demo_image

dr. Daiva Šveikauskienė

mokslo darbuotoja

Gramatikos tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-7570-9132

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.
 1. Šveikauskienė Daiva 2020. Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: tęstinis internetinis mokslinis žinynas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. DOI: doi.org/10.35321/ligis2017. Prieiga internete: http://ligis.lki.lt/.
 1. Šveikauskienė Daiva 2022. Anatolijus Nepokupnas ir pirmoji lietuviška knyga. – Gimtoji kalba 11 (665), 3-7. ISSN 2538-8851.
 2. Šveikauskienė Daiva 2020. Pradėta kurti lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema. – Gimtoji kalba 4(634), 14-17. ISSN 0868-5134.
 1. Šveikauskienė Daiva 2022. Lietuvių kalbos gramatikos kompiuterizavimas. – Mokslo studija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 280. Pataisytas leidimas. ISBN 978-609-411-327-7, doi.org/10.35321/e-pub.44.lietuviu-gramatikos-kompiuterizavimas. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/01/Daiva-Sveikauskiene-Mokslo-studija-2022-pataisytas-leidimas.pdf
 2. Швейкаускене Дайва 2022. Вклад Анатолия Непокупного в празднование 450 годовщины первой литовской книги. – Lietuvių kalba 17, 122-135. eISSN: 1822-525X, doi.org/10.15388/LK.2022.9. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu kalba/article/view/27475/30409
 3. Šveikauskienė Daiva 2021. Žodžių formų vartojamumas, išryškėjęs kuriant Lietuvių kalbos gramatikos informacinę sistemą. – Bendrinė kalba 94, 1-22. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2104/2206
 4. Šveikauskienė Daiva, Ribikauskas Arūnas, Šveikauskas Vytautas 2019. Lietuvių kalbos žodžių kompiuterinis kodavimas. – The Word: Aspects of research 23(1/2), 440–449. Prieiga internete: https://dom.lndb.lv/data/obj/836813.html#
 5. Šveikauskienė Daiva, Šveikauskas Vytautas 2019. Lietuvių kalbos skaitmeninė gramatika. – Lietuvių kalba 13, 1–21. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22488/21752
 6. Šveikauskienė Daiva 2018. Kokia kalbos dalis yra dalyvis? – Bendrinė kalba 91, 1–19. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91
 7. Šveikauskienė Daiva, Ribikauskas Arūnas, Šveikauskas Vytautas 2017. Eine mehrsprachige Website zur Grammatik der litauischen Sprache. – Acta Linguistica Lithuanica LXXVII, 144–166. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/Acta_77_SP.pdf
 8. Šveikauskienė Daiva, Šveikauskas Vytautas 2017. Lietuvių kalbos skaitmeninė gramatika. Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės / 24-oji mokslinė Jono Jablonskio konferencija – Pranešimų tezės. Lietuvių kalbos institutas, 2017 rugsėjo 29 d., 32. Prieiga internete: https://pastovu.vdu.lt/wp-content/uploads/2021/11/Jablonskio_konferencijos_tezes.pdf
 9. Šveikauskienė Daiva, Šveikauskas Vytautas 2016. Automatinė žodžių daryba. Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos / Tarptautinė mokslinė konferencija Alekso Girdenio 80 metų gimimo sukakčiai paminėti – Pranešimų tezės. Lietuvių kalbos institutas, 2016 spalio 19-21 d., 63. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/05/A._Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZ%C4%96S_2016_1_3.pdf
 10. Šveikauskienė Daiva 2016. Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: I Morfologija. – Lietuvių kalba 10, 1–19. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22601/21832
 11. Šveikauskienė Daiva 2015. High Quality Syntactic Annotated Corpus of Lithuanian – VILSINTEKS. – Acta Linguistica Lithuanica LXXIII, 252–267. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/acta_73_visas-ilovepdf-compressed.pdf
 12. Šveikauskienė Daiva 2015. Morphemic Structure of the Lithuanian Prefixes. – Language: Meaning and Form / Language System and language use, Conference proceedings, 189–197. Prieiga internete: lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/VNF_6/D_Sveikauskiene_VNF_6.pdf
 13. Šveikauskienė Daiva, Telksnys Laimutis 2014. Accuracy of the Parsing of Lithuanian Simple Sentences. – Information Technology and Control 4 (43), 402-413. ISSN 2335-884X. DOI ir prieiga internete: doi.org/10.5755/j01.itc.43.4.6700.
 14. Šveikauskienė Daiva 2014. Europos kalbų morfologinės analizės automatizavimas. – Baltu filoloģija XXIII(2), 101–116. Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31052/BaltuFilologija-23_2.pdf
 15. Šveikauskienė Daiva 2013. Lietuvių kalbos sintaksinė analizė. – Lietuvių kalba 7, 1–20. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22685/21914
 16. Šveikauskienė Daiva 2013. Sintaksinė žodžių trauka. – Acta Linguistica Lithuanica LXIX, 130-153. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/961/1051.

Other Members