Leskauskaite

dr. Asta Leskauskaitė

vyriausioji mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1972 m. Lazdijų rajone. 1991–1997 m. mokėsi Vilniaus pedagoginiame universitete ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį bei gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 1997–2001 m. studijavo jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantūroje ir apgynė daktaro disertaciją Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas. Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1994 m.

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, arealinė lingvistika, eksperimentinė fonetika, fonologija.

 1. Mikulėnienė D., Leskauskaitė A., Ragaišienė V., Geržotaitė L., Birgelienė N. Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-186-0.
 2. Ambrazevičius R., Leskauskaitė A. Priebalsių akustinės ypatybės: palatalizacija ir balsingumas. Kaunas: KTU, 2014. ISBN 978-609-02-1135-9.
 3. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai. Sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė. Aut.: D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, D. Aliūkaitė, R. Bakšienė, A. Leskauskaitė ir kt. Vilnius: Briedis, 2014. ISBN 978-9955-26-468-2.
 4. Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora • Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora • Atlas of the Baltic languages. Lexis 1: Flora. Sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka. Aut.: S. Ambrazas, L. Geržotaitė, R. Bakšienė, R. Kregždys, A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitėir kt. Papildytas ir pataisytas leidimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-100-6.
 5. Baltu valodu atlants. Leksika 1: FloraBaltų kalbų atlasasLeksika 1: FloraAtlas of the Baltic languages: Lexis 1: Flora. Sud.D. Mikulėnienė, A. Stafecka.Aut.: S. Ambrazas, L. Geržotaitė, R. Bakšienė, R. Kregždys, A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitė ir kt. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (kompaktinė plokštelė), 2012. ISBN 978-609-411-083-2.
 6. Baltu valodu atlants. Prospekts • Baltų kalbų atlasas. Prospektas • Atlas of the Baltic Languages. A Prospect. Sud. D. Mikulėnienė,A. Stafecka. Aut.: S. Ambrazas, A. Stafecka, D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, R. Bacevičiūtė ir kt. Rīga, Vilnius Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-9984-742-49-6.
 7. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. ISBN 1648-3316, ISBN 9986-668-49-2.
 1. Leipalingio apylinkių tekstai. Sudarė ir parengė A. Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-223-2.
 2. Seirijų šnektos tekstai. Sud. A. Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 13–18. ISBN 978-609-411-183-9.
 3. Leskauskaitė A., Ragaišienė V. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas 1: A–M. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 768-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-188-4 (I tomas).
 4. Marcinkonių šnektos tekstai. Parengė A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-609-411-028-3.
 5. Leskauskaitė A. Kučiūnų krašto šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006 (su kompaktine plokštele). ISBN 978-9955-704-19-5.
 1. Leskauskaitė A. Šiaurinių pietų aukštaičių lingvistinis kraštovaizdis XX a. 6–7 dešimtmetyje. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5. Sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 26–43. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 2. Leskauskaitė A. Dėl kai kurių prielinksninių konstrukcijų vartojimo pietų aukštaičių areale. – Prace Bałtistyczne 7, 2018, 115–132. ISBN 978-83-65-667-79-3.
 3. Leskauskaitė A. Onuškio šnektos eskizas. – Onuškis. Vyr. red. Ž. Driskiuvienė. Vilnius: Versmė, 2017, 1377–1387. ISSN 978 609 814 8510.
 4. Leskauskaitė A. Punsko šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema XXI a. pradžioje. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 211–223. ISBN 978-609-411-158-7, ISBN 9989-668-71-9 (įr.).
 5. Ambrazevičius R., Leskauskaitė A. Cues for consonant voicing, its assimiliation in the word juncture.Acta Linguistica Lithuanica 71, 2014, 170–190. ISSN 1648-4444.
 6. Leskauskaitė A. Daiktavardžių variantų pateikimo Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne problemos. – Leksikografija ir leksikologija 4, 2014, 172–189. ISBN 978-609-411-137-2, ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 7. Leskauskaitė A. Iš Seirijų šnektos leksikos lobyno. – Seirijų praeitis ir dabartis 1. Sud. L. Lapinskienė. Vilnius: Gimtasis žodis, 2013. ISBN 978-9955-16-498-2.
 8. Leskauskaitė A., Ambrazevičius R. Dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacijos akustiniai požymiai. – Res Humanitariae 12, 2012, 134–156. ISSN 1822-7708.
 9. Leskauskaitė A. Daiktavardžių gramatinių kategorijų vartojimo dažnumas pietinėse pietų aukštaičių šnektose. – Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai 4, Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, 81–90. ISBN 978-609-420-236-0.
 10. Leskauskaitė A., Ambrazevičius R. Dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacijos akustiniai požymiai. – Res Humanitariae 12, 2012, 134–156. ISSN 1822-7708.
 11. Leskauskaitė A. The Lithuanian dialects nowadays: changes and their causes. – Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Z. Holub, R. Sukač (eds.). Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví: Kleinwächter, Frýdek-Místek 2012. ISBN 978-80-7248-773-8.
 12. Leskauskaitė A., Mikulėnienė D. The Principles of Making Maps and Commentaries to the Atlas of the Baltic Languages. – Acta Baltico-Slavica 34, 2010, 57–72. ISSN 0065-1044.
 13. Leskauskaitė A., Ambrazevičius R. Peculiarities of Vowels in Speech and Singing in Southern and Eastern Aukštaitian. – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika • The Sound and Aspects of its Research: Methodology and Practice 2009, 28–52. ISBN 978-609-411-027-6.
 14. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių u kamieno daiktavardžiai. – Perspectives of Baltic Philology, Poznań, 2008, 79–92. ISBN 978-83-60517-32-1.
 15. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių u kamieno daiktavardžiai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008, 524–544. ISBN 978-609-411-012-2.
 16. Leskauskaitė A., Ambrazevičius R. The Effect of the Spoken Dialect on the Singing Dialect: The Example of Lithuanian. – Journal of Interdisciplinary Music Studies 2(1&2), 2008, 1–17. ISSN 1307-0401.
 17. Leskauskaitė A. Daugiaskiemenių būdvardžių daryba pietinėse pietų aukštaičių šnektose. – Lituanistica 54 4(76), 2008, 31–43. ISSN 0235-716X.
 18. Leskauskaitė A. Kelios pastabos dėl pietų aukštaičių dalyvių. – Valoda-2007. Valoda dažādu kultūru konstekstā. Zinātnisko rakstu krājums 17, 2007, 72–79. ISBN 9789-984-14-374-3.
 19. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių įvardžiai ir jų vartosenos tendencijos. – Zinātnisko rakstu krājums 16, 2006, 160–166. ISBN-9984-14-336-8.
 20. Leskauskaitė A., Bacevičiūtė R. Dėl šiaurės panevėžiškių „murmamųjų“ balsių (eksperimentinis tyrimas). – Žmogus ir žodis 8(1), 2006, 4–9. ISSN 1392-8600.
 21. Leskauskaitė A. Pietvakarinio Lietuvos paribio šnektos ir slavų kalbos. – Acta-Baltico slavica 30, 2006, 391–402. ISSN 0065-1044.
 22. Leskauskaitė A. Par priekšējās rindas patskaņu [i], [i:] lietošanu lietuviešu dienvidaukštaišu izloksnēs. – Zinātnisko rakstu krājums 15, 2005, 47–52. ISBN-9984-14-275-6.
 23. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių šnektų i kamieno daiktavardžiai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 259–274. ISBN 9986-668-70-0.
 24. Leskauskaitė A. Priebalsinis daiktavardžių linksniavimo tipas pietų aukštaičių šnektose. – Baltų filoloģija 14(2), 2005, 89–108. ISSN 1691-0036 (16), ISBN 9984-783-43-X.
 25. Leskauskaitė A., Bacevičiūtė R. Akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] trukmė aukštaičių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU leidykla, 2004, 9–20. ISBN 9955-516-86-0.
 26. Leskauskaitė A. Šalutiniai pietų aukštaičių kirčiai. – Baltistica 37 (1), 2003, 87–100. ISSN 0132-6503.
 27. Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių prieškirtinių ilgųjų skiemenų kiekybė. – Zinātnisko rakstu krājums 13, 2003, 156–163. ISBN-9984-14-213-2.
 28. Leskauskaitė A. Seirijų šnektos mišriųjų dvigarsių priegaidės. – Acta Linguistica Lithuanica: Lietuvių kalbotyros klausimai 43. – 2000, 153–164. ISSN 0130-0172.
 29. Leskauskaitė A. Kučiūnų šnektos izoliuotų balsių spektrinės charakteristikos. – Kalbotyra 48(1)–49(1), 2000, 83–94. ISSN 1392-1517.
 30. Leskauskaitė A., Mikulėnienė D. Dėl priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių tarmėse. – Baltistica 33(1), 1998, 95–102. ISSN 0132-6503.
 31. Leskauskaitė A. Priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimas Druskininkų tarmėje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 1993, 20–30. ISSN 0130-0172.
 1. Visos tarmės gražiausios… Aut. G. Kačiuškienė, L. Kalėdienė, V. Kardelis, A. Leskauskaitė, R. Rinkauskienė, D. Vaišnienė ir kt. Sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, 20–26. ISBN 978-5-420-01732-6.
 2. Šiaurės žemaičiai telšiškiai. Sudarė Juozas Pabrėža, Vida Marčišauskaitė, Asta Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-096-2.
 3. Rytų aukštaičiai kupiškėnai. Sudarė Asta Balčiūnienė, Kristina Varnauskaitė, Asta Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-045-0.
 4. Vakarų žemaičiai. Sudarė Jonas Bukantis, Vilija Salienė, Asta Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006 (su kompaktine plokštele). ISBN 978-9955-704-15-7.
 5. Kompiuterinis žodynas Lietuvių tarmės. 3 dalis • Lithuanian dialects. Volume III. Sud. Rima Bacevičiūtė, Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Evaldas Ožeraitis ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2011. ISBN 9986-668-89-1, ISBN 9986-668-37-3.
 6. Kompiuterinis žodynas Lietuvių tarmės. 2 dalis • Lithuanian dialects. Volume II. Sud. Rima Bacevičiūtė, Asta Leskauskaitė, Kazys Morkūnas, Danguolė Mikulėnienė, Evaldas Ožeraitis ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-89-1, ISBN 9986-668-37-3.
 7. Die litauischen Dialekte. Die Herausgeber: Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-75-1.
 8. Lithuanian Dialects. Compilers Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-76-X.
 9. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Sud. Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004 (su kompaktine plokštele). ISBN 9986-668-56-5.
 10. Lietuvių tarmės. I dalis Lithuanian Dialects. Volume I. Sud. Daiva Atkočaitytė, Kęstutis Juškevičius, Asta Leskauskaitė, Kazys Morkūnas, Danguolė Mikulėnienė, Evaldas Ožeraitis ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, UNESCO katedra „Informatika humanitarams“, 2004. ISBN 9986-668-37-3, ISBN 9986-668-0.
 1. Leskauskaitė A. Aloyzui Vidugiriui išėjus. – Acta Linguistica Lithuanica LXXIV, 369–372.
 2. Leskauskaitė A., Ragaišienė V. Viršūnės pasiekiamos pamažu… – Danguolė Mikulėnienė. Bibliografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 7–12. ISBN 978-5-420-0174-2.
 3. Konferencijos, renginiai [apie 2011 m. lapkričio 24–25 d. vykusią konferenciją „Kalba ir jos tyrimo aspektai“]. – Gimtoji kalba, 2012 sausis, Nr. 1, 27–32 (parengta su A. Kaikaryte). ISSN 0868-5134.
 4. Visada darbų sukūryje [interviu su prof. dr. Danguole Mikulėniene]. – Gimtoji kalba, 2012 rugsėjis, 24–29. ISSN 0868-5134.
 5. Leskauskaitė A. [Rec.] Janosch. Šmurliuko istorijos. Vilnius: Nieko rimto, 2009; Christine Nöstlinger. Ateina šuo! Vilnius: Nieko rimto, 2009. – Gimtoji kalba. 2010 m. birželis, Nr. 6, 24–27. ISSN 0868-5134.
 6. Leskauskaitė A. Ar mažėja vadovėliuose didžiųjų kalbos klaidų? – Gimtoji kalba. 2009 m. vasaris Nr. 2(500), 6–9. ISSN 0868-5134.
 7. Leskauskaitė A. Atverkime duris į mūsų tarmių pasaulį. – Gimtasis žodis Nr. 2, 2008, 43–45. ISSN 0235-7151.
 8. Leskauskaitė A. [Rec.] Ulrich Janßen, Ulla Steuernagel. Vaikų universitetas: mokslininkai išaiškina pasaulio mįsles. Iš vokiečių k. Vertė Sondra Šulijienė, red. Naglis Šulija. Vilnius: Vaga, 2007. – Gimtoji kalba. 2008 m. spalis. Nr. 10, 16–19. ISSN 0868-5134.
 9. Leskauskaitė A., Bacevičiūtė R. Konferencija Lietuvos ir Ukrainos patrioto atminimui. – Gimtoji kalba, 2007 m. balandis, Nr. 4, 25–30. ISSN 0868-5134.
 10. Leskauskaitė A., Bacevičiūtė R. Tarmės. – Lietuva. Šeimos enciklopedija, 2005, Kaunas: Šviesa, 101–105. ISBN 5-430-04007-X.
 11. Leskauskaitė A., Karaciejus J. Sveikiname Kazį Morkūną. – Acta Linguistica Lithuanica 51, 2004, 141–144. ISSN 1648-4444.
 12. Leskauskaitė A. Kučiūnų šnekta. – Dainava 2, 2003, 29–31. ISSN 1648-0384.
 13. Leskauskaitė A., Bacevičiūtė R. Sodžiau, nepalik Lietuvos! – Gimtoji kalba, 2002 m. balandis. Nr. 4, 19–21. ISSN 0868-5134.
 1. Mokslo sklaidos projektas Seirijų šnektos tekstai, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą.
 2. Mokslinės veiklos projektas „Tarmių tekstynas“, 2017–2019 m., finansuojamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą.
 3. Mokslo sklaidos projektas „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“, 2017 m., finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą.
 4. Mokslinės veiklos projektas Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 5. Mokslo sklaidos projektas Lietuvių kalbos tarmės mokyklai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą.
 6. Mokslinės veiklos projektas Lietuvių kalbos tarmės mokyklai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą.
 7. Visuotinės dotacijos projektas Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-V  Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai.
 8. Mokslinės veiklos projektas Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą.
 9. Mokslo sklaidos projektas Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 10. Mokslo sklaidos projektas Marcinkonių apylinkių šnektos tekstai, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 11. Projektas Studentų mokslinė praktika 2006, finansuotas iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto.
 12. Mokslinės veiklos projektas Baltų kalbų atlasas, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 13. Mokslinės veiklos projektas Veisiejų, Šlavantų ir Kapčiamiesčio šnektų tyrimas, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą.
 14. Mokslinės veiklos projektas Mažai tirtų šnektų leksikos ir garso duomenų kaupimas ir mokslinis tyrimas, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą.
 15. Projektas Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“, vykdytas pagal ES Socialinio fondo BPD 2.5 priemonę Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, finansuotas LR švietimo ministerijos per Lietuvos mokslo tarybą.
 16. Mokslo sklaidos projektas Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 17. Mokslo sklaidos projektas Marcinkonių apylinkių šnektos tekstai, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 18. Mokslinės veiklos projektas Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija, finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo.
 19. Mokslinės veiklos projektas Lietuvių tautosakos šaltiniai: tyrimai ir sklaida, finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007–2008 m. programą.
 20. Projektas Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos infrastruktūrą, finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšomis.
 21. Projektas Netirtų šnektų leksikos paveldo kaupimas, finansuotas Lituanistinių tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos lėšomis.

Other Members