Ausra-Rimkute-Ganusauskiene-cr-1019×1254

dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2003 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė lietuvių filologijos bakalauro, 2005 m. – lietuvių filologijos (kalbotyros) magistrantūros studijas (su pagyrimu). 2007–2011 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje (vadovas dr. Jonas Klimavičius). 2012 m. gegužės 18 d. apgynė daktaro disertaciją 1883–1916 metų katekizmų religijos terminija.

2004–2005 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vyr. laborante, 2005–2010 m. – jaunesniąja mokslo darbuotoja, 2018–2019 m. – mokslo darbuotoja, nuo 2019 m. spalio mėn. – vyresniąja mokslo darbuotoja.

Nuo 2004 m. yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė. 2007–2017 m. buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos ir Vadovėlių vertinimo pakomisių kviestinė ekspertė.

Mokslinių tyrimų sritys: religijos terminija, terminografija, kalbos norminimas.

 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2015: 1800–1882 metų katekizmų religijos terminai: mokslo monografija, Vilnius: Versus aureus, 344 p. ISBN 978-609-467-146-3 (spausdintas), ISBN 978-9955-34-573-2 (spausdintas). ISBN 978-609-467-147-0 (internetinis), ISBN 978-9955-34-574-9 (internetinis).
 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2012: 1883–1916 metų katekizmų religijos terminai: daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-076-4.
 2. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2012: Die religiösen Termini der Katechismen der Jahre 1883–1916: Zusammenfassung der Doktorarbeit, Vilnius.
 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Sudėtinio termino dėmenų ir apibrėžties subordinacija: vieno atvejo analizė. – Terminologija 28, 175–191. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2095/2225; doi.org/10.35321/term28-08.
 2. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Naujųjų religijos pavadinimų kilmės ir darybos ypatumai. – Soter 77 (105). ISSN 2335-8785 (elektroninis), ISSN 1392-7450 (spausdintinis). Prieiga internete: https://ejournals.vdu.lt/index.php/SJRS/article/view/2557/1636; doi.org/10.7220/2335-8785.77(105).4.
 3. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2020: Naujieji kelnių pavadinimai. – Terminologija 27, 164–185. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/1715/2129; doi.org/10.35321/term27-07.
 4. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2019: Naujieji avalynės pavadinimai. – Terminologija 26, 184–208. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/383/462; doi.org/10.35321/term26-09.
 5. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2015: Славянские заимствования в литовских катехизисах 1800–1882 года. – Studia etymologica Brunensia 18, 337–345. ISBN 978-80-7422-381-5.
 6. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2015: Kunigo Juozo Laukaičio pastabos dėl nelietuviškų religijos terminų. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 320–330. ISBN 978-609-411-012-2.
 7. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: Angelo ir velnio pavadinimai 1800–1882 metų katekizmuose. – Terminologija 21, 132–142. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/537.
 8. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2012: 1883–1916 metų katekizmų religinių vietų pavadinimai. – Terminologija 19, 125–142. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/637.
 9. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2010: Jono Jablonskio religijos leksikos taisymai. – Terminologija 17, 93–100. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/433/525.
 10. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2009: Kunigo Juozo Laukaičio „Mažojo katekizmo vaikeliams“ religijos terminų norminimas. – Kalbos kultūra 82, 59–76. ISSN 0130-2795 (spausdintinis). Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?82.
 11. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra, Kaulakienė Angelė 2008: Kai kurių šiuolaikinės kompiuterijos terminų mikrosistemų analizė. – Santalka. Filologija. Edukologija 16 (4), 30–37. ISSN 1822-430X. Prieiga internete: http://www.cpe.vgtu.lt/index.php/cpe/article/download/1822-430X.2008.16.4.30-37/84-290-1-PB.pdf.
 12. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2008: 1883–1916 m. katekizmai ir jų religijos terminų reikšminės grupės. – Terminologija 15, 156–179. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/599.
 13. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: Kai kurie sinoniminių religijos terminų vartosenos atvejai katekizmuose (XVI a. ir XIX a. galas – XX a. pradžia). – Terminologija 14, 135–145. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/578.
 14. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: Zum Entwicklungsgang der Termini in litauischen Katechismen (Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts). – Terminologia et Corpora 3: Terminology and Lexicology in Middle-Europe, 90–101. ISNN 1589-7559 (spausdintinis).
 15. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Religijos terminijos tvarkyba Draugijoje. – Terminologija 13, 149–159. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/621.
 16. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2005: Nelietuviški XIX a. galo – XX a. pradžios katalikų katekizmų terminai. – Terminologija 12, 42–66. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/637.
 17. Drotvinas Vincentas, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2005: Kristijono Gotlybo Milkaus prierašai jo žodyne „Litauisch=deutsches und Deutsch=litauisches WörterBuch (1800)“. – Archivum Lithuanicum 7, 67–80. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09440-0. Prieiga internete: http://old.lki.lt/LKI_LT/images/ar_lith/ALt_7_2005.pdf.
 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2019: Elektroninis ekonomikos terminų žodynas e-terminai.lt. – Terminologija 26, 265–279. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/387, doi.org/10.35321/term26-13.
 2. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2012: YOUCAT: lietuviškas jaunimo katekizmas. Vilnius, 2011, 306 p. – Terminologija 19, 234–240. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/463.
 3. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2009: Computer Bild Lietuva portalo žodynėlio terminai. – Terminologija 16, 277–281. ISSN 1392-267X. (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/563.
 4. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2005: Regina Kvašytė. Mokomasis terminologijos žodynėlis. – Terminologija 12, 166–168. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/645.
 1. Skolinti terminai ir jų atitikmenys: internetinis žodynas, parengė: A. Auksoriūtė, R. Katelytė, A. Kaulakienė, S. Labanauskienė, A. Mitkevičienė, A. Rimkutė, R. Stunžinas, D. Šilobritaitė; redaktoriai: A. Auksoriūtė (vyr. redaktorė), A. Kaulakienė, A. Noreikaitė; programuotojai: E. Ožeraitis, V. Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-112-9. Prieiga internete: http://sta.lki.lt.
 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Naujieji elektroninės komunikacijos pavadinimai. – Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose 2021/17 (1), 153–163. ISSN 1822-1068 (spausdintinis), eISSN 2335-8904 (elektroninis). Prieiga internete: http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/mttlk/article/view/442.
 2. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2015: Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalba. – Gimtoji kalba mokykloje 3: straipsnių rinkinys, Šiauliai: Lucilijus, 47–57. ISBN 2351-5430 (spausdintinis).
 3. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: Черты развития литовской религиозной терминологии в 1800–1882 годах. – Терминология и знание IV: материалы IV международного симпозиума, 374–384.
 4. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra, Macienė Jurgita 2014: Studentų raštingumo problemos. – Gimtoji kalba mokykloje 2: straipsnių rinkinys, Šiauliai: Lucilijus, 50–59. ISSN 2351 5430.
 5. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: Vyskupo Motiejaus Valančiaus katekizmų religijos terminija. – Opera theologorum Samogitarum 1, 183–197. ISSN 2335-8629 (spausdintinis). Prieiga internete: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2013~1396891015711/.
 6. Auksoriūtė Albina, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Научно-техническая терминология: научно-технический реферативный сборник, Москва, 2 leidimas, 3–9.
 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2019: Socialinio darbo profesijos terminų žodynas. Sudarė I. Skridlaitė, A. Kavaliauskienė, A. Račkelienė, O. Grincevičius, V. Kondratavičienė, R. Krygerienė, R. Krasuckienė, I. Kupčikienė, D. Matulevičiūtė, D. Verbylė. Kauno kolegija, 2013, el. variantas 2016, 100 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 6, 10–18.
 2. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: Judita Stulpinaitė. Turizmo pagrindai. Red. A. Černiauskienė. Šiaulių valstybinė kolegija, 2013, 197 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 4, 17–20.
 3. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: Gražina Matulienė. Šeimos psichologija. Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2012, 202 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 12, 5–8.
 4. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: Birutė Jatkauskienė, Gitana Tolutienė. Aiškinamasis andragogikos terminų žodynas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, 240 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 4, 12–15.
 5. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2012: Kolegijos pirmakursių raštingumas: gal lietuvių kalbai nereikalingos nosinės raidės? – Gimtoji kalba 12, 12–17.
 6. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2011: Algirdas Jonas Notkus. Tiltų projektavimo pagrindai: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2010, 256 p. [recenzija]. – Gimtoji kalba 6, 16–19.
 7. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2010: Žurnalo „Computer Bild Lietuva“ kompiuterijos terminai. – Gimtoji kalba 1, 9–13.
 8. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2008: Apie bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių rankraščių terminiją. – Gimtoji kalba 12, 7–15.
 9. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Garbingo žemaičio kalbininko jubiliejus. – Būdas žemaičių 94 (1136), 2006-09-26.
 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2020: Mokinių keiksmažodžiai. – Gimtoji kalba 11, 19–24. ISSN 0868-5134.
 2. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2019: LKD Jurbarko skyrius pradėjo trečiąjį veiklos dešimtmetį [informacija]. – Gimtoji kalba 3, 23–26. ISSN 0868-5134.
 3. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2018: Leksikologiškiausiam terminologui Jonui Klimavičiui – 80. – Terminologija 25, 245–250. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/129.
 4. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2015: 1800–1882 metų lietuviškų katekizmų religijos tyrimai. – Šiaurės Atėnai 6(1214), 15. Prieiga internete: http://www.satenai.lt/2015/03/27/1800-1882-metu-lietuvisku-katekizmu-religijos-terminijos-tyrimai/.
 5. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: Tarptautinis simpoziumas Terminologija ir žinios. – Terminologija 21, 254–255. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/546.
 6. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: Kolegijos studentų darbų kalba: normos, problemos, realijos. – Ugdymo realijos ir perspektyvos: respublikinės mokslinės praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys: elektroninis išteklius, Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISBN 978-9955-839-59-0.
 7. Butāne Anita, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2010: Tarptautinė mokslinė konferencija No vārda līdz vārdnīcai [apžvalga]. – Terminologija 17, 178–182. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/443.
 8. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2009: Tarptautinė mokslinė konferencija Terminologija ir specialioji leksika: vartosena ir sistema [informacija]. – Terminologija 16, 287–288. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/565.
 9. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2008: Kas yra puslapio palaukė? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 12, 19.
 10. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2008: Ar vartotinas terminas lėlė-pirštinė? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 11, 11–12.
 11. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra, Gaivenytė-Butler Jolanta, Keinys Stasys, Noreikaitė Adelė 2008: Lietuvių kalbos terminų žodynai: anotuota 1900–2005 m. bibliografijos rodyklė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 260 p. [informacija]. – Gimtoji kalba 6, 27.
 12. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2008: Terminologija 14, 2007 [apžvalga]. – Gimtoji kalba 5, 25–26.
 13. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: Kvalifikaciniai terminologijos kursai „Aktualūs šiuolaikinės terminologijos klausimai“ [apžvalga]. – Gimtoji kalba 12, 18–20.
 14. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: Terminologija 13, 2007 [apžvalga]. – Gimtoji kalba 9, 22–24.
 15. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: Mokslinė konferencija „Kalbos teorija ir praktika“ [apžvalga]. – Terminologija 14, 194–197. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/584.
 16. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: Lietuvių terminologijos disertacijos [informacija]. – Terminologija 14, 179–187. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/582.
 17. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Kalbos kultūros ir terminologijos konferencija Taline [apžvalga]. – Gimtoji kalba 11, 22–24.
 18. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Terminologas Stasys Keinys [informacija]. – Terminologija 13, 246–249. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/634.
 19. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Terminologijos seminaras „Lietuvių terminologijos raidos bruožai ir dabartinė būklė“ [apžvalga]. – Terminologija 13, 232–235. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/631.
 20. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Norminamoji ir aprašomoji terminologija“ [apžvalga]. – Terminologija 13, 225–227. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/629.
 21. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2005: Tarptautinė terminologijos konferencija „Bendradarbiavimas terminologijos srityje Vidurio Europoje“ [apžvalga]. – Terminologija 12, 174–175. ISSN 1392-267X (spausdintinis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/647.
 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2022: Terminologinis žvilgsnis į XXI a. II dešimtmečio aprangos pavadinimus. – VI tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai, 2022 m. rugsėjo 29–30 d. Vilnius. Prieiga internete: https://litaka.lt/wp-content/uploads/2022/10/Konferencija-06-Tezes.pdf.
 2. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Kelios mintys apie apibrėžčių rašymą. – 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys, 2021 m. spalio 20–21 d., Vilnius. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/10/Terminologijos-konferencijos-tezes_2021.pdf.
 3. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Naujieji elektroninės komunikacijos pavadinimai. – Tarptautinė mokslinė baltistikos konferencija Laisvės formos – literatūroje, kultūroje, kalboje, 2021 m. rugsėjo 20–21 d., Varšuva. Prieiga internete: http://baltystyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/46/2021/09/Forms-of-freedom_abstracts_2.pdf.
 4. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Lietuvių kalbos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naudojimo(si) galimybės studijų procese. – Tarptautinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos, 2021 m. gruodžio 9 d., Kaunas. Prieiga internete: https://adle.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2021/12/%C5%A0iuolaikin%C4%97s-kalb%C5%B3_7_Ganusauskiene_LT_adle2021_santrauka.pdf.
 5. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Kauno kolegijos darbuotojų gimtosios kalbos vartosenos tyrimas. – Tarptautinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos, 2021 m. gruodžio 9 d., Kaunas. Prieiga internete: https://adle.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2021/12/%C5%A0iuolaikin%C4%97s-kalb%C5%B3_7_Ganusauskiene_LT_adle2021_santrauka.pdf.
 6. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2020: Skaitmeninių lietuvių kalbos išteklių naudojimas šiandienos studentų mokymo(si) procese. – 56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Gramatika un valodas apguve” referātu tēzes, 2020. gada 19. un 20. Martā, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 59–60. ISBN 978-9934-18-514-4 (spausdintas), ISBN 978-9934-18-515-1 (elektroninis).
 7. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2019: Šiuolaikiniai avalynės pavadinimai. – 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys, 2019 m. spalio 17–18 d., Vilnius, 45. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf.
 8. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: 1800–1882 metų katekizmai ir jų religijos terminai. – Tarptautinė mokslinė konferencijaTerminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos“: tezės, 2013 m. spalio 10–11 d., Vilnius, 12. Prieiga internete: http://old.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf.
 9. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: 1883–1916 metų katekizmų religinių vietų pavadinimai. – 49. Artura Ozola dienas konference A. Bīlensteina gramatikai Die lettische Sprache“ (1863–1864) – 150“, Rīga, 19–20.
 10. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2010: Kunigo Juozo Laukaičio Mažojo katekizmo vaikeliams religijos terminai. – No vārda līdz vārdnīcai. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 45–46.
 11. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2009: Apie kai kurias bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių rankraščių terminų tvarkybos problemas. – Kalbos teorija ir praktika: konferencijos pranešimų tezės, 2009 m. lapkričio 20 d., Kaunas, 57–58.
 12. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2009: Religijos termino samprata 1883–1916 m. katekizmuose. – Terminologija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā: akadēmiķa Jāņa Endzelīna 136. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 27–28.
 13. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2008: Lietuvių terminologijos disertacijos. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija: tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, 2008 m. balandžio 23–25 d., Vilnius, 44–45.
 14. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: XIX a. pabaigos – XX a. pradžios religijos terminijos tvarkyba. – Kalbos teorija ir praktika: konferencijos pranešimų tezės, 2007 m. lapkričio 9 d., Kaunas, 26.
 15. Auksoriūtė Albina, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Научно-техническая терминология: материалы международной конференции «Нормативное и описательное терминоведение», выпуск 1, Москва, 8–10.
 1. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2022: Terminologinis žvilgsnis į XXI a. II dešimtmečio aprangos pavadinimus. – VI tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai, 2022 m. rugsėjo 29–30 d. Vilnius.

 2. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Antano Vienuolio Kaukazo legendų terminai. – Tarptautinė mokslinė konferencija Lietuvos ir Sakartvelo kultūrinės jungtys, 2021 m. lapkričio 8–9 d., Tbilisis.
 3. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Lietuvių kalbos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naudojimo(si) galimybės studijų procese. – Tarptautinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos, 2021 m. gruodžio 9 d., Kaunas.
 4. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Kauno kolegijos darbuotojų gimtosios kalbos vartosenos tyrimas. – Tarptautinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos, 2021 m. gruodžio 9 d., Kaunas.
 5. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Kelios mintys apie apibrėžčių rašymą. – 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys, 2021 m. spalio 20–21 d., Vilnius.
 6. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Naujieji elektroninės komunikacijos pavadinimai. – Tarptautinė mokslinė baltistikos konferencija Laisvės formos – literatūroje, kultūroje, kalboje, 2021 m. rugsėjo 20–21 d., Varšuva.
 7. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2021: Mokinių keiksmažodžiai. – Dešimtoji respublikinė konferencija-seminaras Gimtoji kalba mokykloje, 2020 m. kovo 10 d., Šiauliai.
 8. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2020: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų interneto svetainių kalba. – Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos, 2020 m. gruodžio 3 d., Kaunas.
 9. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2020: Kelios mintys apie aprangos terminus. – Mokslinis seminaras Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai, 2020 m. spalio 16 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 10. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2019: Šiuolaikiniai avalynės pavadinimai. – 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys, 2019 m. spalio 17–18 d., Vilnius.
 11. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2019: Ugdymo įstaigų interneto svetainių kalba. – Respublikinė konferencijaŠvietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“, skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui, 2019 m. spalio 29 d., Marijampolė.
 12. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2019: Elektroniniai terminų žodynai. – Aštuntoji respublikinė konferencija-seminaras Gimtoji kalba mokykloje, 2019 m. kovo 8 d., Šiauliai: Šiaulių universitetas.
 13. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2015: 1800–1882 m. katekizmų religijos terminai. – Baigiamoji Lietuvos mokslų tarybos projekto Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje konferencija, 2015 m. vasario 19–20 d., Vilnius.
 14. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: 1800–1882 metų katekizmų nuodėmių ir ydų pavadinimai. – Tarptautinė konferencija Aktualieji baltų kalbų istorijos ir dialektologijos klausimai, skirta Latvijos universiteto profesorei kalbininkei Martai Rudzytei atminti, 2014 m. lapkričio 7–8 d., Ryga: Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas.
 15. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: Славянские заимствования в литовских катехизисах 1800–1882 года. – Tarptautinis etimologijos simpoziumas Etymologicke symposion Brno 2014: Etymologický výzkum staroslověnštiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecně lingvistické, 2014 m. rugsėjo 9–11 d., Brno, Čekija.
 16. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: Черты развития литовской религиозной терминологии в 1800–1882 годах. – IV tarptautinis mokslinis terminologijos simpoziumas Терминология и знание, 2014 m. birželio 6–8 d., Maskva: Rusijos mokslų akademijos V. Vinogradovo rusų kalbos institutas.
 17. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: XXI a. specialisto kalbinio raštingumo ugdymo problemos. – Mokslinė-praktinė konferencija Šiuolaikinis specialistas: XXI a. visuomenės iššūkiai, skirta Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto 10-mečiui, 2014 m. balandžio 23 d., Telšiai.
 18. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2014: Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalba. – Mokslinė praktinė konferencija Gimtoji kalba mokykloje, 2014 m. kovo 4 d., Šiauliai: Šiaulių universitetas.
 19. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: 1800–1882 metų katekizmai ir jų religijos terminai. – Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos, 2013 m. spalio 10–11 d., Vilnius.
 20. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: Angelo pavadinimai 1800–1882 metų katekizmuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbos vienetų semantika ir struktūra, 2013 m. birželio 14 d., Klaipėda.
 21. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: Kolegijos studentų darbų kalba: normos, problemos, realijos. – Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija Ugdymo realijos ir perspektyvos, 2013 m. gegužės 24 d., Klaipėda.
 22. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2013: 1883–1916 metų katekizmų religinių vietų pavadinimai. – 49. Artura Ozola dienas konference A. Bīlensteina gramatikai Die lettische Sprache (1863–1864) – 150, 2013. gada 15 marts, Rīga.
 23. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra, Dambrauskienė Rasutė 2013: Kolegijos pirmakursių raštingumas. – Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija Gimtoji kalba mokykloje, 2013 m. kovo 1 d., Šiauliai.
 24. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2010: Kunigo Juozo Laukaičio Mažojo katekizmo vaikeliams religijos terminai. – No vārda līdz vārdnīcai: Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2010. gada 22. un 23. Februāri, Rīga: LU Latviešu valodas institūts.
 25. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2009: Упорядочение и проблемы терминологии в литовских учебниках. – The terminology of school subjects in public education. Badacsonytomaj, 2009 m. birželio 12–13 d., Vengrija.
 26. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2009: Religijos termino samprata 1883–1916 m. katekizmuose. – Terminologija un speciālā leksika lietojumā un sistēmā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 136. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2009. gada 19. un 20. Februāri, Rīga: LU Latviešu valodas institūts.
 27. Kaulakienė Angelė, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: Kai kurių šiuolaikinės kompiuterijos mikrosistemų analizė. – Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos, 2007 m. lapkričio 16 d., Vilnius.
 28. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: XIX a. pabaigos – XX a. pradžios religijos terminijos tvarkyba. – Kalbos teorija ir praktika, 2007 m. lapkričio 9 d., Kaunas.
 29. Kaulakienė Angelė, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2007: Литовская компьютерная терминология: система и контекст. – Letonika II, 2007 m. spalio 29–31 d., Ryga.
 30. Auksoriūtė Albina, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Терминологическая работа в Литве. – Üld- ja oskuskeelekorralduse konverents, 2006 m. lapkričio 9–10 d., Talinas.
 31. Auksoriūtė Albina, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2006: Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Нормативное и описательное терминоведение, 2006 m. gegužės 25–26 d., Maskva.
 32. Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2005: Der Entwicklungsgang der Termini der litauischen katholischen Katechismen (Ende des 19. – Anfang des 20. Jh.). – Cooperation in the Field of Terminology in Central Europe, 2005 m. spalio 7–8 d., Vengrija.
 33. Drotvinas Vincentas, Rimkutė-Ganusauskienė Aušra 2005: Kristijono Gotlybo Milkaus prierašai jo žodyne „Litauisch=deutsches und Deutsch=litauisches WörterBuch“ (Königsberg, 1800). – Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu, 2005 m. rugsėjo 19–21 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 1. 2013-03-01–2015-02-28: Lietuvos mokslų tarybos projektas Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje, finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (Nr. VP1-3.1-ŠMM-01).
 2. 2005–2006 m.: Europos Komisijos remiamo projekto EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms) darbuotoja.
 3. 2005–2006 m.: projektas Aiškinamasis žurnalistikos terminų žodynas (Kultūros ministerija ir kt.).
 1. 2015-01-25–31: Kopenhagos universitetas ir Kopenhagos universiteto biblioteka (Danija).
 2. 2014-07-01–17: Nacionalinė Varšuvos biblioteka, Varšuvos universiteto biblioteka, Jogailos universiteto biblioteka Krokuvoje ir Balstogės finansų ir vadybos universiteto bibliotekos fondai (Lenkija).
 3. 2013-11-16–26, 2014-03-06–12: Latvijos universitetas Rygoje (Latvija).
 4. 2013-07-22–08-08: Valstybinė Rusijos biblioteka Maskvoje ir Rusijos nacionalinė biblioteka Sankt Peterburge (Rusija).
 5. 2008-10-13–17: Valstybinė Rusijos biblioteka Maskvoje ir V. Vinogradovo rusų kalbos instituto Terminologijos centras (Rusija).
 6. 2008-05-26–30: Balstogės finansų ir vadybos universitetas (Lenkija).
 7. 2006-01-15–22: Valstybinė Rusijos biblioteka Maskvoje ir V. Vinogradovo rusų kalbos instituto Terminologijos centras (Rusija).

Other Members