Dalia Kiseliūnaitė

prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1958 m. rugpjūčio 7 d. Plungėje. Baigė Plungės 3-ąją vid. mokyklą (dabar – „Saulės“ gimnazija). 1980 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos teatro meno fakultetą ir įgijo lietuvių kalbos mokytojo ir užklasinės veiklos vadovo kvalifikaciją. Pradėjo dirbti to paties fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros katedroje lektore, 1983 m. stažavo Latvijos mokslų akademijoje, 1984‒1988 m. studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje (doktorantūroje), 1991 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Šakninių –a kamieno veiksmažodžių struktūros įvairavimas baltų kalbose. Nuo 1994 m. dirbo Klaipėdos universiteto docente. 2009 m. Vytauto Didžiojo universiteto senate suteiktas humanitarinių mokslų habilitacijos diplomas (habilitacijos tema Kalbų ir kultūrų sąveika Lietuvos pajūryje: kuršių ir kuršininkų etninės tapatybės ir savimonės raida). Tais pačiais metais pradėjo eiti profesoriaus pareigas Klaipėdos universitete. Vokietijos mokslo akademijos ir DAAD fondų, Jerzy Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumo fondo stipendininkė. 2017 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos institute vyresniąja mokslo darbuotoja. Liepojos universiteto garbės daktarė. 2011 m. apdovanota Latvijos Respublikos Pripažinimo kryžiaus II laipsnio ordinu Komandoro kryžiumi, 2012 m. Baltijos Asamblėjos medaliu. Tarptautinių asociacijų „Foundation for Endangered lanugaues“ ir „International Society for Dialectology & Geolinguistics“ narė. 

Mokslinių tyrimų sritys: Rytprūsių lietuvių kalbos ir dialektų istorija ir onomastika. 

 1. Kiseliūnaitė Dalia 2022: Kuršių nerijos kuršininkų kalba. 1 dalis. Fonetika ir fonologija. ISBN 978-609-411-320-8 (bendras), ISBN 978-609-411-321-5 (I dalis), DOI: doi.org/10.35321/e-pub.41.kursininku-kalba-I-dalis.
 2. Kiseliūnaitė Dalia 2020: Įvadas. – Kiseliūnaitė Dalia. Klaipėdos krašto toponimai. istorinis ir etimologinis registras: elektroninis leidinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 34 p. ISBN 978-609-411-262-1.
 3. Kiseliūnaitė Dalia, Simutytė Laima 2005: Kuršių nerijos vietų vardai, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISBN 9955-18-036-6. 
 1. Jakulytė Dalia, Kiseliūnaitė Dalia 2017: Kuršių nerijos kuršininkų kalbos ir etninės kultūros archyvas: katalogas, sud. ir įvadinį str. parašė D. Kiseliūnaitė, Klaipėda: Eglė. ISBN 978-609-432-107-8. Prieiga internete: http://egles-leidykla.lt/el-knygos?id=28.
 2. Pamarių sakmės, sud. ir įvadinį str. parašė D. Kiseliūnaitė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, 268 p.
 1. Kiseliūnaitė Dalia 2022: Adalbertam Becenbergeram veltīta starptautiska konference Berlīnē. Baltu filoloģija 31(2), ISSN 1691-0036 (drukāts/print), ISSN 2592-9348 (elektronisks/online): Latvijas universitāte, 105‒108.
 2. Kiseliūnaitė Dalia 2022: Tarptautinė tarpdalykinė Adalbertui Bezzenbergeriui skirta konferencija Berlyne. Baltistica 57(2), 2022, 361‒365 , ISSN 0132-6503. eISSN 2345-0045 DOI: doi.org/10.15388/Baltistica.57.2.2496
 3. Kiseliūnaitė Dalia 2022. Vokiečių kalbos įtaka kuršininkų kalbos būdvardžio gramatinių formų ikoniškumui. Baltistica 57(2) 2022 219–238 ISSN 0132-6503. eISSN 2345-0045 DOI: doi.org/10.15388/Baltistica.57.2.2493
 4. Kiseliūnaitė Dalia 2020: The future of an Endangered geolect in a UNESCO World Heritage Site. – Logos 105, 172–180. ISSN 0868.
 5. Kiseliūnaitė Dalia 2020: Klaipėdos krašto šiaurinės dalies nausėdijos XVI–XVIII a. vietovardžiuose ir asmenvardžiuose. – Acta Historica Universitatis Klaipedensis XLI (41), 105–124. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online).
 6. Kiseliūnaitė Dalia 2020: Prospects of Research into the Kursenieku Language of the Curonian Spit. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 208–216, 306. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 7. Kiseļūnaite Daļa 2019–2020: Vēsturiskie ciemu nosaukumi Piejūras reģionālajā parkā: kuršu un kursenieku pēdas Klaipēdas apkārtnē. – Scriptus Manet 10–11, 11‒28. ISSN 2256‒0564 (spausdintinis), ISSN 2661‒5622 (elektroninis).
 8. Kiseliūnaitė Dalia 2018: Nidos kortelė Nr. 30084 Marburgo Pilypo universiteto vokiečių kalbos atlaso archyve: kalbos analizė. – Acta Linguistica Lithuanica 78, 76–112. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-78/.
 9. Kardelytė Daiva, Kiseliūnaitė Dalia 2016: Tarptautinė konferencija, skirta Georgo Wenkerio sakinių vertimams į užsienio kalbas. – Archivum Lithuanicum 8, 479–482. ISBN 1392-737X. Prieiga internete: http://talpykla.istorija.lt/bitstream/handle/99999/3168/KARDELYTE_KISELIUNAITE_2016_Wenkerio_konferencija_ALt_18_479-482.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 10. Schiller Christiane, Kiseliūnaitė Dalia 2015: Ein Nehrungskurischer Text im Forschungszentrum deutscher Sprachatlas in Marburg. Das Blatt Nidden 30084. – Archivum Lithuanicum 17, 443–466. ISSN 1392-737X. Prieiga internete: http://talpykla.istorija.lt/handle/99999/3187.
 11. Kiseliūnaitė Dalia 2014: Dėl Preilos kilmės. – Res Humanitariae XV, 68–82.
 12. Kiseliūnaitė Dalia 2012: Giesmyno „Krikščioniškos giesmės“ (2007) tekstų redakcija: ieškojimai ir rezultatai. – Res Humanitariae XI, 54–71.
 13. Kiseliūnaitė Dalia 2011: Aina Mārīte Urdze, Ideophone in Europa. Die Grammatik der lettischen Geräuschverben.Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 2010 (Diversitas Linguarum 27) [recenzija]. – Baltistica XLVI (2), 325–328. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1880.
 14. Kiseliūnaitė Dalia 2010: Brazaitis Kristina. Johannes Bobrowski. An Old Prussian Glossary, introduced and edited by Kristina BrazaitisDepartment of Languages and Cultures German Section. University of Otago. Otago German Studies. Edited by August Obermayer. Vol. 25. Dunedin. New Zeland. 2010, 373 pages [review]. – Res Humanitariae VIII, 134–136.
 15. Kiseliūnaitė Dalia 2009: Audronė Kaukienė, Erdvilas Jakulis. Bendrieji baltų kalbų veiksmažodžiai: mokslinė monografija [recenzija]. – Res Humanitariae IV, 282–290.
 16. Kiseliūnaitė Dalia 2008:  Pamirštas L Pasargės tekstas: nepastebėti duomenys apie etninę kultūrą Kuršių nerijoje. – Res Humanitariae 4, 220–235. ISSN 1822-7708.
 17. Kiseliūnaitė Dalia 2005: Kuršių nerijos asmenvardžiai kaip gyventojų etninės sudėties liudininkai. – Baltistica VI priedas, 137–150. ISSN 0232-6503.
 18. Kiseliūnaitė Dalia 1998: Kai kurie kuršininkų tarmės veiksmažodžių bruožai nuo A. Bezzenbergerio iki šių dienų. – Baltistica V priedas,­ 127–140. ISSN 0232-6503.
 19. Kiseliūnaitė Dalia 1995: Kuršių nerijos kuršininkų kalbos ir etninio identiteto klausimas. – Baltistica 30(2), 59–64. ISSN 0232-6503. 
 1. Kiseliūnaitė. Dalia 2006: Kas buvo Melnragės žvejai? – Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra V. Tiltai. Priedas: mokslo darbai 32, 41–64. ISSN 1648-3979.
 2. Kiseliūnaitė Dalia 2005: Balsių įterpimas Vakarų Lietuvos lietuvių ir latvių (kuršininkų) tarmėse. – Baltai ir jų giminaičiai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai 26, 139–144. ISSN 1648-3979.
 3. Kiseliūnaitė Dalia 2003: Dar kartą apie Klaipėdos vardo kilmę. – Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai IV. Tiltai. Priedas 14, 64–66. ISSN 1648-3979.
 4. Kiseliūnaitė Dalia 2001: Vėjų pavadinimai Lietuvos pajūryje ir pamaryje. – Lietuviai ir lietuvininkai. Tiltai. Priedas 3, 31–36. ISSN 1648-3979.
 5. Kiseliūnaitė Dalia 2000: Kuršių nerijos kuršininkų tarmės veiksmažodiniai lituanizmai. – Tiltai 1, 45–50. ISSN 1392-3137.
 6. Kiseliūnaitė Dalia 1998: Kuršininkų išeiviai rašo gimtąja kalba. – Tiltai 2/3, 115–119. ISSN 1392-3137.
 7. Kiseliūnaitė Dalia 1997: Kalbų kontaktai kuršininkų veiksmažodžių vartosenoje. – Tiltai 2, 95–98. ISSN 1392-3137.
 1. Kiseliūnaitė Dalia, Schiller Christiane 2020: Der nehrungskurische Bogen 30084 Nidden im Kontext der litauischen Bögen des nördlichen Memellandes. Minderheitensprachen und Sprachminderheiten : Deutsch und seine Kontaktsprachen in der Dokumentation der Wenker-Materialien. Deutsche Dialektgeographie. T. 126. 373‒404. ISBN 9783487159348.
 2. Kiseliūnaitė Dalia 2016: The sociolinguistic evaluation and recording of the dying Kursenieku language Language Documentation and Conservation in Europe LD&C Special Publication No. 9 (Edited by Vera Ferreira and Peter Bouda) University of Hawai‘ i Press, 69–79. ISBN-13: 978-0-9856211-5-5.
 3. Ivanickaja Arina, Kiseliūnaitė Dalia 2015: Kuršių nerijos kuršininkų tarmės nykimo požymiai: daiktavardžių linksniavimo pokyčiai rašytiniuose paminkluose. – Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 207–227.
 4. Kiseliūnaitė Dalia 2015: Kuršininkų kalbos ir etninės kultūros duomenų rinkimo ir saugojimo problemos. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas, Mykolo Riomerio universitetas, 99–112. eISBN 9789955197669. 
 5. Киселюнайте Далиа 2011: Региональные особенности нарративного фольклора на побережье Куршского залива. – Культурное наследие Восточной Пруссии: cборник статей II, Калининград, 16–24. ISBN 978-609-411-065-8.
 6. Kiseliūnaitė Dalia, Kukure Karina 2011: Pruski cawx, litewski kaukas, kuroński kauks – rozwój mitonimu od pierwszych wzmianek do czasów teraźniejszych VI, Pruthenia, Olsztyn, 185–201. ISSN 1897-0915. 
 7. Киселюнайте Далиа 2009: Исследование языка курсенеков Куршской косы: язык информантки Эрики Кальвис. Балто-славянские исследования XVIII, Москва: Издательство Академии наук России, 162–173. ISBN 5857-5938-32.
 8. Kiseļūnaite Dalia 2008: Kuršu kāpu kursenieku etnonīmi: vēsturiskie, politiskie un sociālie aspekti. – Letonika. Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti 1, Rīga: LU aģentūra „LU latviešu valodas institūts“, 24–34. ISBN 978-9084-742 40-3. 
 9. Kiseliūnaitė Dalia 2004: Retesni Lietuvos pajūrio asmenvardžiai. Karklės gyventojų pavardės. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 8, 128–136. ISSN 1407-4737.
 10. Kiseliūnaitė Dalia 2003: Zvejnieku un zemkopju kultūru attiecības Rietumlietuvas lietuviešu un latviešu folklorā un etnogrāfijā. – Kultūra un sabiedrība. Rakstu krājums V, 23–33. ISSN 1407-6918.
 11. Kiseliūnaitė Dalia 2003: Pajūrio regioninio parko vietovardžiaiKalotė, Plācis/ Plocis, Olandų kepurė. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 7, 69–76. ISSN 1407-4738.
 12. Kiseliūnaitė Dalia 2002: Kuršu kāpu latvieši: nacionālā in kultūras identitāte. – Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums 4, 53–59. ISSN 1407-6918.
 13. Kiseliūnaitė Dalia 2002: Kuršių nerijos vietovardžiai: priesagų -ait()-//-at())-, -iķ())-, -t()- vediniai. – Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 6, 225–241. ISSN 1407-4737.
 14. Kiseliūnaitė Dalia 2001: Kuršių nerijos vietų vardai mokslinės etimologijos ir tautosakos požiūriu. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 5, 225–241. ISSN 1407-4737.
 15. Kiseliūnaitė Dalia 1999: Die Kurische Nehrung: Abschied von einer ethnischen Gruppe und ihrer Sprache. – Linguistic and oriental Studies from Poznan 4, Poznań, 75–79. ISBN 83-232-0931-6. ISSN 1230-6039.
 1. Kiseliūnaitė Dalia 2019: Dovilų žemės vardai: pranešimas-ekskursija Klaipėdos rajono Spaudos dienos minėjimo renginyje, 2019 m. gegužės 7 d., Dovilai. Prieiga internete: https://old.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygos-diena-pagerbti-lietuviu-kalbos-myletojai/4211.
 2. Kiseliūnaitė Dalia 2019: Klaipėdos krašto vietovardžiai ‒ istorija ir dabartis: pranešimas-diskusija Klaipėdos miesto etnokultūros centre, 2019 m. lapkričio 27 d. Prieiga internete: https://www.ve.lt/naujienos/kultura/renginiai/kviecia-i-seminara-diskusija-klaipedos-krasto-vietovardziai—istorija-ir-dabartis-1752905/.
 3. Kiseliūnaitė Dalia 2019: Kuršių pėdsakai Klaipėdos krašto vietovardžiuose: pranešimas Kėdainių r. Lietuvių kalbos draugijos renginyje, 2019 m. rugsėjo 13 d. Prieiga internete: http://kedainiai.lt/popup2.php?ru=rszAOzolBw&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=6890.
 4. Kiseliūnaitė Dalia. Sukurtas tekstas dokumentiniams filmams „Kuršių nerija“ ir „Išbarstyti žodžiai“ (rež. Arvydas Barysas). Prieiga internete: http://www.voruta.lt/arvydo-baryso-filmas-isbarstyti-zodziai-apie-triju-broliu-zveju-sunku-ir-laiminga-gyvenima-nidoje-kursininku-ir-lietuviu-kalbomis. Filmai internetu neprieinami dėl autorinių teisių, jie demonstruojami festivaliuose ir specialiuose pristatymuose, tačiau galima įsigyti DVD: http://www.didakta.lt/mokyklai/5-12-klase/pazintiniai-filmai/isbarstyti-zodziai-dvd-detail.
 5. Kiseliūnaitė Dalia 2019: Kuršių nerijos kuršininkai – nykstanti kultūrinė ir kalbinė bendruomenė. – Rambynas 1(15). Prieiga internete: http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/RAMBYNAS-NR.1.pdf ISSN 2029-0756.
 6. Grumadaitė Rūta, Kiseliūnaitė Dalia 2015: Demons, gods and sorcerers in written sources: Tales, Myths and Legends of Ancient Prussia, Olsztyn, 197–278. ISBN 978-83-934214-5-9.
 7. Kiseliūnaitė Dalia 2012: Kā ar Kursīti kurseniekus meklējām, „Inkluzīvi“, LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 206–211. ISBN 978-9984-45-573-0.
 8. Kiseliūnaitė Dalia 2011: Kadžytė G. Taip kalbėta apie marias ir pamariškius [recenzija]. – Tautosakos darbai XLI, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 292–297.
 9. Kiseliūnaitė Dalia 2007: Šventosios latviai: kalbinis ir kultūrinis tapatumas. – Ēlija, Sventāja, Šventoji: paribio ženklai, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 99–105. ISBN 978-9955-18-187-3.
 10. Kiseliūnaitė Dalia 2007: Naujausių laikų kuršininkų folkloras. – Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 98–111. ISBN 978-9955-18-207-8.
 11. Kiseliūnaitė Dalia 2006: O. Bušs. Kuršių nerijos vietovardžiai – išsamiai surinkti ir išnagrinėti [recenzija]. – V. Tiltai. Priedas 32. Prieiga internete: http://donelaitis.vdu.lt/prussian/kisel.pdf.
 12. Kiseliūnaitė Dalia 2000: Apie Karvaičių vardo kilmę. – Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai III, 65–67.
 13. Kiseliūnaitė Dalia 1998: Kuršių nerijos žvejų burtai ir tikėjimai.Jūrės marės lietuvininkų gyvenime,­ Klaipėda, 82–89. ISBN 9986-515-72-0.
 14. Kiseliūnaitė Dalia 1996: Paskutiniosios kuršininkų kartos etninės kultūros ir kalbos reliktai. – Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai 3: III mokslinės konferencijos medžiaga, 33–38. ISSN 9986-505-40-2.
 15. Kiseliūnaitė Dalia 1995: Mažosios Lietuvos tarmių bruožai lietuvininkų giesmynuose. – Lietuvininkų žodis, Kaunas: Litterae Universitatis, 520–528.
 16. Kiseliūnaitė Dalia 1994: Lietuvininkų giesmyno leksikos turtai. – Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis, Vilnius: Apyaušris, 83–88.
 17. Kiseliūnaitė Dalia 1990–1992: Senųjų baltiškųjų papročių pėdsakai lietuvininkų šventėse. – Lietuvininkų kalba. Mažosios Lietuvos tautosaka. Mažosios Lietuvos etnografija, Klaipėda, 74–76.
 1. Jakulytė Dalia, Kiseliūnaitė Dalia 2017: Digital Archive of Language and Ethnic Culture in Curonian Spit. – FEL XXI Communities in Control: Learning tools and strategies for multilingual endangered language communities: proceedings of the 21st FEL Conference 19–21 October 2017, eds. N. Ostler, V. Ferreira, Ch. Moseley, Foundation for Endangered Languages, 148–154. Prieiga internete: https://secure1.let.uu.nl/elsnet/fel/proceedings/201708301057521616.pdf.
 2. Kiseliūnaitė Dalia 2006: The Latvians in Šventoji: Development and Preservation of their Indentity.Proceedings of the 4-th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Riga, 301–305. ISBN 9984-742-22-9.
 1. Kiseliūnaitė Dalia, Petkūnas Darius, Fetingis Liudvikas, Skirsgilas Bronislovas. 2007: Krikščioniškos giesmės, Vilnius: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija. ISBN 978-9986-790-54-9.
 1. Ēlija, Sventāja, Šventoji: paribio ženklai, sud. D. Kiseliūnaitė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, 99–105. ISBN 978-9955-18-187-3.
 2. Res Humanitariae XV, sud. D. Kiseliūnaitė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
 1. Kiseliūnaitė Dalia 2020: Klaipėdos krašto toponimai. Istorinis ir etimologinis registras, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (elektroninis leidinys), 35‒224 p. ISBN 978-609-411-262-1.

Other Members