Kazimieras Garšva

dr. (HP) Kazimieras Garšva

vyriausiasis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

1977 m. apgynė daktaro disertaciją Priegaidės fonologinėje sistemoje (lietuvių kalbos medžiaga). Yra vienas lietuvių kalbos gramatikų (Grammatika litovskogo jazyka 1985; Dabartinės lietuvių kalbos gramatika 1994, 1997) autorių. Parašė straipsnių apie panevėžiškių tarmės ypatybes, Latvijos, Lenkijos, Gudijos lietuvių šnektas, dvikalbystės problemas. 2005 m. parašė monografiją Lietuvių kalbos paribio šnektos. 2007 m. atliko habilitacijos procedūrą (Lietuvių kalbos paribio šnektos: jų raida, struktūra, kontaktai). Dalyvavo 30 ekspedicijų, kuriose rinko dialektologinę medžiagą. 2008–2014 m. vadovavo LKI Vardyno skyriui. Už lietuvių kalbos tarmių tyrinėjimus ir etninių lietuvių žemių tradicinės kultūros puoselėjimą 2016 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

Mokslinių tyrimų sritys: baltistika, dialektologija, fonologija, onomastika, kalbų politika, kalbotyros istorija

 1. Garšva Kazimieras 2015: Latvijos lietuvių šnektos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 352 p. ISBN 978-609-411-160-0 .
 2. Garšva Kazimieras 2005: Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija), Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 408 p. ISBN 9955-704-02-0.
 3. Garšva Kazimieras, sud., 1999: Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje, Vilnius: Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
 4. Garšva Kazimieras 1995, 1999: Armija krajova Lietuvoje 1, 2 (sudarymas, straipsniai), Vilnius–Kaunas: Vilnijos draugija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.
 5. Garšva Kazimieras, Grumadienė Laima, sud., 1993: Lietuvos rytai, Vilnius: Valstybinis leidybos centras.
 6. Stundžienė Bronė, Puteikienė Zofija, Garšva Kazimieras, Kalibatas Kazimieras, sud., par., 1990: Linelius roviau, dainavau. Onos Bluzmienės tautosakos ir atsiminimų rinktinė, Vilnius: „Vaga“.
 7. Garšva Kazimieras 1990: Juozo Šliavo raštų dalykinė rodyklė (sudarymas, kalbotyros skyrius), Vilnius: Lietuvos kraštotyros draugija.
 8. Joniškėlio apylinkių šnektos tekstai: metodinės rekomendacijos filologams, atsak. red. K. Garšva, Vilnius: VU.
 9. Garšva Kazimieras, Ambrazas Vytautas, Girdenis Aleksas ir kt. 1994, 1996, 1997: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 10. Garšva Kazimieras 1990: Pietryčių Lietuvos autonomijos klausimai, Vilnius.
 11. Garšva Kazimieras, Ambrazas Vytautas, Valeckienė Adelė, Valiulytė Elena ir kt. 1985: Grammatika litovskogo jazyka, vyr. red. V. Ambrazas, Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Mokslas.
 12. Garšva Kazimieras 1977: Slogovyje akcienty v fonologičieskoi sistiemie (na matierijalie litovskogo jazyka): dis. kand. filol. nauk., Moskva: Institut jazykoznanija AN SSSR, 1977.
 1. Garšva Kazimieras 2022: Vilniaus ir Šalčininkų rajonų vietovardžių kilmė. – Voruta  2022  Nr. 4 p. 4-10. Prieiga internete:  www.voruta.lt.  ISSN 1392-0677.
 2. Garšva Kazimieras 2022: Rytų Lietuvos asmenvardžiai. – Voruta  2022  Nr. 1 p. 7-10. Prieiga internete:  www.voruta.lt.  ISSN 1392-0677.
 3. Garšva Kazimieras 2022: Tradiciniai ir netradiciniai rytų Lietuvos oikonimai. – Bendrinė kalba, Nr. 95, 2022 . Prieiga internete:  www.bendrinekalba.lt./  ISSN 2351-7204.
 4. Garšva Kazimieras 2021: Žiemgalių kalbos palikimas Lietuvos Žiemgaloje. – Žiemgala.  ISSN 1392-3781. Kaunas.  2021, Nr. 2, p. 5–8.
 5. Garšva Kazimieras 2021: Trakų rajono gyvenamųjų vietų vardai .- Voruta.  ISSN 1392-0677. Vilnius. 2021, Nr. 4, p. 3–6.
 6. Garšva Kazimieras 2021: Valstybinės kalbos tikriniai žodžiai ir jų rašyba. – Bendrinė kalba.  ISSN 2351-7204. 2021, Nr. 94, p. 1–15.
 7. Garšva Kazimieras 2020: Straipsnių, pokalbių ciklas apie valstybinės kalbos funkcionavimą Lietuvoje ir kalbos tyrimus: 2020-07-30, www.alkas.lt; 2020-11-07, „Auksinė varpa“, Nr. 861 (8855); 2020-05-04, „Lietuvių kalbos instituto mokslininkai iš arčiau“, www.lki.lt, facebook; 2020-09-5-11, .„Respublika“; www.voruta.lt, 2020, Nr. 2 85.
 8. Garšva Kazimieras 2020: Pokalbis internetinėje svetainėje Mano kraštas, 2020-04-20. Prieiga internete: www.manokrastas.lt.
 9. Garšva Kazimieras 2020: Lietuvių kalba ir vardynas tarp Kernavės, Trakų ir Vilniaus. – Voruta 3(869), 77–83. ISSN 1392-0677. Prieiga internete: www.voruta.lt.
 10. Garšva Kazimieras 2020: Vilniaus apskrities kalbų interpretacijos. – Voruta 2(868), 60–64. ISSN 1392-0677, ISSN 2686-8792, ISBN 978-5-94067-508-2. Prieiga internete: www.voruta.lt.
 11. Garšva Kazimieras 2020: Valstybinės kalbos saugumas yra valstybės saugumas. – Voruta 1(867), 88–90. ISSN 1392-0677. Prieiga internete: www.voruta.lt.
 12. Garšva Kazimieras 2020: Šiaurės panevėžiškių tarmė ir jos vardynas. – Žiemgala 2, 5–8. ISBN 3781. Prieiga internete: www.ziemgala.lt.
 13. Garšva Kazimieras 2016: Antano Baranausko kalbinės nuostatos. – Gimtasai kraštas 11, 56–62. ISSN 2029-0101.
 14. Garšva Kazimieras 2015: Latvijos lietuvių šnektos paribio tarmių plote. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas / Dialects – cultural heritage of Europena Nations: elektroninis išteklius, Vilnius: MRU eBooks, 193–210. ISBN 978-995-5197-66-9.
 15. Garšva Kazimieras 2015: Daujėnų–Krinčino–Pasvalio tradicinė šnekta. – Daujėnai, Vilnius: Versmė, 1075–1080. ISBN 978-609-8148-20-6.
 16. Garšva Kazimieras 2014: Pašvitinio apylinkių šnekta. – Pašvitinys, Vilnius: Versmė, 1035–1039. ISBN 978-609-8148-04-6.
 17. Garšva Kazimieras 2014: Lietuvos tarmių ryšys su etnografiniais regionais ir jų metais. – Liaudies kultūra 6, 61–65. ISSN 0236-0551.
 18. Garšva Kazimieras 2014: Kalbininko Aleksandro Vanago 80-mečiui. – Gimtoji kalba 6. ISSN 0868-5134.
 19. Garšva Kazimieras 2014: Įžymiausio Lietuvos kalbininko darbai. – Gimtasai kraštas 7, 115–116. ISSN 2029-0101.
 20. Garšva Kazimieras 2014: Asmenvardžių rašymas Lietuvos Respublikos dokumentuose ir valstybinės kalbos funkcijos. – Bendrinė kalba 87. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt.
 21. Garšva Kazimieras 2013: Valstybės kalbos politika pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, sutartis, Seimo nario priesaiką ir valstybės bei piliečių interesus. – Gimtoji kalba 1, 13–18, ISSN 0868-5134.
 22. Garšva Kazimieras 2013: Lietuvių ryšiai su tarme, etnine kultūra, vardynu. – Liaudies kultūra 2(149), 7–10. ISSN 0236-0551.
 23. Garšva Kazimieras 2013: Latvijos lietuvių šnektos paribio šnektų plote. – Gimtasai kraštas 6, 6–11. ISSN 2029-0101.
 24. Garšva Kazimieras 2012: Tarmės – etninės kultūros pagrindas. – Gimtasai kraštas 5, 7–12. ISSN 2029-0101.
 25. Garšva Kazimieras 2012: Nepriesaginės (latviškos darybos) Lietuvos moterų pavardės. – Kalbos kultūra 85, 216–224. ISSN 0130-2795.
 26. Garšva Kazimieras 2012: Aknystos ir Juodupės šnekta. – Juodupė. Onuškis 2, Vilnius: Versmė, 1407–1410. ISBN 978-9955-589-58-7.
 27. Garšva Kazimieras 2011: Marijos Razmukaitės onomastikos darbai. – Kalbos kultūra 84, 297–302.
 28. Garšva Kazimieras 2011: Žiemgalių kalba ir jos reliktai. – Žiemgalos krašto praeitis 6. Žiemgalos kultūros paveldas, Kaunas, 13–23, 136–137, 139, 142.
 29. Garšva Kazimieras 2010: Seinų krašto oikonimų priegaidės. – Žmogus ir žodis 12(1), 73– 79.
 30. Garšva Kazimieras 2010: Latvijos lietuviai ir jų kultūra. – Gimtasai kraštas 3, 50–56.
 31. Garšva Kazimieras 2009: Vilniaus enciklopedija – lenkų kalba ir dvasia [recenzija]. – Voruta 3, 13, 16.
 32. Garšva Kazimieras 2009: Etninių lietuvių žemių kultūros raida. – Lietuvių tauta 11, 127–138.
 33. Garšva Kazimieras 2009: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paribių vietovardžiai. – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos 7 (Bibliotheca Archivi Lithuanici), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 59–70.
 34. Garšva Kazimieras 2009: Nuo Lietuvos paminėjimo tūkstantmečio iki 1000-mečio gimnazijos. – Lietuva ir mes: tūkstantmečio šviesa Šalčios krašte, Vilnius, 86–100.
 35. Garšva Kazimieras 2008: Kalbininkas Kazimieras Gasparavičius ir jo darbai. – Žiemgala 1, 11–15.
 36. Garšva Kazimieras 2008: Bajorų pašnektė ir Aknystos, Garšvinės, Subačiaus lietuvių šnektos. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 511–522.
 37. Garšva Kazimieras 2008: Kliukščionių šnektos fonologinė sistema. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 610–618.
 38. Garšva Kazimieras 2008: Užribio lietuviai – mūsų kultūros priešpilis. – Gimtasai kraštas 1, 94–99.
 39. Garšva Kazimieras 2008: „Vilnijos“ draugijos dvidešimtmetį minint. – Voruta 7, p. 1, 7.
 40. Garšva Kazimieras 2008: Lietuvos fonologinės mokyklos problemos. – Žmogus ir žodis 10(1), 20–23.
 41. Garšva Kazimieras 2008: Apie Nerijos Bartkutės daktaro disertaciją. – Žiemgala 1, 53.
 42. Garšva Kazimieras 2006: Lietuvių kalbos prozodijos diskusiniai klausimai. – Tekstai ir kontekstai: transformacijų sklaida: VU KHF mokslinių straipsnių rinkinys, Kaunas.
 43. Garšva Kazimieras 2006: Bajorų pašnektė ir Aknystos, Garšvinės, Subačiaus šnektos. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 44. Garšva Kazimieras 2006: Aukštaičiai. Aukštaičių tapatumo paieškos, Kaunas: Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba, 58–65.
 45. Garšva Kazimieras 2005: Šiaurės Lietuvos tarmių globa. – Žiemgala 2, 32–36.
 46. Garšva Kazimieras 2005: Lietuvių kalbos tarmių prozodemos. – Baltų kalbos tarmės: rašytinis palikimas, Šiauliai: ŠU, 79–86.
 47. Garšva Kazimieras 2005: Eglinės–Vižainio šnektos. – Texts and Contexts: the movement of Language, Kaunas: VU Press, 371–376.
 48. Garšva Kazimieras 2005: Latvijos lietuvių uteniškių šnektos. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, Vilnius: LKI, 341–360.
 49. Garšva Kazimieras (2004): Latvijos lietuvių telkiniai: istorija ir šnektos. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 24, Vilnius.
 50. Garšva Kazimieras (2004): Lietuvių kalbos žodžio skiemenys ir kirtis. – Respectus Philologicus 5(10), 176–181. ISSN 1392-8295.
 51. Garšva Kazimieras (2004): Tarmių ir bendrinės kalbos balsių e·, e tartis. – Kalbos teorija ir praktika, atsak. red. A. Paulauskienė, Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 41–44. ISBN 9955-09-603-9.
 52. Garšva Kazimieras 2003: Mūšos krašto nekirčiuoti balsiai nuo A. Baranausko iki šių dienų. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 23, 63–68.
 53. Garšva Kazimieras 2002: Panevėžiškių fonetikos raida abipus Latvijos sienos. – Acta Linguistica Lithuanica 47, 9–18. ISSN 0130-0172.
 54. Garšva Kazimieras 2002: Pelesos–Varanavo apylinkių šnekta. – Lydos krašto lietuviai 2, red. N. Vėlius, Lietuvos kraštotyros draugija, Poligrafija ir informatika, Kaunas, 566–575 .
 55. Garšva Kazimieras 2002: Švietimo reforma Rytų Lietuvoje (devintasis Lietuvos lenkinimo laikotarpis). – Rytų Lietuva: visuomenės ir socialinių grupių raiška bei sąveika, atsak. red. A. Čiužas, Socialinių tyrimų institutas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos, Vilnius: Mokslo aidai, 265–278.
 56. Garšva Kazimieras 2001: Sutaptiniai dvibalsiai ie, uo ir jų fonologinė interpretacija. – Žmogus ir žodis 1(3), 23–26.
 57. Garšva Kazimieras 2002: Prof. kun. P. Kraujalis (1882–1933) – Vilniaus krašto lietuvybės gaivintojas. – LKMA metraštis, 673–678.
 58. Garšva Kazimieras 2002: Panevėžiškių fonetikos raida abipus Latvijos sienos. – Acta Linguistica Lithuanica 47, 9–18.
 59. Venckutė Regina, Garšva Kazimieras, Poliakovas Olegas 2002: Akademikas Jurijus Stepanovas ir lietuvių kalba. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 223–227.
 60. Garšva Kazimieras 2002: Lietuvių kalbos garsų fonologinės interpretacijos. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 1–17.
 61. Garšva Kazimieras 2002: Šiaurinių vilniškių šnektų morfologijos ypatybės. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 21, 465–474.
 62. Garšva Kazimieras 2002: Daugpilio pietinių apylinkių lietuvių šnekta. – Lituanistica 1(49), 98–105.
 63. Garšva Kazimieras 2001: Kirčiuotų trumpųjų ir pusilgių skiemenų „priegaidės“. – Kalbotyra 50(1), 147–150.
 64. Garšva Kazimieras 2001: Mažosios Lietuvos tarmės ir jų fonetika. – Tiltai 3, 15–20.
 65. Garšva Kazimieras 2001: Bendrinės kalbos tarties problemos. – Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys, Kaunas, 143–148.
 66. Garšva Kazimieras 2001: Putinų kaimo šnekta. – A. Užiūnas, Putinai, Kaunas, 5–6.
 67. Garšva Kazimieras 2001: Sootnošienijie zvukov litovskogo i ruskogo jazykov. – Kalbų studijos 1, 24–26.
 68. Garšva Kazimieras 2001: Tverečiaus ir Vidžių šnekta. – Tverečiaus kraštas, Vilnius: Diemedžio leidykla, 475–481.
 69. Garšva Kazimieras 2001: Lygumų šnekta. – Lygumai. Stačiūnai, red. S. Buchaveckas, K. Garšva ir kt., Vilnius: Versmė, 571–576 .
 70. Garšva Kazimieras 2001: Fonologija. – A. Girdenis, Kalbotyros darbai 3, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 200–228.
 71. Garšva Kazimieras 2000: Kraslavos rajono lietuvių šnektos. – Lituanistica 4(48), 67–80. ISSN 0235-716X.
 72. Garšva Kazimieras (2001): Lietuvių kalbos ploto pakraščiai. – Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 19, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslų akademija, 397–421. ISSN 1392-0502.
 73. Garšva Kazimieras 2001: Latvijos lietuvių – Skyronių, Neretų ir Aknystos – šnektų fonetika. – Lituanistica 1(45), 73–79. ISSN 0235-716X.
 74. Garšva Kazimieras, Endzelytė Renata 2000: Latvijos lietuviai ir jų šnektos. – Žiemgala 1, 8–12.
 75. Garšva Kazimieras 2000: Šiaurės vakarų panevėžiškių „murmamieji balsiai“. – Acta Linguistica Lithuanica 43, 165–175.
 76. Garšva Kazimieras, Didžpetris Vytautas ir kt.1999: Lietuvos Žiemgalos tarmės. – Žiemgala. Žiemgalos krašto praeitis, Kaunas: „Žiemgalos“ leidykla, 89–92.
 77. Garšva Kazimieras 1999: Rytinės etninės lietuvių žemės V–XX a.: nuo Breslaujos iki Gardino. – Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje, sud. K. Garšva, Vilnius: Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 4–20.
 78. Garšva Kazimieras 1998: Lietuvos Žiemgalos šnektų žodynas: bendrybės, skirtumai, skoliniai. – Žiemgala 1, 12–13.
 79. Garšva Kazimieras 1996: Ciskodo apylinkių lietuvininkų šnekta. –­ Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 138–147.
 80. Garšva Kazimieras 1996: Lietuvių ir latvių kalbų ryšiai. – Lituanistica 4(28), 25–33.
 81. Garšva Kazimieras 1996: Breslaujos–Apso apylinkių šnekta. – Lituanistica 2(26), 83–94.
 82. Garšva Kazimieras, Girdenis Aleksas 1994: Fonologija. – Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 15–40 (antrasis pataisytas leidimas – 1996 m.).
 83. Garšva Kazimieras 1994: Pietryčių Lietuvos gyventojų tautinės ir kalbinės orientacijos 1989 metais. –­ Lituanistica 3(19), 28–35.
 84. Garšva Kazimieras, Stoskeliūnaitė Birutė, Vaina Juozas 1991: Punsko šnektos skirtumų žodynas. – Lietuvių leksikos ir terminologijos problemos. LKK 29, 32–45.
 85. Garšva Kazimieras, Poliakovas Olegas 1989: Litovskij jazyk v okrugie Opsy. – Kalbų ryšiai ir sąveikos. LKK 28, 99–117.
 86. Garšva Kazimieras 1989: Kalbinės situacijos raida pakraščių šnektose. –­ Kalbų ryšiai ir sąveikos. LKK 28, 12–38.
 87. Garšva Kazimieras 1989: Lietuvininkai latgalių etnogenezėje. – Baltistica III(1) priedas, 64–69.
 88. Garšva Kazimieras, Trifonovas Jakovas 1988: Lietuvių ir rusų kalbų funkcionavimas Lietuvos TSR švietimo sferoje. –­ Lietuvių kalba ir bilingvizmas. LKK 27, 150–179.
 89. Garšva Kazimieras, Jackutė Rita, Venskauskaitė Eugenija 1988: Uodegėnų šnektos fonetika, morfologija ir leksika dvikalbystės sąlygomis. –­ Lietuvių kalba ir bilingvizmas. LKK 27, 73–106.
 90. Garšva Kazimieras 1987: Tarmiškos tautosakos transkribavimo principai. –­ Lietuvių kalbos sandaros tyrinėjimai. LKK 26, 108–112.
 91. Garšva Kazimieras 1986: Latvijos lietuvių tarmių sintaksės ypatybės ir tekstai. –­ Lietuvių kalbos sintaksės tyrinėjimai. LKK 25, 218–241.
 92. Garšva Kazimieras 1986: Akustičieskijie osobiennosti vokalizma russkogo jazyka v sopostavlieniji s litovskim jazykom. –­ LTSR MA darbai. Ser. A. 1(94), 106–115.
 93. Garšva Kazimieras, Girdenis Aleksas 1985: Fonologija. – Grammatika litovskogo jazyka, Vilnius: Mokslas, 10–49.
 94. Garšva Kazimieras 1985: Lietuvių kalbos tarmės ir jų kontaktai Latvijoje. – Lietuvių gyvenamosios vietos ir kalbų funkcionavimas: ­LTSR MA darbai. Ser. A. 1(90), 118–136.
 95. Garšva Kazimieras 1984: Šiaurės vakarų panevėžiškių fonologinės sistemos pagalbinės priemonės ir variantai. – ­LTSR MA darbai. Ser. A. 4(89), 128–137.
 96. Garšva Kazimieras 1984: Lietuvių kalbos tarmės ir jų kontaktai Latvijoje. – Lietuvių kalbos tarmių Latvijoje istorija. – ­LTSR MA darbai. Ser. A. 2(87), 83–91.
 97. Garšva Kazimieras 1984: Šiaurės vakarų panevėžiškių akūtinių ir cirkumfleksinių garsų trukmė ir intensyvumo viršūnė. – ­LTSR MA darbai. Ser. A. 2(87), 74–82.
 98. Garšva Kazimieras 1983: Sopostavlienijie fonologičieskih sistiem litovskogo i ruskogo jazykov. –­ Kalbų kontaktai Lietuvos TSR. LKK 23, 159–174.
 99. Garšva Kazimieras 1982: Razvitijie dvujazyčija v Litovskoi SSR. –­ LTSR MA darbai. Ser. A 3(80), 120–130.
 100. Garšva Kazimieras 1982: Svarbesnės šiaurės vakarų panevėžiškių fonologijos ypatybės. – Baltistica 18(1), 65–74.
 101. Garšva Kazimieras 1982: Apie šiaurės vakarų panevėžiškių tarmę. ­– Joniškėlio apylinkių šnektos tekstai, atsak. red. K. Garšva, Vilnius: Vilniaus universitetas, 4–7.
 102. Garšva Kazimieras 1977: Akcentuacijos ir vokalizmo sąryšis šiaurės vakarų panevėžiškių tarmėje. Lietuvių arealinės lingvistikos klausimai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 17, 76–88.
 1. Garšva Kazimieras 2019: Baltizmy (toponimy, familiji) v Polšie, Bielarusi. – Droga ku wzajemnosci 20, red. B. Siegien, rec. L. Bednarczuk, O. Latyszonok, Bialystok, 51–64. ISBN 930230-4-2.
 2. Garšva Kazimieras 2011: Le Domaine oriental des langues baltiques et son développement. – Langues baltiques, langues slaves, Paris: CNRS, 187–198.
 3. Garšva Kazimieras 2010: Daugpilio rajono lietuviški oikonimai. – Valoda – 2010: valoda dažādu kultūru kontekstā, Daugavpilis, 422–430.
 4. Garšva Kazimieras 2009: Lietuviškos kilmės Latvijos vietovardžiai. – Valoda – 2009: valoda dažādu kultūru kontekstā: zinātnisko rakstu krājums XIX, Daugavpilis, 404–413.
 5. Garšva Kazimieras 2007: Baltų kalbų substratas rytuose. – Valoda – 2007: valoda dažādu kultūru kontekstā, Daugavpilis: Saule, 24–35.
 6. Garšva Kazimieras, Adamkovičius Aleksandras 2006: Dysnos apskrities lietuviškos kilmės tikriniai vardai. – Acta Baltico-Slavica 30, SOW, Warszawa, 9–18.
 7. Garšva Kazimieras 2006: Drievniaja teritorija rasprostranienija baltijskich jazykov. – Balto-slavianskije issliedovanija XVII, Maskva.
 8. Garšva Kazimieras 2006: Baltų ir slavų kalbų rytinės sienos raida. – Acta Baltico-Slavica 30, 283–290.
 9. Garšva Kazimieras (2004): Zietelos lietuvių šnektos fonologinė sistema. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija. ISSN 1407-4737.
 10. Garšva Kazimieras (2004): Latvijos lietuvių šnektų istorija. – Valoda – 2004: zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils: Daugavpils universitāte, XIV. ISBN-9984-14-213-2.
 11. Garšva Kazimieras (2004): Фонемы литовского языка (в сопоставлении с русским). – Балто-славянские исследования 16, Москва: Российская академия наук, Институт славяноведения, 180–220. ISBN 5-85759-269-0.
 12. Garšva Kazimieras 2003: Adutiškio šnekta. – Adutiškio kraštas, Vilnius: Diemedžio leidykla, 475–481. ISBN 9986-23-109-4.
 13. Garšva Kazimieras 2003: Praeityje ir dabar. – Tėviškės žiburiai 34(2789), 2003-08-26.
 14. Garšva Kazimieras 2003: Dėl Aukštaitijos ir Žemaitijos ribos. – Lietuvos aidas, 2003-03-07.
 15. Garšva Kazimieras 2003: Sudervės gatvių užrašai. – Lietuvos aidas, 2003-02-20.
 16. Garšva Kazimieras 2003: Vilniaus krašto lietuvybės gynėjas. Kunigas prof. Petras Kraujalis XX a. kultūros kontekste. – Voruta 2(524), 10.
 17. Garšva Kazimieras 2003: Bernardo Brazdžionio šnekta. – Varpas 2(100), 475–481. ISSN 1648-0244.
 18. Garšva Kazimieras, Alekseriūnaitė Valentina, Butautas Tomas ir kt. 2003: Latvijos Žiemgala. – Žiemgala. Zemgale: turisto vadovas, sud. V. Šernas, Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 104–115. ISBN 9986-418-30-5.
 19. Garšva Kazimieras 2002: The Lithuanian dialects of the Seinai region. – Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys, 30–32, ISBN 9955-03-164-6.
 20. Garšva Kazimieras 2003: Lietuvių kalbos priegaidės. – Kalbų studijos 4, 12–16. ISSN 1648-2824.
 21. Garšva Kazimieras 2003: Kairiosios Dauguvos pusės lietuvių kalbos šnektos. – Valoda, Daugavpils universitāte, 131–137. ISBN 9984-014-213.
 22. Garšva Kazimieras 2003: Latvijos žemaičių šnektos. – Vārds un tā pētišanas aspekti: rakstu krājums 7, Liepāja, 46–53.
 23. Garšva Kazimieras 2002: Lietuvių kalbos kietųjų ir minkštųjų priebalsių fonologinė interpretacija. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums 6, Liepāja, 489–493.
 24. Garšva Kazimieras 2002: Kontakty litovskich dialektov v Latgalii. – Valoda 1, 88–93.
 25. Garšva Kazimieras 2002: The Phonological Systems of Borderland Subdialects of Lithuanian. – Journal of Baltic Studies 33(3), 342–346.
 26. Garšva Kazimieras, Petrauskaitė Jurgita 2001: Šiaurės Lietuvos latvybės ir germanizmai. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums 5, Liepāja, 107–115.
 27. Garšva Kazimieras 2001: Litovskij jazyk v etnogeneze Braslavskogo rajona. – Braslauskija čitanni 2000, Braslau, 25–29.
 28. Garšva Kazimieras 2001: Probliemy dvustoronnego sopostavlienija fonologičeskich sistiem litovskogo ir ruskogo jazykov. – Jazyk i kultura: fakty i cennosti, Rosijskaja akadiemija nauk, Moskva, 447–452.
 29. Garšva Kazimieras 2001: The Lithuanian dialects of the Seinai region. – Munera linguistica et philologica, Michaeli Hasiuk dedicata, ed. J. Marcinkiewicz et N. Ostrowski, Poznań: Universytet im. A. Mickiewicza, 33–38.
 30. Garšva Kazimieras 2001: Latgalskije toponimy litovskogo proishoždienija. – ­Valoda, Daugavpils pedagoģiskā universitāte, 189–193.
 31. Garšva Kazimieras 2001: Latvių kalbos lituanizmų adaptacija. ­– Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums 5, Liepāja: Liepājas universitāte, 99–106.
 32. Garšva Kazimieras 2001: Kitos kilmės vietovardžiai Latvijos ir Lietuvos Žiemgaloje. – ­Acta Baltica, Kaunas: Universitas Vytauti Magni, Universitas Latviensis, 12–14.
 33. Garšva Kazimieras 2001: Phonetics of the Lithuanian Dialects in Latvia. – Miscellanea Italiana di Studi baltistici 7, 81–84.
 34. Garšva Kazimieras 2001: Lietuviškos kilmės Latvijos Respublikos vietovardžiai. –­ Linguistica Lettica 8, 119–127. ISSN 1407-1932.
 35. Garšva Kazimieras 2001: Pakraštinių lietuvių kalbos šnektų fonologinės sistemos. – ­Paribio tarmių ir kalbų problemos: tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai, Šiauliai: Šiaulių universitetas, 31–37.
 36. Garšva Kazimieras 2000: Čiernovik pisma Kazimierasa Jauniusa F. de Sossiuru (iš lietuvių kalbos vertė ir komentarus rašė K. Garšva). – Ferdinand de Sossiur, Zamietki po obščiej lingvistikie, Moskva: Progress, 249–254.
 37. Garšva Kazimieras 1997: Sėlių, žiemg alių, kuršių ir latvių kalbų reliktai Šiaurės Lietuvoje. – Acta Baltica 94, 24–27.
 38. Garšva Kazimieras 1990: Tipologija sovriemiennogo baltijskogo dvujazyčija. – Baltovslowiańskie związki językowe, Wroclaw, 111–116.
 39. Garšva Kazimieras 1977: Prosodiemy v sistiemie fonologičieskogo opisanija (na matierijalie litovskogo jazyka). – ­Izviestija Akadiemii nauk SSSR 36(1), ser. lit. i jaz., 52–59.

Other Members