Ausra-Rimkute-Ganusauskiene-cr-1019×1254

dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

2003 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) baigė lietuvių filologijos bakalauro, 2005 m. – lietuvių filologijos (kalbotyros) magistrantūros studijas (su pagyrimu). 2007–2011 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2012 m. gegužės 18 d. apgynė daktaro disertaciją 1883–1916 metų katekizmų religijos terminija.

2013–2015 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Teologijos katedros mokslininke stažuotoja, 2012–2016 m. – Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto dėstytoja, 2009–2010 m. – Lietuvos mokslų tarybos Aukštųjų mokyklų vadovėlių kokybės vertinimo komisijos kviestinė ekspertė, 2008–2009 m. – Kauno technologijos universiteto Dizaino ir technologijų fakulteto Grafinių komunikacijų inžinerijos katedros terminologė, 2007–2008 m. – UAB Informacinės technologijos Verslo valdymo sistemų skyriaus konsultantė kalbos klausimais.

2004–2005 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centre vyr. laborante, 2005–2010 m. – jaunesniąja mokslo darbuotoja. Nuo 2004 m. yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė. 2007–2017 m. buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos ir Vadovėlių vertinimo pakomisių kviestinė ekspertė.

Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centre mokslo darbuotoja dirba nuo 2018 m. spalio.
Mokslinio darbo sritys ir interesai: religijos terminija, terminografija, kalbos kultūra.

MONOGRAFIJA

1. 1800–1882 metų katekizmų religijos terminai: mokslo monografija. Vilnius: Versus aureus, 2015. – 344 p. ISBN 978-609-467-146-3 (spausdintas), ISBN 978-9955-34-573-2 (spausdintas). ISBN 978-609-467-147-0 (internetinis), ISBN 978-9955-34-574-9 (internetinis).

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Die religiösen Termini der Katechismen der Jahre 1883–1916: Zusammenfassung der Doktorarbeit. Vilnius, 2012.
 2. 1883–1916 metų katekizmų religijos terminai: daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012.

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

 1. Kristijono Gotlybo Milkaus prierašai jo žodyne „Litauisch=deutsches und Deutsch=litauisches WörterBuch (1800)“. – Archivum Lithuanicum 7, 2005, p. 67–80 [bendraautoris V. Drotvinas].
 2. Nelietuviški XIX a. galo – XX a. pradžios katalikų katekizmų terminai. – Terminologija 12, 2005, p. 42–66.
 3. Religijos terminijos tvarkyba Draugijoje. – Terminologija 13, 2006, p. 149–159.
 4. Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Научно-техническая терминология. Научно-технический реферативный сборник. Москва, 2006, 2 leidimas, p. 3–9 [bendraautorė A. Auksoriūtė].
 5. Zum Entwicklungsgang der Termini in litauischen Katechismen (Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts). – Terminologia et Corpora 3: Terminology and Lexicology in Middle-Europe. Szombathely, 2007, p. 90–101.
 6. Kai kurie sinoniminių religijos terminų vartosenos atvejai katekizmuose (XVI a. ir XIX a. galas – XX a. pradžia). – Terminologija 14, 2007, p. 135–145.
 7. 1883–1916 m. katekizmai ir jų religijos terminų reikšminės grupės. – Terminologija 15, 2008, p. 156–179.
 8. Kai kurių šiuolaikinės kompiuterijos terminų mikrosistemų analizė. – Santalka 16, 2008. Nr. 4: Filologija. Edukologija, p. 30–37 [bendraautorė A. Kaulakienė].
 9. Kunigo Juozo Laukaičio „Mažojo katekizmo vaikeliams“ religijos terminų norminimas. – Kalbos kultūra 82, 2009, p. 59–76.
 10. Jono Jablonskio religijos leksikos taisymai. – Terminologija 17, 2010, p. 93–100.
 11. 1883–1916 metų katekizmų religinių vietų pavadinimai. – Terminologija 19, 2012, p. 125–142.
 12. Vyskupo Motiejaus Valančiaus katekizmų religijos terminija. – Opera theologorum Samogitarum 1, 2013, p. 183–197. ISSN 2335-8629.
 13. Studentų raštingumo problemos. – Gimtoji kalba mokykloje 2: straipsnių rinkinys. Šiauliai: Lucilijus, 2014, p. 50–59. ISSN 2351 5430 [bendraautorė J. Macienė].
 14. Angelo ir velnio pavadinimai 1800–1882 metų katekizmuose. – Terminologija 21, 2014, p. 132–142.
 15. Черты развития литовской религиозной терминологии в 1800–1882 годах. – Терминология и знание IV: материалы IV Международного симпозиума, 2014, p. 374–384.
 16. Kunigo Juozo Laukaičio pastabos dėl nelietuviškų religijos terminų. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, p. 320–330. ISBN 978-609-411-012-2.
 17. Славянские заимствования в литовских катехизисах 1800–1882 года. – Studia etymologica Brunensia 18, 2015, p. 337–345.
 18. Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalba. – Gimtoji kalba mokykloje 3: straipsnių rinkinys. Šiauliai: Lucilijus, 2015, p. 47–57. ISBN 2351-5430.

MOKSLINĖS RECENZIJOS

 1. Regina Kvašytė. Mokomasis terminologijos žodynėlis. – Terminologija 12, 2005, p. 166–168.
 2. Computer Bild Lietuva portalo žodynėlio terminai. – Terminologija 16, 2009, p. 277–281.
 3. YOUCAT: lietuviškas jaunimo katekizmas. Vilnius, 2011, 306 p. – Terminologija 19, 2012, p. 234–240.

MOKSLO POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI

 1. Garbingo žemaičio kalbininko jubiliejus. – Būdas žemaičių, 2006 m. rugsėjo 26 d. Nr. 94 (1136).
 2. Apie bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių rankraščių terminiją. – Gimtoji kalba 12, 2008, p. 7–15.
 3. Žurnalo „Computer Bild Lietuva“ kompiuterijos terminai. – Gimtoji kalba 1, 2010, p. 9–13.
 4. Algirdas Jonas Notkus. Tiltų projektavimo pagrindai: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2010. – 256 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 6, 2011, p. 16–19.
 5. Kolegijos pirmakursių raštingumas: gal lietuvių kalbai nereikalingos nosinės raidės? – Gimtoji kalba 12, 2012, p. 12–17.
 6. Birutė Jatkauskienė, Gitana Tolutienė. Aiškinamasis andragogikos terminų žodynas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, 240 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 4, 2013, p. 12–15.
 7. Gražina Matulienė. Šeimos psichologija. Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2012, 202 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 12, 2013, p. 5–8.
 8. Judita Stulpinaitė. Turizmo pagrindai. Red. Aldona Černiauskienė. Šiaulių valstybinė kolegija, 2013, 197 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 4, 2014, p. 17–20.

KITI STRAIPSNIAI

 1. Tarptautinė terminologijos konferencija Bendradarbiavimas terminologijos srityje Vidurio Europoje. – Terminologija 12, 2005, p. 174–175 [apžvalga].
 2. Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Norminamoji ir aprašomoji terminologija. – Terminologija 13, 2006, p. 225–227 [apžvalga].
 3. Terminologijos seminaras Lietuvių terminologijos raidos bruožai ir dabartinė būklė. Terminologija 13, 2006, p. 232–235 [apžvalga].
 4. Terminologas Stasys Keinys. – Terminologija 13, 2006, p. 246–249 [informacija].
 5. Kalbos kultūros ir terminologijos konferencija Taline. – Gimtoji kalba 11, 2006, p. 22–24 [apžvalga].
 6. Lietuvių terminologijos disertacijos. – Terminologija 14, 2007, p. 179–187 [informacija].
 7. Mokslinė konferencija Kalbos teorija ir praktika. – Terminologija 14, 2007, p. 194–197 [apžvalga].
 8. Terminologija 13, 2007. – Gimtoji kalba 9, 2007, p. 22–24 [apžvalga].
 9. Kvalifikaciniai terminologijos kursai „Aktualūs šiuolaikinės terminologijos klausimai“. – Gimtoji kalba 12, 2007, p. 18–20 [apžvalga].
 10. Terminologija 14, 2007. – Gimtoji kalba 5, 2008, p. 25–26 [apžvalga].
 11. J. Gaivenytė-Butler, St. Keinys, A. Noreikaitė. Lietuvių kalbos terminų žodynai: anotuota 1900–2005 m. bibliografijos rodyklė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 260 p. – Gimtoji kalba 6, 2008, p. 27 [informacija].
 12. Ar vartotinas terminas lėlė-pirštinė? – Gimtoji kalba 11, 2008, p. 11–12 [Klausimų kraitelė].
 13. Kas yra puslapio palaukė? – Gimtoji kalba 12, 2008, p. 19 [Klausimų kraitelė].
 14. Tarptautinė mokslinė konferencija Terminologija ir specialioji leksika: vartosena ir sistema. – Terminologija 16, 2009, p. 287–288 [informacija].
 15. Tarptautinė mokslinė konferencija No vārda līdz vārdnīcai. – Terminologija 17, 2010, p. 178–182 [su bendraautore Anita Butāne] [apžvalga].
 16. Kolegijos studentų darbų kalba: normos, problemos, realijos. – Ugdymo realijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: respublikinės mokslinės praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013. ISBN 978-9955-839-59-0.
 17. Tarptautinis simpoziumas Terminologija ir žinios. – Terminologija 21, 2014, p. 254–255.
 18. 1800–1882 metų lietuviškų katekizmų religijos tyrimai. – Šiaurės Atėnai 6 (1214), 2015 m. kovo 20 d., p. 15. Prieiga per internetą: http://www.satenai.lt/2015/03/27/1800-1882-metu-lietuvisku-katekizmu-religijos-terminijos-tyrimai/.
 19. Leksikologiškiausiam terminologui Jonui Klimavičiui – 80. – Terminologija 25, 2018, p. 245–250.

TAIKOMIEJI MOKSLO DARBAI

 1. Internetinis žodynas Skolinti terminai ir jų atitikmenys, 2014. Parengė: Albina Auksoriūtė, Rita Katelytė, Angelė Kaulakienė, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Aušra Rimkutė, Robertas Stunžinas, Diana Šilobritaitė; redaktoriai: Auksoriūtė A. (vyr. redaktorė), Kaulakienė A., Noreikaitė A. Programuotojai: Ožeraitis E., Zinkevičius V. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-112-9. Prieiga per internetą: http://sta.lki.lt.

KONFERENCIJŲ TEZĖS

 1. Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время (bendraautorė A. Auksoriūtė). – Научно-техническая терминология. Материалы международной конференции «Нормативное и описательное терминоведение». Выпуск 1. Москва, 2006, p. 8–10.
 2. XIX a. pabaigos – XX a. pradžios religijos terminijos tvarkyba. – Kalbos teorija ir praktika. Konferencijos pranešimų tezės. Kaunas, 2007 m. lapkričio 9 d., p. 26.
 3. Lietuvių terminologijos disertacijos. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2008 m. balandžio 23–25 d., p. 44–45.
 4. Religijos termino samprata 1883–1916 m. katekizmuose. – Terminologija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 136. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. LU Latviešu valodas institūts. Rīga, 2009, p. 27–28.
 5. Apie kai kurias bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių rankraščių terminų tvarkybos problemas. – Kalbos teorija ir praktika. Konferencijos pranešimų tezės. Kaunas, 2009 m. lapkričio 20 d., p. 57–58.
 6. Kunigo Juozo Laukaičio Mažojo katekizmo vaikeliams religijos terminai. – No vārda līdz vārdnīcai. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. LU Latviešu valodas institūts. Rīga, 2010, p. 45–46.
 7. 1883–1916 metų katekizmų religinių vietų pavadinimai. – 49. Artura Ozola dienas konference „A. Bīlensteina gramatikai „Die lettische Sprache..“ (1863–1864) – 150“. Rīga, 2013, p. 19–20.
 8. 1800–1882 metų katekizmai ir jų religijos terminai. – Tarptautinė mokslinė konferencija Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos. Tezės. Vilnius, 2013 m. spalio 10–11 d., p. 12. Prieiga per internetą: http://old.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf.

KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI

 1. Kristijono Gotlybo Milkaus prierašai jo žodyne „Litauisch=deutsches und Deutsch=litauisches WörterBuch“ (Königsberg, 1800). – Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu. 2005 m. rugsėjo 19–21 d., Lietuvių kalbos institutas [bendraautoris V. Drotvinas].
 2. Der Entwicklungsgang der Termini der litauischen katholischen Katechismen (Ende des 19. – Anfang des 20. Jh.). – Cooperation in the Field of Terminology in Central Europe. Vengrija, 2005 m. spalio 7–8 d.
 3. Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Нормативное и описательное терминоведение. Maskva, 2006 m. gegužės 25–26 d. [bendraautorė A. Auksoriūtė].
 4. Терминологическая работа в Литве. – Üld- ja oskuskeelekorralduse konverents 2006. Talinas, 2006 m. lapkričio 9–10 d. [bendraautorė A. Auksoriūtė].
 5. Литовская компьютерная терминология: система и контекст. – Letonika II. Ryga, 2007 m. spalio 29–31 d. [bendraautorė A. Kaulakienė].
 6. XIX a. pabaigos – XX a. pradžios religijos terminijos tvarkyba. – Kalbos teorija ir praktika. Kaunas, 2007 m. lapkričio 9 d.
 7. Kai kurių šiuolaikinės kompiuterijos mikrosistemų analizė. – Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos. Vilnius, 2007 m. lapkričio 16 d. [bendraautorė A. Kaulakienė].
 8. Religijos termino samprata 1883–1916 m. katekizmuose. – Terminologija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 136. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. LU Latviešu valodas institūts. Rīga, 2009. gada 19. un 20. februāri.
 9. Упорядочение и проблемы терминологии в литовских учебниках. – The terminology of school subjects in public education. Badacsonytomaj (Vengrija), 2009 m. birželio 12–13 d.
 10. Kunigo Juozo Laukaičio Mažojo katekizmo vaikeliams religijos terminai. – No vārda līdz vārdnīcai. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. LU Latviešu valodas institūts. Rīga, 2010. gada 22. un 23. februāri.
 11. Kolegijos pirmakursių raštingumas. – Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija Gimtoji kalba mokykloje, Šiauliai, 2013 m. kovo 1 d. [bendraautorė R. Dambrauskienė].
 12. 1883–1916 metų katekizmų religinių vietų pavadinimai. – 49. Artura Ozola dienas konference „A. Bīlensteina gramatikai „Die lettische Sprache..“ (1863–1864) – 150“. Rīga, 2013. gada 15 marts.
 13. Kolegijos studentų darbų kalba: normos, problemos, realijos. – Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija Ugdymo realijos ir perspektyvos. 2013 m. gegužės 24 d., Klaipėda.
 14. Angelo pavadinimai 1800–1882 metų katekizmuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbos vienetų semantika ir struktūra. 2013 m. birželio 14 d., Klaipėda.
 15. 1800–1882 metų katekizmai ir jų religijos terminai. – Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos. Lietuvių kalbos institutas, 2013 m. spalio 10–11 d., Vilnius.
 16. Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalba. – Mokslinė praktinė konferencija Gimtoji kalba mokykloje. Šiaulių universitetas, 2014 m. kovo 4 d., Šiauliai.
 17. XXI a. specialisto kalbinio raštingumo ugdymo problemos. – Mokslinė-praktinė konferencija Šiuolaikinis specialistas: XXI a. visuomenės iššūkiai, skirta Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto 10-mečiui. 2014 m. balandžio 23 d., Telšiai.
 18. Черты развития литовской религиозной терминологии в 1800–1882 годах. IV tarptautinis mokslinis terminologijos simpoziumas Терминология и знание. Maskva, Rusijos mokslų akademijos V. Vinogradovo rusų kalbos institute, 2014 m. birželio 6–8 d.
 19. Славянские заимствования в литовских катехизисах 1800–1882 года. – Tarptautinis etimologijos simpoziumas Etymologicke symposion Brno 2014: Etymologický výzkum staroslověnštiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecně lingvistické. 2014 m. rugsėjo 9–11 d. Brno, Čekija.
 20. 1800–1882 metų katekizmų nuodėmių ir ydų pavadinimai. – Tarptautinė konferencija Aktualieji baltų kalbų istorijos ir dialektologijos klausimai, skirta Latvijos universiteto profesorei kalbininkei Martai Rudzytei atminti. 2014 m. lapkričio 7–8 d. Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, Ryga.
 21. 1800–1882 m. katekizmų religijos terminai. – Baigiamoji Lietuvos mokslų tarybos projekto Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje konferencija. 2015 m. vasario 19–20 d., Vilnius.

PROJEKTAI

2013-03-01–2015-02-28 – Lietuvos mokslų tarybos projektas Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje, finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (Nr. VP1-3.1-ŠMM-01).
2005–2006 m. – Europos Komisijos remiamo projekto EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms) darbuotoja.
2005–2006 m. – projektas Aiškinamasis žurnalistikos terminų žodynas (Kultūros ministerija ir kt.).

STAŽUOTĖS

2015-01-25–31 – Kopenhagos universitete ir Kopenhagos universiteto bibliotekoje (Danija).
2014-07-01–17 – Nacionalinėje Varšuvos bibliotekoje, Varšuvos universiteto bibliotekoje, Jogailos universiteto bibliotekoje Krokuvoje ir Balstogės finansų ir vadybos universiteto bibliotekos fonduose (Lenkija).
2013-11-16–26, 2014-03-06–12 – Latvijos universitete Rygoje (Latvija).
2013-07-22–08-08 – Valstybinėje Rusijos bibliotekoje Maskvoje ir Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge (Rusija).
2008-10-13–17 – Valstybinėje Rusijos bibliotekoje Maskvoje ir V. Vinogradovo rusų kalbos instituto Terminologijos centre (Rusija).
2008-05-26–30 –Balstogės finansų ir vadybos universitete (Lenkija).
2006-01-15–22 – Valstybinėje Rusijos bibliotekoje Maskvoje ir V. Vinogradovo rusų kalbos instituto Terminologijos centre (Rusija).

Other Members