Grineviciene

dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė

mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2003 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių filologijos ir užsienio (latvių) kalbos bakalauro laipsnį, 2005 m. – lietuvių kalbotyros magistro laipsnį. 2014 m. apginta daktaro disertacija „Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantika ir santykiai rytų aukštaičių vilniškių patarmėje“ (mokslinis vadovas – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė).

Institute dirba nuo 2005 m.

2013 m. 1 mėnesį stažavosi Tartu universitete (Estijoje), Filosofijos fakultete, Bendrosios kalbotyros skyriuje.

Tyrimų sritys: dialektologija (morfologijos dalykai, semantika), kognityvinė lingvistika, latvių kalba.

 1. Ambrazas S., Bakšienė R., Geržotaitė L., Jansone I., Kregždys R., Leskauskaitė A., Meiliūnaitė V., Mikulėnienė D., Stafecka A., Trumpa E.; Adamonytė V., Kardelytė-Grinevičienė D. (mokslinis vertimas iš latvių kalbos į lietuvių kalbą) 2013, Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic languages. Leksika / Leksika / Lexis 1. Flora, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Ryga: Latvijos Universiteto Latvių kalbos institutas. ISBN 9789984742496.
 2. Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., 2010, Rytų aukštaičiai vilniškiai: mokomoji knyga, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 9786094110412.
 3. Baltu valodu atlants (Prospekts) / Baltų kalbų atlasas (Prospektas) / Atlas of the Baltic Languages (A Prospect), 2009, sudarytojos ir įvado autorės: Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka, Ryga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (viena iš komentarų autorių). ISBN 978-9984-742-49-6.
 4. Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Navickaitė A., Strungytė I., 2006, Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (mokomoji knyga), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01607-9.
 1. Kardelytė-Grinevičienė, Daiva. Lokatyvinių konstrukcijų santykiai rytų aukštaičių vilniškių patarmėje. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai. Sud. Jolita Urbanavičienė ir Ritutė Petrokienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, p. 266–292. ISSN 2538-9211
 2. Kardelytė-Grinevičienė, Daiva. Kvazistandarto variantas: jaunosios kartos aukštaitiškojo arealo atstovų požiūris. – Lietuvių kalba 12, 2018. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/255 ISSN 1822-525X
 3. Kardelytė-Grinevičienė D., Kardelis V. Telpas un laika izteiksmes stratēģijas: la. uz priekšu un pa priekšu gadījums . – Valoda: nozīme un forma 9. Gramatika un pragmatika, 2018, 112–131, ISSN 2255-925, online ISSN 2256-0602.
 4. Kardelytė-Grinevičienė D. Lokalizacijos raiška lietuviškojoje Georgo Wenkerio medžiagoje. – Kalbotyra, 68, 2016, 67–95, ISSN: 1392–1517, online ISSN 2029–8315.
 5. Kardelytė-Grinevičienė D., Vytautas Kardelis. Priekin – per laiką ir erdvę. – Elektroninis žurnalas Lietuvių kalba, 10, 2016, 1–30, ISSN: 1822-525X.
 6. Kardelytė-Grinevičienė D. Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantinė raiška šiaurės rytų aukštaičių vilniškių patarmėje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXII, 2015, 153–174, ISSN 1648-4444.
 7. Kardelytė-Grinevičienė D. 2013, Dėl iliatyvų laukanlaukuosun semantikos rytų aukštaičių vilniškių šnektose, – Acta Linguistica Lithuanica LXVIII, 92–104. ISSN 1648–4444.
 8. Kardelytė-Grinevičienė D. 2008, Dėl inesyvo ir iliatyvo santykių rytų aukštaičių vilniškių šnektose, – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, 557–566, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN: 9786094110122.
 1. 1. Jaroslavienė J., Kardelytė-Grinevičienė D. Kronika. Konferencijos, renginiai. IX tartautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas – Gimtoji kalba 9, 2018. ISSN 0868-5134.
 2. Kardelytė-Grinevičienė D., Švambarytė-Valužienė J. Kronika. Konferencijos, renginiai. 53. Artura Ozola konference. Gramatika valodas un valodniecības attīstībā apžvalga. – Gimtoji kalba 4, 2017. ISSN 0868-5134.
 3. Kardelytė-Grinevičienė D., Kiseliūnaitė D. Tarptautinė konferencija, skirta Georgo Wenkerio sakinių vertimams į užsienio kalbas . – Archivum Lithuanicum 18, 355–358. ISSN 1392-737X.
 4. Čepaitienė A., Jaroslavienė J., Kardelytė-Grinevičienė D. Tarptautinės konferencijos, skirtos profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti, „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“. Pranešimų tezės (elektroninis leidinys), 2016. ISBN 978-609-411-173-0.
 5. Kardelytė-Grinevičienė D. 2015, Kronika: konferencijos „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11, 28–29. ISSN 0868-5134.
 6. Ambrazas S., Bakšienė R., Geržotaitė L., Jansone I., Kregždys R., Leskauskaitė A., Meiliūnaitė V., Mikulėnienė D., Stafecka A., Trumpa E.; Adamonytė V., Kardelytė-Grinevičienė D. (mokslinis vertimas iš latvių kalbos į lietuvių kalbą) 2013, Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic languages. Leksika / Leksika / Lexis 1. Flora. Kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Ryga: Latvijos Universiteto Latvių kalbos institutas.
 7. Kardelytė-Grinevičienė D. 2007, „Šis tas apie šiaurės vilniškių būdą“, – Gimtoji kalba8, 3–4.
 8. Kardelytė-Grinevičienė D. „Pasivaikščiojimas gimtinėje su dr. Jadvyga Kardelyte“, www.linkmenys.info.
 1. 2018 m.: dalyvaujama projekte „Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra – LIEPA 2“, projektą finansuoja Centrinė projektų valdymo agentūra (Struktūriniai fondai), projekto vadovas – dr. Audrius Valotka.
 2. 2018 m.: dalyvauta projekte „IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas“, vykdytame pagal Lietuvos mokslo tarybos remtą Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, projekto vadovė – akademikė prof. Grasilda Blažienė.
 3. 2017–2018 m.: dalyvauta projekte „Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas“ pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą, kurią finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija, projekto vadovė – prof. Daiva Aliūkaitė.
 4. 2016 m. projekto „Lietuvių kalbos tarmių medžiagos kaupimas“ vadovė. Projektas vykdytas pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą (kodas 2.1), kurią finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
 5. 2014–2016 m.: dalyvauta projekte „Tarmių duomenys „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekai“ (tarmių medžiagos kaupimas, tikslinės medžiagos atranka, medžiagos transkribavimas ir kėlimas į duomenų bazę, spaudai įteiktas straipsnis), vykdomas pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą (kodas 2.1), kurią finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija, projekto vadovė dr. J. Urbanavičienė.
 6. 2013–2015 m.: dalyvauta projekte „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (monografijos teksto vertimas iš ir į latvių kalbą), vykdytas pagal LMT remiamos veiklos kryptį ,,Mokslininkų grupių projektai“, projekto vadovė dr. J. Jaroslavienė.
 7. 2013 m.: dalyvauta projekte „Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas“ (visų lietuvių kalbos tarmių medžiagos analizė, duomenų vaizdinei medžiagai apie lietuvių kalbos tarmes atranka, patarmių aprašų rengimas), finansavo Europos socialinio fondo agentūra, įgyvendino Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetai.
 8. 2012–2013 m.: dalyvauta projekte „Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio tyrimas“, finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įgyvendino Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, projekto vadovas prof. dr. V. Kardelis.
 9. 2005–2006 m.: dalyvauta projekte „LITERA: „Lietuvių tapatybė kultūrų dialogo kontekstuose“, projekto vadovė prof. habil. dr. E. Jakaitienė.
 10. 2003–2005 m.: dalyvauta projekte „Rytų aukštaičiai vilniškiai: tekstai, užduotys, pratimai“, finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įgyvendino Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, projekto vadovas prof. dr. V. Kardelis.

Other Members