A.Grit+nien+2

dr. Aurelija Gritėnienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

Semantikos tyrėja ir Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorė

ORCID id: https://orcid.org/0000-0001-8510-9037

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1996 m.: 1996–1999 m. buvo vyr. laborantė, 2000–2004 m. – Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė, 2003–2005 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2005–2012 m. – mokslo darbuotoja, nuo 2012 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

2004 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Liaudiškų fitonimų motyvacija (šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas) (vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Vitkauskas). Už ją 2006 m. gavo Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premiją.

Mokslinių tyrimų sritys: leksikologija, leksikografija, dialektologija.

 1. Vaičiulytė-Semėnienė Loreta, Čižik-Prokaševa Veslava, Gritėnienė Aurelija, Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2022: Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 628 p. ISBN 978-609-411-328-4.
 2. Zabarskaitė Jolanta, Temčinas Sergejus, Gritėnienė Aurelija ir kt. 2017: Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 160 p. ISBN 978-609-411-195-2.
 3. Gritėnienė Aurelija 2006: Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 260 p. ISBN 978-9955-704-21-8.
 1. Gritėnienė Aurelija 2022: Vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės šiaurinių šnektų latvybės. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 138–164. ISSN 2538–9211. ISBN 978-609-411-318-5.
 2. Gritėnienė Aurelija 2021: Rusas „Lietuvių kalbos žodyno“ iliustraciniuose sakiniuose. – Acta Linguistica Lithuanica 84, 122–148. DOI: doi.org/10.35321/all84-06. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2083/2191. ISSN 1648-4444.
 3. Gritėnienė Aurelija 2021: Rusų kariai Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. – Folia Philologica 1, 10–19. DOI https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2021/1/2. Prieiga internete: http://foliafilologica.uni.kyiv.ua/files/journals/1/articles/4/submission/4-1-4-1-2-20211207.pdf.
 4. Gritėnienė Aurelija 2021: Ukraina ir ukrainiečiai lietuvių kalbos aiškinamuosiuose žodynuose. – Україна – Литва: історичні, мовно-культурні та туристські паралелі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Киев: Гельветика, 179–182. ISBN 978-966-992-678-4.
 5. Pacholok Zinaida, Koroliovas Igoris, Gritėnienė Aurelija 2021: Pirmasis lietuvių–ukrainiečių kalbų žodynas: kultūrinės ir istorinės atsiradimo priežastys bei svarbiausi sudarymo principai. – Od unii Lubelskiej do unii Europejskiej. Nuo Liublino unijos iki Europos Sąjungos. From the union of Lublin to the European Union, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 183–198. ISBN: 978-83-960534-0-4.
 6. Пахолок Зінаїда, Корольов Ігор, Грітєнєнє Аурелія 2021: «Малий українсько-литовський словник» як факт активної комунікації двох незалежних держав. – Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу, Луцк: Вежа-Друк, 363–372. УДК 371:378 А 43.
 7. Gritėnienė Aurelija 2020: Rusija „Lietuvių kalbos žodyno“ iliustraciniuose sakiniuose ir reikšmių apibrėžtyse. – Baltu filoloģija XXIX(1), 41–61. DOI: https://doi.org/10.22364/bf.29.1.03. Prieiga internete: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BF/BF29-1/BF-29-1-03-Griteniene.pdf.
 8. Gritėnienė Aurelija 2020: Pokario Lietuvos partizanas „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartotekose. – Linguistica Lettica. ISSN 1407-1932, ISBN 978-609-07-0552-0 (spausdinta knyga, bendras), ISBN 978-609-07-0553-7 (spausdinta knyga, 1 dalis), ISBN 978-609-07-0457-8 (skaitmeninis PDF, bendras), ISBN 978-609-07-0458-5 (skaitmeninis PDF, 1 dalis).
 9. Gritėnienė Aurelija 2020: Концепт ЦАРСКОЙ РОССИИ в «Словаре литовского языка». – Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу, Луцьк: Вежа-Друк, 273–283. УДК 371: 378 A 43.
 10. Gritėnienė Aurelija 2019: Концепт ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ в литовской прозе XXI века. – Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу, Луцьк: Вежа-Друк, 9–17. УДК 371: 378 A 43.
 11. Gritėnienė Aurelija 2018: Pokario Lietuvos partizanas publicistiniame diskurse. – Acta Linguistica Lithuanica LXXIX, 49–82. ISSN 1648-4444.
 12. Gritėnienė Aurelija 2018: Рута обыкновенная (Ruta graveolens) в современной литовской прозе: внешняя характеристика, лечебные, пищевые свойства и символическое значение. – Актуальнı проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу, Луцьк: Вежа-Друк, 12–20. УДК 81ʼ28(474.5).
 13. Gritėnienė Aurelija 2018: The Mental Image of the Rue (Ruta L.) in Contemporary Lithuanian Prose. – Binaural voice(s) of neigbours: Lithuanian and Polish threads in culture. ISBN 978-83-7893-126-3.
 14. Gritėnienė Aurelija 2018: Šiaurės panevėžiškių vaizdingieji asmenų pavadinimai. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai, Vilnius: Baltijos kopija, 318–342. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-221-8
 15. Gritėnienė Aurelija 2017: Vainiklapių spalvos ir atspalviai šiuolaikinėje lietuvių prozoje: balta ir juoda. – Acta Linguistica Lithuanica LXXVI, 134–154. ISSN 1648-4444.
 16. Gritėnienė Aurelija 2017: Žodyno vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“. – Bendrinė kalba 90. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Griteniene_BK_90_straipsnis.pdf.
 17. Gritėnienė Aurelija 2016: Asmenų pavadinimai šiaurės panevėžiškių patarmėje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXV, 217–235. ISSN 1648-4444.
 18. Gritėnienė Aurelija 2016: Šermukšnio vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“. – Tautosakos darbai 52, 85–104. ISSN 1392–2831.
 19. Gritėnienė Aurelija 2015: Liaudiški ir tarmiški augalų genčių vardai šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXII, 85–110. ISSN 1648-4444.
 20. Gritėnienė Aurelija 2015: Kiaulė, arklys ir ožka liaudiškuose sudurtiniuose augalų varduose. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas, Vilnius: M. Romerio universitetas, 350–369. ISBN 978-9955-19-766-9. Prieiga internete: http://ebooks.mruni.eu/product/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations.
 21. Gritėnienė Aurelija 2014: Žibuoklės vaizdinys šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Lietuvių kalba 8. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=251.
 22. Gritėnienė Aurelija 2014: Liaudiški augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika 16(1), 50–61. ISSN 1392-8600.
 23. Gritėnienė Aurelija 2014: Daujėnų šnektos leksika Lietuvių kalbos žodyne ir jo kartotekoje. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 71–80. ISBN 978-609-411-137-2.
 24. Gritėnienė Aurelija 2014: Augalinės kilmės asmenvardžiai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXI, 158–171.
 25. Gritėnienė Aurelija 2013: Augalų vardai Albino Žukausko poezijoje. – Metlaikių atabradai. Albino Žukausko šimtmetis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 71–88. ISBN 978-609-425-122-1.
 26. Gritėnienė Aurelija 2012: Daujėnų krašto skolintinė leksika. – Monografijų serijos Lietuvos valsčiai mokslo darbų rinkinys Lietuvos lokaliniai tyrimai. Prieiga internete: http://www.llt.lt/pdf/daujenai/daujenai-1_kalba-2012.pdf.
 27. Gritėnienė Aurelija 2011: Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje. – Panemunėlis II, Vilnius: Versmė, 1341–1355. ISSN 1822-489X, ISBN 978-9955-589-27-3.
 28. Gritėnienė Aurelija 2010: Sudurtiniai augalų pavadinimai su sandais šun- ir kal-. – Leksikografija ir leksikologija 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 163–181. ISBN 978-609-411-070-2.
 29. Gritėnienė Aurelija 2009: Liaudiški augalų vardai Baisogalos šnektoje. – Baisogala, Vilnius: Versmė, 366–373. ISSN 1822-489X, ISBN 978-9955-589-12-9.
 30. Gritėnienė Aurelija 2007: Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš naminių paukščių vardų. – VALODA – 2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 36–43. ISBN 978-9984-14-374-3.
 31. Gritėnienė Aurelija 2007: Naujieji augalų pavadinimai aukštaičių tarmėje. – Kalbos kultūra 80, 76–85. ISSN 0130-2795, ISBN 978-9955-704-47-8.
 32. Gritėnienė Aurelija 2006: Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš laukinių paukščių vardų. – VALODA – 2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 126–132. ISBN 9984-14-336-8.
 33. Gritėnienė Aurelija 2005: Augalų pavadinimai, nurodantys augalo kilmę, augimo vietą ir žydėjimo ar vegetacijos laiką, bei jų sinonimai. – Lituanistica 2(62), 46–58. ISSN 0235-716X.
 34. Gritėnienė Aurelija 2005: Sudurtiniai fitonimai, sudaryti iš laukinių žvėrių ir roplių vardų. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas, Šiauliai: Discens, 87–98. ISBN 9986-9318-5-1.
 35. Gritėnienė Aurelija 2004: Liaudiški augalų pavadinimai Pasvalio rajono šnektose (LBŽ duomenys ir dabartinė situacija). – Istoriniai tekstai ir vietos kultūra: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, Šiauliai, Ryga: Lucilijus, 46–58. ISBN 9955-564-92-X.
 36. Gritėnienė Aurelija 2004: Liaudiški augalų pavadinimai, siejami su augalo gydomosiomis savybėmis. – Acta Linguistica Lithuanica 50, 11–24. ISSN 1648-4444.
 37. Gritėnienė Aurelija 2003: Augalų liaudiškų pavadinimų darybinė motyvacija: šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 271–306. ISBN 9986-668-53-0.
 38. Gritėnienė Aurelija 2001: Augalų pavadinimai, reiškiami pastoviaisiais žodžių junginiais. – Lituanistica 3(47), 31–38. ISSN 0235-7169347.
 1. Gritėnienė Aurelija 2022: „Lietuvių kalbos žodynas“ apie merginų ir moterų grožį – Gimtoji kalba 6, 3–9. ISSN 0868-5134.
 2. Gritėnienė Aurelija 2022: „Mažasis ukrainiečių–lietuvių kalbų žodynas“ – naujas dvi tautas jungiantis tiltas. – Pasaulio lietuvis, 2022-09-16. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/mazasis-ukrainieciu-lietuviu-kalbu-zodynas-naujas-dvi-tautas-jungiantis-tiltas/.
 3. Gritėnienė Aurelija, Hrycenko Svitlana, Koroliovas Ihoris, Nika Oksana, Pacholok Zinaida 2022: Išleistas pirmasis ukrainiečių–lietuvių kalbų žodynas [Ritos Urnėžiūtės interviu]. – Gimtoji kalba 8, 10–19. ISSN 0868-5134.
 4. Gritėnienė Aurelija 2021: Vaclovas Aliulis – „Lietuvių kalbos žodyno“ žodžių rinkėjas. – Pasaulio lietuvis, 2021-03-16. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/vaclovas-aliulis-lietuviu-kalbos-zodyno-zodziu-rinkejas/.
 5. Gritėnienė Aurelija 2021: Vaclovo Aliulio žodžiai „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartotekose. – Gimtoji kalba 3, 9–17. ISSN 0868-5134.
 6. Gritėnienė Aurelija 2020: Carinė Rusija „Lietuvių kalbos žodyne“. – Gimtoji kalba 6, 10–15. ISSN 0868-5134.
 7. Gritėnienė Aurelija 2020: Eugenijos Šimkūnaitės žodžiai „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartoteko – Gimtoji kalba 9, 9–17. ISSN 0868-5134.
 8. Gritėnienė Aurelija, Naktinienė Gertrūda 2020: Minint žodynininkės Zitos Virginijos Šimėnaitės (1950–2016) 70-ąsias gimimo metines. – Bendrinė kalba 93, 1–7. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2024/2114.
 9. Gritėnienė Aurelija, Urnėžiūtė Rita 2020: „Tėvynės jausmas išaugina kalbos jausmą“. Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimą įamžinanti premija – mecenatės šimtmečio dieną. – Gimtoji kalba 7, 12–16. ISSN 0868-5134.
 10. Gritėnienė Aurelija 2020: Koks žmogus yra gražus „Lietuvių kalbos žodyne“. – Mano kraštas, 2020-07-11. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/aurelija-griteniene-koks-zmogus-yra-grazus-%E2%80%9Elietuviu-kalbos-zodyne%E2%80%9C-.
 11. Gritėnienė Aurelija 2019: Neringa Vaitkutė. Klampynių kronikos. Vilnius: Nieko rimto, 2018 [recenzija]. – Gimtoji kalba 10, 18–22. ISSN 0868-5134.
 12. Gritėnienė Aurelija 2018: Geriausios ir ne tokios geros 2017 m. vaikų ir paauglių knygos. – Gimtoji kalba 9, 3–14.
 13. Gritėnienė Aurelija 2018: Baigėsi ketvirtasis nacionalinis konkursas „Mano žodynas“. – Gimtoji kalba 5, 20–27.
 14. Gritėnienė Aurelija 2018: Kas duoda augalui vardą?: interviu, kalbino Loreta Urbaitė. – Namie ir sode 3, 38–39.
 15. Gritėnienė Aurelija 2017: Amerika didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“: kokia tai šalis ir ko ten vykstame. – Draugo šeštadieninis priedas Kultūra 39(125), 2017-10-28, 6–7.
 16. Gritėnienė Aurelija 2017: Amerika didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“: geresnio gyvenimo paieškos ir nusivylimai. – Draugo šeštadieninis priedas Kultūra 40(128), 2017-11-04, 7–8.
 17. Gritėnienė Aurelija 2017: Vaikų ir jaunimo literatūra 2016-aisiais: kalbos perlai ir pelai. – Gimtoji kalba 6, 7–14.
 18. Gritėnienė Aurelija, Sakalauskienė Vilija 2017: IV tarptautinio lituanistų kongreso apžvalga. – Gimtoji kalba 6, 30–32.
 19. Gritėnienė Aurelija, Urnėžiūtė Rita 2016: Gyvenimas, tėviškė, tėvynė didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“. – Gimtoji kalba 1, 3–14.
 20. Gritėnienė Aurelija 2016: Žodžiams, Žodynui ir enciklopedijoms skirti dešimtmečiai: Antano Balašaičio 85-mečio proga. – Draugo šeštadieninis priedas Kultūra 18(54), 2016-05-07, 2.
 21. Gritėnienė Aurelija, Naktinienė Gertrūda 2016: Žodynininkė Zita Virginija Šimėnaitė. – Gimtoji kalba 8, 15–19.
 22. Gritėnienė Aurelija 2016: Nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ nugalėtojai. – Gimtoji kalba 12, 13–21.
 23. Gritėnienė Aurelija, Švambarytė-Valužienė Janina 2016: Konkurso „Mano žodynas“ baigiamieji akcentai Žagarės dvare. – Sidabrė, 2016-12-31.
 24. Gritėnienė Aurelija, Urnėžiūtė Rita 2015: Iš Vytauto Vitkausko laiškų Algiui Samulioniui. – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską, sud. N. Čižikienė, A. Genelytė-Gritėnienė, R. Urnėžiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas, 278–291.
 25. Gritėnienė Aurelija, Urnėžiūtė Rita 2015: Vytauto Vitkausko ekspedicijų laiškai Algiui Samulioniui. – Gimtoji kalba 8, 16–21.
 26. Gritėnienė Aurelija 2015: Kokiais augalais kvepia pasaulis vaikiškose knygose. – Žvirblių takas 4, 12–18.
 27. Gritėnienė Aurelija 2015: Prisiminimų popietė, skirta kalbininkės Antanės Kučinskaitės 100-osioms gimimo metinėms. – Mokslo Lietuva, 2015-05-15.
 28. Gritėnienė Aurelija 2014: Šakutmedžiai, bulbumai ir žlembės šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Gimtoji kalba 2, 8–13.
 29. Gritėnienė Aurelija 2014: Geriausi nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ darbai. – Gimtoji kalba 10, 11–17.
 30. Gritėnienė Aurelija, Urnėžiūtė Rita 2013: Gal geriau tegu verda kraujas, o ne kipišas. – Gimtoji kalba 3, 11–13.
 31. Gritėnienė Aurelija 2013: Ar blogai, jei kyla šaršalas? – Gimtoji kalba 10, 17–18.
 32. Gritėnienė Aurelija 2012: Žodynų karalius. – Gimtoji kalba 3, 16–20.
 33. Gritėnienė Aurelija 2012: Nacionalinis konkursas „Mano žodynas“. – Gimtoji kalba 5, 21–28.
 34. Gritėnienė Aurelija 2011: Garbingas Antano Balašaičio jubiliejus. – Kalbos kultūra 84, 292–296.
 35. Gritėnienė Aurelija 2007: Tarptautinis leksikografijos seminaras. – Gimtoji kalba 3, 19–22.
 36. Gritėnienė Aurelija 2006: Pavasario orų prognozė „Lietuvių kalbos žodyne“. – Gimtoji kalba 4, 10–13.
 37. Gritėnienė Aurelija 2006: Kada druoklys ims purkštelioti? – Gimtoji kalba 5, 17–19.
 38. Gritėnienė Aurelija 2006: Kokią vasarą žada „Lietuvių kalbos žodynas“. – Gimtoji kalba 6, 14–16.
 39. Gritėnienė Aurelija 2004: Tarminės ypatybės Kurto Marčio eilėraščių rinktinėje „Štai eina žmogus“. – Literatūra ir menas, 2004-12-24.
 40. Gritėnienė Aurelija 2003: Geriau „kąsti musę“ nei „suskilusi gelda“. – Gimtoji kalba 9, 11–13.
 41. Gritėnienė Aurelija 2003: LKŽ pabaigtuvėms ir A. Salio jubiliejui skirta konferencija. – Baltistica XXXVII(1), 195–196.
 42. Gritėnienė Aurelija 2002: Augalų pavadinimų įvairovė lietuvių kalbos tarmėse. – Gimtoji kalba 10, 11–13.
 43. Gritėnienė Aurelija 2001: Tarptautinis botanikos nomenklatūros kodeksas ir lietuvių terminologija. – Terminologija 8, 130–137.
 44. Gritėnienė Aurelija 2001: Dėl Grūžių vardo. – Gimtoji kalba 11, 18.
 45. Gritėnienė Aurelija 2001: Ar lietuviškas frazeologizmas atiduoti galus? – Gimtoji kalba 12, 19.
 46. Gritėnienė Aurelija 2000: Dar vienas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas. – Gimtasis žodis 2, 39–41.
 47. Gritėnienė Aurelija 1999: Erdvė ir laikas J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Mergaitė su šermuonėliu“. – Gimtasis žodis 12, 34–39.
 1. Грітєнєнє Аурелiя, Гриценко Свiтлана, Корольов Игор, Ніка Оксана, Пахолок Зiнаїда. Малий українсько–литовський словник, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022, 575 p. ISBN 978-609-411-315-4.
 2. Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, sudarė J. Urbanavičienė ir A. Gritėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022, 439 p. ISSN 2538–9211. ISBN 978-609-411-318-5.
 3. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 12 dalis: K (kas-kilninti): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-292-8 (12 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 12 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-12-dalis-K-kas-kilninti-2021.pdf.
 4. Antanas Balašaitis. Bibliografijos rodyklė, sudarė A. Balašaitis ir A. Gritėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-284-3 (internete), ISBN 978-609-411-285-0 (spausdintinis), 68 p. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/04/Balasaicio_bibliografija_2021_maketas-1.pdf.
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 10 dalis: A (a-anapestinis): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-263-8 (10 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 10 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/08/BZ-10-dalis-A-a-anapestinis-2020.pdf.
 6. Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambroziejaus Pabrėžos, parengė R. Šepetytė; rankraštį šifravo A. Gritėnienė ir R. Šepetytė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411-278-2.
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 9 dalis: K (k-karžygiškumas): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-261-4 (9 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 9 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/06/B%C5%BD-9-dalis-K-k-kar%C5%BEygi%C5%A1kumas-2020.pdf.
 8. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 8 dalis: G (Gižai-gvinėjietiškas): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-242-3 (8 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 8 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-8-dalis-G-Gi%C5%BEai-gvin%C4%97jieti%C5%A1kas-2019.pdf.
 9. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 7 dalis: G (g-gyvuoti): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-241-6 (7 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 7 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-7-dalis-G-g-gyvuoti-2019.pdf.
 10. Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, redagavo A. Gritėnienė, G. Judžentytė, K. Rutkovska, V. Zubaitienė, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius: Vilniaus universitetas. ISBN 978-609-459-736-7.
 11. Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską, sudarė N. Čižikienė, A. Genelytė-Gritėnienė, R. Urnėžiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas, 2015, 296 p. ISBN 978-609-411-157-0.
 12. Leksikografija ir leksikologija 5, sudarė A. Gritėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 392 p. ISBN 978-609-411-137-2.
 13. Vidmantas Pelėda, Žiedais padabinta kalva, specialioji redaktorė A. Gritėnienė, Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2015. ISBN 978-609-951-566-3.
 14. Jurgis Ambraziejus Pabrėža, Taislius augyminis (+CD). T. 3, parengė R. Šepetytė; rankraštį šifravo R. Dirsytė, A. Gritėnienė, O. Kažukauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 777–980. ISBN 978-609-411-159-4 (3 tomas), ISBN 978-609-411-024-5 (bendras).
 15. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 3 dalis: Č, E, Ę, Ė, F, Z: tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 3 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/12/B%C5%BD-3-dalis-%C4%8C-E-%C4%98-%C4%96-F-Z-2014.pdf.
 16. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 2 dalis: Antraštynas: tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 2 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/12/B%C5%BD-2-dalis-Antra%C5%A1tynas-2014.pdf.
 17. Klementina Vosylytė, Palyginimų žodynas, redagavo A. Gritėnienė ir R. Petrokienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-110-5.
 18. Aranka Laczházi, Susitikimai su Lietuva: vadovėlis aukštosioms mokykloms, redagavo A. Gritėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-117-4.
 19. Jurgis Ambraziejus Pabrėža, Taislius augyminis (+CD). T. 2, parengė R. Šepetytė; rankraštį šifravo R. Dirsytė, A. Gritėnienė ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 224–776. ISBN 978-609-411-127-3 (2 tomas), ISBN 978-609-411-024-5 (bendras).
 20. Nijolė Degutienė, Lietuvos laukų ir pievų gėlių puokštės, liaudiškų augalų vardų rodyklę sudarė A. Gritėnienė, Vilnius: Arka, 2013. ISBN 978-9986-713-23-4.
 21. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: septintas pataisytas ir papildytas leidimas, vyr. redaktorius S. Keinys, teksto leksikografinį ir leidybinį adaptavimą atliko A. Gritėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. ISBN 978-609-411-079-5.
 22. Lietuvių tarmės III / Lithuanian dialects III, A. Gritėnienė įskaitė ir transkribavo šiaurės panevėžiškių tekstus, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-411-074-0.
 23. Antanas Balašaitis. Bibliografijos rodyklė, sudarė A. Balašaitis ir A. Gritėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-144-071-9.
 24. 80 lietuvių liaudies pasakų, skaitomų tarmėmis, sudarė H. Stukas, A. Valenta; A. Gritėnienė pasekė 4 šiaurės panevėžiškių pasakas, Vilnius: VŠĮ „Brailio spauda“, 2009.
 25. Jurgis Ambraziejus Pabrėža, Taislius augyminis I–223, parengė O. Kažukauskaitė, R. Šepetytė; rankraštį šifravo R. Dirsytė, A. Gritėnienė ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-609-411-023-8.
 26. Tarmių karaokė, kūrė J. Gruodytė, V. Meiliūnaitė; A. Gritėnienė įgarsino rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių patarmės tekstus, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.
 27. Endrė Bojtaras, Lietuvių–vengrų kalbų žodynas, A. Genelytė kirčiavo lietuvišką tekstą, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007. ISBN 978-9955-704-35-5. Prieiga internete: http://www.morphologic.hu/wrapper.html.
 28. Lietuvių tarmės II / Lithuanian dialects II, sudarė R. Bacevičiūtė, A. Leskauskaitė, D. Vaišnienė; A. Genelytė įskaitė ir transkribavo šiaurės panevėžiškių tekstus, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. ISBN 9986-668-89-1 (2 dalis), ISBN 9986-668-37-3 (bendras).
 29. Žmogus artistas Juozas Kanopka. Juozui Kanopkai – 100 metų, redagavo A. Genelytė, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2005. ISBN 9955-9660-3-3.
 30. Aleksandras Guobys, Henrikas Kurauskas, redagavo A. Genelytė, Vilnius: Efrata, 2004. ISBN 9955-562-18-8.
 31. Antanas Lyberis, Sinonimų žodynas, korektorės A. Bataitytė, A. Genelytė ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. ISBN 9986-668-32-8.
 32. Lietuvių kalbos žodynas XX, vyr. red. V. Vitkauskas; techniškai tomą rengė spaudai E. Ažusienienė, J. Baranauskas, A. Genelytė ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002. ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8.
 1. Грітєнєнє Аурелія, Корольов Ігор 2022: The Dictionary of Lithuanian Language – a source of national identity and lifestyle. – Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: VIII tarptautinė mokslinė taikomoji konferencija, 2022 m. gegužės 26 d., Luckas, „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi institutas.
 2. Gritėnienė Aurelija, Koroliovas Ihoris 2022: Enciklopedinės žinios apie Ukrainą „Mažajame ukrainiečių–lietuvių kalbų žodyne“. – Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės: 3-ioji tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija, skirta P. Skardžiaus „Slavų skoliniai lietuvių kalboje“ (1931) ir „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1941, 1943) paminėti, 2022 m. gegužės 26–28 d., Panevėžio r.
 3. Gritėnienė Aurelija 2022: „Mažasis ukrainiečių–lietuvių kalbų žodynas“ – dviejų šalių istorijos ir kultūros atspindys. – IV leksikografų dirbtuvės: mokslinis seminaras, 2022 m. gegužės 11 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 4. Gritėnienė Aurelija, Urbanavičienė Jolita 2021: „Lietuvių kalbos žodynas“ ir „Lietuvių kalbos žodyno“ Tarmių kartoteka: duomenų kaupimas, tvarkymas ir paieškos galimybės. – E. kalba: nauji šaltiniai ir paslaugos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje: mokslinis seminaras, 2021 m. gruodžio 6 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 5. Gritėnienė Aurelija 2021: Ukraina ir ukrainiečiai lietuvių kalbos aiškinamuosiuose žodynuose. – Україна – Литва: історичні, мовно-культурні та туристські паралелі: tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. lapkričio 19 d., Kijevas, Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas.
 6. Gritėnienė Aurelija 2021: The History of the Great „Dictionary of the Lithuanian Language“. – Tarptautinis mokslinis seminaras, 2021 m. rugsėjo 24 d., Tbilisis, Ivane Javakhishvili Tbilisio valstybinis universitetas.
 7. Gritėnienė Aurelija 2021: Rusija „Lietuvių kalbos žodyno“ iliustraciniuose sakiniuose ir apibrėžtyse. – Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės: tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. rugsėjo 8 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas. Paskelbta pranešimo anotacija [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf].
 8. Грітєнєнє Аурелія, Корольов, Ігор, Пахолок, Зінаїда 2021: «Малий українсько-литовський словник» як факт активної комунікації двох незалежних держав. – Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу: VII tarptautinė mokslinė taikomoji konferencija, 2021 m. gegužės 20 d., Luckas, „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi institutas.
 9. Gritėnienė Aurelija 2021: Grožinė lietuvių autorių literatūra vaikams ir paaugliams: kalbos ribos ir užribiai.Lietuvių kalbos žodžiai: centras ir periferija: mokslinis-praktinis lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras, 2021 m. gegužės 6 d., Vilnius, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Lietuvių kalbos institutas.
 10. Gritėnienė Aurelija 2020: Концепт ЦАРСКОЙ РОССИИ в «Словаре литовского языка». – Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: VI tarptautinė mokslinė taikomoji konferencija, 2020 m. gegužės 21–22 d., Luckas, „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi institutas.
 11. Gritėnienė Aurelija 2020: Vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės šiaurinių šnektų latvybės. – Regionas: istorija, kultūra, kalba: 9-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija, 2020 m. spalio 15–16 d., Šiauliai, Šiaulių universitetas. Paskelbta pranešimo santrauka [Prieiga internete: http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1414&Itemid=17337&lang=lt].
 12. Gritėnienė Aurelija 2019: Partizano samprata „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartotekose. – Vārds. Nozīme. Vārdnīca: tarptautinė mokslinė konferencija, 2019 m. vasario 21–22 d., Ryga, Latvių kalbos institutas.
 13. Gritėnienė Aurelija 2019: Концепт ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ в литовской прозе XXI века. – Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: V tarptautinė mokslinė taikomoji konferencija, 2019 m. balandžio 23–24 d., Luckas, „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi institutas.
 14. Gritėnienė Aurelija, Koroliovas Igoris, Pacholok Zinaida 2019: Pirmasis lietuvių–ukrainiečių kalbų žodynas. – V tarptautinis lituanistų kongresas, 2019 m. gegužės 16–17 d., Vroclavas, Vroclavo universitetas, Lenkija.
 15. Gritėnienė Aurelija 2019: (Ne)paslėpta sovietinė ideologija ir pokario dramos „Lietuvių kalbos žodyno“ iliustraciniuose sakiniuose. – Leksikografų dirbtuvės 3. Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas (D. Crystal): mokslinis seminaras, 2019 m. birželio 28 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 16. Gritėnienė Aurelija 2019: Neringos Vaitkutės „Klampynių kronikos“. – Vaikų ir paauglių literatūra Lietuvoje 2018 metais: mokslinis seminaras, 2019 m. balandžio 17 d., Vilnius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
 17. Gritėnienė Aurelija 2018: Рута обыкновенная (Ruta graveolens) в современной литовской прозе: внешняя характеристика, лечебные, пищевые свойства и символическое значение. – Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: IV tarptautinė mokslinė taikomoji konferencija, 2018 m. balandžio 26–27 d., Luckas, „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi institutas.
 18. Gritėnienė Aurelija 2018: Lietuvos partizanas publicistiniame diskurse. – Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 17–18 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 19. Gritėnienė Aurelija, Pacholok Zinaida, Koroliovas Igoris 2018: Проект первого литовско–украинского словаря. – Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 17–18 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 20. Gritėnienė Aurelija 2018: PARTIZANO konceptas „Lietuvių kalbos žodyne“. – Lavinamas domesys kalbotyrai: 2-oji mokslinė konferencija, 2018 m. gruodžio 13 d., Dusetos, Kazimiero Būgos biblioteka.
 21. Gritėnienė Aurelija 2017: Žodyno vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“. – Leksikografų dirbtuvės 2. Leksikografija – mokslas ir gyvenimas: mokslinis seminaras, 2017 m. liepos 5 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 22. Gritėnienė Aurelija 2017: Augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – IV tarptautinis lituanistų kongresas, 2017 m. gegužės 22–24 d., Vroclavas, Vroclavo universitetas, Lenkija.
 23. Gritėnienė Aurelija 2017: Leksikografijos turtai Lietuvių kalbos institute. – Lavinamas domesys kalbotyrai: mokslinė konferencija, 2017 m. gruodžio 1 d., Dusetos, Kultūros centras, Dusetų dailės galerija.
 24. Gritėnienė Aurelija 2016: KŪRYBOS koncepto scenarijus (remiantis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“ ir „Lietuvių kalbos žodynu“). – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius, Vilniaus universitetas.
 25. Gritėnienė Aurelija 2016: Šermukšnio vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“. – Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (IX). Augalai baltų religijoje ir mitologijoje, 2016 m. balandžio 7–8 d., Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 26. Gritėnienė Aurelija 2016: „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ svarstymas Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. – Leksikografų dirbtuvės: „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ šiandien: mokslinis seminaras, 2016 m. liepos 7 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 27. Gritėnienė Aurelija 2015: Kvapas šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje ir lietuvių kalbos pamokose. Ko galime išmokti? – Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje: 22-oji Jono Jablonskio konferencija, 2015 m. spalio 2 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 28. Gritėnienė Aurelija 2015: I. semantinis lūžis. Dievas leido žmogui kurti. – Semantinių ryšių tyrimo metodai: mokslinis seminaras, 2015 m. gruodžio 29 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 29. Gritėnienė Aurelija 2014: Žibuoklės vaizdinys šiuolaikinėje lietuvių prozoje. – Metų laikai kultūroje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. gegužės 15–16 d., Šiauliai, Šiaulių universitetas.
 30. Gritėnienė Aurelija 2014: Koks galėtų būti lietuvių kalbos augalų pavadinimų žodynas? – Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 11–12 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 31. Gritėnienė Aurelija 2014: Augalinės kilmės personažų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos: 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija, 2014 m. spalio 3 d., Vilnius, Vilniaus universitetas.
 32. Gritėnienė Aurelija 2013: Kiaulė, arklys ir ožka liaudiškuose sudurtiniuose augalų varduose. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas: tarptautinė mokslinė konferencija, 2013 m. rugsėjo 26–27 d., Vilnius, Mykolo Romerio universitetas. Tezių prieiga internete: http://dialektologija.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/05/Konferencijos-tez%C4%97s-Abstracts.pdf.
 33. Gritėnienė Aurelija 2013: Tarmiški augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. – XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos: tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija, 2013 m. gruodžio 5–6 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 34. Gritėnienė Aurelija 2012: Augalų vardai A. Žukausko poezijoje. – Metlaikių atabradai: Albinui Žukauskui – 100, 2012 m. sausio 30 d., Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 35. Gritėnienė Aurelija 2012: Leksinės tarmybės iš Daujėnų šnektos: nuo pirmojo „Lietuvių kalbos žodyno“ tomo iki 2012 m. – Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas: mokslinis seminaras, 2012 m. lapkričio 30 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 36. Gritėnienė Aurelija 2007: Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš naminių paukščių vardų. – Starptautiskā konference XVII zinātniskie lasījumi, 2007 gada, 25–26 janvāris, Daugavpils universitāte, Humanitārā fakultāte.
 37. Gritėnienė Aurelija 2006: Sudurtiniai augalų pavadinimai, sudaryti iš laukinių paukščių vardų. – Starptautiskā konference XVI zinātniskie lasījumi, 2006 gada, 26–27 janvāris, Daugavpils universitāte, Humanitārā fakultāte.
 38. Gritėnienė Aurelija 2006: Naujieji ir senieji augalų pavadinimai aukštaičių tarmėje. – Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos: 14-oji Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2006 m. spalio 5 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–10.
 39. Gritėnienė Aurelija 2005: Augalų pavadinimai, sudaryti iš gyvūnų, paukščių ar kokių kitų gyvų būtybių vardų. – Материалы международной филологической конференции. Балтийская диалектология, Санкт-Петербуpг, 13–14.
 40. Gritėnienė Aurelija 2005: Sudurtiniai fitonimai, sudaryti iš laukinių žvėrių ir roplių vardų. – Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas, 2005 m. balandžio 21–22 d., Šiaulių universitetas.
 41. Gritėnienė Aurelija 2003: Liaudiški augalų pavadinimai, nusakantys augalo gydomąsias savybes. – Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas: konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 22–24.
 42. Gritėnienė Aurelija 2002: Kaip šiaurės panevėžiškiai vadina vienas į kitą panašius augalus. – Naujausi humanitariniai tyrinėjimai2002: respublikinė doktorantų mokslinė konferencija: pranešimų tezės, Vilnius: VU, 7.
 43. Gritėnienė Aurelija 2002: Augalų liaudiškų pavadinimų darybinė motyvacija šiaurės panevėžiškių šnektose. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos: konferencijos, skirtos A. Salio 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 21–22.
 44. Gritėnienė Aurelija 2000: Augalų pavadinimai Grūžių ir Vaškų šnektose (leksinių dialektizmų apžvalga). – Lietuvos studentų lituanistų 4-oji mokslinė konferencija: programa ir pranešimų tezės, Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 40
 1. 2022–2024 m.: Lietuvių–ukrainiečių kalbų žodyno rengimas; VLKK, vadovė.
 2. 2018–2021 m.: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba); ES, vykdytoja.
 3. 2018–2020 m.: Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai; VLKK, vykdytoja.
 4. 2018–2019 m.: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikalų rengimas ir leidyba; LMT, vykdytoja.
 5. 2014–2016 m.: Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai; VLKK, vykdytoja.
 6. 2015 m.: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščioTayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys… 3-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas; LMT, vykdytoja.
 7. 2015 m.: knygos Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską leidyba; Kultūros rėmimo fondas, vykdytoja.
 8. 2012–2014 m.: IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas; ES, vykdytoja.
 9. 2014 m.: Lituanistika Vengrijoje; LR švietimo ir mokslo ministerija, vadovė.
 10. 2013 m.: Lituanistika Vengrijoje; LR švietimo ir mokslo ministerija, vadovė.
 11. 2013 m.: Klementinos Vosylytės Palyginimų žodyno leidyba; VLKK, vadovė.
 12. 2013 m.: Tarmių duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir Tarmių archyvo fonotekai; VLKK, vykdytoja.
 13. 2012 m.: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys… 2-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas; VLKK, vykdytoja.
 14. 2012 m.: Lituanistika Vengrijoje; LR švietimo ir mokslo ministerija, vykdytoja.
 15. 2011–2012 m.: Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas; VLKK, vykdytoja.
 16. 2006–2007 m.: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys… 1-osios dalies mokslinio kritinio leidimo rengimas; VLKK, vykdytoja.
 17. 2003–2005 m.: Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis sąvadas; MSF, vykdytoja.

Other Members