasaulis poezijoje. V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 1997. 175 p. – Kalbos ugdymo programa.], Gimtoji kalba 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 16-17, ISSN O868-5134.
 6. Janina Švambarytė, „Stilistika man buvo lemta (prof. Kazimierui Župerkai – 60)“, Gimtoji kalba 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, p. 28-30, ISSN 0868-5134.
 7. „Dirbti padeda ir miestelėnai (Daiva Petruitytė, kalbina Janina Švambarytė)“, Gimtoji kalba 12, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, p. 11-13, ISSN 0868-5134.
 8. Janina Švambarytė, [Kronika. 1996 m. ruduo – 1997 m. balandis. Renginiai, ekspedicijos], Gimtoji kalba 6, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, p. 31, ISSN 0868-5134.
 9. Janina Švambarytė, „Etnokultūros ir dialektologijos centras Šiauliuose”, Gimtoji kalba 4, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, p. 23-25, ISSN 0868-5134.
 10. „Kalbos tvarkytojas neturi teisės pykti (Aušrinė Rinkevičienė, kalbina Janina Švambarytė)”, Gimtoji kalba 9, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, p. 15-18, ISSN 0868-5134.
 11. Janina Švambarytė, „Turėti noro ar turėti norą?“, Kalbos aktualijos 3, Šiauliai: ŠUL, 1996, p. 36-41, ISBN 9986-38-037-5.
 12. Janina Švambarytė, „Ar visada tinka vietininkas?“, Kalbos aktualijos 2, Šiauliai: ŠUL, 1994, p. 74-76, ISBN 9986-406-18-6.
 13. Janina Švambarytė, „Ar vartojame šiuos naujadarus“, Kalbos aktualijos 2, Šiauliai: ŠUL, 1994, p. 82, ISBN 9986-406-18-6.
 14. Raguckienė, J. Švambarytė, „Įžanga“, Antanas Povylius „Išgyvento laiko atsiminimų nuotrupos“, Šiauliai: Šiaulių „Aušros” muziejus, 1996, p. 5-10, ISBN 9986-766-02-8.
 15. Janina Švambarytė, „Recenzijos. Gruzdžiai. Sudarytoja Laimutė Varkalienė, red. Danguolė Šakavičiūtė. V.: Žuvėdra, 1999. 464p.“, Gimtoji kalba 4-6, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 29-31, ISSN  0868-5134.
 16. Janina Švambarytė, „Kiekvienas brangina savo „Aš“, Antanas Povylius „Išgyvento laiko atsiminimų nuotrupos“, Šiauliai: Šiaulių „Aušros” muziejus, 1996, p. 6-20, ISBN 9986-766-02-8.
 17. Janina Švambarytė,  „P. Višinskis ir A. Povylius“, Ketvirtieji Povilo Višinskio skaitymai, Šiauliai: Saulės delta, 1996, p. 11-14, ISBN-9986-458-41-2.
 18. Janina Švambarytė, „Papildinys: neapibrėžto kiekio kilmininkas ar galininkas?“, Kalbos aktualijos 2, Šiauliai: ŠUL, 1994, p. 33-44, ISBN 9986-406-18-6.
 19. Janina Švambarytė,  „Keli neapibrėžto kiekio ir visumos reiškimo atvejai“. Gimtasis žodis. Nr. 3(51), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1993, p. 10-12, ISSN 0235-7151.
 20. Janina Švambarytė, „Iš surytėjusios vakarėjančios Lietuvos“, Gimtoji kalba 7, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 32, ISSN 0868-5134.
 21. Janina Švambarytė, [Kronika. 1992 m. lapkritis – 1993 m. vasaris. Lingvistinis gyvenimas], Gimtoji kalba 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 18, ISSN 0868-5134.
 22. Janina Švambarytė, [Lietuvių kalbos draugijoje. Šiauliai], Gimtoji kalba 4-5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992, p. 39-40, ISSN 0868-5134.
 23. Janina Švambarytė, „Kaip reiškiame neapibrėžtą kiekį ir visumą“, Gimtoji kalba 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1992, p. 12-14, ISSN 0868-5134.
 1. Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimas. (VLKK) (2018–2020)
 2. Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai (VLKK) (2014-2016).
 3. Lietuvių tarmės XIX a. pab. – XX a. pr. rašytiniuose šaltiniuose: tarminė Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika (VLKK) (2011–2013 m.).
 4. Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (ES) (2011–2013 m.)
 5. Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas (VLKK) (2011–2013 m.).
 6. Vidurio Lietuvos kultūrologinės paradigmos: Česlovo Milošo žemė (LMT) (2005-2006 m.)
 7. Baltų kalbų tarmės (ES programa Culture 2000) (2004-2005 m.).

Other Members