A.Grit+nien+2

dr. Aurelija Gritėnienė

Senior researcher

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ tyrėja

Semantikos ir ekonominės lingvistikos tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1996 m.: 1996–1999 m. vyr. laborantė, 2000–2004 m. Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė, 2003–2005 m. jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2005–2012 m. mokslo darbuotoja, nuo 2012 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

2004 m. Vytauto Didžiojo universitete apginta humanitarinių mokslų daktaro disertacija Liaudiškų fitonimų motyvacija (šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas) (vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Vitkauskas). Už ją 2006 m. gauta Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premija.

Mokslinių tyrimų kryptys: leksikologija, leksikografija, dialektologija.

 1. Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. – 260 p. – (Opera linguistica Lithuanica) / Lietuvių kalbos institutas, ISSN 1648-3316).
 2. Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė: [kolektyvinė monografija]; [autoriai Jolanta Zabarskaitė, Sergejus Temčinas, Aurelija Gritėnienė et all.]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017. – 160 p. (ISBN 978-609-411-195-2).
 1. Vainiklapių spalvos ir atspalviai šiuolaikinėje lietuvių prozoje: balta ir juoda. – Acta Linguistica Lithuanica LXXVI, 2017, 134–154 (ISSN 1648-4444).
 2. Žodyno vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“. – Bendrinė kalba 90, 2017. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Griteniene_BK_90_straipsnis.pdf
 3. Asmenų pavadinimai šiaurės panevėžiškių patarmėje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXV, 2016, 217–235 (ISSN 1648-4444).
 4. Šermukšnio vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“. Tautosakos darbai 52, 2016, 85–104 (ISSN 1392–2831).
 5. Liaudiški ir tarmiški augalų genčių vardai šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXII, 2015, 85–110 (ISSN 1648-4444).
 6. Kiaulė, arklys ir ožka liaudiškuose sudurtiniuose augalų varduose. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas. 2015, 350–369. Vilnius: M. Romerio universitetas (ISBN 978-9955-19-766-9, el. knygos adresas: http://ebooks.mruni.eu/product/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations).
 7. Žibuoklės vaizdinys šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Lietuvių kalba, 2014 (8): http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=251.
 8. Liaudiški augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika. 2014, T. 16, Nr. 1, 50–61. ISSN 1392-8600.
 9. Daujėnų šnektos leksika Lietuvių kalbos žodyne ir jo kartotekoje. – Leksikografija ir leksikologija 4. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 71–80 (ISBN 978-609-411-137-2).
 10. Augalinės kilmės asmenvardžiai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXI, 2014, 158–171.
 11. Augalų vardai Albino Žukausko poezijoje. – Metlaikių atabradai. Albino Žukausko šimtmetis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 71–88 (ISBN 978-609-425-122-1).
 12. Daujėnų krašto skolintinė leksika. – Monografijų serijos Lietuvos valsčiai mokslo darbų rinkinys Lietuvos lokaliniai tyrimai: http://www.llt.lt/pdf/daujenai/daujenai-1_kalba-2012.pdf
 13. Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje. – Panemunėlis II. Vilnius: Versmė, 2011, 1341–1355 (ISSN 1822-489X; ISBN 978-9955-589-27-3).
 14. Sudurtiniai augalų pavadinimai su sandais šun- ir kal-. – Leksikografija ir leksikologija 2. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 163–181 (ISBN 978-609-411-070-2).
 15. Liaudiški augalų vardai Baisogalos šnektoje. – Baisogala. Vilnius: Versmė, 2009, 366–373 (ISSN 1822-489X; ISBN 978-9955-589-12-9).
 16. Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš naminių paukščių vardų. – VALODA  2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2007, 36–43 (ISBN 978-9984-14-374-3).
 17. Naujieji augalų pavadinimai aukštaičių tarmėje. – Kalbos kultūra 80, 2007, 76–85 (ISSN 0130-2795; ISBN 978-9955-704-47-8).
 18. Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš laukinių paukščių vardų. – VALODA  2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006, 126–132 (ISBN 9984-14-336-8).
 19. Augalų pavadinimai, nurodantys augalo kilmę, augimo vietą ir žydėjimo ar vegetacijos laiką, bei jų sinonimai. – Lituanistica 2 (62), 2005, 46–58 (ISSN 0235-716X).
 20. Sudurtiniai fitonimai, sudaryti iš laukinių žvėrių ir roplių vardų. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas. Šiauliai: Discens, 2005, 87–98 (ISBN 9986-9318-5-1).
 21. Liaudiški augalų pavadinimai Pasvalio rajono šnektose (LBŽ duomenys ir dabartinė situacija). – Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Šiauliai, Ryga: Lucilijus, 2004, 46–58 (ISBN 9955-564-92-X).
 22. Liaudiški augalų pavadinimai, siejami su augalo gydomosiomis savybėmis. – Acta Linguistica Lithuanica (LKK) 50, 2004, 11–24 (ISSN 1648-4444).
 23. Augalų liaudiškų pavadinimų darybinė motyvacija: šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, 271–306 (ISBN 9986-668-53-0).
 24. Augalų pavadinimai, reiškiami pastoviaisiais žodžių junginiais. – Lituanistica 3 (47), 2001, 31–38 (ISSN 0235-7169347).
 1. Amerika didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“: kokia tai šalis ir ko ten vykstame. – Draugo šeštadieninis priedas Kultūra, 2017 m. spalio 28 d., Nr. 39(125), p. 6–7.
 2. Amerika didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“: geresnio gyvenimo paieškos ir nusivylimai. – Draugo šeštadieninis priedas Kultūra, 2017 m. lapkričio 4 d., Nr. 40(128), p. 7–8.
 3. Vaikų ir jaunimo literatūra 2016-aisiais: kalbos perlai ir pelai. – Gimtoji kalba 6, 2017, 7–14.
 4. IV tarptautinio lituanistų kongreso apžvalga (kartu su V. Sakalauskiene). – Gimtoji kalba 6, 2017, 30–32.
 5. Gyvenimas, tėviškė, tėvynė didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ (kartu su R. Urnėžiūte). – Gimtoji kalba 1, 2016, 3–14.
 6. Žodžiams, Žodynui ir enciklopedijoms skirti dešimtmečiai: Antano Balašaičio 85-mečio proga. – Draugo šeštadieninis priedas Kultūra, 2016 m. gegužės 7 d., Nr. 18(54), p. 2.
 7. Žodynininkė Zita Virginija Šimėnaitė (kartu su G. Naktiniene). – Gimtoji kalba 8, 2016, 15–19.
 8. Nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ nugalėtojai. – Gimtoji kalba 12, 2016, 13–21.
 9. Konkurso „Mano žodynas“ baigiamieji akcentai Žagarės dvare (kartu su J. Švambaryte-Valužiene). – Sidabrė 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.
 10. Iš Vytauto Vitkausko laiškų Algiui Samulioniui (parengta kartu su R. Urnėžiūte). – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. Sud. N. Čižikienė, A. Genelytė-Gritėnienė, R. Urnėžiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas, 2015, 278–291.
 11. Vytauto Vitkausko ekspedicijų laiškai Algiui Samulioniui (parengta kartu su R. Urnėžiūte). – Gimtoji kalba 8, 2015, 16–21.
 12. Kokiais augalais kvepia pasaulis vaikiškose knygose. – Žvirblių takas 4, 2015, 12–18.
 13. Prisiminimų popietė, skirta kalbininkės Antanės Kučinskaitės 100-osioms gimimo metinėms. – Mokslo Lietuva, 2015 m. gegužės 15 d.
 14. Šakutmedžiai, bulbumai ir žlembės šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Gimtoji kalba 2, 2014, 8–13.
 15. Geriausi nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ darbai. – Gimtoji kalba 10, 2014, 11–17.
 16. Gal geriau tegu verda kraujas, o ne kipišas (kartu su R. Urnėžiūte). –  Gimtoji kalba 3, 2013, 11–13.
 17. Ar blogai, jei kyla šaršalas? – Gimtoji kalba 10, 2013, 17–18.
 18. Žodynų karalius. – Gimtoji kalba 3, 2012, 16–20.
 19. Nacionalinis konkursas „Mano žodynas“. – Gimtoji kalba 5, 2012, 21–28.
 20. Garbingas Antano Balašaičio jubiliejus. – Kalbos kultūra 84, 2011, 292–296.
 21. Tarptautinis leksikografijos seminaras. – Gimtoji kalba 3, 2007, 19–22.
 22. Pavasario orų prognozė „Lietuvių kalbos žodyne“. – Gimtoji kalba 4, 2006, 10–13.
 23. Kada druoklys ims purkštelioti? – Gimtoji kalba 5, 2006, 17–19.
 24. Kokią vasarą žada „Lietuvių kalbos žodynas“. – Gimtoji kalba 6, 2006, 14–16.
 25. Tarminės ypatybės Kurto Marčio eilėraščių rinktinėje „Štai eina žmogus“. – Literatūra ir menas. 2004 m. gruodžio 24 d.
 26. Geriau „kąsti musę“ nei „suskilusi gelda“. – Gimtoji kalba 9, 2003, 11–13.
 27. LKŽ pabaigtuvėms ir A. Salio jubiliejui skirta konferencija. – Baltistica XXXVII(1), 2003, 195–196.
 28. Augalų pavadinimų įvairovė lietuvių kalbos tarmėse. – Gimtoji kalba 10, 2002, 11–13.
 29. Tarptautinis botanikos nomenklatūros kodeksas ir lietuvių terminologija. – Terminologija 8, 2001, 130–137.
 30. Dėl Grūžių vardo. – Gimtoji kalba 11, 2001, 18.
 31. Ar lietuviškas frazeologizmas atiduoti galus? – Gimtoji kalba 12, 2001, 19.
 32. Dar vienas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas. – Gimtasis žodis 2, 2000, 39–41.
 33. Erdvė ir laikas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Mergaitė su šermuonėliu“. – Gimtasis žodis 12, 1999, 34–39.
 1. Žodyno vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“. – Mokslinis seminaras Leksikografų dirbtuvės 2. Leksikografija – mokslas ir gyvenimas. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. liepos 5 d.
 2. Augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – IV tarptautinis lituanistų kongresas. Vroclavas, Vroclavo universitetas, Lenkija, 2017 m. gegužės 22–24 d.
 3. Leksikografijos turtai Lietuvių kalbos institute. – Mokslinė konferencija Lavinamas domesys kalbotyrai. Dusetos, Kultūros centras Dusetų dailės galerija, 2017 m. gruodžio 1 d.
 4. KŪRYBOS koncepto scenarijus (remiantis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“ ir „Lietuvių kalbos žodynu“). – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2016 m. rugsėjo 23–24 d.
 5. Šermukšnio vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“. – Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (IX). Augalai baltų religijoje ir mitologijoje. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 m. balandžio 7–8 d.
 6. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ svarstymas Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. – Mokslinis seminaras Leksikografų dirbtuvės: „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ šiandien. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2016 m. liepos 7 d.
 7. Kvapas šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje ir lietuvių kalbos pamokose. Ko galime išmokti? – Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje: 22-oji Jono Jablonskio konferencija. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. spalio 2 d.
 8. I. semantinis lūžis. Dievas leido žmogui kurti. – Mokslinis seminaras Semantinių ryšių tyrimo metodai. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. gruodžio 29 d.
 9. Žibuoklės vaizdinys šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija Metų laikai kultūroje. Šiauliai, Šiaulių universitetas, 2014 m. gegužės 15–16 d.
 10. Koks galėtų būti lietuvių kalbos augalų pavadinimų žodynas? – Tarptautinė mokslinė konferencija Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2014 m. rugsėjo 11–12 d.
 11. Augalinės kilmės personažų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos: 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2014 m. spalio 3 d.
 12. Kiaulė, arklys ir ožka liaudiškuose sudurtiniuose augalų varduose.  Tarptautinė mokslinė konferencija Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2013 m. rugsėjo 26–27 d. (tezių elektroninė versija http://dialektologija.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/05/Konferencijos-tez%C4%97s-Abstracts.pdf).
 13. Tarmiški augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos.Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2013 m. gruodžio 5–6 d.
 14. Augalų vardai A. Žukausko poezijoje. – Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui – 100. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 m. sausio 30 d.
 15. Leksinės tarmybės iš Daujėnų šnektos: nuo pirmojo „Lietuvių kalbos žodyno“ tomo iki 2012 m. – Mokslinis seminaras Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2012 m. lapkričio 30 d.
 16. Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš naminių paukščių vardų. – Daugavpils universitāte, Humanitārā fakultāte.Starptautiskā konference XVII zinātniskie lasījumi. 2007 gada, 25–26 janvāris.
 17. Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš laukinių paukščių vardų. – Daugavpils universitāte, Humanitārā fakultāte. Starptautiskā konference XVI zinātniskie lasījumi. 2006 gada, 26–27 janvāris.
 18. Naujieji ir senieji augalų pavadinimai aukštaičių tarmėje. – Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos: 14-oji Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006 m. spalio 5 d., p. 9–10.
 19. Augalų pavadinimai, sudaryti iš gyvūnų, paukščių ar kokių kitų gyvų būtybių vardų. – Материалы международной филологической конференции. Балтийская диалектология. Санкт-Петербуpг, 2005, 13–14.
 20. Sudurtiniai fitonimai, sudaryti iš laukinių žvėrių ir roplių vardų. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas. Šiaulių universitetas, 2005 m. balandžio 21–22 d.
 21. Liaudiški augalų pavadinimai, nusakantys augalo gydomąsias savybes. – Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, 22–24.
 22. Kaip šiaurės panevėžiškiai vadina vienas į kitą panašius augalus.Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2002. Respublikinė doktorantų mokslinė konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius: VU, 2002, 7.
 23. Augalų liaudiškų pavadinimų darybinė motyvacija šiaurės panevėžiškių šnektose. Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Konferencijos, skirtos A. Salio 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 21–22.
 24. Augalų pavadinimai Grūžių ir Vaškų šnektose (leksinių dialektizmų apžvalga). – Lietuvos studentų lituanistų 4-oji mokslinė konferencija. Programa ir pranešimų tezės. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2000, 40
 1. 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. 2016 m. rugsėjo 23–24 d. Pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016. Leidinio redaktorės: Aurelija Gritėnienė, Gintarė Judžentytė, Kristina Rutkovska, Vilma Zubaitienė. ISBN 978-609-459-736-7.
 2. Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. Sudarė N. Čižikienė, A. Genelytė-Gritėnienė, R. Urnėžiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas, 2015, 296 p. ISBN 978-609-411-157-0.
 3. Leksikografija ir leksikologija 5. Sudarytoja A. Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 392 p. ISBN 978-609-411-137-2.
 4. Vidmantas Pelėda. Žiedais padabinta kalva. Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2015 (specialioji redaktorė A. Gritėnienė). ISBN 978-609-951-566-3.
 5. Jurgis Ambraziejus Pabrėža.Taislius augyminis (+CD). T. 3, 777–980 [Parengė R. Šepetytė; rankraštį šifravo R. Dirsytė, A. Gritėnienė, O. Kažukauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. ISBN 978-609-411-159-4 (3 tomas), ISBN 978-609-411-024-5 (bendras).
 6. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Statkevičius. 2: Antraštynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis – 82,2 a. l.) – http://bkz.lki.lt (Aurelija Gritėnienė – viena iš autorių (0,4 a. l.).
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Statkevičius. 3: Č, E, Ę, Ė, F, Z. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis – 10 a. l.) – http://bkz.lki.lt (Aurelija Gritėnienė – viena iš autorių (0,12 a. l.).
 8. Klementina Vosylytė. Palyginimų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014 (redagavo A. Gritėnienė ir R. Petrokienė). ISBN 978-609-411-110-5.
 9. Aranka Laczházi. Susitikimai su Lietuva. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014 (teksto redaktorė A. Gritėnienė). ISBN 978-609-411-117-4.
 10. Jurgis Ambraziejus Pabrėža.Taislius augyminis (+CD). T. 2, 224–776 [Parengė R. Šepetytė; rankraštį šifravo R. Dirsytė, A. Gritėnienė … [et al.]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-127-3 (2 tomas), ISBN 978-609-411-024-5 (bendras).
 11. Nijolė Degutienė. Lietuvos laukų ir pievų gėlių puokštės. Vilnius: Arka, 2013 (liaudiškų augalų vardų rodyklę sudarė A. Gritėnienė). ISBN 978-9986-713-23-4.
 12. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: septintas pataisytas ir papildytas leidimas. Vyr. redaktorius Stasys Keinys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012 (A. Gritėnienė – teksto leksikografinis ir leidybinis adaptavimas). ISBN 978-609-411-079-5.
 13. Lietuvių tarmės III dalis / Lithuanian dialects Volume III.Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011 (A. Gritėnienė įskaitė ir transkribavo šiaurės panevėžiškių tekstus). ISBN 978-609-411-074-0.
 14. Antanas Balašaitis. Bibliografijos rodyklė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011 (sudarė A. Balašaitis ir A. Gritėnienė). ISBN 978-609-144-071-9.
 15. 80 lietuvių liaudies pasakų, skaitomų tarmėmis. / Sudarė H. Stukas, A. Valenta. Vilnius: VŠĮ „Brailio spauda“, 2009 (A. Gritėnienė pasekė 4 šiaurės panevėžiškių pasakas).
 16. Jurgis Ambraziejus Pabrėža.Taislius augyminis I–223 / Parengė O. Kažukauskaitė, R. Šepetytė; rankraštį šifravo R. Dirsytė, A. Gritėnienė … [et al.]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-609-411-023-8.
 17. Tarmių karaokė./ Kūrė J. Gruodytė, V. Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008 (A. Gritėnienė įgarsino rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių patarmės tekstus).
 18. Endrė Bojtaras. Lietuvių–vengrų kalbų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007 (A. Genelytė kirčiavo lietuvišką tekstą). ISBN 978-9955-704-35-5  (elektroninė versija http://www.morphologic.hu/wrapper.html).
 19. Lietuvių tarmės II dalis / Lithuanian dialects Volume II.Sudarė R. Bacevičiūtė, A Leskauskaitė, D. Vaišnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (A. Genelytė įskaitė ir transkribavo šiaurės panevėžiškių tekstus). ISBN 9986-668-89-1 (2 dalis), ISBN 9986-668-37-3 (bendras).
 20. Žmogus artistas Juozas Kanopka. Juozui Kanopkai – 100 metų. Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2005 (teksto redaktorė A. Genelytė). ISBN 9955-9660-3-3.
 21. Aleksandras Guobys.Henrikas Kurauskas. Vilnius: Efrata, 2004 (teksto redaktorė A. Genelytė). ISBN 9955-562-18-8.
 22. Antanas Lyberis.Sinonimų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002 (korektorės A. Bataitytė, A. Genelytė ir kt.). ISBN 9986-668-32-8.
 23. Lietuvių kalbos žodynas, XX (vyr. Red. V. Vitkauskas). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002. Techniškai tomą rengė spaudai E. Ažusienienė, J. Baranauskas, A. Genelytė ir kt. ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8
 1. Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai (VLKK, 2014–2016 m., vykdytoja).
 1. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys… 3-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas (LMT, 2015 m., vykdytoja).
 2. Knygos „Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską“ leidyba (Kultūros rėmimo fondas, 2015 m., vykdytoja).
 3. IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas (ES, 2012–2014 m., vykdytoja).
 4. Lituanistika Vengrijoje 2014 (LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2014 m., vadovė).
 5. Lituanistika Vengrijoje (LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2013 m., vadovė).
 6. Klementinos Vosylytės „Palyginimų žodyno“ leidyba (VLKK, 2013 m., vadovė).
 7. Tarmių duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir Tarmių archyvo fonotekai (VLKK, 2013 m., vykdytoja).
 8. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys… 2-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas (VLKK, 2012 m., vykdytoja).
 9. Lituanistika Vengrijoje (LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2012 m., vykdytoja).
 10. Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas (VLKK, 2011–2012 m., vykdytoja).
 11. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys… 1-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas (VLKK, 2006–2007 m., vykdytoja).
 12. Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis sąvadas (MSF, 2003–2005 m., vykdytoja).

Other Members