demo_image

dr. Daiva Murmulaitytė

Chief researcher

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

1987 m. baigusi Vilniaus universitetą pradėjo dirbti Matematikos ir kibernetikos (dabar – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos) instituto Mokslinių tyrimų automatizavimo laboratorijoje. Kartu su kolegomis parengė kompiuterinį „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ variantą ir sukūrė jo žodžių darybos kompiuterinės analizės programą. 1990–1992 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantė, 1992–1997 m. Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. Disertacija „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno veiksmažodinių daiktavardžių semantinė ir statistinė analizė (priesagos –imas/-ymas ir galūnės –a vediniai)“ (1997 m.). Nuo 1997 m. dirbo Lietuvių kalbos institute Žodynų skyriuje. Nuo 1998 m. Bendrinės kalbos žodynų skyriaus, nuo 2002 m. Leksikografijos centro, nuo 2011 m. – Bendrinės kalbos skyriaus vyresnioji (nuo 2013 m. – vyriausioji), nuo 2015 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja. Mokslo straipsnių rinkinių „Aktualūs aiškinamųjų lietuvių kalbos žodynų klausimai“ (2005–2006 m.) „Leksikografija ir leksikologija 4 (2014), „Leksikografija ir leksikologija 5 (2015) redaktorių kolegijos narė. 2007 ir 2011 m. kėlė kvalifikaciją leksikografijos, terminologijos, sociolingvistikos kursuose. 2014 m. dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamo projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ mokymuose mokslininkams ir tyrėjams „Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė”. 2013–2014 m. kartu su kolegomis kūrė interaktyvią elektroninę lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslaugą „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“ (pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“). Viena iš „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ rengėjų. Kartu su Matematikos ir informatikos instituto programuotojais kūrė „Dabartinės lietuvių leksikos duomenų bazę“ (ankstesnis pavadinimas – „Bendrinės lietuvių leksikos  duomenų bazė“), šia tema rengė mokslinius seminarus LKI. Dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos ir leksikografijos, žodžių darybos, morfemikos, bendrinės kalbos žodynų rengimo bei kompiuterizavimo, žodynų kritikos, elektroninių kalbos duomenų bazių kūrimo klausimais. Vadovauja doktorantūros studijoms, konsultuoja doktorantus, yra jų disertacijų gynimo tarybų narė, recenzuoja magistro darbus. VLKK Žodynų pakomisės narė. Verčia iš latvių kalbos, redaguoja latvių kalbos vertimus.

 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-108-2 (1 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt. Autoriai: Violeta Černiutė, Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė, Gertrūda Naktinienė, Ritutė Petrokienė, Lijana Puzinienė, Vilija Sakalauskienė, Dovilė Svetikienė, Klementina Vosylytė.
 2. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt. Autoriai: Laimutis Bilkis, Violeta Černiutė, Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Erika Jasionytė-Mikučionienė, Ona Kažukauskaitė, Danutė Liutkevičienė, Rita Mikelionytė, Daiva Murmulaitytė, Gertrūda Naktinienė, Milda Norkaitienė, Ritutė Petrokienė, Lijana Puzinienė, Vilija Sakalauskienė, Dovilė Svetikienė, Zita Šimėnaitė, Jolita Urbanavičienė, Klementina Vosylytė, Jolanta Zabarskaitė.
 3. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt. Autoriai: Laimutis Bilkis, Violeta Černiutė, Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė, Rita Mikelionytė, Daiva Murmulaitytė, Gertrūda Naktinienė, Ritutė Petrokienė, Lijana Puzinienė, Vilija Sakalauskienė, Dovilė Svetikienė, Klementina Vosylytė, Jolanta Zabarskaitė.
 4. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. ISBN 978-609-411-165-5 (4 dalis: D); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt  Autoriai: Violeta Černiutė, Gertrūda Naktinienė, Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė, Ritutė Petrokienė, Vilija Sakalauskienė.
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-193-8 (5 dalis: Ž); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt. Autoriai: Violeta Černiutė, Daiva Murmulaitytė, Danutė Liutkevičienė, Vilija Sakalauskienė.
 6. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017; ISBN 978-609-411-199-0 (6 dalis: R); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras), http://bkz.lki.lt. Autoriai: Violeta Černiutė, Daiva Murmulaitytė, Danutė Liutkevičienė, Lijana Puzinienė, Vilija Sakalauskienė.
 1. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ rengimas automatizuotai darybinei analizei. – Lituanistica 1 (13), 1993, 44–48. ISSN 0235-716X.
 2. Priesagos –imas vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lituanistica 2 (22), 1995, 55–67. ISSN 0235-716X.
 3. Veiksmažodiniai galūnės -a vediniai sinchroniniu ir istoriniu požiūriu. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 1997, 138–146. ISSN 0130-0172.
 4. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ galūnės –vedinių pamatinių žodžių nustatymo problema. – Lituanistica 1 (29), 1997, 79–84. ISSN 0235-716X.
 5. Žodžių sąsajos žymėjimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (santrumpos žr. vartojimas). – Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 1998, 240–247. ISSN 0130-0172.
 6. Priesagos –ynė(s) vediniai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 218–232. ISSN 0130-0172.
 7. Kai kurios naujų lietuvių kalbos žodynų rengimo gairės. – Lituanistica 2 (38), 1999, 46–55. ISSN 0235-716X.
 8. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterizavimo klausimu. – Lituanistica 3 (39), 1999, 92–98. ISSN 0235-716X.
 9. Vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ pamatinių žodžių straipsniuose. – Acta Linguistica Lithuanica (LKK) 42, 2000, 141–159. ISSN 0130-0172.
 10. Bendrinės lietuvių kalbos leksikos kompiuterizavimo naujovės. – Lituanistica 3 (51), 2002, 64–73. ISSN 0235-716X.
 11. Kai kurių daiktavardžių apibrėžimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Leksikografija ir leksikologija 1: Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius: LKI, 2006, 34–54. ISBN 978-9955-704-41-6.
 12. „Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazė“ – paskirtis ir struktūra. –  Leksikografija ir leksikologija 1: Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius: LKI, 2006, 247–295. ISBN 978-9955-704-41-6.
 13. Ligonių pavadinimai aiškinamuosiuose žodynuose. – Linguistica Lettica 15, Rīga, Latviešu valodas institūta žurnāls, 2006, 112–128. ISSN 1407-1932.
 14. Naujas bendrinės lietuvių leksikos tyrimo įrankis. – Baltu filoloģija 15, Rīga, 2006, 41–56. ISSN 1691-0036(15).
 15. Vedinys – savarankiškas leksikografinis vienetas. – Valoda 2007. Valoda dažādu kultūri kontekstā, Zinātnisko rakstu krājums 17, Daugavpils, Daugavpils Universitātes Akadēmīskais apgāds „Saule“, 2007, 462–471. ISBN 978-9984-14-374-3.
 16. Leksikografinis vienetas tradiciniame žodyne ir elektroninėje duomenų bazėje. – Prace bałtystyczne 4, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 2009, 25–44. ISBN 978-83-89663-44-3.
 17. Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė – ne elektroninis Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. – Kalbų studijos / Studies about languages, Kaunas: KTU leidykla, 2009, 77–84. ISSN 1648-2824.
 18. Naujasis svetimžodis zumas – vartosenos ir semantinė analizė. – VALODA – 2010. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums 20, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2010, 444-455. ISSN 1691–6042, ISBN 978–9984–14–515–0.
 19. Leksema tradiciniame žodyne ir elektroninėje duomenų bazėje. – Lietuvių kalba 4, 2010. ISSN 1822–525X.
 20. Murdyti(s), murgdyti(s) murkdyti(s) pateikimas žodynuose ir dabartinė vartosena. – Kalbos kultūra 83, 2010, 151–168. ISSN 0130-2795.
 21. Bendrinės lietuvių kalbos žodynoiliustracinių pavyzdžių atranka ir pateikimas. – Kalbos kultūra 84, 2011, 129–149. ISSN 0130-2795.
 22. Lietuvių kalbos morfemikos ir žodžių darybos tyrimų perspektyvos. – Žmogus ir žodis 14 (1), 2012, 96–102. ISSN 1392-8600.
 23. Vedinių pateikimo sistemiškumas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Kalbos kultūra 85, 2012, 71–91. ISSN 0130-2795.
 24. Skolinių vartosena ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodynebarbekiu atvejis. – Taikomoji kalbotyra 3, 2013–2014, 1–21. ISSN 2029-8935.
 25. Semantinė piniginių vienetų pavadinimų struktūra. – Kalbos kultūra, 86, 2013, 60–75. ISSN 0130-2795.
 26. Fotografijos leksika – žodynai žodynėliai ar duomenų bazė? – Leksikografija ir leksikologija, 2014, 4, 261–287. ISBN 978-609-411-137-2.
 27. Priesagos –iklis naujadarų apibrėžčių sistemiškumas. – Bendrinė kalba 87, 2014. ISSN 2351-7204.
 28. Nuo Dabartinės prie Bendrinės lietuvių kalbos žodyno (kartu su D. Liutkevičiene). – Leksikografija ir leksikologija 5, 2015, 83–146. ISBN ISBN 978-609-411-168-6.
 29. Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu. – Lietuvių kalba 10, 2016. ISSN 1822–525X.
 30. Naujažodžių duomenyno leksika pakeliui į Bendrinės lietuvių kalbos žodyną. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 2016, 46–66. ISSN 1648-4444.
 31. Naujažodžių duomenynas ir naujadarų tyrimų perspektyvos. – Bendrinė kalba 89, 2016. ISSN 2351-7204. Prieiga internete:  12;
 32. Aiškinamojo žodyno mikrostruktūra: semantinės informacijos pateikimo ypatumai. Bendrinė kalba 90, 2017, 1–24. ISSN 2351-7204. Prieiga internete:  http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Murmulaityte_BK_90_straipsnis.pdf.
 1. Veiksmažodiniai priesagos -ynė(s) vediniai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. P. Skardžiui (1899 03 26 – 1975 12 18) paminėti. Konferencijos pranešimų tezės. 1994 m. spalio 27–28 d. Vilnius: LKI, 1994, 19.
 2. Priesagos -imas vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Leksikografijos problemos: semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai. K. Būgos 115-osioms ir J. Balčikonio 110-osioms metinėms. Konferencijos pranešimų tezės. 1995 m. kovo 16–17 d. Vilnius: LKI, 1995, 30.
 3. Veiksmažodiniai galūnės -a vediniai sinchroniniu ir istoriniu požiūriu. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. Konferencijos pranešimų tezės. 1996 m. spalio 23–24 d. Vilnius: LKI, 1996, 28.
 4. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ veiksmažodinių daiktavardžių semantinė ir statistinė analizė (priesagos –imas/-ymas ir galūnės –a vediniai)“. – Humanitarinių mokslų kalbotyros krypties (3G) daktaro disertacijos santrauka. V., 1997, 19 p.
 5. Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną [su bendraautor.] – Gimtoji kalba 7, 1999, 1–10.
 6. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterizavimas. –  Jablonskio konferencija „Normų kaita ir vartosena”. Pranešimų tezės. 1999 m. spalio 7 d. Vilnius: LKI, VDU, 1999, 14.
 7. Bendrinės lietuvių kalbos leksikos kompiuterizavimo naujovės. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. A. Salio 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės. 2002 m. birželio 6–7 d. Vilnius: LKI, 2002, 46.
 8. Kai kurių daiktavardžių apibrėžimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai. Pranešimų tezės. 2004 m. gruodžio 3 d. Vilnius: LKI, 2004, 13–14.
 9. Naujas bendrinės lietuvių leksikos tyrimo įrankis. –  Artura Ozola dienas konference. Tēzes. 2006. gada 17.–18. martā. Rīga: Latvijas universitāte, 2006, 20–21.
 10. Semema tradiciniame žodyne ir elektroninėje leksikos duomenų bazėje. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. J. Kruopo 100-osioms metinėms. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. 2008 m. balandžio 23–25 d. Vilnius: LKI, 2008, 38–39.
 11. Bandomasis „Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazės“ duomenų rengimas (kartu su E. Polekaite). – Studentų mokslinė praktika. 2006–2007 m. Konferencijos medžiaga, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, 60–63. ISBN 978-9955-20-240-0.
 12. Fotografijos leksika – žodynai žodynėliai ar duomenų bazė? – Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. 2009 m. lapkričio 19–20 d. Vilnius: LKI, 2009, 31.
 13. Apie rusiškus keiksmažodžius latvių kalbos vadovėlyje. – Kalbos kultūra 82, 348 350.
 14. Dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžių morfeminės sudėties tyrimas (kartu su L. Tavdgiridze). – Studentų moksliniai darbai  2010–2011 m., 1. Konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2011, 47–50. ISBN 978-609-417-021-8.
 15. Lietuvių kalbos morfemikos ir žodžių darybos tyrimų perspektyvos. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalba ir jos tyrimo aspektai“Tezės.  2011 m. lapkričio 24–25 d. Vilnius: LKI,  p. 19.
 16. Vedinių pateikimo sistemiškumas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Tarptautinė 48-oji Arturo Uozuolo konferencija „Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas“ / „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums”: pranešimų tezės. 2012 m. kovo 15–16 d. Ryga: 2012, 49.
 17. Piniginių vienetų pavadinimų semantika. – 20-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“. Pranešimų tezės. 2013 m. spalio 4 d. Vilnius: LKI, 21–22.
 18. Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektuNaujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu. – 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, 2016 m. rugsėjo 23–24 d. Tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, 50–51. ISBN 978-609-459-736-7.
 19. Žodžių darybos ryšiai Naujažodžių duomenyne.  – Tarptautinė mokslinė konferencija prof. Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakačiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, 2016 m. spalio 19–21 d. Vilnius: LKI, 2016, 48. ISBN 978-609-411-173-0 (elektroninis leidinys).
 20. Problematic Instances of Codification and The Dictionary of Standard Lithuanian Language (an Instance of Plural Abstracts) (kartu su D. Liutkevičiene). – IV International Lithuania Congress. 22–24 of May 2017, University of Wrocław, Poland, p. 49. Prieiga internete: https://labaswroclaw.files.wordpress.com/2017/05/theses_iv-international-lithuania-congress-2017.pdf
 21. Naujažodžių darybos tyrimų perspektyvos (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atvejis). – 24-oji mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“. Pranešimų tezės. – 2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvių kalbos institutas, p. 15–16. Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Tez%C4%97s_2017-09-27.pdf
 1. Veiksmažodiniai priesagos -ynė(s) vediniai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. P. Skardžiui (1899 03 26 – 1975 12 18) paminėti. Vilnius, 1994 m. spalio 27–28 d.
 2. Priesagos -imas vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Leksikografijos problemos: semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai. K. Būgos 115-osioms ir J. Balčikonio 110-osioms metinėms. Vilnius, 1995 m. kovo 16–17 d.
 3. Veiksmažodiniai galūnės -a vediniai sinchroniniu ir istoriniu požiūriu. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. Vilnius, 1996 m. spalio 23–24 d.
 4. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterizavimas. – Jablonskio konferencija „Normų kaita ir vartosena”. Vilnius, 1999 m. spalio 7 d.
 5. Bendrinės lietuvių kalbos leksikos kompiuterizavimo naujovės. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. A. Salio 100-osioms gimimo metinėms. Vilnius 2002 m. birželio 6–7 d.
 6. Kai kurių daiktavardžių apibrėžimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai. Vilnius, 2004 m. gruodžio 3 d.
 7. Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazės koncepcija. – LKI seminaras, Vilnius, 2006 m. sausio 31 d.
 8. Naujas bendrinės lietuvių leksikos tyrimo įrankis. –  Artura Ozola dienas konference. Ryga,  2006 m. kovo 17–18 d.
 9. Leksikografinis vienetas žodyne ir duomenų bazėje. – 17-oji tarptautinė mokslinė konferencija, skirta prof. A. Breidakui atminti. Daugpilis, 2007 m. sausio 25–26 d.
 10. Semema tradiciniame žodyne ir elektroninėje leksikos duomenų bazėje. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. J. Kruopo 100-osioms metinėms. Vilnius,  2008 m. balandžio 23–25 d.
 11. Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazė – nuveikti ir ateities darbai“. – LKI seminaras. Vilnius, 2008 m. gegužės 14  d.
 12. Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė – ne elektroninis Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. – Lietuvių kalba ir naujosios technologijos: galimybės ir problemos. Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 20 mečiui. Kaunas, 2009 m. balandžio 3 d.
 13. Fotografijos leksika – žodynai žodynėliai ar duomenų bazė? – Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Vilnius, 2009 m. lapkričio 19–20 d.
 14. Naujasis svetimžodis zumas – vartosenos ir semantinė analizė. – XX mokslinė konferencija. Daugpilis, 2010 m. sausio 28–29.
 15. Iliustracinių vartosenos pavyzdžių atranka ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Mokslinis seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ baigiamųjų darbų problematika. Vilnius, LKI, 2011 m. vasario 24 d.
 16. Lietuvių kalbos morfemikos ir žodžių darybos tyrimų perspektyvos. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalba ir jos tyrimo aspektai. Vilnius: LKI, 2011 m. lapkričio 24–25 d.
 17. Vedinių pateikimo sistemiškumas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Tarptautinė 48-oji Arturo Uozuolo konferencija „Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas“ / „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums”,  Ryga, 2012 m. kovo 15–16 d.
 18. Piniginių vienetų pavadinimų semantika. – 20-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“, Vilnius: LKI, 2013 m. spalio 4 d.
 19. Priesagos -iklis naujadarų apibrėžčių sistemiškumas. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“ Kazimiero Būgos Lietuvių kalbos žodyno I sąsiuvinio 90-mečiui, Vilnius: LKI, 2014 m. rugsėjo 11–12 d.
 20. Kaip rašomas Bendrinės lietuvių kalbos žodynas? – II seminaras mokytojams lituanistams pagal projektą „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“, Vilnius: LKI, 2015 m. spalio 26 d.
 21. „Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu“. – 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, VU, 2016 m. rugsėjo 23–24 d.
 22. „Žodžių darybos ryšiai Naujažodžių duomenyne“.  – Tarptautinė mokslinė konferencija prof. Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakačiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, VU, 2016 m. spalio 19–21 d.
 23. Naujažodžių duomenyno leksika pakeliui į Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“.  – LKI seminaras „Leksikografų dirbtuvės: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas šiandien“, LKI, 2016 m. liepos 7 d.
 24. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno patikra ir ateities darbų gairės“ (kartu su D. Liutkevičiene). – LKI seminaras „Leksikografų dirbtuvės: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas šiandien“, LKI, 2016 m. liepos 7 d.
 25. Probleminiai kodifikacijos atvejai ir norminamasis žodynas (abstraktų daugiskaitos atvejis) (kartu su D. Liutkevičiene). – Tarptautinis lituanistų kongresas, Vroclavas, 2017 m. gegužės 22–24 d.
 26. Naujažodžių darybos tyrimų perspektyvos (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atvejis).24-oji tarptautinė mokslinė J. Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, Vilnius, 2017 m. rugsėjo 29 d.)
 27. Aiškinamojo žodyno mikrostruktūra: semantinės informacijos pateikimo ypatumai. – Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas“, skirtas Irenos Ermanytės jubiliejui paminėti, Vilnius, 2017 m. liepos 5 d. )
 28. Seminaro apžvalga. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 2017, 305–312. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://lki.lt/leidiniai/periodiniai-leidiniai/acta-linguistica-lithuanica/.
 1. Leksikografija ir leksikologija 1. Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius: LKI, 2006. ISBN 978-9955-704-42-3.
 2. Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. 2009 m. lapkričio 19–20 d. Vilnius: LKI, 2009.
 3. Leksikografija ir leksikologija 4.  (ISBN 978-609-411-137-2), Vilnius: LKI, 2014.
 4. Leksikografija ir leksikologija 5.  (ISBN ISBN 978-609-411-168-6), Vilnius: LKI, 2015.

Other Members