Danutė

dr. Danutė Liutkevičienė

Senior researcher

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1964 m. gruodžio 25 d. Vilniuje. Nuo 1987 m., baigusi Vilniaus universitetą, dirba Lietuvių kalbos ir literatūros (dabar – Lietuvių kalbos) institute. 1989–1991 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantė, 1991–1995 m. Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. Disertacija „Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai“ (1996 m.). 1998–2001 m. Bendrinės kalbos žodynų skyriaus, o nuo 2002 m. Leksikografijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos ir leksikografijos klausimais. Viena akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ autorių, kartu su kitais rašė XVII, XIX, XX t. tekstą.  Šiuo metu rašo ir redaguoja „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“, nuo 2002 m. – šio žodyno vyr. redaktorė.

Dalyvauja kalbiniuose projektuose: „Meta-Nord“ (2011–2012), „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (2012), interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“: ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (2013–2014).

 1. Šerpė. – Kalbos kultūra 64, 1993, 83–84.
 2. Vokiškos kilmės drabužių ir apavo pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 35, 1995, 100–120.
 3. Lietuvių kalbos kelnių pavadinimai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 1996, 167–179.
 4. Sijono pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 1996, 88–100.
 5. Lietuvių kalbos švarko pavadinimai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 1997, 152–172.
 6. Valgių ir gėrimų pavadinimai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 205–217 (kartu su V. Lazauskaite).
 7. Apie tautybių ir gyventojų pavadinimus su priesaga -ietis, -ė. – Kalbos kultūra 74, 2001, 60–65.
 8. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Siekiamybė ir realybė. – Leksikografija ir leksikologija 1: Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius, 2006, 9–18.
 9. Sūrių pavadinimų vartosena ir norma. – Kalbos kultūra 80, 2007, 110–122 (kartu su J. Girčiene).
 10. Valstybių gyventojų pavadinimai ir tautovardžiai. – Kalbos kultūra 81, 2008, 80–102.
 11. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno struktūra, tikslai ir perspektyvos.  – Kalbos kultūra 83, 2010, 141–150.
 12. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: problemos ir sprendimai. – Leksikografija ir leksikologija 2, Vilnius, 2010, 223–234.
 13. Veiksmažodžiai ir jų abstraktai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 2, Vilnius, 2010, 235–251 (kartu su G. Naktiniene, K. Vosylyte)
 14. Nuorodinis žodžių aiškinimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius, 2014, 219–229.
 15. Frazeologizmų pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius, 2014, 230–244.
 16. Nuo Dabartinės prie Bendrinės lietuvių kalbos žodyno. Leksikografija ir leksikologija  5, Vilnius, 2015, 83–146 (kartu su D. Murmulaityte).
 17. Bendrinės kalbos normų pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. Bendrinė kalba 88, 2015, 1–9, http://www.bendrinekalba.lt/
 1. „Lietuvių kalbos žodyno“ (I–XX) elektroninis variantas / Redaktorių kolegija: G. Naktinienė (vyr. redaktorė), J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, J. Zabarskaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (Viena iš rengėjų, mokslinis adaptavimas ir redagavimas).
 2. 1 virbė–virilizmas, Lietuvių kalbos žodynas 19, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999,  511–533.
 3. žolyna–3 žūti, Lietuvių kalbos žodynas 20, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 964–997.
 4. Žodyno papildymai. – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, septintas pataisytas ir papildytas leidimas. Vyr. red. St. Keinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 996–969.
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-108-2 (1 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt
 6. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt
 8. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. ISBN 978-609-411-165-5 (4 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt
 9. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-193-8 (5 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt

1. English–Lithuanian Phrasebook (Angliški – lietuviški pasikalbėjimai), Vilnius: Alma Littera, 2001, 167 p. (kartu su B. Svecevičiumi).

2. Sūrių pavadinimai: vartosena, norma, žodynėlis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 208 p. (kartu su J. Girčiene).

 1. „Lietuvių kalbos žodyno“ (I–XX) elektroninis variantas / Redaktorių kolegija: G. Naktinienė (vyr. redaktorė), J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, J. Zabarskaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (Viena iš rengėjų, mokslinis adaptavimas ir redagavimas).
 2. Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba. [Rec.] – Kalbos kultūra 78, 2005, 269–274.
 3. Stasys Keinys. Dabartinė lietuvių terminologija, Vilnius, 2005 (recenzentė).
 4. Jonas Klimavičius. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija, Vilnius, 2005 (recenzentė).
 5. Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius, 2006. Sudarė Ritutė Petrokienė. Redaktorių kolegija: Danutė Liutkevičienė, Rolandas Mikulskas, Daiva Murmulaitytė, Ritutė Petrokienė.
 6. Ismet Biner, Viktorija Levtrinskaja. Lietuvių–turkų pasikalbėjimų knygelė, Vilnius, 2008 (recenzentė).
 7. Konferencijos Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui tezės. Vilnius, 2009. Redaktorių kolegija: Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė, Ritutė Petrokienė (ats. red.), Jolanta Zabarskaitė.
 8. Inga Kijanskaitė. Lietuvių-slovėnų pasikalbėjimai, Vilnius, 2011 (recenzentė).      
 9. ACTA HUMANITARICA UNIVERSITATIS SAULENSIS Mokslo darbai. T. 15 (2012) (recenzentė).
 10. Marija Eigminienė, Birutė Šerkšnaitė. Lietuvių–kroatų pasikabėjimai, Vilnius, 2013 (recenzentė).
 11. Vilma Zubaitienė. Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis, Vilnius, 2014 (recenzentė).
 12. Leksikografija ir leksikologija 5, Vilnius, 2015. Sudarė Aurelija Gritėnienė. Redaktorių kolegija: Jurgita Girčienė, Лена Леванцевич, Danutė Liutkevičienė, Vilija Sakalauskienė, Ieva Zuicena.
 1. Lietuvių kalbos kelnių pavadinimai. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Jurgiui Geruliui (1888 08 13 – apie 1945) paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1993 m. spalio 20–22 d. Vilnius, 1993, 26–27.
 2. Švarko pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pranui Skardžiui (1899 03 26 – 1975 12 18) paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1994 m. spalio 27–28 d. Vilnius, 1994, 21–22.
 3. Sijono pavadinimai lietuvių kalboje. – Leksikografijos problemos: semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai. K. Būgos 115-osioms ir J. Balčikonio 110-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. kovo 16–17 d. Vilnius, 1995, 32–33.
 4. Apie tautybių bei gyventojų pavadinimus su priesaga -ietis, -ė. – Kalbos normų ir vartosenos lygmenys. Jono Jablonskio konferencijos pranešimų tezės, 2000 m. rugsėjo 28 d. Vilnius, 2000, 10–11.
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Siekiamybė ir realybė. – Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai. Konferencijos pranešimų tezės (skelbiama LKI svetainėje, žr. Konferencijos), 2004 m. gruodžio 3 d. Vilnius.
 6. Nuo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ iki „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“. – Pranešimas Vertėjų ir redaktorių seminare, Lietuvių kalbos institutas, 2004 m. vasario 26 d. (kartu su Gertrūda Naktiniene).
 7. Sūrius įvardijančių naujųjų skolinių raiškos variantai: vartosena ir norma. – Naujieji skoliniai ir jų norminimas. J. Jablonskio konferencijos tezės. Vilnius, 2007, 7–9 (kartu su Jurgita Girčiene).
 8. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Problemos ir sprendimai. – Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui, Vilnius, 2009 m. lapkričio 19-20 d., 28–29.
 9. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Struktūra, tikslai ir perspektyvos. – No vārda līdz vārdnīcai. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Ryga, 2010 m. Vasario 22–23 d., 36–37.
 10. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno dalykinės redagavimo problemos. – Pranešimas seminare Bendrinės lietuvių kalbos žodyno baigiamųjų darbų problematika. Vilnius, 2011 m. vasario 24 d.
 11. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: baigiamasis darbų etapas. – Pranešimas seminare Iš kalbos vartojimo praktikos. Vilnius, 2012 m. kovo 26 d.
 12. Socialiai jautrūs terminai. – Pranešimas koalicijos „Galiu gyventi“ seminare žurnalistams, 2014 liepos 17 d.
 13. Bendrinės lietuvių kalbos žodynasžengia į viešumą. – Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje, 2014 m. rugsėjo 11–12 d.
 14. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ ir bendrinės kalbos normų aprėptis. – Mokslinis seminaras „Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tikrovė, iliuzija, siekinys?“ Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. gegužės 22 d.
 15. Reikšmių pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Pranešimas 23-ojojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje Reikšmė kalboje ir kultūroje, VU, 2016 m. rugsėjo 23–24 d. Tezės: D. Liutkevičienė. Reikšmių pateikimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. Pranešimų tezės. 2016 m. rugsėjo 23–24 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 42–43, http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Bendrin%C4%97s-kalbos-sekcijos-tez%C4%97s2.pdf
 16. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno patikra ir ateities darbų gairės. – LKI seminaras „Leksikografų dirbtuvės: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas šiandien“, LKI, 2016 m. liepos 7 (kartu su D. Murmulaityte).
 17. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: rengimo problemos, paskirtis ir ateities perspektyvos – bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras LEU, 2016 m. lapkričio 28 d.
 18. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno privalumai ir probleminiai atvejai – Kalbos ir kultūros instituto Lingua Lituanika praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai, „Karolinos“ konferencijų salė, 2016 m. lapkričio 24 d.
 1. Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai. Humanitarinių mokslų kalbotyros krypties daktaro disertacija (rankraštis), Vilnius, 1996, 175 p.
 2. Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai. Humanitarinių mokslų kalbotyros krypties daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, 1996, 11 p.
 3. Liutkevičienė D., Naktinienė G. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ rengimo pagrindai ir principai, Vilnius, 1998 (rankraštis; Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuota).
 4. Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną [į redakcijos klausimus atsako G. Naktinienė, D. Liutkevičienė, D. Murmulaitytė, D. Svetikienė, A. Sirutavičiūtė, V. Černiutė, V. Sakalauskienė] – Gimtoji kalba 7, 1999, 1–10.
 5. Liutkevičienė D. „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ žengia į internetą – Gimtoji kalba 9, 2014, 15–19.
 6. LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lietuva“ pristatytas Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, 2015 balandžio 10.
 7. LRT KLASIKOS radijo laidoje „Ryto allegro“ pristatytas Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, 2015 liepos 22; interviu išspausdintas liepos 24 „Bernardinuose“: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-07-24-bendrines-lietuviu-kalbos-zodyno-redaktore-d-liutkeviciene-zodynas-autorinis-darbas/133343.

Other Members