Leskauskaite

dr. Asta Leskauskaitė

vyriausioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1972 m. Lazdijų rajone. 1991–1997 m. mokėsi Vilniaus pedagoginiame universitete ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį bei gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 1997–2001 m. studijavo jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantūroje ir apgynė daktaro disertaciją Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas. Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1994 m.

Mokslinių tyrimų sritys: diachroninė ir sinchroninė dialektologija, eksperimentinė fonetika ir fonologija, kalbų kontaktai.

 1. Leskauskaitė Asta 2022: Pietų aukštaičių daiktavardžio gramatinės kategorijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 244 p. ISBN 978-609-411-333-8.
 2. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, Vilnius, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 3. Mikulėnienė Danguolė, Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija, Geržotaitė Laura, Birgelienė Nijolė 2016: Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-186-0.
 4. Ambrazevičius Rytis, Leskauskaitė Asta 2014: Priebalsių akustinės ypatybės: palatalizacija ir balsingumas, Kaunas: KTU. ISBN 978-609-02-1135-9.
 5. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė; aut. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, D. Aliūkaitė, R. Bakšienė, A. Leskauskaitė ir kt., Vilnius: Briedis, 2014. ISBN 978-9955-26-468-2.
 6. Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora • Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora • Atlas of the Baltic Languages. Lexis 1: Flora, sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka; aut. S. Ambrazas, L. Geržotaitė, R. Bakšienė, R. Kregždys, A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitė ir kt., papildytas ir pataisytas leidimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-100-6.
 7. Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora Baltų kalbų atlasasLeksika 1: Flora Atlas of the Baltic Languages: Lexis 1: Flora, sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka; aut. S. Ambrazas, L. Geržotaitė, R. Bakšienė, R. Kregždys, A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitė ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (kompaktinė plokštelė), 2012. ISBN 978-609-411-083-2.
 8. Baltu valodu atlants. Prospekts • Baltų kalbų atlasas. Prospektas • Atlas of the Baltic Languages. A Prospect, sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka; aut. S. Ambrazas, A. Stafecka, D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, R. Bacevičiūtė ir kt., Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-9984-742-49-6.
 9. Leskauskaitė Asta 2004: Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISBN 1648-3316, ISBN 9986-668-49-2.
 1. Leskauskaitė Asta 2022: Gamta ir žmogus pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje. – Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków / Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 3, Kraków, Vilnius: Księgarnia Akademicka, 232–251. ISBN 978-83-8138-802-3 (druk), ISBN 978-83-8138-803-0 (on-line, pdf).
 2. Leskauskaitė Asta 2022: Prielinksninių konstrukcijų kaita pietų aukštaičių šnektose. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, sud. Jolita Urbanavičienė, Aurelija Gritėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 367–393. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5.
 3. Bakšienė Rima, Leskauskaitė Asta 2018: [Rec.:] Vytautas Kardelis. Arealinis tipologinis lietuvių tarmių kompleksiškumas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 299 p. – Baltistica 66 (1), 2021, 157–170, ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2425/2369.
 4. Leskauskaitė Asta 2020: Morphological Research into Lithuanian Dialects: Tradition and Future Prospects. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 95–112, 298. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 5. Leskauskaitė Asta 2020: Morphological Integration of the Slavic Loanwords in the South Aukštaitian subdialects. – Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu. Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti, ed. M. Jankowiak, M. Vašiček, Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i., 79–88. ISBN 978-80-86420-80-6.
 6. Leskauskaitė Asta 2018: Šiaurinių pietų aukštaičių lingvistinis kraštovaizdis XX a. 6–7 dešimtmetyje. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 26–43. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 7. Leskauskaitė Asta 2018: Dėl kai kurių prielinksninių konstrukcijų vartojimo pietų aukštaičių areale. – Prace Bałtistyczne 7, 115–132. ISBN 978-83-65-667-79-3.
 8. Leskauskaitė Asta 2017: Onuškio šnektos eskizas. – Onuškis, vyr. red. Ž. Driskiuvienė, Vilnius: Versmė, 1377–1387. ISBN 978-609-814-8510.
 9. Leskauskaitė Asta 2015: Punsko šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema XXI a. pradžioje. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 211–223. ISBN 978-609-411-158-7, ISBN 9989-668-71-9 (įr.).
 10. Ambrazevičius Rytis, Leskauskaitė Asta 2014: Cues for consonant voicing, its assimiliation in the word juncture.Acta Linguistica Lithuanica 71, 170–190. ISSN 1648-4444.
 11. Leskauskaitė Asta 2014: Daiktavardžių variantų pateikimo Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne problemos. – Leksikografija ir leksikologija 4, 172–189. ISBN 978-609-411-137-2, ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 12. Leskauskaitė Asta 2013: Iš Seirijų šnektos leksikos lobyno. – Seirijų praeitis ir dabartis 1, sud. L. Lapinskienė, Vilnius: Gimtasis žodis, 2013. ISBN 978-9955-16-498-2.
 13. Leskauskaitė Asta, Ambrazevičius Rytis 2012: Dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacijos akustiniai požymiai. – Res Humanitariae 12, 134–156. ISSN 1822-7708.
 14. Leskauskaitė Asta 2012: Daiktavardžių gramatinių kategorijų vartojimo dažnumas pietinėse pietų aukštaičių šnektose. – Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai 4, Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 81–90. ISBN 978-609-420-236-0.
 15. Leskauskaitė Asta, Ambrazevičius Rytis 2012: Dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacijos akustiniai požymiai. – Res Humanitariae 12, 134–156. ISSN 1822-7708.
 16. Leskauskaitė Asta 2012: The Lithuanian dialects nowadays: changes and their causes. – Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, eds. Z. Holub, R. Sukač, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví: Kleinwächter, Frýdek-Místek. ISBN 978-80-7248-773-8.
 17. Leskauskaitė Asta, Mikulėnienė Danguolė 2010: The Principles of Making Maps and Commentaries to the Atlas of the Baltic Languages. – Acta Baltico-Slavica 34, 57–72. ISSN 0065-1044.
 18. Leskauskaitė Asta, Ambrazevičius Rytis 2009: Peculiarities of Vowels in Speech and Singing in Southern and Eastern Aukštaitian. – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika / The Sound and Aspects of its Research: Methodology and Practice, Vilnius, 28–52. ISBN 978-609-411-027-6.
 19. Leskauskaitė Asta 2008: Pietų aukštaičių u kamieno daiktavardžiai. – Perspectives of Baltic Philology, Poznań, 79–92. ISBN 978-83-60517-32-1.
 20. Leskauskaitė Asta 2008: Pietų aukštaičių u kamieno daiktavardžiai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 524–544. ISBN 978-609-411-012-2.
 21. Leskauskaitė Asta, Ambrazevičius Rytis 2008: The Effect of the Spoken Dialect on the Singing Dialect: The Example of Lithuanian. – Journal of Interdisciplinary Music Studies 2(1&2), 1–17. ISSN 1307-0401.
 22. Leskauskaitė Asta 2008: Daugiaskiemenių būdvardžių daryba pietinėse pietų aukštaičių šnektose. – Lituanistica 54 4(76), 31–43. ISSN 0235-716X.
 23. Leskauskaitė Asta 2007: Kelios pastabos dėl pietų aukštaičių dalyvių. – Valoda-2007. Valoda dažādu kultūru konstekstā. Zinātnisko rakstu krājums 17, 72–79. ISBN 9789-984-14-374-3.
 24. Leskauskaitė Asta 2006: Pietų aukštaičių įvardžiai ir jų vartosenos tendencijos. – Zinātnisko rakstu krājums 16, 160–166. ISBN 9984-14-336-8.
 25. Leskauskaitė Asta, Bacevičiūtė Rima 2006: Dėl šiaurės panevėžiškių „murmamųjų“ balsių (eksperimentinis tyrimas). – Žmogus ir žodis 8(1), 4–9. ISSN 1392-8600.
 26. Leskauskaitė Asta 2006: Pietvakarinio Lietuvos paribio šnektos ir slavų kalbos. – Acta-Baltico slavica 30, 391–402. ISSN 0065-1044.
 27. Leskauskaitė Asta 2005: Par priekšējās rindas patskaņu [i], [i:] lietošanu lietuviešu dienvidaukštaišu izloksnēs. – Zinātnisko rakstu krājums 15, 47–52. ISBN-9984-14-275-6.
 28. Leskauskaitė Asta 2005: Pietų aukštaičių šnektų i kamieno daiktavardžiai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 259–274. ISBN 9986-668-70-0.
 29. Leskauskaitė Asta 2005: Priebalsinis daiktavardžių linksniavimo tipas pietų aukštaičių šnektose. – Baltų filoloģija 14(2), 89–108. ISSN 1691-0036 (16), ISBN 9984-783-43-X.
 30. Leskauskaitė Asta, Bacevičiūtė Rima 2004: Akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] trukmė aukštaičių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU leidykla, 9–20. ISBN 9955-516-86-0.
 31. Leskauskaitė Asta 2003: Šalutiniai pietų aukštaičių kirčiai. – Baltistica 37(1), 87–100. ISSN 0132-6503.
 32. Leskauskaitė Asta 2003: Pietų aukštaičių prieškirtinių ilgųjų skiemenų kiekybė. – Zinātnisko rakstu krājums 13, 156–163. ISBN 9984-14-213-2.
 33. Leskauskaitė Asta 2000: Seirijų šnektos mišriųjų dvigarsių priegaidės. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 43, 153–164. ISSN 0130-0172.
 34. Leskauskaitė Asta 2000: Kučiūnų šnektos izoliuotų balsių spektrinės charakteristikos. – Kalbotyra 48(1)–49(1), 83–94. ISSN 1392-1517.
 35. Leskauskaitė Asta, Mikulėnienė Danguolė 1998: Dėl priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių tarmėse. – Baltistica 33(1), 95–102. ISSN 0132-6503.
 36. Leskauskaitė Asta 1993: Priebalsių t’, d’ ir k’, g’ mišimas Druskininkų tarmėje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 20–30. ISSN 0130-0172.
 1. Lenkijos lietuvių šnektų tekstai. Sud. Asta Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. – 295 p. ISBN 978-609-411-297-3.
 2. Švendubrės apylinkių tekstai, sud. A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020, 183 p. ISBN 978-609-411-271-3.
 3. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija 2019: Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas 1: N–Ž, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-238-6 (II tomas).
 4. Leipalingio apylinkių tekstai, sud. ir par. A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-223-2.
 5. Seirijų šnektos tekstai, sud. A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 13–18. ISBN 978-609-411-183-9.
 6. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija 2016: Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas 1: A–M, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-188-4 (I tomas).
 7. Marcinkonių šnektos tekstai, par. A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-609-411-028-3.
 8. Leskauskaitė Asta 2006: Kučiūnų krašto šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla (su kompaktine plokštele). ISBN 978-9955-704-19-5.
 1. Šiaurės žemaičiai kretingiškiai, sud. J. Lubienė, A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020, 283 p. ISBN 978-609-411-273-7.
 2. Visos tarmės gražiausios…, aut. G. Kačiuškienė, L. Kalėdienė, V. Kardelis, A. Leskauskaitė, R. Rinkauskienė, D. Vaišnienė ir kt.; sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, 20–26. ISBN 978-5-420-01732-6.
 3. Šiaurės žemaičiai telšiškiai, sud. J. Pabrėža, V. Marčišauskaitė, A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-096-2.
 4. Rytų aukštaičiai kupiškėnai, sud. A. Balčiūnienė, K. Varnauskaitė, A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. ISBN 978-609-411-045-0.
 5. Vakarų žemaičiai, sud. J. Bukantis, V. Salienė, A. Leskauskaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006 (su kompaktine plokštele). ISBN 978-9955-704-15-7.
 6. Kompiuterinis žodynas Lietuvių tarmės. 3 dalis • Lithuanian dialects. Volume III, sud. R. Bacevičiūtė, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, E. Ožeraitis ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2011. ISBN 9986-668-89-1, ISBN 9986-668-37-3.
 7. Kompiuterinis žodynas Lietuvių tarmės. 2 dalis • Lithuanian dialects. Volume II, sud. R. Bacevičiūtė, A. Leskauskaitė, K. Morkūnas, D. Mikulėnienė, E. Ožeraitis ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-89-1, ISBN 9986-668-37-3.
 8. Die litauischen Dialekte, die Herausgeber: R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-75-1.
 9. Lithuanian Dialects, compilers R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. ISBN 9986-668-76-X.
 10. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, sud. R. Bacevičiūtė, A. Ivanauskienė, A. Leskauskaitė, E. Trumpa, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004 (su kompaktine plokštele). ISBN 9986-668-56-5.
 11. Lietuvių tarmės. I dalis Lithuanian Dialects. Volume I, sud. D. Atkočaitytė, K. Juškevičius, A. Leskauskaitė, K. Morkūnas, D. Mikulėnienė, E. Ožeraitis ir kt., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, UNESCO katedra „Informatika humanitarams“, 2004. ISBN 9986-668-37-3, ISBN 9986-668-0.
 1. Leskauskaitė Asta 2022: Kaip kai kuriuos grybus vadina vakarų dzūkai. – Dainava 1(43), 57–58. ISSN 1648-0384.
 2. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija 2022: Danguolės Mikulėnienės mokslinės ir pedagoginės veiklos metmenys. – Danguolė Mikulėnienė. Bibliografijos rodyklė. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–16. ISBN 978-609-411-317-8.
 3. Leskauskaitė Asta 2021: Tradicinės lietuvių tarmės ir jų klasifikacija. – Daiva Aliūkaitė, Rima Bakšienė, Agnė Čepaitienė, Genovaitė Kačiuškienė, Laima Kalėdienė, Vytautas Kardelis, Lionė Lapinskienė, Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Regina Rinkauskienė, Dalia Sviderskienė, Žydrūnas Šidlauskas, Jolita Urbanavičienė, Daiva Vaišnienė. Visos tarmės gražiausios. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Sud. Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 26–33. ISBN 978-5-420-01845-3.
 4. Aliūkaitė Daiva, Leskauskaitė Asta, Kardelis Vytautas 2021: Šiuolaikiniai tarmių medžiagos rinkimo būdai. – Daiva Aliūkaitė, Rima Bakšienė, Agnė Čepaitienė, Genovaitė Kačiuškienė, Laima Kalėdienė, Vytautas Kardelis, Lionė Lapinskienė, Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Regina Rinkauskienė, Dalia Sviderskienė, Žydrūnas Šidlauskas, Jolita Urbanavičienė, Daiva Vaišnienė. Visos tarmės gražiausios. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Sud. Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 50–52. ISBN 978-5-420-01845-3.
 5. Čepaitienė Agnė, Leskauskaitė Asta, Šidlauskas Žydrūnas 2021: Kaip kokybiškai įrašyti garsą ir užpildyti anketas. – Daiva Aliūkaitė, Rima Bakšienė, Agnė Čepaitienė, Genovaitė Kačiuškienė, Laima Kalėdienė, Vytautas Kardelis, Lionė Lapinskienė, Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Regina Rinkauskienė, Dalia Sviderskienė, Žydrūnas Šidlauskas, Jolita Urbanavičienė, Daiva Vaišnienė. Visos tarmės gražiausios. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Sud. Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 56–60, ISBN 978-5-420-01845-3.
 6. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė, Kačiuškienė Genovaitė, Kalėdienė Laima, Kardelis Vytautas, Leskauskaitė Asta, Rinkauskienė Regina, Vaišnienė Daiva 2021: Rašytinių tarminių tekstų pavyzdžiai. – Daiva Aliūkaitė, Rima Bakšienė, Agnė Čepaitienė, Genovaitė Kačiuškienė, Laima Kalėdienė, Vytautas Kardelis, Lionė Lapinskienė, Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Regina Rinkauskienė, Dalia Sviderskienė, Žydrūnas Šidlauskas, Jolita Urbanavičienė, Daiva Vaišnienė. Visos tarmės gražiausios. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Sud. Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 71–78. ISBN 978-5-420-01845-3.
 7. Leskauskaitė Asta 2016: Aloyzui Vidugiriui išėjus. – Acta Linguistica Lithuanica LXXIV, 369–372.
 8. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija 2012: Viršūnės pasiekiamos pamažu… – Danguolė Mikulėnienė. Bibliografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 7–12. ISBN 978-5-420-0174-2.
 9. Leskauskaitė Asta, Kaikarytė Aušra 2012: Konferencijos, renginiai [apie 2011 m. lapkričio 24–25 d. vykusią konferenciją „Kalba ir jos tyrimo aspektai“]. – Gimtoji kalba 1, 27–32. ISSN 0868-5134.
 10. Leskauskaitė Asta 2012: Visada darbų sūkuryje [interviu su prof. dr. Danguole Mikulėniene]. – Gimtoji kalba, Nr. 9, 24–29. ISSN 0868-5134.
 11. Leskauskaitė Asta 2010: Janosch. Šmurliuko istorijos. Vilnius: Nieko rimto, 2009; Christine Nöstlinger. Ateina šuo! Vilnius: Nieko rimto, 2009 [recenzija]. – Gimtoji kalba 6, 24–27. ISSN 0868-5134.
 12. Leskauskaitė Asta 2009: Ar mažėja vadovėliuose didžiųjų kalbos klaidų? – Gimtoji kalba 2(500), 6–9. ISSN 0868-5134.
 13. Leskauskaitė Asta 2008: Atverkime duris į mūsų tarmių pasaulį. – Gimtasis žodis 2, 43–45. ISSN 0235-7151.
 14. Leskauskaitė Asta 2008: Ulrich Janßen, Ulla Steuernagel. Vaikų universitetas: mokslininkai išaiškina pasaulio mįsles, iš vokiečių k. Vertė Sondra Šulijienė, red. Naglis Šulija. Vilnius: Vaga, 2007 [recenzija]. – Gimtoji kalba 10, 16–19. ISSN 0868-5134.
 15. Leskauskaitė Asta, Bacevičiūtė Rima 2007: Konferencija Lietuvos ir Ukrainos patrioto atminimui. – Gimtoji kalba 4, 25–30. ISSN 0868-5134.
 16. Leskauskaitė Asta, Bacevičiūtė Rima 2005: Tarmės. – Lietuva. Šeimos enciklopedija, Kaunas: Šviesa, 101–105. ISBN 5-430-04007-X.
 17. Leskauskaitė Asta, Karaciejus Juozas 2004: Sveikiname Kazį Morkūną. – Acta Linguistica Lithuanica 51, 141–144. ISSN 1648-4444.
 18. Leskauskaitė Asta 2003: Kučiūnų šnekta. – Dainava 2, 29–31. ISSN 1648-0384.
 19. Leskauskaitė Asta, Bacevičiūtė Rima 2002: Sodžiau, nepalik Lietuvos! – Gimtoji kalba 4, 19–21. ISSN 0868-5134.
 1. 2021 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas projektas Serijos Tarmių tekstynas leidinių publikavimas (vadovė doc. dr. Rima Bakšienė), vykdytoja.
 2. 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas projektas Tarminių leidinių publikavimas (Nr. K-29/2020/SK-12) (vadovė doc. dr. Rima Bakšienė), vykdytoja.
 3. 2020 m. liepos 15 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas projektas Kalbinių variantų funkcionavimas dabartinėse pietų aukštaičių šnektose (Nr. VLKK-3/2020), vadovė.
 4. 2017–2019 m.: mokslinės veiklos projektas Tarmių tekstynas, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą.
 5. 2019 m.: mokslinės veiklos projektas Kalbinių variantų funkcionavimas dabartinėse šiaurės žemaičių, pietų ir vakarų aukštaičių šnektose, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą.
 6. 2018–2020 m.: mokslinės veiklos projektas Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą.
 7. 2018 m.: mokslo sklaidos projektas Lietuvių kalbos tarmės mokyklai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą.
 8. 2018 m.: mokslinės veiklos projektas Kalbinių variantų funkcionavimas Lenkijos Punsko ir Seinų krašte bei Alytaus rajone, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą.
 9. 2017 m.: mokslo sklaidos projektas Lietuvių kalbos tarmės mokyklai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą. 
 10. 2016 m.: mokslo sklaidos projektas Seirijų šnektos tekstai, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą.
 11. 2016 m.: mokslinės veiklos projektas Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 12. 2016 m.: mokslo sklaidos projektas Lietuvių kalbos tarmės mokyklai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą.
 13. 2014–2016 m.: mokslinės veiklos projektas Lietuvių kalbos tarmės mokyklai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą.
 14. 2011–2014 m.: visuotinės dotacijos projektas Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-V  Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai.
 15. 2005–2011 m.: mokslinės veiklos projektas Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą.
 16. 2009 m.: mokslo sklaidos projektas Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 17. 2009 m.: mokslo sklaidos projektas Marcinkonių apylinkių šnektos tekstai, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.

Other Members