demo_image

dr. Daiva Šveikauskienė

mokslo darbuotoja

Gramatikos tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-7570-9132

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.
 1. Šveikauskienė Daiva 2020: Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: tęstinis internetinis mokslinis žinynas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. DOI: org/10.35321/ligis2017. Prieiga internete: http://ligis.lki.lt/.
 1. Šveikauskienė Daiva 2020: Pradėta kurti lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema. – Gimtoji kalba 4(634). ISSN 0868-5134. Prieiga internete: melc.lt/lt/leidiniai/23-gimtoji-kalba.
 1. Šveikauskienė Daiva, Ribikauskas Arūnas, Šveikauskas Vytautas 2019: Lietuvių kalbos žodžių kompiuterinis kodavimas. – The Word: Aspects of Research – Conference Proceedings 23(1/2), 440–449. ISSN 1407-4719. Prieiga internete: https://dom.lndb.lv/data/obj/836813.html.

Other Members