Giedrius Tamasevicius

dr. Giedrius Tamaševičius

mokslo darbuotojas

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

1992 m. baigta Vilniaus 16-oji vidurinė mokykla (dab. Užupio gimnazija). 1996 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros ir danų kalbos bakalauro studijas, 2006 m. įgijo skandinavų kalbotyros magistro laipsnį. Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriuje jaunesniuoju mokslo darbuotoju dirba nuo 2007 m. 2012 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste“.

Mokslinio darbo sritys ir interesai:

 • stilius ir socialinė tapatybė,
 • sakytinės žiniasklaidos kalba,
 • kalbos ideologijos,
 • keiksmažodžių vartosena.

Giedrius Tamaševičius. The role of linguists in metalinguistic discourse in modern Lithuania. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37 (8), 2016, 243-252. 

Giedrius Tamaševičius. Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno Valinsko atvejis. Darbai ir dienos 62, 2014, 9–22. 

Giedrius Tamaševičius. Five Decades of Swearing on Air in Lithuania. In: Marianne Rathje (ed.) Swearing in the Nordic Countries. Dansk Sprognævns konferenceserie 2, Dansk Sprognævn: København, 2014, 83-98. 

Giedrius Tamaševičius. Kai antenos prabyla kalbos klaidomis. Naujasis židinys-Aidai 7, 2013, 482–487. 

Giedrius Tamaševičius. Lithuanian Language in Spoken Media: Plagued by Disease since 1990? Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Sudarė V. Meiliūnaitė ir N. Morozova. Vilnius: Petro ofsetas, 2012, 239–248. 

Giedrius Tamaševičius. Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. 

Giedrius Tamaševičius, Jurgita Girčienė. Five Decades of Television: from Language Homophony to Polyphony. Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 2012, 31–43. 

Giedrius Tamaševičius. Tauta, gimusi iš filologijos, ir lingvistinio nacionalizmo fenomenas. Darbai ir dienos 56, 2011, 143–152. 

Giedrius Tamaševičius. Metaforos, kuriomis gyvi esam. Arba kaip kalbama apie grėsmes kalbai. Naujasis židinys-Aidai 5, 2011, 308–314. 

Giedrius Tamaševičius. „Bloga“ kalba ir sociolingvistinė kompetencija. Darbai ir dienos 54, 2010, 189–198.

Giedrius Tamaševičius. Kalbos paprastėjimo polinkiai viešojoje erdvėje. Kalbos kultūra 82, 2009, 138–148.

Giedrius Tamaševičius. Sociolingvistinis šnekamajai kalbai būdingos leksikos tyrimas. Kalbos kultūra 81, 2008, 206–217.

„Kodėl kalbininkus reikia gerbti ir mylėti? (apie kalbininkų autoriteto raidą)“, Lietuvos socialinių mokslų forumas 2015, Molėtų observatorija, 2015 m. gegužės 15–17 d.

„The use of non-standard and informal lexis on air (a retrospective analysis of variation 1960-2010)“, in Sociolinguistic Symposium 20, Jyväskylä universitetas, Suomija, 2014 m. birželio 15–18 d.

„The use of non-standard lexis on air: five decades of changes and challenges“, in: Digital Archives, Audiovisual Media and Cultural Memory Conference, University of Copenhagen, 2013-11-14/15.

„Aplamai tai nevirškinu televizijos!“ Nenorminės ir netradicinės leksikos sklaida Lietuvos sakytinėje žiniasklaidoje (1960–2010)“, in: Jaunųjų tyrėjų stovykla Užuovėjos, LKI, Nida, 2013 m. rugsėjo 12–15 d.

„The proliferation of standard language lexis on air – “mission completed?”, in: 7th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE), Trondheimas, Norvegija, 2013-06-26/28.

„The ideological contexts of language standardization in the media“, in: Fourth Conference on Prescriptivism, Leideno universitetas, Nyderlandai, 2013-06-12/14.

„The Attitudes of the Recipients of Prescriptive Efforts: A Case of Two Public Discussions“, in: Pre-conference workshop Attitudes to Prescriptivism, Leideno universitetas, Nyderlandai, 2013-06-11.

„Duokit pasakyt, po galais!” Keiksmažodžiai lietuviškame eteryje 1960 – 2010 m.” Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos metodinis seminaras. Vilniaus universitetas, 2012 m. gruodžio 14 d.

„Swearing on air: use of swearwords in Lithuanian talk shows”, – Symposium on Swearing in the Nordic Countries. Kopenhaga, Danija: The Danish Language Council, Danija: 2012 d. gruodžio 6 d.

„Įvairėjančios kalbinės raiškos ir turinio santykis šiuolaikinėse pokalbių laidose”, – Turinio kokybės problema žiniasklaidoje. Mokslinė – praktinė konferencija. Vilniaus universitetas, 2012 m. spalio 24 d.

„Nenorminės kalbos kontrabandininkai: televizijos žvaigždžių sociolingvistinės kompetencijos tyrimas“, Jaunųjų tyrėjų seminaras Užuovėjos: apie kalbą ir kitas baimes, 2012 m. rugsėjo 13–16 d., Nida.

„TV celebrities as promoters of informal non-standard vocabulary in the public sphere“, Sociolinguistics Symposium 19: Language and the City, Freie Universität Berlin, August 21-24, 2012.

„To sin against the soul of language and the spirit of nation: Some remarks on linguistic nationalism in Denmark and Lithuania“, Feast, Play and Puzzles in Scandinavian Studies, The 20th Anniversary Conference of the Centre of Scandinavian Studies, Vilnius University, 10-12 May, 2012.

„Devotion to the Native Tongue (A Short Story on the Linguistic Nationalism in Lithuania)“, 23th AABS Conference The Global Baltics: The Next Twenty Years, University of Illinois at Chicago, April 26-28, 2012.

„Spoken media in Lithuania: the dissapearing domain of a standard variety?“ – 4th International Language in the Media Conference. Language(?) in the Media(?): Rethinking the Field. Limerick (Airija), 2011 m. birželio 6-8 d. 

Lietuvių taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA

International research network SLICE (Standard Language Ideology in Contemporary Europe

Other Members