Danutė

dr. Danutė Liutkevičienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

Bendrinės lietuvių kalbos žodyno tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-2157-4164

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1964 m. gruodžio 25 d. Vilniuje. Nuo 1987 m., baigusi Vilniaus universitetą, dirba Lietuvių kalbos ir literatūros (dabar – Lietuvių kalbos) institute. 1989–1991 m. buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantė, 1991–1995 m. – Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. 1996 m. apgynė disertaciją Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai. 1998–2001 m. – Bendrinės kalbos žodynų skyriaus, o nuo 2002 m. – Leksikografijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos ir leksikografijos klausimais. Viena akademinio Lietuvių kalbos žodyno autorių, kartu su kitais rašė XVII, XIX, XX t. tekstą.  Šiuo metu rašo ir redaguoja Bendrinės lietuvių kalbos žodyną, nuo 2002 m. – šio žodyno vyr. redaktorė.

Dalyvauja kalbiniuose projektuose: Meta-Nord (2011–2012), IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (2012), interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas: ES struktūrinių fondų projektas Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA) (Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto Informacinė visuomenė visiems įgyvendinimo priemonė Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje (2013–2014).

Mokslinių tyrimų sritys: semantika, leksikologija, leksikografija

 1. Liutkevičienė Danutė, Palovienė, Birutė 2021: Totoriai Lietuvių kalbos žodyno pasaulėvaizdyje. – Verbum 12. ISSN 2538-8746, DOI: https://dx.doi.org/10.15388/Verb.20. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/24689/23952.

 2. Liutkevičienė Danutė 2021. Vokiečio vaizdinys publicistikoje. – Verbum 12. ISSN 2538-8746, DOI: https://dx.doi.org/10.15388/Verb.25. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/25162/24448.

 3. Liutkevičienė Danutė 2020: Vokietis Lietuvių kalbos žodyno pasaulėvaizdyje. – Bendrinė kalba 93. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.09. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2060.

 4. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2020: Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa). – Acta Linguistica Lithuanica 82, 93–116. ISSN 2669-218X. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1026.
 1. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2019: Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa). – Bendrinė kalba 92, 1–33. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/391/469.
 2. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2018: Žodžio gėlė samprata viešojoje vartosenoje. – Bendrinė kalba 91, 1–34. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/75/59.
 3. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2018: Gėlės samprata aiškinamuosiuose žodynuose. – Bendrinė kalba 91, 1–19. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/73/53.
 4. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2017: Reikšmių apibrėžimo ypatumai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“: augalai ir gyvūnai. – Bendrinė kalba 90, 1–47. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/153/138.
 5. Liutkevičienė Danutė 2016: Antraštinių žodžių reikšmių pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Bendrinė kalba 89, 1–18. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/169/172.
 6. Liutkevičienė Danutė 2015: Bendrinės kalbos normų pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Bendrinė kalba 88, 1–9. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/.
 7. Liutkevičienė Danutė, Murmulaitytė Daiva 2015: Nuo Dabartinės prie Bendrinės lietuvių kalbos žodyno. – Leksikografija ir leksikologija 5, 83–146.
 8. Liutkevičienė Danutė 2014: Frazeologizmų pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 4, 230–244.
 9. Liutkevičienė Danutė 2014: Nuorodinis žodžių aiškinimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 4, 219–229.
 10. Liutkevičienė Danutė, Naktinienė Gertrūda, Vosylytė Klementina 2010: Veiksmažodžiai ir jų abstraktai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 2, 235–251.
 11. Liutkevičienė Danutė 2010: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: problemos ir sprendimai. – Leksikografija ir leksikologija 2, 223–234.
 12. Liutkevičienė Danutė 2010: Bendrinės lietuvių kalbos žodyno struktūra, tikslai ir perspektyvos. – Kalbos kultūra 83, 141–150.
 13. Liutkevičienė Danutė 2008: Valstybių gyventojų pavadinimai ir tautovardžiai. – Kalbos kultūra 81, 80–102.
 14. Liutkevičienė Danutė, Girčienė Jurgita 2007: Sūrių pavadinimų vartosena ir norma. – Kalbos kultūra 80, 110–122.
 15. Liutkevičienė Danutė 2006: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Siekiamybė ir realybė. – Leksikografija ir leksikologija 1: Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius, 9–18.
 16. Liutkevičienė Danutė 2001: Apie tautybių ir gyventojų pavadinimus su priesaga -ietis, . – Kalbos kultūra 74, 60–65.
 17. Liutkevičienė Danutė, Lazauskaitė Vilija 1998: Valgių ir gėrimų pavadinimai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 205–217.
 18. Liutkevičienė Danutė 1997: Lietuvių kalbos švarko pavadinimai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 152–172.
 19. Liutkevičienė Danutė 1996: Sijono pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 88–100.
 20. Liutkevičienė Danutė 1996: Lietuvių kalbos kelnių pavadinimai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 36, 167–179.
 21. Liutkevičienė Danutė 1995: Vokiškos kilmės drabužių ir apavo pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 35, 100–120.
 22. Liutkevičienė Danutė 1993: Šerpė. – Kalbos kultūra 64, 83–84.
 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 15 dalis: K (krantas–kvotinis): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Lietuvių kalbos institutas, 2022. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-326-0 (15 dalis). Prieiga internete https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/. 15 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/BZ-15-dalis-K-krantas-kvotinis-2022.pdf. doi.org/10.35321/blkz
 2. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 14 dalis: K (kogi–krankti): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Lietuvių kalbos institutas, 2022. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-325-3 (14 dalis). Prieiga internete https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/. 14 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/BZ-14-dalis-K-kogi-krankti-2022.pdf . doi.org/10.35321/blkz
 3. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 13 dalis: K (kilnojamas–kogalviai): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Lietuvių kalbos institutas, 2022. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-324-6 (13 dalis). Prieiga internete https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/. 13 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/BZ-13-dalis-K-kilnojamas-kogalviai-2022.pdf. doi.org/10.35321/blkz
 4. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 12 dalis: K (kas-kilninti): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-292-8 (12 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 12 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-12-dalis-K-kas-kilninti-2021.pdf. doi.org/10.35321/blkz
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 11 dalis: L (l-Lieporiai): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-287-4 (11 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 11 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-11-dalis-L-l-lieporiai-2021.pdf. doi.org/10.35321/blkz
 6. Liutkevičienė Danutė 2021: Žodyno papildymai. – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, aštuntas pataisytas ir papildytas leidimas, vyr. red. St. Keinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 966–973.
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 10 dalis: A (a-anapestinis): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-263-8 (10 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 10 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/08/BZ-10-dalis-A-a-anapestinis-2020.pdf.
 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 9 dalis: K (k-karžygiškumas): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-261-4 (9 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 9 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/06/B%C5%BD-9-dalis-K-k-kar%C5%BEygi%C5%A1kumas-2020.pdf.
 2. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 8 dalis: G (Gižai-gvinėjietiškas): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-242-3 (8 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 8 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-8-dalis-G-Gi%C5%BEai-gvin%C4%97jieti%C5%A1kas-2019.pdf.
 3. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 7 dalis: G (g-gyvuoti): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-241-6 (7 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 7 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-7-dalis-G-g-gyvuoti-2019.pdf.
 4. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 6 dalis: R: tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-199-0 (6 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 6 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/12/B%C5%BD-6-dalis-R-2017.pdf.
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 5 dalis: Ž: tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-193-8 (5 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 5 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/12/B%C5%BD-5-dalis-%C5%BD-2016.pdf.
 6. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 4 dalis: D: tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-165-5 (4 dalis); Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 4 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/12/B%C5%BD-4-dalis-D-2015.pdf.
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 3 dalis: Č, E, Ę, Ė, F, Z: tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 3 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/12/B%C5%BD-3-dalis-%C4%8C-E-%C4%98-%C4%96-F-Z-2014.pdf.
 8. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 2 dalis: Antraštynas: tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 2 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/12/B%C5%BD-2-dalis-Antra%C5%A1tynas-2014.pdf.
 9. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 1 dalis: Įvadas, B, C, H, J, O, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-108-2 (1 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 1 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/12/B%C5%BD-1-dalis-%C4%AEvadas-B-C-H-J-O-2013.pdf.
 10. Liutkevičienė Danutė 2012: Žodyno papildymai. – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, septintas pataisytas ir papildytas leidimas, vyr. red. St. Keinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 996–969.
 11. Liutkevičienė Danutė 2002: žolyna–3 žūti. – Lietuvių kalbos žodynas 20, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 964–997.
 12. Liutkevičienė Danutė 1999: 1 virbė–virilizmas. – Lietuvių kalbos žodynas 19, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 511–533.
 13. Lietuvių kalbos žodynas I–XX: elektroninis variantas, redaktorių kolegija: G. Naktinienė (vyr. redaktorė), J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, J. Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. (Viena iš rengėjų, mokslinis adaptavimas ir redagavimas.)
 1. Vaičiulytė-Semėnienė Loreta, Čižik-Prokaševa Veslava, Gritėnienė Aurelija, Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2022: Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 628 p. ISBN 978-609-411-328-4.
 2. Liutkevičienė Danutė, Girčienė Jurgita 2010: Sūrių pavadinimai: vartosena, norma, žodynėlis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 208 p.
 3. Liutkevičienė Danutė, Svecevičius Bronius 2001: English–Lithuanian Phrasebook / Angliški–lietuviški pasikalbėjimai, Vilnius: Alma Littera, 167 p.
 1. Leksikografija ir leksikologija 5, sud. A. Gritėnienė; redaktorių kolegija: J. Girčienė, Л. Леванцевич, D. Liutkevičienė, V. Sakalauskienė, I. Zuicena, Vilnius, 2015.
 2. Vilma Zubaitienė, Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis, Vilnius, 2014 [recenzentė].
 3. Marija Eigminienė, Birutė Šerkšnaitė, Lietuvių–kroatų pasikabėjimai, Vilnius, 2013 [recenzentė].
 4. Acta humanitarica universitatis Saulensis 15: mokslo darbai, 2012 [recenzentė].
 5. Inga Kijanskaitė, Lietuvių–slovėnų pasikalbėjimai, Vilnius, 2011 [recenzentė].
 6. Konferencijos Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui: tezės, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė, D. Murmulaitytė, R. Petrokienė (atsak. red.), J. Zabarskaitė, Vilnius, 2009.
 7. Ismet Biner, Viktorija Levtrinskaja, Lietuvių–turkų pasikalbėjimų knygelė, Vilnius, 2008 [recenzentė].
 8. Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius, 2006, sud. R. Petrokienė, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė, R. Mikulskas, D. Murmulaitytė, R. Petrokienė.
 9. Jonas Klimavičius, Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija, Vilnius, 2005 [recenzentė].
 10. Stasys Keinys, Dabartinė lietuvių terminologija, Vilnius, 2005 [recenzentė].
 11. Liutkevičienė Danutė 2005: Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba [recenzija]. – Kalbos kultūra 78, 269–274.
 12. Lietuvių kalbos žodynas (I–XX): elektroninis variantas, redaktorių kolegija: G. Naktinienė (vyr. redaktorė), J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, J. Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. (Viena iš rengėjų, mokslinis adaptavimas ir redagavimas.)
 1. Liutkevičienė Danutė. Semantikos labirintai leksikografo akimis. – IV leksikografų dirbtuvės. (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022-05-11).
 2. Liutkevičienė Danutė; Palovienė Birutė. In Search of Tatars in the Dictionary of the Lithuanian Language– Tarptautinė mokslinė konferencija Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021 (LEIC Research 2021) (Vilnius: Vilniaus universitetas, 2021-10-21).
 3. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika. Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa). – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės (Vilnius, Varšuva: Lietuvių kalbos institutas, LMA Slavistikos institutas, 2021-09-08).
 4. Liutkevičienė, Danutė. The Dictionary of the Standard Lithuanian Language. – Tarptautinis nuotolinis mokslinis seminaras (Tbilisis: Ivane Javakhishvili Tbilisio valstybinis universitetas, 2021-09-24).
 5. Liutkevičienė, Danutė. Kaip gimsta norminamasis bendrinės kalbos žodynas. – Nuotolinis Lietuvių kalbos dienoms skirtas mokslinis-praktinis lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras Lietuvių kalbos žodžiai: centras ir periferija (Vilnius: Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Lietuvių kalbos institutas, 2021-05-06).
 6. Liutkevičienė, Danutė. „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje. – Nuotolinis mokslinis seminaras E. kalba: nauji šaltiniai ir paslaugos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021-12-06).
 7. Liutkevičienė, Danutė. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ naujovės. – Pranešimas bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminare mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, redaktoriams ir vertėjams, dėstytojams, doktorantams (Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021-11-18).
 8. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2020: Žodžio „augalas“ samprata (remiantis studentų apklausa). – XXX Scientific Readings / Tarptautinė mokslinė konferencija, 2020 m. sausio 30 d., Latvija, Daugpilis.
 9. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2019: Gėlės samprata remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu. – Vārds. Nozīme. Vārdnīca (Žodis. Reikšmė. Žodynas): tarptautinė mokslinė konferencija, 2019 m. vasario 21 d., Latvija, Ryga.
 10. Liutkevičienė Danutė 2019: Bendrinės lietuvių kalbos žodyno rengimo aktualijos. – Lietuvių kalbos dienos, 2019 m. kovo 6 d., M. Romerio universitetas.
 1. Liutkevičienė Danutė 2019: Žodžiai seni – reikšmės naujos? – Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas: mokslinis seminaras, 2019 m. birželio 28 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 2. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2018: Reikšmių apibrėžimo ypatumai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“: augalai. – XXVII moksliniai skaitymai: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. sausio 25 d., Daugpilio universitetas.
 3. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2018: Gyvūnų apibrėžtys Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Kalbų įvairovė: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. vasario 23 d., Latvių kalbos institutas.
 4. Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2018: Gėlės samprata lietuvių, latvių, rusų ir anglų kalbų aiškinamuosiuose žodynuose. – Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 17 d., Lietuvių kalbos institutas.
 5. Liutkevičienė Danutė 2018: „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“: naujumas, aktualumas ir paskirtis, 2018 m. spalio 30 d., Šiaulių universitetas.
 6. Liutkevičienė Danutė, Murmulaitytė Daiva 2017: Probleminiai kodifikacijos atvejai ir norminamasis žodynas (abstraktų daugiskaitos atvejis). – Tarptautinis lituanistų kongresas, 2017 m. gegužės 22–24 d., Vroclavas.
 7. Liutkevičienė Danutė 2017: Naujienos „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ pasaulyje. – 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija pagal Vertimas Europoje programą Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė, 2017 m. spalio 5–6 d., VU.
 8. Liutkevičienė Danutė 2017: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas ir mokykla. – Lavinamas domesys kalbotyrai: mokslinė konferencija, 2017 m. gruodžio 1 d., Dusetų kultūros centras, Dusetų dailės galerija.
 9. Liutkevičienė Danutė 2017: Sistemiškumas žodyne: teorija ir praktika. – Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas: mokslinis seminaras, skirtas Irenos Ermanytės jubiliejui paminėti, 2017 m. liepos 5 d., Vilnius.
 10. Liutkevičienė Danutė, Gritėnienė Aurelija 2017: Nuo pirmojo Kazimiero Būgos sąsiuvinio iki Bendrinės lietuvių kalbos žodyno. – Lietuvių kalbos kultūros metai: žodžio keliu į Pažiegę, 2017 m. rugsėjo 15 d., Zarasai, Zarasų rajono viešoji biblioteka.
 11. Liutkevičienė Danutė 2016: Bendrinės lietuvių kalbos žodyno privalumai ir probleminiai atvejai. – Kalbos ir kultūros instituto Lingua Lituanika praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai, 2016 m. lapkričio 24 d., „Karolinos“ konferencijų salė.
 12. Liutkevičienė Danutė 2016: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: rengimo problemos, paskirtis ir ateities perspektyvos. – Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras, 2016 m. lapkričio 28 d., LEU.
 13. Liutkevičienė Danutė, Murmulaitytė Daiva 2016: Bendrinės lietuvių kalbos žodyno patikra ir ateities darbų gairės. – Leksikografų dirbtuvės: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas šiandien: seminaras, 2016 m. liepos 7 d., LKI.
 14. Liutkevičienė Danutė 2016: Reikšmių pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius: Vilniaus universitetas, 42–43. Pranešimų tezių prieiga internete: http://www.jablonskis2016.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Bendrin%C4%97s-kalbos-sekcijos-tez%C4%97s2.pdf.
 15. Liutkevičienė Danutė 2015: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas ir bendrinės kalbos normų aprėptis. – Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tikrovė, iliuzija, siekinys: mokslinis seminaras, 2015 m. gegužės 22 d., Lietuvių kalbos institutas.
 16. Liutkevičienė Danutė 2014: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas žengia į viešumą. – Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 11–12 d., Vilnius.
 17. Liutkevičienė Danutė 2014: Socialiai jautrūs terminai. – Koalicijos „Galiu gyventi“ seminaras žurnalistams, 2014 m. liepos 17 d., Vilnius.
 18. Liutkevičienė Danutė 2012: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: baigiamasis darbų etapas. – Iš kalbos vartojimo praktikos: seminaras, 2012 m. kovo 26 d., Vilnius.
 19. Liutkevičienė Danutė 2011: Bendrinės lietuvių kalbos žodyno dalykinės redagavimo problemos. – Bendrinės lietuvių kalbos žodyno baigiamųjų darbų problematika: seminaras, 2011 m. vasario 24 d., Vilnius.
 20. Liutkevičienė Danutė 2010: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Struktūra, tikslai ir perspektyvos. – No vārda līdz vārdnīcai: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2010 m. vasario 22–23 d., Ryga, 36–37.
 21. Liutkevičienė Danutė 2009: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Problemos ir sprendimai. – Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno: Lietuvos vardo tūkstantmečiui, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius, 28–29.
 22. Liutkevičienė Danutė, Girčienė Jurgita 2007: Sūrius įvardijančių naujųjų skolinių raiškos variantai: vartosena ir norma. – Naujieji skoliniai ir jų norminimas: Jono Jablonskio konferencijos tezės, Vilnius, 7–9.
 23. Liutkevičienė Danutė, Naktinienė Gertrūda 2004: Nuo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ iki „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“. – Vertėjų ir redaktorių seminaras, 2004 m. vasario 26 d., Lietuvių kalbos institutas.
 24. Liutkevičienė Danutė 2004: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Siekiamybė ir realybė. – Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai: konferencijos pranešimų tezės, 2004 m. gruodžio 3 d., Vilnius.
 25. Liutkevičienė Danutė 2000: Apie tautybių bei gyventojų pavadinimus su priesaga -ietis, . – Kalbos normų ir vartosenos lygmenys: Jono Jablonskio konferencijos pranešimų tezės, 2000 m. rugsėjo 28 d., Vilnius, 10–11.
 26. Liutkevičienė Danutė 1995: Sijono pavadinimai lietuvių kalboje. – Leksikografijos problemos: semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai. K. Būgos 115-osioms ir J. Balčikonio 110-osioms gimimo metinėms: konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. kovo 16–17 d., Vilnius, 32–33.
 27. Liutkevičienė Danutė 1994: Švarko pavadinimai lietuvių kalboje. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pranui Skardžiui (1899 03 26 – 1975 12 18) paminėti: konferencijos pranešimų tezės, 1994 m. spalio 27–28 d., Vilnius, 21–22.
 28. Liutkevičienė Danutė 1993: Lietuvių kalbos kelnių pavadinimai. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Jurgiui Geruliui (1888 08 13 – apie 1945) paminėti: konferencijos pranešimų tezės, 1993 m. spalio 20–22 d., Vilnius, 26–27.
 1. Liutkevičienė Danutė, Murmulaitytė Daiva 2020: Žodynų konkursas „Mano žodynas“ – visas kartas telkianti kūryba. – Gimtoji kalba 12(642), 15–22.
 2. Liutkevičienė Danutė, Palovienė Birutė (VU) 2020: Pratarmė antrajam Algirdo Sabaliausko knygos Iš kur jie leidimui, 5–12.
 3. 2020 m. vasario 24 d. LRT radijo laidoje Ryto allegro pokalbis su Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktore dr. Danute Liutkevičiene ir viena iš šio žodyno rengėjų dr. Vilija Sakalauskiene. Pokalbyje dalyvavo ir vertėja Irena Aleksaitė. Kalbino Alma Valantinienė.
 4. Liutkevičienė Danutė 2017: Apie bendrinės lietuvių kalbos žodyną. – 2017 m. balandžio 15 d. dalyvauta LRT Kultūros kanalo laidoje Lietuva mūsų lūpose.
 5. Liutkevičienė Danutė, Murmulaitytė Daiva 2017: Konferencijos, renginiai (mokslinio seminaro „Leksikografija – mokslas ir gyvenimas“ apžvalga). – Gimtoji kalba 9(603), 29–30. ISSN 0868-5134.
 6. Danutė Liutkevičienė LRT Klasikos radijo laidoje Ryto allegro pristatė Bendrinės lietuvių kalbos žodyną, 2015 m. liepos 22 d.; interviu išspausdintas liepos 24 d. portale „Bernardinai“: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-07-24-bendrines-lietuviu-kalbos-zodyno-redaktore-d-liutkeviciene-zodynas-autorinis-darbas/133343.
 7. Danutė Liutkevičienė LRT televizijos laidoje Laba diena, Lietuva pristatė Bendrinės lietuvių kalbos žodyną, 2015 m. balandžio 10 d.
 8. Liutkevičienė Danutė 2014: „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ žengia į internetą. – Gimtoji kalba 9, 15–19.
 9. Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną: į redakcijos klausimus atsako G. Naktinienė, D. Liutkevičienė, D. Murmulaitytė, D. Svetikienė, A. Sirutavičiūtė, V. Černiutė, V. Sakalauskienė. – Gimtoji kalba 7, 1999, 1–10.
 10. Liutkevičienė Danutė 1996: Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai: humanitarinių mokslų kalbotyros krypties daktaro disertacijos santrauka, Vilnius, 11 p.
 11. Liutkevičienė Danutė 1996: Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai: humanitarinių mokslų kalbotyros krypties daktaro disertacija (rankraštis), Vilnius, 175 p.

Other Members