Dalia Kacinaite_nuotrauka

dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė

mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2009 m. apgynė disertaciją Priesaginės darybos lietuvių oronimai. Mokslininkė yra paskelbusi publikacijų iš toponimikos, ypač domisi vietovardžių semantikos klausimais. Pastarąja tema tyrėja skaitė keletą pranešimų tarptautinėse konferencijose. Kalbininkė dalyvauja ir projektinėje veikloje: vadovavo projektui Simo Karaliūno mokslo veikalo Baltų etnonimai rengimas ir leidyba, buvo šios monografijos mokslo redaktorė, parengė knygos apibendrinimą ir pratarmę. Mokslininkė taip pat vykdė projektus Lietuvos vietovardžių geoinformacinės sistemos duomenų bazės sukūrimas ir IRT sprendimų bei turinio, padedančio išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Šiuo metu tyrėja dalyvauja projekte Vakarinių pietų aukštaičių vietovardžių integravimas į Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę ir jų kilmės bei motyvacijos tyrimai. Nuo 2010 m. kalbininkė – leidinio Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai) redakcijos sekretorė. 

Mokslinių tyrimų sritis – lietuvių vietovardžiai.

 1. Dalia Kačinaitė, Darybos ir etimologijos santykis lietuvių onomastikos darbuose // Lituanistica Nr. 2, 2007, p. 43–54, Vilnius. ISSN 0235-717.
 2. Dalia Kačinaitė, Lietuvių sudurtinių oronimų darybos bruožai // Baltistica Nr. 2, 2008, p. 275–288, Vilnius. ISSN 0132-6503.
 3. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė. Geoinformational Database of Lithuanian Toponyms. – Human Language Technologies – The Baltic Perspective, Proceedings of the Fifth International Conference Baltic HLT 2012, 90–95, ISBN 978-1-61499-132-8.
 4. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė. 2016. Kamajų valsčiaus oronimai, arba kalnų vardai. In: Lietuvos valsčiai: Kamajai. Vilnius: VšĮ Versmės leidykla, 1361–1371.
 1. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė. Acta Linguistica Lithuanica, XLI–LXI bibliografija. – Acta Linguistica Lithuanica, LXII–LXIII, p. 213–233, ISSN 9771648444013.

Other Members