RPTC_Aleknaviciene_nuotrauka-e1501625279231-162×200

dr. (HP) Ona Aleknavičienė

vyriausioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė Marijampolės rajone, Svetlicos kaime. 1975 m. baigė Marijampolės Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, humanitarinę klasę. 1975–1981 m. Vilniaus universitete, Filologijos fakultete, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

1999 m. apgynė daktaro disertaciją Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai (LKI, VDU); 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą Mažosios Lietuvos lietuvių raštija religinių ir visuomeninių sąjūdžių sąlygomis: XVI ir XVIII amžius (VDU).

1981–1994 m. dirbo moksline redaktore „Mokslo“ leidykloje (dabar – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras). Nuo 1994 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, 2001–2002 m. ėjo skyriaus vadovo pareigas. Nuo 2015 m. dirba Raštijos paveldo tyrimų centre vyriausiąja mokslo darbuotoja.

Žurnalų Archivum Lithuanicum ir Knygotyra redaktorių kolegijos narė, tarptautinės mokslo draugijos Gesellschaft für Baltische Studien e.V. (Vokietija) narė, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos narė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ narė.

2003 m. skirta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I premija mokslo populiarinimo konkurse už leidinių, straipsnių ir renginių ciklą Lietuviškai Biblijai – 400 metų, 2002 m. – Pro Baltica forumo (Vokietija) II premija Jono Bretkūno tyrimų konkurse už studiją Jono Bretkūno Postilės (1591) perikopių redagavimo šaltiniai.

Mokslinių tyrimų sritys: raštijos paveldas, lietuvių rašomosios kalbos istorija, XVI–XVIII amžiaus Prūsijos Lietuvos kalbos, literatūros ir kultūros istorija, knygos istorija.

 1. Aleknavičienė Ona, Blažienė Grasilda 2020: Povilas Frydrichas Ruigys: monografija, gramatikos indeksai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 414 p. ISBN 978-609-411-265-2.

 2. Aleknavičienė Ona, Blažienė Grasilda, par., 2020: Povilo Frydricho Ruigio gramatika Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick (1747): faksimilė, kritinis leidimas, vertimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 564 p. ISBN 978-609-411-264-5.

 3. Aleknavičienė Ona 2014: Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys Litauische Sprichwörter und Rätsel: monografija, kritinis leidimas su faksimile ir indeksais, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 589 p. ISBN 978-609-411-087-0.

  Rec.: Citavičiūtė Liucija 2016: Mažieji tautosakos žanrai apie Mažąją Lietuvą. – Senoji Lietuvos literatūra 42, 215–219. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCOPrieiga internete: http://www.llti.lt/failai/SLL42_internetui-215-219.pdf.

 4. Aleknavičienė Ona, Schiller Christiane 2008: Jokūbo Perkūno traktatas Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift: kritinis komentuotas leidimas ir studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 185 p. ISBN 978-9955-698-55-5.

  Rec.: Schmalstieg William R. 2010: Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai: Michaelio Mörlino traktatas Principium primarium in lingva Lithvanica; Jono Šulco Ezopo pasakėčios; Jokūbo Perkūno traktatas Wohlgegrundetes Bedenken uber die ins Litauische ubersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift. – Archivum Lithuanicum 12, 251–264. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL.

 5. Aleknavičienė Ona 2008: Mažosios Lietuvos lietuvių raštija religinių ir visuomeninių sąjūdžių sąlygomis: XVI ir XVIII amžius: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo publikacijų apžvalga, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 23 p. ISBN 978-9955-12-341-5.

 6. Aleknavičienė Ona, Grumadienė Laima, Gurskas Albertas, Skirmantas Petras, Strockis Mindaugas, Tumasonis Vladas 2005: Lituanistinis šriftas Palemonas, Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 302 p. ISBN 9955-546-22-0. Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/media/public/file/Palemonas/Palemonas_knyga.pdf.

 7. Aleknavičienė Ona 2005: Jono Bretkūno Postilė: studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1132 p. ISBN 9986-668-96-4, ISBN 9955-704-03-9 (kompaktinė plokštelė).

  Rec.: Lučinskienė Milda 2006: Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilė, 2005. – Archivum Lithuanicum 8, 377–382. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09472-9. MLA, CEEOL.

 8. Aleknavičienė Ona, Zabarskaitė Jolanta, sud., 2002: Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas: tarptautinės parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 159 p. ISSN 9986-669-28-6.

 9. Aleknavičienė Ona 1999: Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai: daktaro disertacijos santrauka, humanitariniai mokslai, filologija, 04 H, Vilnius, 28 p.

 1. Aleknavičienė Ona 2021: Povilas Ruigys, Anfangsgründe einer litauischen Grammatik (1747). Morfologiškai anotuotas lietuviškų žodžių indeksas. Internetinis leidinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021, 70 p. ISBN 978-609-411-007-8. DOI: http://doi.org/10.35321/e-pub.23.ruigio-gramatikos-indeksas. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/Downloads/Indeksai/RgG.pdf.

 2. Aleknavičienė Ona, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas, par., 2020: Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Giesmės krikščioniškos, 1566: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-270-6. DOI: doi.org/10.35321/e-pub.13.mazvydas-giesmynas-I. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 3. Aleknavičienė Ona, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas, par., 2020: Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Giesmės krikščioniškos1570: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-269-0. DOI: doi.org/10.35321/e-pub.14.mazvydas-giesmynas-II. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 4. Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Vytautas, par., 2020: Baltramiejus Vilentas, Enchiridionas, 1579: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-268-3. DOI: doi.org/10.35321/e-pub.10.vilentas-enchiridionas. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 5. Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Vytautas, par., 2020: Baltramiejus Vilentas, Evangelijos bei Epistolos, 1579: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-267-6. DOI: doi.org/10.35321/e-pub.12.vilentas-evangelijos. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 6. Aleknavičienė Ona, Blažienė Grasilda, par., 2020: Povilo Frydricho Ruigio gramatika Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick (1747): faksimilė, kritinis leidimas, vertimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 33–555. ISBN 978-609-411-264-5.
 7. Aleknavičienė Ona, Adamonytė Veronika, Čepienė Nijolė, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Danieliaus knyga (Dan), 1590: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 8. Aleknavičienė Ona, Adamonytė Veronika, Čepienė Nijolė, Kazakėnaitė Ernesta, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Ezechielio knyga (Ez), 1590: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 9. Aleknavičienė Ona, Adamonytė Veronika, Čepienė Nijolė, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, BiblijaIzaijo knyga (Iz), 1590: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 10. Aleknavičienė Ona, Kazakėnaitė Ernesta, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Jeremijo knyga (Jer), 1590: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 11. Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Raudų knyga (Rd), 1590: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 12. Aleknavičienė Ona 2014: Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys Litauische Sprichwörter und Rätsel: monografija, kritinis leidimas su faksimile ir indeksais, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 216–538. ISBN 978-609-411-087-0.
 13. Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Vytautas, par., 2011: Jokūbas Brodovskis, Litauische Sprichwörter und Rätselpo 1716 m.: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 14. Aleknavičienė Ona, Schiller Christiane, par., 2008: Jokūbo Perkūno traktatas Wohlgegrün­detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift: kritinis komentuotas leidimas ir studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 185 p. ISBN 978-9955-698-55-5.
 15. Aleknavičienė Ona, Schiller Christiane, Zinkevičius Vytautas, par., 2008: Jokūbas Perkūnas, Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift1706: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas. ISBN 978-9955-704-73-7. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 16. Aleknavičienė Ona, Venckienė Jurgita, Zinkevičius Vytautas, par., 2008: Samuelis Bitneris, Naujasis Testamentas1701: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-94-2. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 17. Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Vytautas, par., 2008: Lozorius Zengštokas, Enchiridionas1612: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-91-1. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 18. Aleknavičienė Ona, Olsevičiūtė Giedrė, Zinkevičius Vytautas, par., 2007: Lozorius Zengštokas, Evangelijos bei Epistolos1612: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-92-8. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 19. Aleknavičienė Ona, Citavičiūtė Liucija, Zinkevičius Vytautas, par., 2007: Jonas Šulcas, Ezopo pasakėčios1706: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas. ISBN 978-9955-704-88-1. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 20. Aleknavičienė Ona, Adamonytė Veronika, Lučinskienė Milda, Pajėdienė Jūratė, Šinkūnas Mindaugas, Žilinskaitė Eglė, Zinkevičius Vytautas, par., 2006: Mikalojus Daukša, Postilė1599: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-74-4. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 21. Aleknavičienė Ona, par., 2005: Jono Bretkūno Postilė: studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 147–1124. ISBN 9986-668-96-4, ISBN 9955-704-03-9 (kompaktinė plokštelė).
 22. Aleknavičienė Ona, Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas, par., 2002: Jonas Bretkūnas, Giesmės Duchaunos1589: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-97-3. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 23. Aleknavičienė Ona, Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas, par., 2002: Jonas Bretkūnas, Kancionalas1589: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-96-6. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 24. Aleknavičienė Ona, Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas, par., 2002: Jonas Bretkūnas, Kolektos1589: internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos. ISBN 978-9955-704-98-0. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php.
 1. Aleknavičienė Ona 2022: Lietuvių kalba kaip kalbos politikos objektas Prūsijos Karalystėje: XVIII a. pradžios diskursas. – Archivum Lithuanicum 24, p. 57–102. ISSN 1392-737X, eISSN 2669-2449. EBSCO, CEEOL, MLA. DOI: https://doi.org/10.33918/26692449-24003. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677

 2. Aleknavičienė Ona 2022: Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardės. – Kazlų Rūda: 43-ioji serijos „Lietuvos valsčiai“ monografija, sudarė Anelė Vosyliūtė, Venantas Mačiekus, vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus, Vilnius: „Versmės“ leidykla, p. 1310–1336, 1502–1503. ISBN 978-609-486-031-7.

 3. Aleknavičienė Ona 2021: Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch (1800) prãtarmės: datavimas ir intertekstinės sąsajos. – Acta Linguistica Lithuanica 85, p. 71–97. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis). SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, ICI, CEEOL, MLA. DOI: https://doi.org/10.35321/all85-04. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2113

 4. Aleknavičienė Ona 2021: Kalbos politikos metmenys Prūsijos Karalystėje XVIII–XIX a. sandūroje. – Taikomoji kalbotyra 16, p. 56–75. eISSN 2029-8935. SCOPUS. DOI: https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2021.16.4. eISSN 2029-8935. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/24928/25616.

 5. Aleknavičienė Ona 2021: Kalba ir tapatybė Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch (1800) pratarmėse: diskurso analizė. – Archivum Lithuanicum 23, p. 101–136. ISSN 1392-737X, eISSN 2669-2449. EBSCO, CEEOL, MLA. DOI: https://doi.org/10.33918/26692449-23004. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2022/01/2021-archivum-lithuanicum-t.-23-4-o.-aleknavicienekalba-ir-tapatybe-kristijono-gotlybo-milkaus-zodyno-p.-101-136.pdf.

 6. Aleknavičienė Ona 2020: Lietuvių tarmių samprata Povilo Frydricho Ruigio gramatikoje Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick (1747): centras ir periferija. – Archivum Lithuanicum 22, 83–130. ISSN 1392-737X. EBSCO, CEEOL, MLA. DOI: https://doi.org/10.33918/26692449-22003. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2021/04/2020-archivum-lithuanicum-t.-22-3-o.-aleknaviciene-lietuviu-tarmiu-samprata-povilo-frydricho-ruigio-gramatikoje-p.-83130.pdf.
 7. Aleknavičienė Ona 2020: Apie gramatiką. – Aleknavičienė Ona, Blažienė Grasilda, par., Povilo Frydricho Ruigio gramatika Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick (1747): faksimilė, kritinis leidimas, vertimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 11–32. ISBN 978-609-411-264-5.
 8. Aleknavičienė Ona 2019: Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rekonstrukcija. – Knygotyra 73, 113–202. ISSN 0204-2061, eISSN 2345-0053. SCOPUS, BHO, LISTA, EZB, DOAJ. DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.37. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/15780/14793.
 9. Aleknavičienė Ona 2019: Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: lituanistikos, biblistikos ir istorijos šaltiniai. – Martynas Liudvikas Rėza, Raštai 6: Archyvų tyrimas. Laiškai. Recenzijos, sud. Liucija Citavičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 15–120. ISBN 978-609-425-287-7 (6 tomas), ISBN 978-609-425-060-6 (bendras).
 10. Aleknavičienė Ona 2019: Henriko Lyzijaus laiškai (1718, 1722) Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I dėl Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro. – Archivum Lithuanicum 21, 283–308. ISSN 1392-737X. EBSCO, CEEOL, MLA. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2020/09/2019-archivum-lithuanicum-t.-21-10-ona-aleknavic48dienc497-henriko-lyzijaus-laic5a1kai-p.-283-308.pdf.
 11. Aleknavičienė Ona 2018: Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose. – Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės, sud. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 215–259. ISBN 978-609-07-0085-3 (spausdinta knyga), ISBN 978-609-07-0084-6 (skaitmeninis PDF). Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/12993/11819.
 12. Aleknavičienė Ona 2018: Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: 1718–1723 m. – Senoji Lietuvos literatūra 46, 15–56. ISSN 1822-3656. Prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/SLL46-15-56.pdf.
 13. Aleknavičienė Ona 2018: Konfesinė konkurencija ir kultūrinis bendradarbiavimas Prūsijos Lietuvoje XVIII amžiaus I pusėje: postūmiai lietuvių raštijai. – Senoji Lietuvos literatūra 45, 135–181. ISSN 1822-3656. Prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/SLL45-135-184.pdf.
 14. Aleknavičienė Ona 2016: Lietuvių frazeologizmai Gotfrydo Ostermejerio literatūros ir religijos istorijos veikaluose. – Senoji Lietuvos literatūra 42, 15–81. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCOPrieiga internete: http://www.llti.lt/failai/SLL42_internetui-15-82.pdf.
 15. Aleknavičienė Ona 2016: Gotfrydo Ostermejerio knygos Erste Littauische Liedergeschichte (1793) viešinimas ir vertinimas periodiniuose XVIII amžiaus leidiniuose: prenumeratos skelbimas (1792), anotacija (1793), recenzija (1798). – Senoji Lietuvos literatūra 42, 169–212. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCOPrieiga internete: http://www.llti.lt/failai/SLL42_internetui-169-212.pdf.
 16. Aleknavičienė Ona 2016: Dvi Zygfrydo Ostermejerio giesmės: paskelbtos 1781 ar 1791 metais? – Senoji Lietuvos literatūra 42, 119–136. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCOPrieiga internete: http://www.llti.lt/failai/SLL42_internetui-119-135.pdf.
 17. Aleknavičienė Ona, Šinkūnas Mindaugas 2016: Rankraštiniai Gotfrydo Ostermejerio įrašai jo knygos Erste Littauische Liedergeschichte (1793) egzemplioriuje Žemutinės Saksonijos valstybinėje ir Göttingeno universiteto bibliotekoje. – Senoji Lietuvos literatūra 42, 137–166. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCOPrieiga internete: http://www.llti.lt/failai/SLL42_internetui-137- 166(1).pdf.
 18. Aleknavičienė Ona 2016: Biblijos frazeologizmai Jokūbo Brodovskio rankraštyje Litauische Sprichwörter und Rätsel. – Archivum Lithuanicum 18, 9–46. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2020/12/2016-archivum-lithuanicum-t.-18-1-ona-aleknaviciene-biblijos-frazeologizmai-p.-9-46.pdf.
 19. Aleknavičienė Ona 2015: Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706). – Acta Linguistica Lithuanica LXXII, 9–40. ISSN 1648-4444. MLA. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/acta_72_visas-ilovepdf-compressed.pdf.
 20. Aleknavičienė Ona 2015: Baltramiejus Vilentas, Šteindamo Šv. Mikalojaus bažnyčia, Karaliaučius, 1553–1587. – Archivum Lithuanicum 17, 53–80. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: https://www.lituanistika.lt/content/54925.
 21. Aleknavičienė Ona 2014: Ar Martynas Mažvydas buvo vyskupas? – Archivum Lithuanicum 16, 59–122. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/ALT_16_2014_COLOR_FINAL_111MB-ilovepdf-compressed.pdf.
 22. Aleknavičienė Ona 2014: Martyno Mažvydo ir Baltramiejaus Vilento parašai 1554 metų Prūsijos Bažnyčios generalinio sinodo dokumentuose. – Archivum Lithuanicum 16, 123–140. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOLPrieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/ALT_16_2014_COLOR_FINAL_111MB-ilovepdf-compressed.pdf.
 23. Aleknavičienė Ona, Rekštytė Ieva 2014: Sugrįžimas iš nežinios. – Intelligent life 2(21), 80–87. ISSN 2029-3127.
 24. Aleknavičienė Ona 2013: Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas. – Archivum Lithuanicum 15, 9–38. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/ALT_15_2013_COLOR_FINAL_4_MAZ_ILIUSTRACIJOS_2014_02_02_147MB-ilovepdf-compressed.pdf.
 25. Aleknavičienė Ona, Rekštytė Ieva 2013: Jono Bretkūno Postilė (1591): nuo Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje iki Matenadarano Jerevane. – Archivum Lithuanicum 15, 417–436. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOLPrieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/ALT_15_2013_COLOR_FINAL_4_MAZ_ILIUSTRACIJOS_2014_02_02_147MB-ilovepdf-compressed.pdf.
 26. Aleknavičienė Ona 2012: Gotfrydo Ostermejerio prierašai Jokūbo Brodovskio rankraščiuose: Litauische Sprichwörter und Rätsel irLexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm. – Acta Linguistica Lithuanica LXVII, 23–51. ISSN 1648-4444. MLAPrieiga internete: http://old.lki.lt/LKI_LT/images/Periodiniai_leidiniai/Acta_Linguistica_Lithuanica/Nr.67/all_67_maketas.pdf.
 27. Aleknavičienė Ona 2011: Rankraštinio šaltinio Litauische Sprichwörter und Rätsel atribucija. – Archivum Lithuanicum 13, 39–72. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://lith520.class.uic.edu/ALt_13_2011_63MB.pdf.
 28. Алекнавичене Она 2011: Постилла (1591) Йонаса Бреткунаса и книжная культура XVI–XXI вв. – Культурное наследие Восточной Пруссии: cборник статей 1, составители: Г. Блажене, Н. Лихина, Калининград: [БФУ им. И. Канта], 11–29. ISBN 978-609-411-065-8.
 29. Aleknavičienė Ona 2009: Pirmasis Baltramiejaus Vilento Enchiridiono leidimas: terminus ad quem – 1572-ieji. – Archivum Lithuanicum 11, 125–162. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://lith520.class.uic.edu/ALt_11_2009_spalvotas_mazas.pdf.
 30. Aleknavičienė Ona, Kalėdienė Laima 2009: Preconditions for the Creation of the Lithuanian historical Orthography and Dialectology Databases. – Prace Filologiczne 56, 57–84. ISSN 0138-0567.
 31. Aleknavičienė Ona 2008: Jono Bretkūno Postilės (1591) teksto istorija: perikopių redagavimo šaltiniai. – Archivum Lithuanicum 10, 29–60. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOLPrieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/ALt_10_2008-ilovepdf-compressed.pdf.
 32. Aleknavičienė Ona 2008: Senoji lietuvių raštija internete. – Archivum Lithuanicum 10, 297–350. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOLPrieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/ALt_10_2008-ilovepdf-compressed.pdf .
 33. Aleknavičienė Ona, Kalėdienė Laima 2008: Possibilities of Dissemination of Lithuanian Linguistics Using Modern Technologies. – American and European Studies 1. Yearbook 2006–2007, Minsk: Propilei, 55–71. ISBN 978-995-6329-76-3.
 34. Aleknavičienė Ona 2007: Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaidos istorija: egzemplioriai Krokuvoje. – Archivum Lithuanicum 9, 57–98. ISSN 1392-737X, ISBN 978-3-447-09520-2. MLA, CEEOL. Prieiga internete: https://docplayer.pl/83725497-Jono-bretkuno-postiles-1591-sklaidos-istorija-egzemplioriai-krokuvoje.html.
 35. Aleknavičienė Ona 2005: Heinrich Lysius’ Missionsarbeit in Preussisch-Litauen nach seinen Briefen an August Hermann Francke. – Hallesche Forschungen 17/2: Interdisciplinäre PietismusforschungenBeiträge zum Ersten internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001, hrsg. von Udo Sträter in Verbindung mit Hartmut Leh­mann, Thomas Müller-Bahlke, Johannes Wallmann, Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH, 675–688. ISSN 0949-0086, ISBN 3-931479-70-6, ISBN 3-484-84017-X.
 36. Aleknavičienė Ona 2005: Tauragniškių pravardės. – Lituanistica 63(3), 47–70. ISSN 0235-716X. IBSS, MLA, LABS, CSA, OCLC, EBSCO. Prieiga internete: http://elibrary.lt/resursai/LMA/Lituanistica/0503_06_Lit_047_070.pdf.
 37. Aleknavičienė Ona, Grumadienė Laima 2005: Kompiuterinis šriftas Palemonas filologams. – Archivum Lithuanicum 7, 303–326. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09440-0. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://old.lki.lt/LKI_LT/images/ar_lith/ALt_7_2005.pdf.
 38. Aleknavičienė Ona 2005: Rotunda, švabachas, fraktūra, antikva ir kursyvas lietu­viš­kuo­se XVI amžiaus spaudiniuose. – Archivum Lithuanicum 7, 249–286. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09440-0. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://www.elibrary.lt/resursai/Leidiniai/Archivum_Lithuanicum/2005/al_05_08.pdf.
 39. Aleknavičienė Ona 2004: Renesansinis Jono Bretkūno Postilės (1591) įrišimas: Vlado Dau­manto ir LMAB egzemplioriai. – Archivum Lithuanicum 6, 87–116. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://www.elibrary.lt/resursai/Leidiniai/Archivum_Lithuanicum/2004/al_04_05.pdf.
 40. Aleknavičienė Ona 2004: Nebibliografinė Jono Bretkūno Postilė (1591): Vlado Daumanto egzempliorius. – Archivum Lithuanicum 6, 63–86. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://www.elibrary.lt/resursai/Leidiniai/Archivum_Lithuanicum/2004/al_04_05.pdf.
 41. Aleknavičienė Ona, Grumadienė Laima 2004: Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis, Vladas Tumasonis, Lituanistinis šriftas Palemonas. – Informacijos mokslai 31, 150–170. ISSN 1392-0561. CEEOLPrieiga internete: http://www.vlkk.lt/media/public/file/Palemonas/Palemonas.pdf.
 42. Aleknavičienė Ona, Schiller Christiane 2003: Jacobas Perkuhnas prieš Michaelį Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate Wolgegründetes Bedencken Uber die Ins Litthausche Ubersetzte zehen Fabeln Aesopi, Und derselben passionirte Zuschrifft (1706). – Archivum Lithuanicum 5, 15–50. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09312-9. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://www.elibrary.lt/resursai/Leidiniai/Archivum_Lithuanicum/2003/al_03_05.pdf.
 43. Aleknavičienė Ona, Schiller Christiane 2002: Johannas Behrendtas – Dawadno Mokslo apie Duszas Iszganymą (1729) redaktorius, recenzentas ir maldos vertėjas. – Archivum Lithuanicum 4, 43–78. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://lki.lt/LKI_LT/images/ar_lith/ALt4%20INTERNETINIS.pdf.
 44. Aleknavičienė Ona, Schiller Christiane 2002: Rastas antras Michaelio Mörlino Principium primarium in lingva Litvanica (1706) egzempliorius. – Archivum Lithuanicum 4, 79–98. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-XMLA, CEEOLPrieiga internete: http://lki.lt/LKI_LT/images/ar_lith/ALt4%20INTERNETINIS.pdf.
 45. Aleknavičienė Ona 2002: 1701 metų Naujasis Testamentas ir lingvistinė polemika Prūsų Lietuvoje. – Biblija Lietuvos dvasinėje kultūroje: jubiliejinės konferencijos darbai, atsak. red. Vaclovas Aliulis MIC, Vilnius: LBD, 15–35. ISBN 9986-790-29-8.
 46. Aleknavičienė Ona 2002: Jono Bretkūno kūrybos tyrimai. – Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sud. Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 101–137. ISBN 9986-669-28-6.
 47. Aleknavičienė Ona 2002: Jono Bretkūno kelias į XXI amžių. – Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sud. Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 37–56. ISBN 9986-669-28-6.
 48. Aleknavičienė Ona 2001: Henricho Lyzijaus laiškas Augustui Hermannui Francke’i. – Archivum Lithuanicum 3, 187–206. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09262-9. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://www.elibrary.lt/resursai/Leidiniai/Archivum_Lithuanicum/2001/al_01_06.pdf.
 49. Aleknavičienė Ona 2001: Die Reste des verschollenen Königsberger Exemplars des handschriftlichen Lysius-Katechismus (1719). – Linguistica Baltica 9, 119–139. ISSN 1230-3984, ISBN 83-233-1433-0. MLA.
 50. Aleknavičienė Ona 2000: Ar Jono Bretkūno Biblija buvo jo Postilės redagavimo šaltinis? – Archivum Lithuanicum 2, 11–50. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://www.elibrary.lt/resursai/Leidiniai/Archivum_Lithuanicum/2000/al_00_05.pdf.
 51. Aleknavičienė Ona 1999: Pridėtos ir praleistos Biblijos eilutės Jono Bretkūno Postilės perikopėse. – Archivum Lithuanicum 1, 67–84. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/05/Alt1vis.pdf.
 52. Aleknavičienė Ona, Ambrazas Saulius, Zinkevičius Vytautas 1998: Istorinis lietuvių kalbos žodynas ir senųjų raštų kompiuterizavimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 192–210. ISSN 0130-0172.
 53. Aleknavičienė Ona 1998: Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: Mt 3,13–17 šaltiniai. – Baltistica, V priedas, 5–45. ISSN 0132-6503. Prieiga internete: file:///D:/C%20diskas/ASMENVARDZIAI/776-2919-1-PB.pdf.
 54. Aleknavičienė Ona 1998: Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: „Kosanies“ šaltiniai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 39–81. ISSN 0130-0172.
 1. Aleknavičienė Ona 2022: Kartais pajuokauju, kad gyvenu Mažojoje Lietuvoje. – Donelaičio žemė 1 (238), p. 5–9. ISSN 2424-5097. Prieiga internete: http://www.donelaitis.info/file/Dzeme238s.pdf.

 2. Aleknavičienė Ona 2021: Les Lituaniens vus par Emmanuel Kant. – Cahiers Lituaniens 20, p. 6–11. ISSN 1298-0021. Prieiga internete: http://www.cahiers-lituaniens.org/ALEKNAVICIENE-Kant-n-20-2021.pdf.
 3. Aleknavičienė Ona 2020: Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje. Straipsnių rinkinys, sudarė ir parengė Inga Strungytė-Liugienė [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 22, 363–376. ISSN 1392-737X. DOI: https://doi.org/10.33918/26692449-22010. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677.
 4. Aleknavičienė Ona ir kt. 2020: Kronika. – Senoji Lietuvos literatūra 50, 353–363. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCO.
 5. Aleknavičienė Ona ir kt. 2018: Kronika. – Senoji Lietuvos literatūra 46, 303–310. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCO.
 6. Aleknavičienė Ona ir kt. 2018: Kronika. – Senoji Lietuvos literatūra 45, 257–265. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCO.
 7. Aleknavičienė Ona ir kt. 2016: Kronika. – Senoji Lietuvos literatūra 42, 215–219. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCO.
 8. Aleknavičienė Ona ir kt. 2016: Kronika. – Senoji Lietuvos literatūra 41, 185–196. ISSN 1822-3656. MLA, EBSCO.
 9. Aleknavičienė Ona 2016: Gotfrydui Ostermejeriui 300 metų. – Archivum Lithuanicum 18, 469–478. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2020/12/2016-archivum-lithuanicum-t.-18-20-ona-aleknaviciene-gotfrydui-ostermejeriui-p.-469-478.pdf.
 10. Aleknavičienė Ona, Triškaitė Birutė 2015: In memoriam Vincentas Drotvinas (1929–2015). – Archivum Lithuanicum 17, 403–410. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL.
 11. Aleknavičienė Ona 2014: Auksė Razanovaitė, Lietuvių senųjų raštų klitiniai įvardžiai (XVI–XVIII a.) [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 16, 453–460. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL.
 12. Aleknavičienė Ona 2013: Biblija ir senoji Lietuvos raštija: XII Jurgio Lebedžio skaitymai. – Archivum Lithuanicum 15, 407–418. ISSN 1392-737X. MLA.
 13. Aleknavičienė Ona, Triškaitė Birutė 2010: Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Mažosios Lietuvos religinė knyga“. – Archivum Lithuanicum 12, 381–395. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL.
 14. Aleknavičienė Ona 2010: Mindaugas Šinkūnas, XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 157 p. [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 12, 331–342. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL.
 15. Aleknavičienė Ona 2010: In memoriam Amici Sauli Ambrazi. – Archivum Lithuanicum 12, 9–18. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL.
 16. Aleknavičienė Ona, Strungytė-Liugienė Inga 2009: D. Kleino Naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, leidinį parengė habil. dr. Guido Michelini, Parmos universiteto (Italija) ordinarinis profesorius, Vilnius: Versus aureus, 2009, 472 p. ISBN 978-9955-34-151-2 [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 11, 421–438. ISSN 1392-737X. MLA, CEEOL.
 17. Aleknavičienė Ona 2006: Apie senuosius Lietuvos spaudmenis [recenzija]. – Knygotyra 46, 279–294. ISSN 0204-2061. LISA, MLA, CEEOL.
 18. Aleknavičienė Ona 2006: Naujausi senosios lietuvių raštijos tyrimai: problemos ir sprendimai. – Lietuva. Euro Languages Net projektas.
 19. Aleknavičienė Ona 2003: Jovita Erichsmeier, Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI–XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 5, 381–387. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-X. MLA, CEEOL.
 20. Aleknavičienė Ona, Bacevičiūtė Rima 2003: Tarptautinė konferencija, skirta Kazimierui Jauniui. – Baltistica 38(1–2), 378–385. ISSN 0232-6503. MLA.
 21. Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Vytautas 2002: Jono Bretkūno Postilė, Giesmės Duchaunos ir Kolektos XXI amžiuje. – Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sud. Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 146–151. ISBN 9986-669-28-6.
 22. Aleknavičienė Ona 2002: Jono Bretkūno kelias į XXI amžių. – Gimtoji kalba 10(424), 3–9; 11–12(425–426), 10–16. MLA.
 23. Aleknavičienė Ona 2002: Lietuvos ir Vokietijos renginių ciklas „Lietuviškai Biblijai – 400 metų“. – Gimtoji kalba 10(424), 23–25. MLA.
 24. Aleknavičienė Ona 2000: Ingė Lukšaitė, Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis, Vilnius: Baltos lankos, 1999 [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 2, 195–218. ISSN 1392-737X. MLA.
 1. Aleknavičienė Ona 2020: Gramatikos lietuviškų žodžių indeksai. – Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė. Povilas Frydrichas Ruigys: monografija, gramatikos indeksai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 289–379. ISBN 978-609-411-265-2.
 2. Aleknavičienė Ona, Kardelytė Jadvyga, Midvikienė Despina, Sidarienė Liudmila Marija, par., 2011: Didysis rusų–lietuvių kalbų žodynas dviem tomais: I. A–O, sud. Chackelis Lemchenas; Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 1455 p. ISBN 978-5-420-01678-7 (2 tomai), ISBN 978-5-420-01677-0 (I tomas).
 3. Aleknavičienė Ona, Kardelytė Jadvyga, Midvikienė Despina, Sidarienė Liudmila Marija, par., 2013: Didysis rusų–lietuvių kalbų žodynas dviem tomais: II. П–Я, sud. Jadvyga Kardelytė, Chackelis LemchenasAlina Nielsen, Jonas Macaitis, 1458 p. ISBN 978-5-420-01678-7 (2 tomai), ISBN 978-5-420-01726-5 (II tomas).
 4. Aleknavičienė Ona, Šinkūnas Mindaugas, sud., 2010: Saulius Ambrazas, Bibliografija. – Archivum Lithuanicum 12, 19–28. ISSN 1392-737X.
 5. Aleknavičienė Ona, sud., 2007: Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas: tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės, 2007 m. rugsėjo 26–28 d., Karaliaučius, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 75 p.
 6. Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Zigmas 2006: Perkūnas Jokūbas jaunesnysis. – Mažosios Lietuvos enciklopedija 3. Mec–Rag, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 532–533. ISBN 5-420-01612-5.
 7. Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Zigmas 2006: Mörlin Michael. – Mažosios Lietuvos enciklopedija 3. Mec–Rag, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 165–166. ISBN 5-420-01612-5.
 8. Aleknavičienė Ona, Ambrazas Saulius, Mikulėnienė Danguolė, Morkūnas Kazys, sud., 2003: Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikasKazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms: konferencijos pranešimų tezės, 2003 m. gegužės 21–23 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 72 p.
 9. Aleknavičienė Ona, par., 2003: Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bret­kūnas (1536–1602): kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 9986-668-44-1.
 10. Aleknavičienė Ona, Zabarskaitė Jolanta, sud., 2002: Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas: tarptautinės parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 159 p. ISBN 9986-669-28-6.
 11. Aleknavičienė Ona 2000: Bretkūno Postilė. – Mažosios Lietuvos enciklopedija 1. A–Kar, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 206–207. ISBN 5-420-01471-8.
 12. Mintys apie gimtąją kalbą: straipsnių rinkinys, sud. Robertas Balčas, vert. Ona Aleknavičienė, Robertas Balčas, D. Barauskaitė, Vilnius: Mokslas, 1989, 113 p. ISBN 5-420-00652-9.
 1. Aleknavičienė Ona 2022: Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rankraščių išlikimo istorija (1840–2022). – Archyvai mena Martyną Liudviką Rėzą: XXII senosios literatūros seminaras, 2022 m. spalio 27 d., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=75vaJdrvgxU

 2. Aleknavičienė Ona 2021: Martyno Liudviko Rėzos archyvas: iš Karaliaučiaus – į Vilnių. – Naujai prakalbinta archyvų medžiaga, 2021 m. balandžio 22 d., Vilnius: LKI, VLKK.
 3. Aleknavičienė Ona 2020: Gryniausios tarmės paieškos. – „Sekant dvasią kalbos“. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų, 2020 m. gruodžio 3 d., Vilnius: LKI.
 4. Aleknavičienė Ona 2018: Rankraštinė Jono Bretkūno Biblija (1579–1590) internete: perrašas ir išvestiniai kūriniai. – Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos: tarpdalykinis Lietuvos mokslų akademijos seminaras, 2018 m. lapkričio 22 d., Vilnius: LMA.
 5. Aleknavičienė Ona 2018: Lietuvių kalbos seminaras Karaliaučiaus universitete: įkūrimo istorija. – Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminarui – 300: Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos, Lietuvos mokslų akademijos seminaras, 2018 m. lapkričio 6 d., Vilnius: LMA.
 6. Aleknavičienė Ona 2018: Frazeologija – socialinio ir kultūrinio tapatumo konstravimo ir rekonstravimo įrankis. – Tauta ir tapatybė kalboje: tarptautinė Vilniaus universiteto konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms, 2018 m. gegužės 25–27 d., Nida. Pranešimų tezių prieiga internete: http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt.
 7. Aleknavičienė Ona 2017: Kultūrinė konfesijų konkurencija ir bendradarbiavimas Prūsijos Lietuvoje XVIII a. I pusėje: postūmiai lietuvių raštijai. – Reformacija ir senoji Lietuvos raštija. XVII Jurgio Lebedžio skaitymai. Skiriama Reformacijos 500 metų sukakčiai ir Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo bei redaktoriaus, gimimo 350 metų jubiliejui: LLTI mokslo konferencija, 2017 m. lapkričio 17 d., Vilnius: LLTI. Pranešimų tezių prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/Reformacija_programa5.pdf.
 8. Aleknavičienė Ona 2016: Lietuvių frazeologizmai lituanistiniuose Gotfrydo Ostermejerio veikaluose. – Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų: LLTI, LKI ir KU mokslo konferencija, 2016 m. balandžio 20 d., Vilnius: LLTI. Pranešimų anotacijų prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/Ostermejeriui%20300%20metu_Pranesimu%20anotacijos.pdf.
 9. Aleknavičienė Ona 2016: Theorie und Praxis der Normierung der litauischen Sprache zu Beginn des 18. Jahrhunderts: Michael Mörlin und Jakob Perkuhn. – Deutsche Gelehrte und die baltischen Sprachen: 1. Jahrestagung der Gesellschaft für Baltische Studien e. V. in Zusammenarbeit mit der Humboldt‐Universität zu Berlin, 20./21. Mai 2016, Humboldt‐Universität zu Berlin.
 10. Aleknavičienė Ona 2016: Johannas Jacobas Quandtas apie XVIII amžiaus pradžios filologinę polemiką Mažojoje Lietuvoje. – Laikykite mane ne tik jūsų kalbos mylėtoju…lietuvių raštijos istoriografui ir leidėjuiKaraliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro vadovui Johannui Jacobui Quandtui (1686–1772) – 330 metų: LKI Raštijos paveldo tyrimų centro seminaras, 2016 m. gruodžio 14 d., Vilnius: LKI.
 11. Aleknavičienė Ona 2015: Mažosios Lietuvos tarmės XVIII amžiuje: patarmių skyrimo problema. – XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 28‒31 d., Vilnius: VU, Pranešimų tezių prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf.
 12. Aleknavičienė Ona 2014: Filologinė XVIII amžiaus pradžios polemika Mažojoje Lietuvoje: teoriniai aspektai. – Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai: tarptautinė Vilniaus universiteto konferencija, skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms, 2014 m. rugsėjo 19–21 d., Druskininkai.
 13. Aleknavičienė Ona 2014: Abėcėlė ir visuomenė. – Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose: Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos ir Vardyno skyriaus seminaras, 2014 m. balandžio 25 d., Vilnius: LKI.
 14. Aleknavičienė Ona 2013: Biblijos posakiai rankraštiniame Jokūbo Brodovskio rinkinyje Litauische Sprichwörter und Rätsel. – Biblija ir senoji Lietuvos raštija: XII Jurgio Lebedžio skaitymai: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto konferencija, 2013 m. spalio 4 d., Vilnius: LLTI.
 15. Aleknavičienė Ona 2010: Istorinių šaltinių nuorodos Jono Bretkūno Postilėje (1591). – Mažosios Lietuvos religinė knyga: Lietuvos mokslų akademijos seminaras, 2010 m. balandžio 29 d., Vilnius: LMA.
 16. Aleknavičienė Ona, Blažienė Grasilda ir kt. 2009: Lituanistikos atodangos pasaulio archyvuose. – Lituanistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai: LKI, LLTI, LII ir kt. konferencija, 2010 m. gruodžio 14 d., Vilnius: Nacionalinė dailės galerija.
 17. Aleknavičienė Ona 2009: Senųjų raštų duomenų bazė. – Iš kalbos vartojimo praktikos: Lietuvių kalbos instituto seminaras, 2009 m. gegužės 28 d., Vilnius: LKI.
 18. Aleknavičienė Ona 2008: Senosios lietuvių raštijos tyrimai: problemos ir sprendimai. – XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: tezių rinkinys, 2008 m. lapkričio 26–30 d., Lemontas, Ilinojaus valstija, JAV, 75–76.
 19. Aleknavičienė Ona 2008: Jokūbo Perkūno traktato Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706) lietuviškoji leksika. – Leksikologija ir terminologijateorija, praktika, istorija. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, atsak. red. Z. Šimėnaitė, 2008 m. balandžio 23–25 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 7–8.
 20. Алякнавичене Она 2007: Филологические дискуссии XVIII века. – Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas: tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės, tezių rinkinį ir programą sudarė O. Aleknavičienė, 2007 m. rugsėjo 26–28 d., Karaliaučius, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 48–55.
 21. Алякнавичене Она 2005: Постилла (1591) Йонаса Бреткунаса и книжная культура XVI–XXI вв. – Судьба языков и культур между Неманом и Преголей: международная научная конференция: тезисы докладов 24 мая 2005 г., Калининград, Факультет филологии и журналистики Калининградского государственного университета, Институт литовского языка, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 15–20.
 22. Aleknavičienė Ona 2005: Biblijos vertimai į lietuvių kalbą ir lingvistinės minties raida XVIII amžiuje. – Bałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca: tarptautinė Varšuvos universiteto mokslo konferencija, 2005 m. kovo 10 d., Varšuva: Varšuvos universitetas.
 23. Aleknavičienė Ona 2004: Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaida XVI–XXI amžiuje. – Senosios literatūros savitumas: požiūrių ir sampratų sankirtos: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo konferencija, 2004 m. spalio 28 d., Vilnius: VU.
 24. Aleknavičienė Ona, Schiller Christiane 2003: Jacobo Perkuhno traktatas Wolgegründetes Bedencken (1706) – XVIII amžiaus lingvistinės polemikos šaltinis. – Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikasKazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms: konferencijos pranešimų tezės, sud. O. Aleknavičienė, S. Ambrazas, D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, 2003 m. gegužės 21–23 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 8–9.
 25. Aleknavičienė Ona 2001: Heinrich Lysius’ Missionsarbeit in Preussisch-Litauen nach seinen Briefen an August Hermann Francke. – I. internationaler Kongress für Pietismusforschung, Halle (Saale), von 28. August bis 1. September 2001.
 26. Aleknavičienė Ona 2002: Die Textgeschichte der Perikopen in Johannes Bretke Postille (1591). – Internationale wissenschaftliche Arbeitstagung 400 Jahre Litauische Bibel – philologische und theologische Aspekte der Bretkeforschung des Instituts für Baltistik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, von 26. bis 29. September 2002.
 27. Aleknavičienė Ona 2000: Jono Bretkūno Postilės (1591) perikopių redagavimo šaltiniai. – Baltų kalbos amžių sandūroje: IX tarptautinio baltistų kongreso pranešimų tezės, 2000 m. spalio 3–6 d., Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 7–8.
 28. Aleknavičienė Ona 1997: Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystės klausimas. – Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje: VIII tarptautinio baltistų kongreso pranešimų tezės, 1997 m. spalio 7–9 d., Vilnius: VU, 11–12.
 29. Aleknavičienė Ona 1996: Jono Bretkūno Postilės leksikos tyrimo problemos. – Lietuvių kalbatyrėjai ir tyrimai pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti: konferencijos pranešimų tezės, 1996 m. spalio 23–24 d., Vilnius: LKI, 5–6.
 1. Aleknavičienė Ona 2022: Martynas Liudvikas Rėza. – Lietuvos radijo laida ,,Ryto allegro“, Vilnius: Lietuvos radijas, 2022-12-15. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000243170/ryto-allegro-kultura-i-regionus-ar-operos-ir-baleto-teatras-galetu-buti-iskeltas-i-visagina?time_start=840
 2. Aleknavičienė Ona 2021: Jono Bretkūno Postilė (1591): ,,tik šitaip pas mus atplūs išmintis”: paskaita. – Kristijono Donelaičio draugijos 100-mečio ir Tilžės akto 103-iųjų metinių minėjimas, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo lankytojų centras, 2021-11-30.
 3. Aleknavičienė Ona 2021: Jonas Bretkūnas (1536-1602): „savo Tėvynės didelei naudai ėmiausi versti Bibliją“: nuotolinė paskaita pagal VLKK Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą, Vilnius: LKI, 2021-12-24.
 4. Aleknavičienė Ona 2021: Jono Bretkūno Postilei – 430 metų. – Lietuvos radijo laida ,,Ryto allegro“, Vilnius: Lietuvos radijas, 2021-12-15.
 5. Aleknavičienė Ona 2021: Martynas Mažvydas ir Baltramiejus Vilentas: ką liudija laiškai?: paskaita operos Mažvydas kūrybinei grupei, Vilnius: Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, 2021-12-21.
 6. Aleknavičienė Ona, Blažienė Grasilda 2021: Leidiniai apie Povilą Ruigį. – Lietuvos mokslų akademijos žinios 3(97), p. 16–17. ISSN 2669-1604. http://www.lma.lt/uploads/LMA%20%C5%BEinios/LMA%20%C5%BEinios%202021%20m.%20nr.%203_internetui.pdf
 7. Aleknavičienė Ona 2020: Senų laiškų paraštėse – lituanistinio paveldo lobiai: publikuota paskaita. – Kauno diena 7(21985): Santaka / Ištakos 418, 2020-01-10, 4–5. Prieiga internete: https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/senu-laisku-parastese-lituanistinio-paveldo-lobiai-947561.
 8. Aleknavičienė Ona 2019: Lituanistinio XVI–XVIII amžiaus paveldo tyrimai: kūrinys – kūrėjas – visuomenė: paskaita, Lietuvos mokslų akademija, 2019-01-29.
 9. Aleknavičienė Ona 2019: Ką naujo atskleidžia lituanistinio XVI–XVIII a. paveldo tyrimai?: publikuota paskaita. – Alkas.lt, 2019-07-01. Prieiga internete: http://alkas.lt/2019/07/01/ka-naujo-atskleidzia-lituanistinio-xvi-xviii-a-paveldo-tyrimai/.
 10. Aleknavičienė Ona 2016: Jono Bretkūno kelias į XXI amžių: paskaita. – Minime Jono Bretkūno 480-ąsias gimimo metines: Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos renginys, Vilniaus Evangelikų reformatų bažnyčia, 2016-09-13.
 11. Aleknavičienė Ona 2016: Radijo laida apie Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinį. – Lietuvos radijo Klasikos programa, laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas, 2016-03-16.
 12. Aleknavičienė Ona 2016: Interviu „Iš senųjų patarlių matyti, kad žmonių santykiuose nedaug kas pasikeitė“. – Bernardinai.lt, 2016-04-16.
 13. Aleknavičienė Ona 2016: Radijo laida apie Gotfrydą Ostermejerį. – Lietuvos radijo Klasikos programa, laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas, 2016-04-20.
 14. Aleknavičienė Ona 2016: Lietuvių kalba istoriniuose ir kalbiniuose Gotfrydo Ostermejerio veikaluose: pranešimas. – Pasirinkęs lituanistiką – Gotfrydui Ostermejeriui 300 metų: VLKK ir Mokytojų namų renginys, Vilnius: Mokytojų namai, 2016-03-03.
 15. Aleknavičienė Ona 2015: Valstybinės kalbos negalima išstumti. – Respublika 38(69), 2015-09-19, 2; Alkas.lt, 2015-11-18.
 16. Aleknavičienė Ona 2015: Rašyti pavardes valstybine kalba nėra nusižengimas. – Lietuvos žinios, 2015-11-18, 2–3; Alkas.lt, 2015-09-20.
 17. Aleknavičienė Ona 2015: Vaizdo siužetas „Apie pirmąjį lietuvių–vokiečių frazeologizmų šaltinį“. – LMA Vrublevskių biblioteka – artimiausias kelias iki atradimo: LMAVB ciklas, Vilnius: LMAVB, 2015-11-10.
 18. Aleknavičienė Ona 2015: Televizijos laida „Pirmieji lietuviško rašto kūrėjai“. – W spąstai: Init televizijos laidų ciklas, 2015-03-16.
 19. Aleknavičienė Ona 2015: Televizijos laida „Asmenvardžių rašymas“. – W spąstai: Init televizijos laidų ciklas, 2015-03-01.
 20. Aleknavičienė Ona 2014: Televizijos laida „Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija“. – Lietuvos televizijos Kultūros kanalas, 2014-11-07; 2014-11-09.
 21. Aleknavičienė Ona, Šinkūnas Mindaugas 2006: Baigtas tarptautinis projektas seniesiems lietuviškiems raštams tirti. – Lietuvos žinios 224(11560), 2006-09-30.
 22. Aleknavičienė Ona, Šinkūnas Mindaugas 2006: Tarptautinis projektas seniesiems lietuviškiems raštams tirti. – Lietuvos žinios 91(11428), 2006-04-22.
 23. Aleknavičienė Ona 2002: Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. – Literatūra ir menas 48(2927), 2002-11-29, 1, 3.
 1. 2017 m.: 1 mėnesio komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, rėmė LMT.
 2. 2016 m.: 3 savaičių komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, pagal mokslininkų grupių projektą Lietuviškos XVI–XIX a. Biblijos istorija, rėmė LMT.
 3. 2012 m.: 1 mėnesio komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida (LMT nacionalinė mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas).
 4. 2011 m.: 1 mėnesio komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida (LMT nacionalinė mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas).
 5. 2008 m.: 1 mėnesio komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, pagal projektą Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė lingvistinė analizė ir duomenų bazės plėtra, rėmė Lietuvos mokslo ir studijų fondas.
 6. 2007 m.: 1 mėnesio komandiruotė Krokuvoje pagal projektą Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė lingvistinė analizė ir duomenų bazės plėtra, rėmė Lietuvos mokslo ir studijų fondas.
 7. 2001 m.: 1,5 mėnesio stažuotė Greifswaldo Ernsto Moritzo Arndto universiteto Baltistikos institute.
 8. 2001 m.: 1 mėnesio darbas Halėje, Martino Lutherio Halės–Vitenbergo universiteto Interdisciplininių pietizmo tyrimų centre.
 9. 2000–2001 m.: 3 mėnesių stažuotė Halėje, Francke’ės įstaigų archyve ir bibliotekoje, pagal mokslo projektą XVI–XVIII amžiaus lietuviški evangelikų liuteronų raštaijų santykis su originalais ir redagavimo ypatybės (Fritzo Thysseno stipendija).
 10. 2000 m.: 1,5 mėnesio stažuotė Greifswaldo Ernsto Moritzo Arndto universiteto Baltistikos institute.
 11. 1999 m.: 1,5 mėnesio stažuotė Greifswaldo Ernsto Moritzo Arndto universiteto Baltistikos institute.

Other Members