Picture 302

dr. Dovilė Tamulaitienė

Mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2007–2018 m. dirbo Lietuvių kalbos instituteVardyno skyriuje (vėliau – Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras). Dėstė Vilniaus universitete Filologijos fakultete. 2020 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių priesaginių hidronimų kirčiavimas. Nuo 2021 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre.

Mokslinių tyrimų sritis – toponimika, onimų kirčiavimas.

 1. Dėl lietuvių priesaginių hidronimų kirčiavimo variantų in Baltistica 49(2), 2014, 279–300.
 2. Д. Крюгишките-Тамулайтене Возможные реликты в акцентуации литовских суффиксальных гидронимов, in IWoBA VIII Реферати VIII међународног скупа о балто словенскоj акцентологиjи (Нови Сад 2012), Славистички зборник Нова серија, књига I, Нови Сад ,2014, 367–376.
 1. Devintoji baltų ir slavų akcentologų konferencija in Baltistica 48(2), 2013, 343–344.
 2. Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė in Baltistica 48(1), 2013, 152–153.
 3. Aštuntoji baltų ir slavų akcentologų konferencija in Baltistica 47(2), 2012, 383–385.
 1. 2016–2018 m. projekto „Vakarinių pietų aukštaičių vietovardžių integravimas į „Lietuvos geoinformacinę duomenų bazę“ ir jų kilmės bei motyvacijos tyrimai“ vykdytoja.
 2. 2013–2014 m. projekto „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ vykdytoja.
 3. 2012–2013 m. projekto „Dalies Lietuvos vietovardžių geoinformacinės sistemos duomenų bazės sukūrimas“ vykdytoja.
 1. 2014 m. kovo mėn. 20–21 d. Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto ir Šiaurės Lietuvos tyrimų centro organizuotoje (Šiauliuose) tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Regionas: istorija, kultūra, kalba“ skaitytas pranešimas „Lietuvių hidronimų su priesagomis -(t)inis, -(t)inė, -(t)iniai, -(t)inės kirčiavimas šiaurės Lietuvoje“.
 2. 2013 m. rugsėjo mėn. 19–21 d. Jurajaus Dobrilos universitete (Pula, Kroatija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA IX)“ skaitytas pranešimas „К вопросу об акцентуации литовских гидронимов с так называемыми диминутивными суффиксами“.
 3. 2013 m. kovo 15 d. Latvijos universiteto Humatinarinių mokslų fakultete (Ryga, Latvija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „49. Artura Ozolo dienas konference“ skaitytas pranešimas „Keletas pasvarstymų dėl lietuvių priesaginių vardažodžių kirčiavimo sistemos susiformavimo“.
 4. 2012 m. liepos mėn. 6–8 d. Novi Sado universiteto Filosofijos fakultete (Novi Sadas, Serbija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA VIII)“ skaitytas pranešimas „Возможные реликты в акцентуации литовских суффиксальных гидронимов“.
 5. 2012 m. lapkričio 10–11 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (Kaunas, Lietuva) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ skaitytas pranešimas „Lietuvių hidronimų su priesagomis -(t)inis, -(t)inė, -(t)inės, -(t)iniai kirčiavimas“.

Other Members