Picture 302

dr. Dovilė Tamulaitienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2007–2018 m. dirbo Lietuvių kalbos institute Vardyno skyriuje (vėliau – Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras). Dėstė Vilniaus universitete Filologijos fakultete. 2020 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių priesaginių hidronimų kirčiavimas. Nuo 2021 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre.

Mokslinių tyrimų sritis – toponimika, onimų kirčiavimas.

 1. Tamulaitienė Dovilė 2014: Dėl lietuvių priesaginių hidronimų kirčiavimo variantų. – Baltistica 49(2), 279–300.
 2. Крюгишките-Тамулайтене Довиле 2014: Возможные реликты в акцентуации литовских суффиксальных гидронимов. – IWoBA VIII Реферати VIII међународног скупа о балто словенскоj акцентологиjи (Нови Сад 2012): Славистички зборник Нова серија, књига I, Нови Сад, 367–376.
 1. Tamulaitienė Dovilė 2013: Devintoji baltų ir slavų akcentologų konferencija. – Baltistica 48(2), 343–344.
 2. Tamulaitienė Dovilė 2013: Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė. – Baltistica 48(1), 152–153.
 3. Tamulaitienė Dovilė 2012: Aštuntoji baltų ir slavų akcentologų konferencija. – Baltistica 47(2), 383–385.
 1. Tamulaitienė Dovilė 2014: Lietuvių hidronimų su priesagomis -(t)inis-(t)inė, -(t)iniai, -(t)inės kirčiavimas šiaurės Lietuvoje. – Regionas: istorija, kultūra, kalba: tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija, 2014 m. kovo 20–21 d., Šiaulių universiteto Humanitarinis fakultetas ir Šiaurės Lietuvos tyrimų centras, Šiauliai.
 2. Tamulaitienė Dovilė 2013: К вопросу об акцентуации литовских гидронимов с так называемыми диминутивными суффиксами. – International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA IX): tarptautinė mokslinė konferencija, 2013 m. rugsėjo 19–21 d., Jurajaus Dobrilos universitetas, Pula, Kroatija.
 3. Tamulaitienė Dovilė 2013: Keletas pasvarstymų dėl lietuvių priesaginių vardažodžių kirčiavimo sistemos susiformavimo. – 49. Artura Ozolo dienas konference: tarptautinė mokslinė konferencija, 2013 m. kovo 15 d., Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, Ryga, Latvija.
 4. Tamulaitienė Dovilė 2012: Возможные реликты в акцентуации литовских суффиксальных гидронимов. – International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA VIII): tarptautinė mokslinė konferencija, 2012 m. liepos 6–8 d., Novi Sado universiteto Filosofijos fakultetas, Novi Sadas, Serbija.
 5. Tamulaitienė Dovilė 2012: Lietuvių hidronimų su priesagomis -(t)inis, -(t)inė, -(t)inės, -(t)iniai kirčiavimas. – Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno: tarptautinė mokslinė konferencija, 2012 m. lapkričio 10–11 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas, Lietuva.
 1. 2016–2018 m.: projekto Vakarinių pietų aukštaičių vietovardžių integravimas į „Lietuvos geoinformacinę duomenų bazę“ ir jų kilmės bei motyvacijos tyrimai vykdytoja.
 2. 2013–2014 m.: projekto IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas vykdytoja.
 3. 2012–2013 m.: projekto Dalies Lietuvos vietovardžių geoinformacinės sistemos duomenų bazės sukūrimas vykdytoja.

Other Members